Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/1999/Q -BVGCP Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 46/1999/Q - BVGCP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999 V GIÁ BÁN I N I V I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP, ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Quy t nh s 137/H BT, ngày 27/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c Quy t nh s 53/1999/Q -TTg, ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài; Sau khi trao i th ng nh t v i các ngành liên quan; QUY T NNH i u 1. Nay quy nh giá bán i n ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) i v i i n s d ng vào m c ích s n xu t, kinh doanh, d ch v c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i công tơ o m i n c a h s d ng i n ký h p ng mua bán i n tr c ti p v i ngành i n như b n ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 07 năm 1999, và thay th các m c giá i n quy nh b ng ngo i t (M c VII, i m 1 và 2) i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Quy t nh s 04/1999/Q /BVGCP- TLSX ngày 15/1/1999. Các hư ng d n v hình th c giá (m c B), i tư ng áp d ng ( i m 3, ph n I, m c C và i m 1, 2, 3 ph n VII m c C) c a Thông tư Liên B s 367/TT-LB ngày 6/5/1997 c a Ban V t giá Chính ph và B Công nghi p v n còn hi u l c thi hành. i u 3. Căn c vào m c giá bán i n i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài quy nh t i i u 1 và Thông tư s 146/1998/TT-BTC c a B Tài chính ngày 12/11/1998, T ng Công ty i n l c Vi t Nam xác nh c th giá bán i n chưa có thu giá tr gia tăng làm căn c l p hoá ơn và tính thu giá tr gia tăng cho phù h p. i u 4. T ng Công ty i n l c Vi t Nam, các h s d ng i n là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ký h p ng tr c ti p v i ngành i n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. S Tài chính V t giá các t nh, thành ph ph i h p v i Công ty i n l c, i n l c các t nh, thành ph thông báo k p th i Quy t nh này n các h s d ng i n là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. T ch c ki m tra vi c th c hi n b o m thu ti n úng m c giá theo t ng i tư ng ch u s i u ti t c a Quy t nh này. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) PH L C GIÁ BÁN I N I V I DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/1999/Q -BVGCP ngày 15/6/1999 c a Ban V t giá Chính ph ) ơn v tính: /kwh i tư ng giá M c giá 1. Giá bán i n cho s n xu t: a/ Giá bán i n c p i n áp 110 KV tr lên + Gi bình thư ng 913 + Gi th p i m 484 + Gi cao i m 1551 b/ Giá bán i n c p i n áp t 22 KV n dư i 110 KV + Gi bình thư ng 979 + Gi th p i m 528 + Gi cao i m 1661 c/ Giá bán i n c p i n áp t 6KV n dư i 22KV + Gi bình thư ng 1045 + Gi th p i m 572 + Gi cao i m 1760 d/ Giá bán i n c p i n áp dư i 6 KV + Gi bình thư ng 1122 + Gi th p i m 616 + Gi cao i m 1881
  3. 2. Giá bán i n kinh doanh, d ch v a/ Giá bán i n c p i n áp t 22KV tr lên + Gi bình thư ng 1386 + Gi th p i m 759 + Gi cao i m 2321 b/ Giá bán i n c p i n áp t 6 KV n dư i 22 KV + Gi bình thư ng 1540 + Gi th p i m 836 + Gi cao i m 2596 c/ Giá bán i n c p i n áp dư i 6KV + Gi bình thư ng 1683 + Gi th p i m 935 + Gi cao i m 2805
Đồng bộ tài khoản