intTypePromotion=3

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KHÁNH HÒA Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 45/2009/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 15 tháng 6 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH ĐI U CH NH, B SUNG M T S N I DUNG V VI C L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH, CHI PHÍ L P QUY HO CH XÂY D NG VÀ CHI PHÍ D CH V CÔNG ÍCH TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA Y BAN NHÂN DÂN T NH KHÁNH HÒA Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh đ nh 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Đ u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng; Căn c Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n qu n lý chi phí d ch v công ích đô th ; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m đ nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 12/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng; Căn c Thông tư s 18/2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n b sung m t s phương pháp xác đ nh chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình vào Thông tư hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng Ban hành Quy đ nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh đ i v i Nhi m v và Đ án quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B Xây d ng Ban hành đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng; Theo đ ngh c a Giám đ c S Xây d ng Khánh Hòa, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh đi u ch nh, b sung m t s n i dung v vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình, chi phí l p quy ho ch xây d ng và chi phí d ch v công ích trên đ a bàn t nh Khánh Hòa”. Đi u 2. Bãi b Đi u 4, Đi u 8 và các ph l c c a Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa “Ban hành quy đ nh v vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh Khánh Hòa”; Bãi b Đi u 17 c a Quy đ nh ban hành kèm theo Quy t đ nh s 36/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa “Ban hành quy đ nh m t s th t c và phân c p, y quy n qu n lý đ i v i các d án đ u tư s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn t nh Khánh Hòa”. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký.
 2. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám đ c các S , ban, ngành; Giám đ c Kho b c Nhà nư c; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã Cam Ranh, thành ph Nha Trang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Chi n Th ng QUY Đ NH ĐI U CH NH, B SUNG M T S N I DUNG V VI C L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH, CHI PHÍ L P QUY HO CH XÂY D NG VÀ CHI PHÍ D CH V CÔNG ÍCH TRÊN Đ A BÀN T NH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này đi u ch nh, b sung m t s n i dung liên quan vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình, chi phí l p quy ho ch xây d ng và chi phí d ch v công ích đô th trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Các n i dung liên quan vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình ban hành theo quy đ nh này áp d ng đ i v i các đ i tư ng theo quy đ nh t i Đi u 2 c a Quy đ nh v vi c l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa (Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-UBND). 2. Các n i dung liên quan vi c l p và qu n lý chi phí l p quy ho ch xây d ng ban hành theo quy đ nh này áp d ng đ i v i các lo i quy ho ch xây d ng s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. 3. Các n i dung liên quan vi c l p và qu n lý chi phí d ch v công ích đô th ban hành theo quy đ nh này áp d ng đ i v i các lo i d ch v công ích đô th s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Chương II CÁC QUY Đ NH ĐI U CH NH B SUNG V VI C L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Đi u 3. N i dung và phương pháp xác đ nh d toán xây d ng công trình D toán xây d ng công trình (sau đây g i là d toán công trình) đư c l p cho t ng công trình, h ng m c công trình xây d ng, đư c xác đ nh trên cơ s thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công theo công th c 2.1 ph l c 2 Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình (Thông tư 05/2007/TT-BXD). C th như sau: GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP + GGPMB (n u có) (1) Trong đó: + GXD: Chi phí xây d ng + GTB: Chi phí thi t b
 3. + GQLDA: Chi phí qu n lý d án + GTV: Chi phí tư v n đ u tư xây d ng + GK: Chi phí khác + GDP: Chi phí d phòng + GGPMB: Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư trong trư ng h p công trình ch l p báo cáo kinh t k thu t. Các chi phí trong công th c (1) đư c xác đ nh như sau: 1. Chi phí xây d ng (GXD) Chi phí xây d ng trong d toán công trình đư c l p cho công trình, h ng m c công trình, công trình ph tr , công trình t m ph c v thi công ho c b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình. Chi phí xây d ng đư c xác đ nh b ng cách l p d toán. Trư ng h p chi phí xây d ng đư c tính cho t ng b ph n, ph n vi c, công tác c a công trình, h ng m c công trình thì chi phí xây d ng trong d toán công trình, h ng m c công trình là t ng c ng chi phí c a t ng b ph n, ph n vi c, công tác nêu trên. D toán chi phí xây d ng bao g m chi phí tr c ti p, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng và chi phí nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công. 1.1. Chi phí tr c ti p Chi phí tr c ti p bao g m chi phí v t li u (k c v t li u do ch đ u tư c p), chi phí nhân công, chi phí s d ng máy thi công và chi phí tr c ti p khác. Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong chi phí tr c ti p đư c xác đ nh b ng phương pháp tính theo kh i lư ng và đơn giá xây d ng chi ti t ho c b ng phương pháp tính theo t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công và b ng giá tương ng. 1.1.1. Phương pháp tính theo kh i lư ng và đơn giá xây d ng chi ti t: a) Xác đ nh kh i lư ng Kh i lư ng các công tác xây d ng đư c xác đ nh t b n v thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công, nhi m v công vi c ph i th c hi n c a công trình, h ng m c công trình phù h p v i danh m c và n i dung công tác xây d ng trong đơn giá xây d ng chi ti t. b) Xác đ nh đơn giá xây d ng chi ti t Đơn giá xây d ng chi ti t bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí máy thi công đư c xác đ nh theo các Đơn giá xây d ng công trình, Đơn giá s a ch a công trình xây d ng do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b t i t ng th i đi m tương ng và theo nguyên t c quy đ nh t i Đi u 4 c a Quy đ nh này. 1.1.2. Phương pháp tính theo t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công và b ng giá tương ng: a) Xác đ nh t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công T ng kh i lư ng hao phí các lo i v t li u, nhân công, máy thi công đư c xác đ nh trên cơ s hao phí v t li u, nhân công, máy thi công cho t ng kh i lư ng công tác xây d ng c a công trình, h ng m c công trình như sau: - Xác đ nh t ng kh i lư ng công tác xây d ng c a công trình, h ng m c công trình như kho n 1.1.1a đi u này. - Xác đ nh kh i lư ng các lo i v t li u, nhân công, máy thi công tương ng v i t ng kh i lư ng công tác xây d ng theo thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công c a công trình, h ng m c công trình thông qua m c hao phí v v t li u, nhân công và máy thi công đ hoàn thành m t đơn v kh i lư ng công tác xây d ng trên cơ s các đ nh m c d toán xây d ng công trình, đ nh m c s a ch a công trình xây d ng, đ nh m c v t tư do B Xây d ng ho c y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b t i t ng th i đi m tương ng. - Tính t ng kh i lư ng hao phí t ng lo i v t li u, nhân công, máy thi công cho công trình, h ng m c công trình b ng cách t ng h p hao phí t t c các lo i v t li u, nhân công, máy thi công gi ng nhau c a các công tác xây d ng khác nhau.
