Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
178
lượt xem
19
download

Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về độ mật của từng tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAN HANG NHA NIIOC ceNGrroAxA ner cstr Ncniavr4r NAM VIET NAM DQcI$p - Tg do - H4nh phric Sd : 45/2007iQD-NHNN Hd N|i, ngdy 17 thdng l2 ndm 2007 QUYET EINH vA d0 m$t cfra tirng lo4i tiri liQu, vit mangbi m$t Nhi nu0ctrong ngirnh Ngin hhng THONGDOCNGANUANCNHA NUOC Cdncir Lu4t NgdnhdngNhAnudc ViQtNam ndm 1997,vit Luflt sriaddi, bOsungmQts6 di6ucuaLu4tNgdnhdngNhirnudcViQtNamndm2003; Cdncir Luflt C6ctd chrictfn dr;ngnlm 1997vitl-u4tsirad6i, b6 sungm6t sO AiAu Luflt C5ct0 chrictin dgngndm2AA4; cira Cdn cir Ph6gIQnhs6 30/2000/PL-UBTVQH10 ngdy 28ll2n}00 cua IJj' banThuongvp QudchQiv€ bAov6 bi mfltNhdnudc; Cin cri Nghi dinh sO 5212003ND-qP nguy lgl5/2003cua Chinhphu vA cht?cning, nhipm .rrp, quy6t h4n vd .o td chric ciraNgAnhdngNhAnudc "6u Vi$t Nam; C[n cu Nghi dinh 33/2002ND-CP cria Chinh phu quy dfnh c,hiti€t thi hdnhPh6plQnh vQbf mfltNhAnudc; b6o C[n cri Quy6tdinh sO 1512003/QD-TTg 20/01120.03 Thtr tudng ngay oiua Chinhphri v€ danhmpc bi mAtNhd nudc dQTuyQtmQtvd T6i mflt trong nganh NgAnhirng; cln cu Quy6tdinh s6 IstnaC8lQD-BCA(Al1)ngdy IIB?Aca cuaB0 tru&ngBQ Cdng an ud danhmpc bi mat Nhd nu6c d0 Mat trong ngdnhNgAn hdng; TheodAnghi ciraChanh Vdn Phdng, QUYET D[NH: Didu 1. D6i tuqngvdr phpmvi diAu chinh: Quytitdfnh ndy quy ctinhdOmat cirattmg loai tdi lipu, vQtmangbi mQt Nhd nu6c trong ngSnh Ng1rrhdng.do. don.vj thuQc c6c Ngdn hdngNhd nu6c, Nha m6y in tiAnqu6cgia,tOchuctin dqng,t5 chirccungtmg qi:l vg thanhto6n vAt6 chuckhaccb ho4td6ngngdnhirngsoan thao,banhdnh,thi€tk0, xAydgng, ti6pnh4n, lf. xu Di6u 2. Nguy6ntic x6cctinh m6ttrongmqt sdtruonghqp: d0 1. D6i voi nhimgtli liQu,vft mangbi matNhd nu6c chriadUne th6ngtin nu6c b nhieucapdQmlt kh6cnhauthi do mft cuatiri 1i6u, mangbi matNhd vft 1
  2. do dugcx5c dinh theo
  3. 12.Fi6oc6o d6nhgi6 vA tinh hinh try th6cdAutu criaScrgiao dich NgAn hdngNhd nudc; 13. 86o c6o vd tinh hinh x6p h4ngc6c cttiitdc nudc ngoiricria S0 giao dich Ngdn hdngNhd nu6c co s6 li6u vA hpn mirc ddu tu DU trir ngopi friSinna nudctai m6i AOi tac. 14.86o c6ok6t qui gi6ms6ttinh hinh thUc.hiQn nhiQm quin l;f dg trfr vr,r ngopih6i Nhe nu6c tpi S0biuo dich; bi€n bin kiiim tra cuaVu T6ngkii3msodt tpi So giaodichNgdnhdngNhirnudc 15. Tei hQuv6 phucrng k6 hopchd{t tO chuc tin dpngvdo tinh trgng 6n, gi6ms6t,kiem so6td{c biqt; 16. Tei lieu vC phucrng k6 ho4chhqp nh6t,sApnhflp,gi6i th6, mua 6n, chuacdngb6; b6n, td chric lai td chrictfn dqrng lT.TititiQuv€ thi6tk6 nhdm6yin ddn,nhdm6ydirctidn,kho ti€n; 18.Quy trinh c6ngngheva in, dirctian vd c6cgi6yto