Quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
125
lượt xem
7
download

Quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT về quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4597/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG - V N T I S 4597/2001/Q -BGTVT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2001 QUY NNH KI U LO I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Ư C PHÉP THAM GIA GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy B Giao thông V n t i; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh ki u lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ư c phép tham gia giao thông". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2002, các quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u ư c bãi b . i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông V n t i, Giao thông Công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và th trư ng các ơn v có liên quan căn c ch c năng nhi m v c a mình hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Doãn Th ( ã ký) B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY NNH KI U LO I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Ư C PHÉP THAM GIA GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4597/2001/Q -BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông V n t i) 1. Quy nh chung 1.1. Quy nh này quy nh các thông s k thu t cơ b n c a các ki u lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (xe cơ gi i) nh p khNu, s n xu t, l p ráp và c i t o tham gia giao thông ư ng b trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 1.2. Quy nh này không áp d ng i v i các xe cơ gi i c a Quân i, Công an s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh. 1.3. Thu t ng Trong Quy nh này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.3.1. Chi u dài xe cơ gi i: Kho ng cách gi a hai m t ph ng th ng ng vuông góc v i m t ph ng i x ng d c xe, i qua hai i m ngoài cùng phía trư c và phía sau c a xe (t t c các chi thi t c a xe bao g m c nh ng ph n nhô ra trư c và sau như móc kéo, m gi m va p u ph i n m gi a hai m t ph ng này). 1.3.2. Chi u r ng xe cơ gi i: Kho ng cách gi a hai m t ph ng song song v i m t ph ng i x ng d c c a xe, i qua hai i m ngoài cùng c a hai bên xe (t t c các chi ti t c a xe k c ph n nhô ra bên ngoài c a chi ti t ư c g n c ng vào xe như moay ơ, tay n m c a, m gi m va p... u ph i n m gi a hai m t ph ng này ngo i tr gương chi u sau). 1.3.3. Chi u cao xe cơ gi i: Kho ng cách gi a m t t a n m ngang và m t ph ng n m ngang ti p xúc v i ph n cao nh t c a xe (toàn b các chi ti t ư c l p t trên xe u n m gi a hai m t ph ng này. Chi u cao ư c xác nh khi xe trong i u ki n s n sàng ho t ng và không ch t t i). 1.3.4. Chi u dài uôi xe cơ gi i: Kho ng cách gi a m t th ng ng i qua tâm c a các bánh sau cùng t i i m ngoài cùng phía sau c a xe (k c móc kéo, bi n s ... và các chi ti t ư c g n c nh vào xe); 2. Các thông s k thu t cơ b n c a xe cơ gi i ư c phép tham gia giao thông: 2.1. Kích thư c cho phép l n nh t 2.1.1. Kích thư c cho phép l n nh t c a ô tô, máy kéo, ô tô sơ mi rơ moóc, ô tô khách n i toa, ô tô kéo rơ moóc, máy kéo kéo rơ moóc:
  3. a- Chi u dài - Ô tô: 12,20 m - Ô tô sơ mi rơ moóc (ô tô u kéo sơ mi rơ moóc), ô tô khách n i toa, ô tô kéo rơ moóc, máy kéo kéo rơ moóc 20,00 m b- Chi u r ng T t c các lo i xe: 2,50 m c - Chi u cao - Xe có tr ng lư ng toàn b trên 5 T n: 4,00 m - Xe có tr ng lư ng toàn b n 5 T n: Hmax Ê 1,75WT nhưng không quá 4,00 m. Trong ó: Hmax: Chi u cao l n nh t cho phép c a xe cơ gi i; WT: Kho ng cách gi a tâm v t ti p xúc c a hai bánh xe sau v i m t ư ng, trư ng h p tr c sau l p bánh ơn (Hình 1a) + Kho ng cách gi a tâm v t ti p xúc c a hai bánh xe sau phía ngoài v i m t ư ng, trư ng h p tr c sau l p bánh kép (Hình 1b). Hình 1 a) b) d- Chi u cao uôi xe cơ gi i. Chi u dài uôi ô tô t i không quá 60% chi u dài cơ s . Chi u dài uôi ô tô khách không quá 65% chi u dài cơ s . c- Bán kính quay vòng c a xe cơ gi i: Bán kính quay vòng nh nh t c a bánh xe trư c phía ngoài không quá 12,0 m. 2.1.2. Kích thư c cho phép l n nh t i v i mô tô, xe máy a- Mô tô hai bánh, xe máy hai bánh
  4. - Chi u dài: 2,5 m - Chi u r ng: 1,3 m - Chi u cao: 2,0 m b- Mô tô ba bánh, xe máy ba bánh - Chi u dài: 3,5 m - Chi u r ng: 1,5 m - Chi u cao: 2,0 m 2.2. T i tr ng tr c cho phép l n nh t - Tr c ơn: 10 T n - Tr c kép ph thu c vào kho ng cách hai tâm tr c d: + d< 1,0 m: 11 T n + 1,0 Ê d < 1,3 m: 16 T n + d³ 1,3 m: 18 T n - Tr c ba ph thu c vào kho ng cách hai tâm tr c li n k d: + d Ê 1,3 m: 21 T n + d > 1,3 m: 24 t n 2.3. Nhiên li u - Xe cơ gi i ch ư c phép s d ng các lo i nhiên li u phù h p v i các Tiêu chuNn và quy nh hi n hành; - i v i xe cơ gi i l p ng cơ xăng thì ph i s d ng lo i ng cơ có th ch y xăng không chì. 3. Quy nh khác: Vi c xác nh các kích thư c và kh i lư ng c a xe cơ gi i nêu t i m c 2 ph i phù h p v i các quy nh c a Tiêu chuNn ngành: 22 TCN 275 - 01: "Sai s cho phép và quy nh làm tròn s i v i kích thư c, kh i lư ng c a phương ti n cơ gi i ư ng b " c a B Giao thông V n t i.
Đồng bộ tài khoản