 4. Khi tính toán c n xác đ nh rõ s lư ng, đơn v , ch ng lo i, quy cách đ i v i v t li u; s lư ng ngày công cho t ng c p b c công nhân; s lư ng ca máy cho t ng lo i máy và thi t b thi công theo thông s k thu t ch y u và mã hi u trong b ng giá ca máy thi công c a công trình. b) Xác đ nh b ng giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công Giá v t li u, giá nhân công, giá máy thi công đư c xác đ nh phù h p v i công trình xây d ng và g n v i đ a đi m xây d ng công trình. - Giá v t li u: Vi c xác đ nh giá v t li u xây d ng t i th i đi m l p d toán th c hi n như quy đ nh t i kho n 1 Đi u 4 Quy đ nh này. - Giá nhân công: Áp d ng theo các b ng giá nhân công trong các đơn giá do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b và th c hi n như quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4 Quy đ nh này. - Giá máy thi công: Áp d ng theo b ng giá ca máy và thi t b thi công do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b và th c hi n như quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 Quy đ nh này. Chi phí xây d ng xác đ nh theo t ng kh i lư ng hao phí v t li u, nhân công, máy thi công như hư ng d n t i Ph l c s 2 c a Thông tư 18/2008/TT-BXD ngày 06 tháng 10 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n b sung m t s phương pháp xác đ nh chi phí xây d ng trong d toán xây d ng công trình vào Thông tư hư ng d n l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng. 1.2. Chi phí tr c ti p khác, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và chi phí xây d ng nhà t m t i hi n trư ng đ và đi u hành thi công đư c tính b ng đ nh m c t l (%) theo quy đ nh t i các m c 2.2.1.1.b, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.5 ph n II Thông tư 05/2007/TT-BXD. Thu giá tr gia tăng cho công tác xây d ng áp d ng theo quy đ nh hi n hành. 2. Chi phí thi t b (GTB) N i dung chi phí thi t b th c hi n như quy đ nh t i m c 2.2.2 ph n II Thông tư 05/2007/TT-BXD. Phương pháp xác đ nh chi phí thi t b trong d toán công trình áp d ng theo hư ng d n c a B Xây d ng t i m c 2 ph l c 2 Thông tư 05/2007/TT-BXD. 3. Chi phí qu n lý d án (GQLDA), chi phí tư v n đ u tư xây d ng (GTV), chi phí khác (GK), chi phí d phòng (GDP) th c hi n như quy đ nh t i các m c 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.6 ph n II Thông tư 05/2007/TT- BXD. Công th c xác đ nh các kho n chi phí này th c hi n như các m c 3, 4, 5, 6 ph l c 2 Thông tư 05/2007/TT-BXD. Các đ nh m c chi phí qu n lý d án và đ nh m c chi phí tư v n đ u tư xây d ng do B Xây d ng công b là cơ s áp d ng đ xác đ nh các kho n chi phí nêu trên. 4. Chi phí b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng và tái đ nh cư (GGPMB) (n u có): th c hi n như kho n 3.2 đi u 3 c a Quy t đ nh s 06/2008/QĐ-UBND. Đi u 4. Nguyên t c áp d ng các đơn giá xây d ng công trình, đơn giá s a ch a công trình xây d ng do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b trong vi c l p d toán 1. Giá v t li u: Giá v t li u trong các đơn giá là giá v t li u g c tính theo m t b ng giá t i th i đi m l p đơn giá (chưa bao g m chi phí v n chuy n đ n chân công trình). Khi l p d toán chi phí xây d ng ph i xác đ nh l i giá v t li u t i th i đi m l p và tính toán bù tr chênh l ch giá v t li u so v i giá v t li u g c trong đơn giá vào chi phí v t li u trong d toán chi phí xây d ng. Giá v t li u t i th i đi m l p d toán đư c xác đ nh phù h p v i công trình, ph i h p lý, phù h p v i m t b ng giá th trư ng nơi xây d ng công trình và căn c công b giá c a Liên s Tài chính - Xây d ng. Trư ng h p Liên S Tài chính - Xây d ng công b giá v t li u xây d ng không k p th i ho c chưa phù h p v i th c t ho c giá v t li u xây d ng không có trong công b giá v t li u thì s d ng báo giá c a các nhà s n xu t, thông tin giá c a nhà cung c p và ph i đ m b o tính c nh tranh đ ng th i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác. Giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng trong công b giá c a cơ quan có th m quy n chưa phù h p đư c hi u là có s chênh l ch l n gi a giá cùng m t lo i nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng đó trong công b giá c a c p có th m quy n và giá c th c t trên th trư ng t i cùng m t th i đi m. Trong trư ng h p v t li u chưa có trên th trư ng ho c các nhà th u t s n xu t v t li u xây d ng theo yêu c u c a ch đ u tư thì giá v t li u đư c l y theo m c giá h p lý v i đi u ki n đáp ng đư c các yêu c u đ t ra v ch ng lo i, ch t lư ng, s lư ng, ti n đ cung ng,... và đ m b o tính c nh tranh. Đ i v i nh ng v t li u không có trên th trư ng nơi xây d ng công trình thì giá v t li u này b ng giá v t li u đư c thông báo c ng chi phí v n chuy n đ n công trình và các chi phí khác có liên quan.
 5. Khi l p d toán chi phí xây d ng ph i th c hi n ki m tra v s phù h p gi a giá và ch ng lo i v t li u s d ng vào công trình theo thi t k . 2. Giá nhân công: Giá nhân công trong các đơn giá là giá nhân công g c đ xây d ng đơn giá áp d ng chung. Đ i v i các lo i công tác xây l p c a các công trình thu c nhóm lương khác v i nhóm lương quy đ nh trong đơn giá ho c các công trình xây d ng đư c hư ng thêm các kho n lương ph , ph c p lương (thu hút, khu v c, đ c h i, nguy hi m) và các ch đ chính sách khác chưa tính trong đơn giá ho c đư c hư ng ph c p lưu đ ng m c cao hơn m c đã tính trong đơn giá thì đư c b sung thêm các kho n này vào chi phí nhân công trong b ng t ng h p d toán chi phí xây d ng. Vi c đi u ch nh giá nhân công trong các đơn giá t i t ng th i đi m đ phù h p v i quy đ nh c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng th c hi n theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i t ng th i đi m tương ng. Quy đ nh v các lo i ph c p, đ i tư ng áp d ng thang lương 7 b c ngành xây d ng cơ b n xem Ph l c 1, Ph l c 2 c a Quy đ nh này. 3. Giá máy thi công: Giá máy thi công trong các đơn giá là giá máy thi công g c đ xây d ng đơn giá áp d ng chung. Vi c đi u ch nh giá máy thi công trong các đơn giá t i t ng th i đi m đ phù h p v i quy đ nh c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng và giá nhiên li u, năng lư ng th c hi n theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i t ng th i đi m tương ng. Đi u 5. Phương pháp l p d toán chi phí kh o sát xây d ng Tuỳ theo tính ch t, đi u ki n c th c a công trình, d án, Ch đ u tư có th l p d toán chi phí kh o sát xây d ng b ng các phương pháp khác nhau như: xác đ nh trên cơ s kh i lư ng và đơn giá kh o sát xây d ng; v n d ng s li u chi phí kh o sát đã th c hi n c a các công trình có yêu c u k thu t và đi u ki n th c hi n công tác kh o sát xây d ng tương t . 1. Phương pháp xác đ nh d toán chi phí kh o sát trên cơ s kh i lư ng và đơn giá kh o sát xây d ng Phương pháp xác đ nh d toán chi phí kh o sát xây d ng (sau đây g i t t là d toán kh o sát) trên cơ s kh i lư ng và đơn giá kh o sát xây d ng th c hi n như hư ng d n t i m c 2.1 Thông tư s 12/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng (Thông tư 12/2008/TT-BXD). Trong đó, c th hóa m t s n i dung như sau: Đơn Kh i giá Chi phí lư ng c a Chi phí D l p Chi Thu c a t ng chuy n toán phương phí su t t ng lo i quân, Chi chi án, báo ch thu = [{Σ lo i x công }+ + + chuy n ]x(1+ )+ phí d phí cáo k t giá tr công vi c máy phòng kh o qu t m gia vi c kh o (n u sát kh o th i tăng kh o sát có) sát sát tương ng 1.1. Chi phí tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng kh o sát: Chi phí tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i trong đơn giá c a t ng lo i công vi c kh o sát theo hư ng d n t i m c 2.1.2.1 Thông tư 12/2008/TT-BXD bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s d ng máy thi công tr c ti p và đư c xác đ nh theo công th c: Cti = Cvi + Cni + Cmi Trong đó: a) Chi phí v t li u tr c ti p (Cvi): Chi phí v t li u tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i t i th i đi m l p d toán xác đ nh theo Đơn giá xây d ng công trình - Ph n Kh o sát xây d ng đư c y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b và quy đ nh t i kho n 1 Đi u 4 Quy đ nh này. b) Chi phí nhân công tr c ti p (Cni): Chi phí nhân công tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i xác đ nh theo Đơn giá xây d ng công trình - Ph n Kh o sát xây d ng đư c y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b và quy đ nh t i kho n 2 Đi u 4 Quy đ nh này.
 6. c) Chi phí s d ng máy, thi t b tr c ti p (Cmi): Chi phí s d ng máy, thi t b tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công vi c kh o sát i xác đ nh theo Đơn giá xây d ng công trình - Ph n Kh o sát xây d ng đư c y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b và quy đ nh t i kho n 3 Đi u 4 Quy đ nh này. 1.2. Chi phí khác: Kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát; chi phí chung; thu nh p ch u thu tính trư c; chi phí l p phương án, báo cáo k t qu kh o sát; chi phí ch t m th i; chi phí chuy n quân, chuy n máy; thu su t thu giá tr gia tăng; chi phí d phòng th c hi n theo quy đ nh t i các m c 2.1.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 Thông tư s 12/2008/TT-BXD. B ng t ng h p d toán chi phí kh o sát xây d ng như Ph l c 3 c a Quy đ nh này. 2. Phương pháp xác đ nh d toán chi phí kh o sát trên cơ s v n d ng s li u chi phí kh o sát đã th c hi n c a các công trình có yêu c u k thu t và đi u ki n th c hi n công tác kh o sát xây d ng tương t : Vi c v n d ng s li u chi phí kh o sát đã th c hi n c a các công trình có yêu c u k thu t và đi u ki n th c hi n công tác kh o sát xây d ng tương t đ xác đ nh d toán chi phí kh o sát cho công trình c n tính toán đ n kh i lư ng, đi u ki n th c hi n công vi c, h s trư t giá trên cơ s đi u ki n kh o sát, bi n pháp và th i gian th c hi n công tác kh o sát tương t . Đi u 6. Qu n lý giá xây d ng công trình 1. H th ng giá xây d ng trên đ a bàn t nh Khánh Hòa bao g m: 1.1. H th ng các đơn giá xây d ng công trình, đơn giá s a ch a công trình xây d ng, b ng giá ca máy và thi t b thi công do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b t i t ng th i đi m tương ng. 1.2. B ng giá v t li u xây d ng do Liên S Tài chính - Xây d ng công b . H th ng đơn giá, giá xây d ng do các cơ quan trên công b là cơ s áp d ng đ xác đ nh d toán và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Riêng trư ng h p Liên S Tài chính - Xây d ng công b giá v t li u xây d ng không k p th i ho c chưa phù h p v i th c t ho c giá v t li u xây d ng không có trong công b giá v t li u thì th c hi n như quy đ nh t i kho n 1 Đi u 4 c a Quy đ nh này. 2. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ch đ o Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p giá v t li u, nhiên li u trên đ a bàn qu n lý g i v S Tài chính và S Xây d ng theo đ nh kỳ hàng tháng. Liên S Tài chính - Xây d ng có trách nhi m t ng h p giá v t li u, nhiên li u do y ban nhân dân c p huy n cung c p, báo giá c a các nhà s n xu t, thông tin giá c a nhà cung c p đ ti n hành công b giá v t li u xây d ng hàng tháng. 3. Trư ng h p c n b sung đơn giá xây d ng công trình chưa đư c công b t i kho n 1.1 đi u này, Ch đ u tư căn c phương pháp l p đơn giá xây d ng công trình, yêu c u k thu t, bi n pháp thi công c th c a công trình t ch c l p đơn giá xây d ng công trình, giá xây d ng t ng h p làm cơ s cho vi c xác đ nh t ng m c đ u tư và d toán xây d ng công trình đ qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình. Ch đ u tư xây d ng công trình đư c thuê các t ch c, cá nhân tư v n chuyên môn có năng l c, kinh nghi m th c hi n các công vi c ho c ph n công vi c liên quan t i vi c l p đơn giá xây d ng công trình. T ch c, cá nhân tư v n ch u trách nhi m trư c ch đ u tư và pháp lu t trong vi c đ m b o tính h p lý, chính xác c a các đơn giá xây d ng công trình do mình l p. Trư ng h p đ nh m c dùng đ xây d ng các đơn giá b sung không có trong h th ng đ nh m c đư c công b thì ph i th c hi n vi c xây d ng đ nh m c b sung theo quy đ nh t i các m c 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 ph n III Thông tư 05/2007/TT-BXD trư c khi xây d ng đơn giá. Ch đ u tư, các t ch c tư v n đ u tư xây d ng công trình có trách nhi m t ng h p các đơn giá xây d ng công trình đư c l p b sung nêu trên báo cáo S Xây d ng đ theo dõi, t ng h p và báo cáo y ban nhân dân t nh công b b sung trong trư ng h p c n thi t. 4. Đ nh kỳ hàng năm, S Xây d ng ch u trách nhi m rà soát, t ng h p các đ nh m c m i, đơn giá m i chưa đư c công b trên cơ s báo cáo c a các ch đ u tư, các t ch c tư v n đ u tư xây d ng công trình; t ch c l p, công b và tham mưu y ban nhân dân t nh công b b sung các đ nh m c, đơn giá. Đi u 7. Qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng 1. Vi c thi công xây d ng công trình ph i đư c th c hi n theo thi t k đư c duy t. Kh i lư ng thi công xây d ng đư c tính toán, xác nh n gi a ch đ u tư, nhà th u thi công xây d ng, tư v n giám sát theo th i gian ho c giai đo n thi công và đư c đ i chi u v i thi t k đư c duy t đ làm cơ s nghi m thu, thanh toán theo h p đ ng.
 7. 2. Khi có kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình đư c duy t thì ch đ u tư và nhà th u thi công xây d ng cùng các bên tư v n giám sát, tư v n thi t k , tư v n qu n lý d án (g i t t là các bên liên quan) ph i xem xét đ x lý. 3. Trư ng h p tình hu ng phát sinh x lý k thu t không làm thay đ i thi t k cơ s , không vư t t ng m c đ u tư và không làm vư t giá tr h p đ ng thì các bên liên quan th ng nh t bi n pháp x lý, báo cáo ch đ u tư xem xét quy t đ nh. 4. Trư ng h p b sung kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình đư c duy t làm vư t giá tr h p đ ng nhưng không làm thay đ i thi t k cơ s , không vư t t ng m c đ u tư thì trư c khi th c hi n ch đ u tư ph i báo cáo c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư cho phép trư c khi th c hi n. a) S qu n lý công trình chuyên ngành (đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a y ban nhân dân t nh), phòng qu n lý chuyên ngành ho c b ph n chuyên môn theo phân công c a c p quy t đ nh đ u tư (đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư theo phân c p cho c p huy n và c p xã), b ph n chuyên môn các S (đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a các S ) ti p nh n h sơ, xem xét tính h p l và tham mưu c p th m quy n quy t đ nh đ u tư đ ng ý ch trương cho phép b sung kh i lư ng phát sinh này. b) Sau khi đư c c p th m quy n cho phép, ch đ u tư t ch c th m đ nh và phê duy t d toán ph n kh i lư ng phát sinh. Đ ng th i, ch đ u tư và đơn v thi công ti n hành tính toán, thương th o h p đ ng giá tr b sung ph n kh i lư ng phát sinh theo nguyên t c quy đ nh t i m c 6 đi u này. 5. Trư ng h p b sung kh i lư ng phát sinh ngoài thi t k , d toán xây d ng công trình đư c duy t làm vư t giá tr h p đ ng đ ng th i làm thay đ i thi t k cơ s ho c vư t t ng m c đ u tư thì trư c khi th c hi n ch đ u tư ph i báo cáo c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư phê duy t đi u ch nh d án trư c khi th c hi n. Cơ quan đ u m i th m đ nh d án đ u tư theo phân c p ti p nh n h sơ, xem xét tính h p l k t h p l y ý ki n S qu n lý công trình chuyên ngành (đ i v i trư ng h p làm thay đ i thi t k cơ s ) ho c l y ý ki n các cơ quan qu n lý chuyên ngành như quy đ nh kho n a m c 4 Đi u này (đ i v i trư ng h p không làm thay đ i thi t k cơ s ) và t ng h p ý ki n tham mưu c p quy t đ nh đ u tư đ xem xét, quy t đ nh. Sau khi đư c c p th m quy n cho phép, ch đ u tư ti n hành th c hi n như quy đ nh t i kho n b m c 4 Đi u này. 6. Nguyên t c thương th o h p đ ng b sung giá tr kh i lư ng phát sinh - Trư ng h p có h ng m c trong h p đ ng không th c hi n thì gi m tr giá tr tương ng c a h ng m c đó theo h p đ ng. - Trư ng h p có kh i lư ng không th c hi n ho c kh i lư ng th c hi n th p hơn b ng tính giá h p đ ng thì gi m tr ph n kh i lư ng không th c hi n (ho c th p hơn) nhân (x) v i đơn giá tương ng ghi trong h p đ ng. - Trư ng h p có công vi c phát sinh theo yêu c u c a ch đ u tư, trong ph m vi h p đ ng, kh i lư ng phát sinh nh hơn ho c b ng 20% kh i lư ng công vi c tương ng ghi trong h p đ ng thì c ng thêm ph n kh i lư ng phát sinh đư c nghi m thu nhân (x) v i đơn giá tương ng ghi trong h p đ ng. - Trư ng h p có công vi c phát sinh theo yêu c u c a ch đ u tư, trong ph m vi h p đ ng, kh i lư ng phát sinh l n hơn 20% kh i lư ng công vi c tương ng ghi trong h p đ ng thì c ng thêm ph n kh i lư ng phát sinh đư c nghi m thu nhân (x) v i đơn giá đi u ch nh do ch đ u tư phê duy t theo nguyên t c đi u ch nh đơn giá kh i lư ng phát sinh đã ghi trong h p đ ng. - Trư ng h p có công vi c phát sinh theo yêu c u c a ch đ u tư, ngoài ph m vi h p đ ng ho c kh i lư ng phát sinh không có đơn giá trong h p đ ng thì thương th o theo d toán b sung đã đư c ch đ u tư phê duy t có tính đ n t l tr ti t ki m theo quy đ nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa kèm theo h p đ ng b sung giá tr phát sinh này. Đi u 8. X lý các tình hu ng trong qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình 1. Trong quá trình th c hi n d án, n u xét th y ti n đ th c hi n các công vi c trong ho t đ ng xây d ng có th vư t quá th i gian cho phép so v i k ho ch đ u th u đư c duy t thì Ch đ u tư có trách nhi m ph i báo cáo c p có th m quy n phê duy t k ho ch đ u th u ch p thu n b ng văn b n trư c khi ti n hành đi u ch nh ti n đ trong h p đ ng đã ký k t.
 8. Trư ng h p c n thi t ph i đi u ch nh hình th c h p đ ng trong k ho ch đ u th u đã đư c phê duy t, Ch đ u tư ph i báo cáo v n i dung đi u ch nh, ph m vi đi u ch nh v i c p có th m quy n phê duy t k ho ch đ u th u cho phép b ng văn b n trư c khi th c hi n. Các cơ quan th m đ nh k ho ch đ u th u theo phân c p có trách nhi m ti p nh n h sơ, xem xét tính h p l và tham mưu c p th m quy n quy t đ nh đ u tư đ ng ý ch trương cho phép đi u ch nh ti n đ ho c hình th c h p đ ng các công vi c trong k ho ch đ u th u đư c duy t. 2. Đ i v i vi c đi u ch nh giá tr h p đ ng do Nhà nư c thay đ i các chính sách có liên quan. Trư ng h p ti n đ th c hi n các công vi c trong ho t đ ng xây d ng kéo dài vư t quá th i gian cho phép so v i k ho ch đ u th u đư c duy t thì ch đ u tư l p văn b n đ ngh c p có th m quy n cho phép đi u ch nh giá tr h p đ ng (kèm theo h sơ liên quan ch ng minh tính h p l c a vi c xin đi u ch nh). S qu n lý công trình chuyên ngành (đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a y ban nhân dân t nh), phòng qu n lý chuyên ngành ho c b ph n chuyên môn theo phân công c a c p quy t đ nh đ u tư (đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư theo phân c p cho c p huy n và c p xã), b ph n chuyên môn các S (đ i v i các d án đ u tư xây d ng công trình thu c th m quy n quy t đ nh đ u tư c a các S ) ti p nh n h sơ, xem xét tính h p l và tham mưu c p th m quy n quy t đ nh đ u tư đ ng ý ch trương cho phép đi u ch nh h p đ ng. Sau khi đư c c p th m quy n cho phép, ch đ u tư và đơn v thi công ti n hành tính toán, thương th o h p đ ng giá tr b sung đư c phép đi u ch nh theo phương pháp do y ban nhân dân t nh quy đ nh. 3. Đ i v i các trư ng h p đi u ch nh giá tr d toán xây d ng công trình, đi u ch nh giá tr h p đ ng do Nhà nư c thay đ i các chính sách có liên quan, n u k t qu th m tra ho c th m đ nh d toán đi u ch nh, giá tr h p đ ng đi u ch nh cho th y các giá tr này làm vư t t ng m c đ u tư đư c duy t thì ch đ u tư ph i báo cáo c p có th m quy n cho phép trư c khi phê duy t giá tr d toán đi u ch nh ho c giá tr