co gi6 nhu ti6n; 19.Cdngthricphach6mgc in tiOn; 2a.TdiliguvAcApvAnseries in, drictii,n; d6 21. Titi liQuv€ thiOtkii hQthting,cdi dpt c6chpngmuc b6od6man ninh, bAompt cdc hg th6ng tmg dpng c6ng ngheth6ng tin, truy6nthdng ctranglnh NgAnhdng; 22.TitiliQuvAthuptto6n,phAn *ii- m6ytinh d€ x0y dgngchirkf digntu vd md kho6bio mflt;mfltm6,thu$tto6ndtng md ho6dfr lieu; 23. M6kho6 b6o mpt d6 tgo chfi ki di$n tu, khol bi mat di5tao cht ki s6 trongc6ch9 th6ngimg dqngc6ngnghethdngtin, truydnth6ngcirangdnh Ngdn hdng; 24. Tdi liQuv€ phucrng chuAn dim ph6nvi kdt qui ddmph6nc6c an bi hipp dinh,,thotrit.ranuAtien-tevir ho4t.dQng ngAnhing dugc kf ktit gita Vi-et Namvd ddi t6c nu6cngolrichuac6ngb6; Z1.Bhngcin d6i ti6n t0 chi ti6t ciraNgdnhdngNhd nu6c; 26.Bhngcdn ti6nt€ tomtit cuaNgdnhdngNhdnudc; ddi Didu 5. Tei liQu,vflt mang bi mat Nhd nudc trong ngdnhNgdn hing dQ thuQc "Mflt"gdm: 1. Tei hguv6 chi€nlugc ph6ttri6n nginh ng6nhdngvd c6cgi6i phip thgc hipnchuacdngbi5; 2. C1ctdiliQuva chu truong,phuong vn, gibiph6pdi6uhdnhchinhs6ch ti€ntQctraNgdnhing Nhdnu6cchuacdngbo; 3.Bho c6ovd tinh hinhgiaodfchtr€nthi trudngngoait$ liOnngdnhdng; 4. Tei lieu vOd6uthAu,xdt thduc6cdU6n do NgdnhirngNhd nudc thUc hiQn dangtrongqu6trinh xemx6t chuac6ngb6; 3
  4. 5. Bing cdn d6i tdi khoin k6 torin,b6ngcdn d6i kc toan,b6o c6o k6 hopch thu nhflp, chi phi va thuyiStrninh b6o c6o tdi chinh cua NgAn hdng I'.lhdnur5'c chua cdng b0; 6. Tei liOu,chimg tt v€ xuAtkho, nhApkho c6c loai tiAn cua Nhd m6y in .). A . ti€n qu6c gia, c6c Kho ti6n Trung uong, Scrgiao dich Ngfln hdng Nhd nudc, Ngdn hdngNhd nu6c chi nh6nhtinh, thinh ph6 vd cdc to chirc tin dqng; r r' ) ti€n,tdi s6nquy vd gi6ytcrco gi6; Z. L0nhdi€uchuydn 8. Tai li€u,chr?ng v6 tiAntiOu tt huy; 9. Tei ligu quy dinhv0 kf hiQu loaiti0n vd giAyto co gi6nhutiAn; cdc 10.Tai liQu, scr, hd phucrn 6n,b6nv€ tfrititte vd lip dpthQ g th6ngthi6tbi, nhd phuongtiQnk! thuptb6o ddman todn kho ti€n, nhd m6y in 1.i0n, m6y dirc ti0n. 11.Ma kh6acirakho ti€nvd kdt tidn; 12,B6oc6ok6t qu6gi6ms6thoptd$ngin tiAntai NhAniay in ti6n Qu6c gla; 13. 86o c6o k6t qu6 thgc hiQnnhiQmvu giSm sdt an todn tai sAntai c6c ,.1 Kno tlen I rung o*g; 14.Tei liQuvCti€n gi6 chuacdngb6; ^ 15.Tei liQuIi€nquand6ntiAngui vdr s6nkh6ccuatirngkhdchhdngtpi tAi c6ctOchfc tin dpng; 16.Tdi liQuchi ti6t lien quand6ntidngui, tdi sankhric cua tuns to chitc tfn dpngtpi NgdnhdngNhi nu6c; 17. MA khori,ky hiqu mft dtrngtrong dign b6o nghidpvLrtrgAnhdng;md kho6 truydn dir liQu; rrrAu 18. Mdu chfr kf cua chu tdi khodrn, chir ky dung trong cOngt6c thanh to6n; 19. Ky hiQumgt dirng trong thanh to6n vd chuy6nti€n cua td chr?ccung img dich vp thanh to6n (trtr thanh to6n chuy€nti6n tti€n tu): 20. MA sd quy dinh cho kh6ch hang d6 xac dinh the c6 nh6n cria nguoi dung th6 thanh todn, thd tfn dUng vd chc loai the kh6c diing trong hopt COng ngdn hdng; 2l.