intTypePromotion=1

Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
118
lượt xem
4
download

Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 45QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  45­Q §/N H 1   H N N G µ Y  23 T H¸ N G  3 N¨ M  1994 V Ò    X U Ê T  T¸I C Ê P  V è N  C ñ A  N G © N L∙I    C¸ C  T æ  C H ø C  T Ý N  D ô N G .  H µ N G  N H µ  N í C ® è I V íI THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   cø  l Ng h Nh n     c«ng  è  b theo  Önh  è  l s 37­LCT/H§NN8  µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc; c Ch t H  Nh n C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ    v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B  quan ngang  é; B Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ;    QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1. ­ Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i vµ  ©n   µng  Çu   µ    iÓn n       h Th m   Ng h § t v ph¸ttr   lµ95  Riªng ®èi víi ©n  µng    %.       Ng h N«ng nghiÖp  µ85%. l  Tû  Ö  i Êp  èn  îc tÝnh      Êt cña  ù  xin t¸  Êp  èn. §èivíi l t¸ c v ®  trªnl∙ su   i d ¸n    ic v      nh÷ng  êng  îp  Æc   Öt theo  tr h® bi   chØ   nh,  èng  c  Ï cã  ®Þ Th ®è s   quyÕt  nh   ®Þ riªng. Tæng  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  tyv b   qu cho  vay  theo  ×nh  h thøc    bæ xung  èn u  vl ®éng    ông  ¸p d møc:      1,6 % th¸ng. §i Ò u  ­ M ø c  l∙isu Êt quy ® Þ n h  t¹i Ò u 1 Q u y Õ t ® Þ n h  n µ y c ã  2.    §i quy  nh   Ò     Êt t¸ chiÕt v l∙xu   i i     hi Ö u lùc thi µ nh   Ó   õ ngµy  4­  h k t  1­ 1994  thay cho    ®Þ khÊu  ¹ ®iÓ m   §iÒu  cña  t  i 2  1  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 187­Q§/NH1  µy  9­ ng 30­ 1993. C¸c  ¹    Êt kh¸c gi÷a Ng ©n  µng  µ   ícvíi     lo i i l∙su       h Nh n     Tæ chøc  Ýn  ông  c¸c T d vµ Kho   ¹c  µ   íc vÉn  dông   quy  nh   ¹  b Nh n   ¸p  nh ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 187­ Q§/NH1  µy  9­ ng 30­ 1993  ña  èng  c  ©n  µng  µ  íc. c Th ®è Ng h nh n Riªng  Òn  öi dù  ÷b ¾t  éc  ña    ©n   µng  ¬ng  ¹i vîtmøc   ti g   tr   bu c c¸c Ng h Th m   quy  nh  ña  èng  c  ëng    Êt gÊp  lÇn    Êt tiÒn  öikh«ng  ú  ®Þ c Th ®è h l∙ su   i 2  l∙ su   i g  k h¹n  ña    chøc  Ýn  ông    ©n   µng  µ   íc theo  c c¸c tæ  td ë Ng h Nh n   quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh (QuyÕt ®Þnh  è    s 187­Q§/NH1  µy  9­ ng 30­ 1993). §i Ò u      3. ­Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c    ©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   ®è   ®è c¸cNg h Th m  hµng  Çu   µ    iÓn,Tæng   § tv ph¸ttr   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý,Gi¸m  c  ë   ty v b   qu   ®è S giao   dÞch  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   Trung  ng, Gi¸m  c  ¬  ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2