h p đ ng đi u ch nh (kèm theo h sơ liên quan và báo cáo th m tra ho c k t qu th m đ nh d toán đi u ch nh, giá tr h p đ ng đi u ch nh đ làm cơ s cho vi c đi u ch nh t ng m c đ u tư). Các cơ quan th m đ nh t ng m c đ u tư theo phân c p có trách nhi m th lý h sơ, th m đ nh và tham mưu c p có th m quy n phê duy t đi u ch nh t ng m c đ u tư. 4. Trư ng h p đi u ch nh t ng m c đ u tư do Nhà nư c thay đ i ch đ chính sách có liên quan làm thay đ i nhóm c a d án, cho phép Ch đ u tư ti p t c th c hi n d án như quy đ nh đ i v i d án trư c khi đi u ch nh (không ph i làm l i các th t c l p, th m đ nh, phê duy t d án). Đ i v i các d án do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và Giám đ c các S , ngành quy t đ nh đ u tư theo phân c p và y quy n, n u sau khi đi u ch nh t ng m c đ u tư do Nhà nư c thay đ i ch đ chính sách liên quan có t ng m c đ u tư đi u ch nh l n hơn m c đã phân c p, y quy n thì cho phép Ch t ch y ban nhân dân c p huy n và Giám đ c các S , ngành ti p t c phê duy t đi u ch nh quy t đ nh đ u tư như quy đ nh đ i v i d án đã phân c p, y quy n trư c khi đi u ch nh. Chương III L P VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D CH V CÔNG ÍCH ĐÔ TH Đi u 9. Nguyên t c chung v l p và qu n lý chi phí d ch v công ích đô th 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng và nguyên t c chung c a vi c l p và qu n lý chi phí d ch v công ích đô th th c hi n như quy đ nh t i m c I Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí d ch v công ích đô th (Thông tư 06/2008/TT-BXD). 2. Vi c t ch c đ u th u d ch v công ích đô th th c hi n theo pháp lu t v đ u th u hi n hành đ i v i d ch v công ích đô th . 3. Vi c th c hi n h p đ ng d ch v công ích đô th th c hi n theo quy đ nh t i m c III Thông tư 06/2008/TT-BXD. Đi u 10. Phương pháp l p d toán d ch v công ích đô th D toán chi phí d ch v công ích đô th bao g m chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s d ng xe máy và thi t b , chi phí qu n lý chung và l i nhu n đ nh m c. D toán chi phí d ch v công ích đô th đư c l p cho t ng lo i d ch v công ích đô th và đư c xác đ nh như sau:
 9. Kh i lư ng Đơn giá c a t ng c a t ng L i Chi phí D toán chi phí d ch lo i công lo i công nhu n = {Σ x }+ qu n lý + v công ích đô th tác d ch v tác d ch v đ nh chung công ích đô công ích m c th đô th 1. Kh i lư ng c a t ng lo i công tác d ch v công ích đô th Kh i lư ng c a t ng lo i công tác d ch v công ích đô th đư c xác đ nh theo k ho ch ho c nhi m v đ t xu t do y ban nhân dân c p huy n giao ho c y ban nhân dân t nh giao y ban nhân dân c p huy n th c hi n trong m t s trư ng h p c n thi t. 2. Đơn giá c a t ng lo i công tác d ch v công ích đô th Đơn giá c a t ng lo i công tác d ch v công ích đô th bao g m các thành ph n chi phí v v t li u, nhân công, s d ng xe máy và thi t b (g i là chi phí tr c ti p). Chi phí tr c ti p đư c xác đ nh theo các Đơn giá d ch v công ích đô th do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b t i t ng th i đi m tương ng và các quy đ nh c th như sau: 2.1. Chi phí v t li u: Chi phí v t li u trong các đơn giá s d ng giá v t li u g c tính theo m t b ng giá t i th i đi m l p đơn giá. Khi l p d toán d ch v công ích đô th ph i xác đ nh l i giá v t li u t i th i đi m l p và tính toán bù tr chênh l ch giá v t li u so v i giá v t li u g c trong đơn giá vào chi phí v t li u trong d toán d ch v công ích đô th trên cơ s Đ nh m c hao phí t ng lo i v t li u đ th c hi n m t đơn v kh i lư ng công vi c d ch v công ích đô th . y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m trong vi c xác đ nh giá v t li u t i th i đi m l p d toán, đ m b o ph i h p lý và phù h p v i m t b ng giá th trư ng trên đ a bàn qu n lý, xác đ nh trên cơ s công b giá c a Liên S Tài chính - Xây d ng. Trư ng h p Liên S Tài chính - Xây d ng công b giá v t li u xây d ng không k p th i ho c chưa phù h p v i th c t c a t ng đ a phương ho c giá v t li u xây d ng không có trong công b giá v t li u thì có th xác đ nh trên cơ s báo giá c a các nhà s n xu t, thông tin giá c a nhà cung c p ho c giá đã đư c áp d ng cho các công tác khác có cùng tiêu chu n v ch t lư ng và ph i đ m b o tính c nh tranh (giá v t li u c u thành trong đơn giá chưa bao g m thu giá tr gia tăng). 2.2. Chi phí nhân công: Áp d ng theo chi phí nhân công tương ng c a t ng lo i công tác trong các đơn giá d ch v công ích do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b . Vi c đi u ch nh giá nhân công trong các đơn giá t i t ng th i đi m đ phù h p v i quy đ nh c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng th c hi n theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i t ng th i đi m tương ng. 2.3. Chi phí s d ng xe máy và thi t b : Áp d ng theo chi phí s d ng xe máy và thi t b tương ng c a t ng lo i công tác trong các đơn giá d ch v công ích do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b . Vi c đi u ch nh chi phí s d ng xe máy và thi t b trong các đơn giá t i t ng th i đi m đ phù h p v i quy đ nh c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng th c hi n theo quy đ nh c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i t ng th i đi m tương ng. 3. Chi phí qu n lý chung: Là chi phí qu n lý c a doanh nghi p, chi phí ph c v tr c ti p qu n lý chung (bao g m c công c lao đ ng), chi phí ph c v công nhân, chi tr lãi vay v n ngân hàng và các t ch c tín d ng khác, chi phí ti n ăn gi a ca, các kho n phí, l phí, chi phí thuê tài s n, thuê m tb ng nhà xư ng (n u có), chi phí thuê ki m toán và các kho n chi phí khác. Chi phí qu n lý chung trong d toán d ch v công ích đô th trên đ a bàn t nh Khánh Hòa đư c tính b ng t l % trên chi phí nhân công tr c ti p và đư c quy đ nh c th t i b ng dư i đây: Lo i đô th STT Lo i d ch v công ích I II III ÷ V 1 Thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th 62 63 65 2 N o vét duy trì h th ng thoát nư c 62 64 66 3 Duy trì h th ng chi u sáng công c ng 63 65 67