}/r!t khAu truy c$p hQ thdng m6y tinh, hQ th6ng ao so dfr liQu; mflt rr I khdu sti dqng c6c chucrngtrinh ring dgng ngAnhdng; 22.Titi li€u chua c6ng bOve hopt d$ng thanhtra. gi6rn sdt,x6t giAi quy€t i\Ir ch6ng r:uati6n, g6m: khi€u nai, tO c6o, phdng, ch6ng tham nhfrngvd phdrng, ".I a. K6 hopch,chuongtrinh cdngt6c hdngn[m cua'fhanh tra ng0nhdng; b. Vdn b6n chi dpo v€ ho4t dQngthanh tra, gi6m s6t, xdt giai quy€t khi(iu . .A phong, n?i,t0 cao, tham ch0ng nhflng phong, va ch0ng tiOn; rua
  5. c. B5o c6o cdng t6c thanh tra dinh kj'; d. 86o c6o chuyCndOcdng thc x6t, gi6i quy6t khi6u nai td c6o; b6o c6o vA ,^ phong, ch6ng tham nhffng vd phdng, chdng rta ti€n; e. Tdi liQu vO c6c qt vits, ndi dung dang trong qu6 trinh thanh tra, ki6m tra; bi6n b&r, k6t ludn tltdr sa b6o c6o k6t quAthanh tia, ki6m tra; 23. K€t qud x6p loai cdctO chfc tin dpng hdng ndm chua cdng b6; 24, Tii liQu,hd so li6n quand6n c6c giao dfch do cdc cd nhdn,t6 chric b6o cd,oTrung tdm Phdng ch6ng rua ti6n theo quy clinhvA phong, ch6ngrua tidn. 25. Tdi liQuvd c6c vU vigc dangtrong qud trinh ki€m to6n, ki€m soiit chua ' A r L.^ , cdng b6; bien bin, k6t lu4n ki€m toin, ki€m so6t,b6o c6o k€t qua ki6m to6n, ki€m so6t chua c6ng b6; vin b6n chi d4o hufng d6n trong hoat d$ng ki6m todn, ki€m so6tchuac0ng b6; 26.F,6oc6o tinh hinh ho4t dQng,k6t qua ki€m tra vd t6 chric vd hogt. dQng criat6 ch*c tfn dgng vd td chric kh6c co hoatdQngngdnhdng chuacdng b6; 27. Tdi liQu vA nguli vi6t don thu t6 c6o; dcrnthu khi6u n4i, td c6o dang 1, dugc thdm tra, x6c minh vd gi6i quy€t chua c6ng b6; tdi liQu,vqt c6 luu tr0 th6ng tin li6n quan d6n vigc xdc minh, gihi quy6t dcrnkhi6u nai,t6 c6o chua ^ congroo; i 28. Tai liqu v€ quy hopchc6n b0 diqn Ban cdn su D6ngvd Th6ngdOc tJru Ngdn hdng Nhdrnudc quan ly, g6m: tdi ligu v€'nhdnthdn c6n bQ;phi€u thdm do tfn nhiQmtqi chcHQi nghi gi6i thi$u nguOnc6n b0 quy hopch;bi€n bAnHdi nghf li€n tich giDa l6nh d?o don vi vdi l6nh d3o D6ng, doirn the; nhdn xdt, d6nh gi6 cria cdp u1iEing, Di6u 6. Quyi5tdinh ndy co hiQu lgc sau 15 ngdy te ttr ngiy ddng c6ng b6o. Di6u 7. Ch6nh Vdn phdng, Thir truOngc6c don vi thuQcNg0n hing Nhd -Chrl nudc, Gi6m d6c Nhd mdy in tiSn quOcgia, tich HQi ddng q-uan tri,-T6ng gi6m ddc (Gi6m d6c) t0 chirc tin dpng, t6 chuc cung img dich vuthanh to6n, tO chric kh6c c6 hopt dQngngdn hdng chiu trdch nhi€m thi hdnhQuy€t dinh ndy. I Nai nlrQn: THONG DOC 9- -Nhu 3; di6u - BanLdnhdaoNHNN; - BQCOng (dephdihq'p); an - Vdnphdng Chinhghn(2 bin); - Bq TuPhdp ki€mfa); (d€ - Ltru;VP.PC. NcuvFn ctlu vAN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản