intTypePromotion=1

Quyết định 45/QĐ-NH của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
136
lượt xem
17
download

Quyết định 45/QĐ-NH của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45/QĐ-NH của Ngân hàng nhà nước về nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45/QĐ-NH của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  45/Q§­N H  n g µ y  27 th¸ng 02 n¨ m   ® h 1997 v Ò  vi Ö c q u y  ® Þ n h  n g u yªn t ¾ c Ê n  ® Þ n h   û gi¸ u a  b¸n n g o ¹i Ö  t  m  t c ñ a c¸c t æ   h ø c   Ý n  ô n g  ® îc p h Ð p  kinh d o a n h  n g o ¹i Ö c t d  t Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   ícc«ng  è  ¹ L Önh  è    cø  l Ng h Nh n   b ti  s 37/H§NN8   ngµy  24/5/1990 cña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc;   Ch t H  Nh n ­ C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh   ®Þ 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay cho  Ðp  ph Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông  îc phÐp  ®  kinh doanh  ¹itÖ  îc Ên  nh   û gi¸mua,  ngo   ®   ®Þ t    b¸n  ¹itÖ  ngo   trong ph¹m        éng, trõ5%     vibiªn ®é c    (n¨m  Çn  ph tr¨m)so  íitû gi¸chÝnh    v      thøc  do  èng  c  ©n  µng  µ   ícc«ng  è  µng  µy). Th ®è Ng h Nh n   bh ng ­Chªnh  Öch  ÷a tûgi¸mua  µ  ûgi¸b¸n:   l gi       v t    +  èivíi ¹itÖ  §   ngo   chuyÓn  kho¶n:Tû        èi a    gi¸b¸n ra t   b»ng  ûgi¸mua  µo  ® t    v céng  0,1%  ûgi¸mua  µo. t    v +  èi víingo¹itÖ  Òn  Æt:  û     §     ti m T gi¸b¸n  tèi®a   ra    b»ng  û gi¸mua   µo  t    v céng  0,5%  ña  ûgi¸mua  µo. c t    v §i Ò u    û    2: T gi¸mua   ngo¹itÖ  ña  ë   b¸n    c S giao  Þch  ©n   µng  µ   d Ng h Nh nícdo  èng  c  ©n   µng  µ   ícchØ  o    Th ®è Ng h Nh n   ®¹ theo  nh  íng chÝnh  ®Þ h  s¸ch  tûgi¸tõng thêikú.       §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý  µ    3: Quy ®Þ n c hi l     k t  k v thay thÕ  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 311/Q§­NH7   µy  ng 21/11/1996  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    «ng  4: C¸c  Ch¸nh  V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Qu¶n  ý l  ngo¹ihèi,Vô  ëng    ô, Côc    ©n  µng      tr c¸cV   ë Ng h Trung  ng  ã  ªnquan,Së  ¬ c li     giao   dÞch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è, Tæng   ph   Gi¸m  c, Gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ®è   ®è c¸c tæ  td ®  kinh  doanh  ¹itÖ,Ng ©n  µng  ªndoanh,Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµichÞu  ngo     h li      Ng h n    tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2