 10. 4 Duy trì, phát tri n h th ng cây xanh đô th 66 67 68 Đ i v i kh i lư ng công tác d ch v công ích đô th có chi phí s d ng máy và thi t b > 60% chi phí tr c ti p thì chi phí qu n lý chung đư c tính t l b ng 2,5% chi phí s d ng xe máy và thi t b . 4. L i nhu n đ nh m c đư c tính t l b ng 4,5% trên chi phí tr c ti p và chi phí qu n lý chung trong giá d toán th c hi n d ch v công ích. B ng t ng h p d toán c a t ng lo i d ch v công ích đô th đư c l p như Ph l c 4 c a Quy đ nh này Đi u 11. L p, th m đ nh, phê duy t d toán và công tác đ u th u d ch v công ích đô th 1. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ch c, phân công nhi m v cho phòng chuyên môn ho c b ph n chuyên môn tr c thu c l p k ho ch và d toán d ch v công ích đô th . K ho ch và d toán d ch v công ích đô th đư c y ban nhân dân c p huy n tr c ti p ký xác nh n trư c khi trình cơ quan có th m quy n th m đ nh. 2. Thành ph n h sơ trình th m đ nh d toán d ch v công ích đô th bao g m: T trình th m đ nh, K ho ch th c hi n d ch v công ích đô th và D toán d ch v công ích đô th . 3. S Xây d ng Khánh Hòa là cơ quan th m đ nh và tham mưu y ban nhân dân t nh Khánh Hòa phê duy t d toán d ch v công ích đô th trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. 4. y quy n Giám đ c S K ho ch Đ u tư phê duy t k ho ch đ u th u, k t qu đ u th u các d ch v công ích đô th trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Tùy theo tình hình th c t t ng đ a phương, vi c phân chia các gói th u d ch v công ích đô th do y ban nhân dân c p huy n xem xét đ xu t, có th đ u th u chung cho t t c các lo i d ch v công ích đô th ho c đ u th u riêng cho t ng lo i d ch v công ích đô th khác nhau. 5. y ban nhân dân c p huy n phê duy t h sơ m i th u và t ch c đ u th u theo quy đ nh c a pháp lu t đ u th u đ i v i các d ch v công ích đô th . Đi u 12. Qu n lý giá d ch v công ích 1. H th ng các đơn giá d ch v công ích trên đ a bàn t nh Khánh Hòa bao g m: Đơn giá thu gom, v n chuy n và x lý chôn l p rác th i đô th ; đơn giá duy trì h th ng thoát nư c đô th ; đơn giá duy trì h th ng cây xanh đô th và Đơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng. H th ng các đơn giá trên đư c y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b và B ng giá v t li u do Liên S Tài chính - Xây d ng công b là cơ s áp d ng đ xác đ nh d toán và qu n lý chi phí d ch v công ích đô th trên đ a bàn t nh Khánh Hòa. Riêng trư ng h p Liên S Tài chính - Xây d ng công b giá v t li u xây d ng không k p th i ho c chưa phù h p v i th c t đ a phương ho c giá v t li u không có trong công b giá v t li u thì th c hi n như quy đ nh t i kho n 2.1 Đi u 10 c a Quy đ nh này. 2. Trư ng h p c n b sung đơn giá d ch v công ích đô th chưa đư c y ban nhân dân t nh công b , y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m t ch c l p đơn giá b sung trình S Xây d ng th m đ nh, tham mưu y ban nhân dân t nh ch p thu n trư c khi áp d ng l p d toán d ch v công ích đô th . Chương IV QU N LÝ CHI PHÍ L P QUY HO CH XÂY D NG Đi u 13. D toán chi phí l p quy ho ch xây d ng 1. D toán chi phí l p các lo i quy ho ch xây d ng bao g m: Quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung xây d ng đô th , quy ho ch chi ti t xây d ng đô th , quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn và các lo i quy ho ch xây d ng khác g i t t là d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng, là m t n i dung trong nhi m v quy ho ch xây d ng. 2. D toán chi phí l p quy ho ch xây d ng bao g m các thành ph n chi phí đ s d ng cho các công vi c: Kh o sát đ a hình, đ a ch t ph c v l p quy ho ch xây d ng; l p, th m đ nh, phê duy t, qu n lý công tác quy ho ch xây d ng; t ch c công b quy ho ch xây d ng; c m m c gi i quy ho ch xây d ng ngoài th c đ a; các công vi c khác ph c v cho công tác quy ho ch xây d ng. 3. D toán chi phí l p quy ho ch xây d ng đư c xác đ nh theo quy đ nh c a B Xây d ng t i Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 v vi c ban hành đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng (Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-BXD) và các Đơn giá kh o sát xây d ng, Đơn giá c m m c gi i quy ho ch do y ban nhân dân t nh Khánh Hòa công b . Trư ng h p c n thi t l p d toán chi phí kh o sát xây d ng đ ph c v cho công tác l p quy ho ch xây d ng thì th c hi n như Đi u 5 c a Quy đ nh này.
 11. 4. Vi c đi u ch nh d toán chi phí trư c thu cho công tác l p quy ho ch xây d ng xác đ nh trên cơ s Đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ban hành theo Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-BXD t i t ng th i đi m đ phù h p v i quy đ nh c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung, m c lương t i thi u vùng th c hi n theo quy đ nh c a B Xây d ng và y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i t ng th i đi m tương ng. Đi u 14. Phân c p th m đ nh và phê duy t d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng Ngư i có th m quy n phê duy t đ án quy ho ch xây d ng là ngư i phê duy t d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng. Riêng đ i v i các đ án quy ho ch xây d ng do y ban nhân dân c p huy n, Ban Qu n lý Khu Kinh t Vân Phong, S Xây d ng ho c các đơn v khác do y ban nhân dân t nh giao nhi m v t ch c l p (g i chung là các đơn v t ch c l p quy ho ch) và thu c th m quy n phê duy t c a y ban nhân dân t nh thì y quy n cho các đơn v t ch c l p quy ho ch t ch c th m đ nh và phê duy t d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng sau khi y ban nhân dân t nh phê duy t nhi m v l p quy ho ch xây d ng (không bao g m ph n d toán). Vi c phân c p th m đ nh và phê duy t nhi m v l p quy ho ch xây d ng (không bao g m ph n d toán), đ án quy ho ch xây d ng th c hi n như quy đ nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa. Đi u 15. Phân c p th m đ nh và phê duy t k ho ch đ u th u, k t qu ch đ nh th u l p quy ho ch xây d ng 1. Nhi m v , d toán chi phí và k ho ch v n l p quy ho ch xây d ng ph i đư c phê duy t trư c khi l p k ho ch đ u th u và t ch c l a ch n nhà th u tư v n l p quy ho ch xây d ng. 2. Đ i v i quy ho ch xây d ng thu c th m quy n phê duy t c a y ban nhân dân t nh. - Trư ng h p gói th u có giá tr dư i 500 tri u đ ng: y quy n cơ quan t ch c l p quy ho ch xây d ng th m đ nh, phê duy t k ho ch đ u th u. Đ ng th i, ch u trách nhi m trong vi c l a ch n nhà th u và phê duy t k t qu ch đ nh th u tư v n l p quy ho ch xây d ng theo quy đ nh. - Trư ng h p gói th u có giá tr t 500 tri u đ ng tr lên: Cơ quan t ch c l p quy ho ch xây d ng l p k ho ch đ u th u trình S K ho ch và Đ u tư th m đ nh đ trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Sau khi k ho ch đ u th u đư c y ban nhân dân t nh phê duy t, cơ quan t ch c l p quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m trong vi c l a ch n nhà th u và phê duy t k t qu ch đ nh th u tư v n l p quy ho ch xây d ng theo quy đ nh. 3. Đ i v i quy ho ch xây d ng thu c th m quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n thì y ban nhân dân c p huy n t ch c th m đ nh, phê duy t k ho ch đ u th u và k t qu ch đ nh th u tư v n l p quy ho ch xây d ng. 4. Khi l p k ho ch đ u th u, phê duy t k t qu ch đ nh th u, cơ quan t ch c l p quy ho ch xây d ng ph i th c hi n đúng t l tr ti t ki m theo quy đ nh hi n hành c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa. Chương V T CH C TH C HI N Đi u 16. Hư ng d n x lý chuy n ti p 1. X lý chuy n ti p đ i v i công tác l p và qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình. 1.1. Các d toán xây d ng công trình, d toán kh o sát xây d ng đã đư c phê duy t trư c khi Quy t đ nh này có hi u l c thì th c hi n theo các n i dung đã phê duy t. Các d toán xây d ng công trình, d toán kh o sát xây d ng chưa phê duy t trư c khi Quy t đ nh này có hi u l c thì th c hi n theo các n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh này. 1.2. Vi c đi u ch nh d toán xây d ng công trình theo Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n đi u ch nh d toán xây d ng công trình th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 21/2008/QĐ-UBND c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa ban hành Quy đ nh v th c hi n đi u ch nh d toán xây d ng công trình theo Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 c a B Xây d ng. 1.3. Vi c tri n khai th c hi n Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng “Hư ng d n đi u ch nh giá và h p đ ng xây d ng do bi n đ ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng” th c hi n theo hư ng d n c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t i các văn b n s 3562/UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 “V vi c hư ng d n tri n khai th c hi n Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng”, văn b n s 4841/UBND ngày 04
 12. tháng 8 năm 2008 “V vi c ch trương đi u ch nh t ng m c đ u tư các d án s d ng v n Ngân sách nhà nư c có gói th u đi u ch nh trư t giá theo Thông tư hư ng d n c a B Xây d ng”, văn b n s 6841/UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 “V vi c ch trương v t m ng, thanh toán ti n bù chênh l ch giá theo các Thông tư, hư ng d n c a B Xây d ng”. 2. X lý chuy n ti p vi c qu n lý chi phí d ch v công ích đô th Các h p đ ng th c hi n d ch v công ích đô th đã đư c ký k t đang th c hi n d dang ho c d toán d ch v công ích đô th đã đư c c p có th m quy n phê duy t thì không ph i đi u ch nh, phê duy t l i. D ch v công ích đô th chưa t ch c đ u th u ho c chưa giao k ho ch ho c chưa đ t hàng thì th c hi n theo các quy đ nh t i Quy t đ nh này. 3. X lý chuy n ti p đ i v i công tác qu n lý chi phí l p quy ho ch xây d ng Các quy ho ch xây d ng đã đư c c p th m quy n phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng thì th c hi n như các n i dung đã đư c phê duy t. Riêng vi c x lý chuy n ti p sang áp d ng đ nh m c chi phí quy ho ch theo Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-BXD thì cơ quan t ch c l p quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m xác đ nh kh i lư ng chuy n ti p, phê duy t d toán đi u ch nh và tri n khai th c hi n vi c đi u ch nh h p đ ng như quy đ nh t i m c 20 ph n I c a đ nh m c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2008/QĐ-BXD. Các quy ho ch xây d ng chưa đư c c p có th m quy n phê duy t nhi m v quy ho ch xây d ng thì th c hi n như các n i dung quy đ nh t i Quy t đ nh này. Đi u 17. Đi u kho n thi hành Các S , ban, ngành, y ban nhân dân c p huy n, c p xã, các đơn v liên quan theo ch c năng, nhi m v đư c giao có trách nhi m rà soát, t ch c th c hi n nhi m v thu c ph m vi qu n lý theo đúng th m quy n, quy đ nh c a pháp lu t và Quy đ nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy đ nh này, n u có vư ng m c phát sinh, k p th i ph n ánh v S Xây d ng đ t ng h p, tham mưu trình y ban nhân dân t nh xem xét gi i quy t./. PH L C1 HƯ NG D N TÍNH TOÁN CÁC LO I PH C P (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) I. PH C P LƯU Đ NG Vi c áp d ng ph c p lưu đ ng theo quy đ nh t i Thông tư s 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B Lao đ ng Thương binh và Xã h i. Ph c p lưu đ ng g m 3 m c: 0,6; 0,4; 0,2 so v i m c lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh, đư c qui đ nh như sau: M c ti n ph c p lưu đ ng H s ph c p lưu M c lương t i 26 = x / / ngày công đ ng thi u chung ngày 1. M c 1, h s 0,6 (60%): Áp d ng đ i v i nh ng ngư i làm vi c trong các t , đ i, công trình, bao g m: - T , đ i kh o sát, tìm ki m, khoan, thăm dò khoáng s n; - T , đ i kh o sát, đo đ c xây d ng h th ng đi m đo đ c qu c gia, h th ng cơ s đo đ c chuyên dùng, đo đ c đ i đ a, đ a hình; - T , đ i kh o sát xây d ng công trình th y đi n; - T đ i s a ch a đi n nóng (đư ng dây cao th mang đi n); qu n lý, v n hành đư ng dây 500 KV; - Công trình xây d ng mi n núi cao, đ o xa. 2. M c 2, h s 0,4 (40%): Áp d ng đ i v i nh ng ngư i làm vi c trong các t , đ i, công trình, bao g m: - T , đ i kh o sát đo đ c thành l p các b n đ đ a chính;
 13. - T , đ i kh o sát xây d ng chuyên ngành; - T , đ i kh o sát đi u tra các nông trư ng, lâm trư ng; - T , đ i xây l p và s a ch a đư ng dây t i đi n cao th ; qu n lý, v n hành đư ng dây có đi n áp 220 KV tr xu ng; - T , đ i xây l p s a ch a tuy n cáp vi n thông liên t nh và ng c u thông tin liên t nh; - Công trình xây d ng mi n núi, trung du. 3. M c 3, h s 0,2 (20%): Áp d ng đ i v i nh ng ngư i làm vi c trong các t , đ i, công trình, bao g m: - T , đ i đi u tra, kh o sát còn l i; - Công trình xây d ng đ ng b ng; - Nhân viên đi thu ti n đi n, ti n đi n tho i, ti n nư c t i h gia đình; - Nhân viên đi thu mua hàng nông, lâm, th y h i s n. Ghi chú: Ph c p lưu đ ng m c 2 đã tính trong Đơn giá Kh o sát xây d ng, Ph c p lưu đ ng m c 3 đã tính trong Đơn giá Xây d ng công trình (Ph n Xây d ng, Ph n L p đ t). II. PH C P KHU V C Vi c áp d ng ph c p khu v c theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH- BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a Liên B N i v , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính và y ban dân t c. Ph c p khu v c đư c quy đ nh g m 7 m c: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so v i m c lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh, đư c qui đ nh như sau: M c ti n ph c p khu v c / H s ph c p M c lương t i thi u 26 = x / ngày công khu v c chung ngày 1. Thành ph Nha Trang: - H s 0,2: Đ o Hòn Tre. - H s 0,1: Các đ o: Trí Nguyên, Bích Đ m, Đ m B y, Đ m Già, Bãi Me, Bãi Trũ, Vũng Ngán, Hòn M t. 2. Th xã Cam Ranh: - H s 0,2: Xã Cam Bình. - H s 0,1: Các xã: Cam L p, Bán đ o Cam Ranh. 3. Huy n Cam Lâm: - H s 0,1: Các xã: Sơn Tân, Cam H i Đông. 4. Huy n V n Ninh: - H s 0,3: Xã V n Th nh. 5. Huy n Ninh Hòa - H s 0,2: Các xã: Ninh Tây, Ninh Vân - H s 0,1: Các xã: Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Thư ng, Ninh Sơn, Ninh Phư c. 6. Huy n Khánh Vĩnh: - H s 0,5: Các xã: Khánh Thư ng, Khánh Hi p, Sơn Thái, Giang Ly, Liên Giang, C u Bà - H s 0,4: Các xã: Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Trung - H s 0,3: Xã Khánh Bình - H s 0,2: Các xã: Khánh Đông, Khánh Nam, Sông C u; th tr n Khánh Vĩnh
 14. 7. Huy n Diên Khánh: - H s 0,2: Xã Diên Tân - H s 0,1: Xã Su i Tiên 8. Huy n Khánh Sơn: - H s 0,5: Xã Thành Sơn - H s 0,4: Các xã: Ba C m Nam, Sơn Lâm, Sơn Bình, Sơn Hi p - H s 0,3: Các xã: Ba C m B c, Sơn Trung, th tr n Tô H p 9. Huy n Trư ng Sa: - H s 1,0: Toàn huy n 10. Các đơn v khác: - H s 0,3: Tr m đèn đ o Hòn L n - H s 0,2: Tr m đèn đ o Hòn Chút, các đ o thu c t nh III. PH C P Đ C H I, NGUY HI M Vi c áp d ng ph c p đ c ha , nguy hi m theo hư ng d n t i Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B Lao đ ng, Thương binh và Xã h i. Ph c p đ c h i, nguy hi m g m 4 m c 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so v i m c lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh, đư c qui đ nh như sau: M c ti n ph c p đ c H s ph c p đ c h i, M c lương t i 26 h i, nguy hi m / ngày = x / nguy hi m thi u chung ngày công IV. PH C P THU HÚT Vi c áp d ng ph c p thu hút theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 10/2005/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a Liên B N i v , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính. Ph c p thu hút g m 4 m c: 20%, 30%, 50% và 70% so v i m c lương hi n hư ng (theo ng ch, b c, ch c v , chuyên môn, nghi p v ) - g i t t là lương cơ b n. Công th c tính ph c p thu hút như sau: Pthuhút = (Hcb x Ltt x Kthuhút) / 26 (đ ng/công) Trong đó: Pthuhút : Ph c p thu hút đư c hư ng (đ ng/công) Hcb : H s lương công nhân theo quy đ nh t i Ngh đ nh 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph Quy đ nh h th ng thang lương, b ng lương và ch đ ph c p lương trong các công ty Nhà nư c. Ltt : M c lương t i thi u chung do Chính ph quy đ nh. Kthuhút : M c ph c p thu hút đư c hư ng PH L C2 Đ I TƯ NG ÁP D NG THANG LƯƠNG 7 B C (A.1) NGÀNH XÂY D NG CƠ B N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) Nhóm I: - M c, n , s t; - L p ghép c u ki n, thí nghi m hi n trư ng; - Sơn, vôi và c t l p kính; - Bê tông;
 15. - Duy tu, b o dư ng đư ng băng sân bay; - S a ch a cơ khí t i hi n trư ng; - Công vi c th công khác. Nhóm II: - V n hành các lo i máy xây d ng; - Kh o sát, đo đ c xây d ng; - L p đ t máy móc, thi t b , đư ng ng; - B o dư ng máy thi công; - Xây d ng đư ng giao thông; - L p đ t tua bin có công su t < 2,5 MW; - Gác ch n đư ng ngang ho c gác ch n c u chung thu c ngành đư ng s t; - Qu n lý, s a ch a thư ng xuyên đư ng b , đư ng s t, đư ng th y n i đ a; - Tu n đư ng, tu n c u, tu n h m đư ng s t, đư ng b ; - Kéo phà l p c u phao th công. Nhóm III: - Xây l p đư ng dây đi n cao th ; - Xây l p thi t b tr m bi n áp; - Xây l p c u; - Xây l p công trình th y; - Xây d ng đư ng băng sân bay; - Công nhân đ a v t lý; - L p đ t tua bin có công su t ≥ 2,5 MW; - Xây d ng công trình ng m; - Xây d ng công trình ngoài bi n; - Xây d ng công trình th y đi n, công trình đ u m i th y l i; - Đ i tu làm m i đư ng s t. PH L C3 T NG H P D TOÁN CHI PHÍ KH O SÁT XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) KÝ STT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH HI U I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u VL1 + VL2 VL n 1.1 Chi phí v t li u theo đơn giá ∑ Q xC i =1 i vi VL1 m 1.2 Bù chi phí v t li u ∑M j =1 vl j x(G vl 2 − G vl1 ) j j VL2
 16. n 2 Chi phí nhân công ∑ Q xC i =1 i ni xK C NCKS NC n 3 Chi phí máy thi công ∑ Q xC i =1 i mi M C ng chi phí tr c ti p (VL+NC+M) T II Chi phí chung NC x 70% P III Thu nh p ch u thu tính trư c (T+P) x 6% L Chi phí l p phương án, báo cáo k t qu IV (T+P+L) x 5% K1 kh o sát V Chi phí ch t m th i (T+P+L) x 5% K2 VI Chi phí chuy n quân, chuy n máy (Ch đ u tư quy t đ nh, n u có) K3 GTGT-KS VII Thu su t thu giá tr gia tăng (T+P+L+K1+K2+K3) x T GT VIII Chi phí d phòng (T+P+L+K1+K2+K3+GT) x 10% DP KS GIÁ TR D TOÁN CHI PHÍ KH O SÁT T+P+L+K1+K2+K3+GT+DP G Trong đó: Qi : Kh i lư ng c a t ng lo i công vi c kh o sát Cvi, Cni, Cmi : Chi phí v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s d ng máy và thi t b tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công vi c kh o sát tương ng. ĐC K NCKS: H s đi u ch nh chi phí nhân công kh o sát (n u có). vl Mj : Hao phí v t li u th j trong d toán chi phí kh o sát xây d ng (j=1÷m). vl1 vl2 Gj , Gj : Giá c a lo i v t li u th j theo đơn giá g c và giá t i th i đi m l p d toán. - TGTGT-XD: M c thu su t Thu Giá tr gia tăng quy đ nh cho công tác kh o sát xây d ng. PH L C4 T NG H P D TOÁN D CH V CÔNG ÍCH ĐÔ TH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 45/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Khánh Hòa) KÝ STT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH HI U I Chi phí tr c ti p 1 Chi phí v t li u VL1 + VL2 VL n 1.1 Chi phí v t li u theo đơn giá ∑ Q xC i =1 i vi VL1 m 1.2 Bù chi phí v t li u ∑M j =1 vl j x(G vl 2 − G vl1 ) j j VL2
 17. n 2 Chi phí nhân công ∑ Q xC i =1 i ni xK C NC NC n 3 Chi phí s d ng xe máy và thi t b ∑ Q xC i =1 i mi xK C MTC M C ng chi phí tr c ti p (VL+NC+M) T II Chi phí qu n lý chung NC x t l P III L i nhu n đ nh m c (T+P) x 4,5% L DVCI GIÁ TR D TOÁN D CH V CÔNG ÍCH T+P+L G Trong đó: - Qi: Kh i lư ng c a t ng lo i công vi c d ch v công ích - Cvi, Cni, Cmi : Chi phí v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s d ng xe máy và thi t b tr c ti p cho m t đơn v kh i lư ng công vi c d ch v công ích tương ng. - KĐCNC, KĐCMTC: H s đi u ch nh chi phí nhân công, chi phí s d ng xe máy và thi t b (n u có). vl - Mj : Hao phí v t li u th j trong d toán d ch v công ích (j=1÷m). vl1 vl2 - Gj , Gj : Giá c a lo i v t li u th j theo đơn giá g c và giá t i th i đi m l p d toán d ch v công ích.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản