Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
70
lượt xem
10
download

Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về quản lý, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  thñ tíng ch Ý n h  p h ñ  S è  46/2001/Q§­T T g   n g µy  04 th¸ng 4 n¨ m  2001 V Ò   u ¶ n  lý  u Êt kh È u,  q x n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ thêi kú  2001 ­ 2005 thñ tíng chÝnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m 1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i, quy Õt  Þ nh: ® C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  q u ¶ n  lý h µ n g  h o¸  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u §iÒu   Hµng    1.   ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu. 1. Ban    hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ cÊm  xuÊt  khÈu,cÊm     nhËp khÈu    2001   thêikú  ­2005 (Phô    01). lôcsè  2. ViÖc ®iÒu chØnh Danh môc  hµng ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm     nhËp  khÈu  Thñ íng ChÝnh  do  t   phñ quyÕt ®Þnh    së    trªnc¬  ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Bé Th¬ng m¹i. 3. Trong  êng  tr hîp  Æc   ® biÖt,viÖc    xuÊt khÈu, nhËp  khÈu hµng    ho¸ thuéc Danh    môc  i t¹  Phô    01  lôcsè  nªu   trªnph¶i® îcThñ íng ChÝnh      t   phñ xem   xÐt,quyÕt ®Þnh      tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  §iÒu  Hµng    2.  ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  theo giÊy phÐp      cña  Th­ Bé  ¬ng  m¹i. 1. Ban    hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Danh  môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu theo  giÊy phÐp cña  Th¬ng      2001    Bé  m¹i thêikú  ­ 2005 (Phô    lôcsè  02).    2.Bé    Th¬ng    m¹ichñ    tr×,phèihîp víi           Bé, ngµnh  l ªn c¸c cã  i  quan  thÓ    cô  ho¸ Danh  môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo giÊy phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i theo  sè  m∙  cña  danh  môc  BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ  nhËp khÈu (nÕu  cã).
 2. 2 3. ViÖc    ®iÒu chØnh Danh môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo  giÊy phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i,bao    gåm   lé tr×nh    lo¹igiÊy  c¶    b∙ibá    phÐp  nµy,do    Thñ íng ChÝnh  t   phñ quyÕt ®Þnh    së    trªnc¬  ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Bé Th¬ng  m¹i. 4. ViÖc  hîp    ký  ®ång  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng ho¸ nªu    t¹iPhô    lôc sè  kÌm  02  theo  QuyÕt ®Þnh   nµy chØ   îc thùc  ®   hiÖn sau    cã  khi ®∙  giÊy   phÐp  cña  Th¬ng        Bé  m¹i.§èivíihµng  hãa     ,nguyªn liÖu quy  lµvËt t      ®Þnh    t¹i Phô    02, nÕu   lôc sè    nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng  xuÊt  khÈu  hoÆc     ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång    gia c«ng    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµi th×    thùc hiÖn theo  quy ®Þnh  riªngcña  Th¬ng      Bé  m¹i. 5.ViÖc    nhËp  khÈu cña doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµivµ      c¸cbªn  hîp doanh    trong hîp ®ång          hîp t¸ckinh doanh,kÓ  hµng        c¶  ho¸ nªu  i t¹ Phô    lôc sè  kÌm  02  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy,® îcthùc hiÖn        theo  híng dÉn    cña  Th¬ng  Bé  m¹i t   së    rªn c¬  nh÷ng  quy ®Þnh     t¹iQuyÕt  ®Þnh  nµy  c¸c  vµ  v¨n  b¶n quy  ph¹m  ph¸p    luËtkh¸c cã      liªnquan. 6. C¨n  lÞch tr×nh lo¹  dÇn    cø      i bá  giÊy  phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹itrong thêi     kú 2001  2005  iPhô    02  ­  t¹  lôc sè  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy, giao  Tµi   Bé    chÝnh  phèihîp      víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  c¸c Bé,  vµ    ngµnh  ªnquan, tr×nh li       Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  ®iÒu  chØnh  thuÕ  suÊt thuÕ nhËp  khÈu  (hoÆc  møc   chªnh  thu  lÖch    gi¸)mét  c¸ch  lý®èi    hîp    víinh÷ng  Æt   m hµng  îc lo¹  ®   i bá  kháiDanh    môc  hµng  ho¸  nhËp  khÈu theo  giÊy phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i,cã  tÝnh ®Õn     c¸ccam  kÕt quèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   ký    ®∙  kÕt  hoÆc  tham  gia. §iÒu  3. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc diÖn qu¶n    lý chuyªn  ngµnh.    1. Ban    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy Danh môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu  thuéc diÖn qu¶n    lý chuyªn ngµnh  nguyªn  vµ  t¾c  dông  ¸p  Danh  môc nµy trongtõng lÜnh      vùc  qu¶n   lýchuyªn ngµnh    (Phô    03). lôcsè    2. ViÖc  ®iÒu  chØnh,    bæ sung  Danh  môc  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu thuéc diÖn    qu¶n    lýchuyªn ngµnh  nguyªn t¾c      vµ    ¸p dông    (®∙quy ®Þnh  t¹  iPhô    03)  Thñ íng  lôc sè  do  t ChÝnh  phñ quyÕt  ®Þnh    së    trªnc¬  ®Ò nghÞ  cña Thñ  ëng  quan  tr c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh  Bé  ëng  Th¬ng    vµ  tr Bé  m¹i. 3. C¸c    Bé, ngµnh qu¶n    lýchuyªn ngµnh híng dÉn thùc hiÖn    viÖc xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu  hµng    ho¸ quy ®Þnh    t¹ Phô    03  trªn i lôcsè  nªu  C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  riªng ® èi víi é t s è h µ n g  h o¸   m x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u §iÒu  XuÊt  4.  nhËp  khÈu  vµ  gç  s¶n  phÈm   gç. 1.XuÊt    khÈu  vµ  gç  s¶n  phÈm   gç:
 3. 3 a) B∙ibá      viÖc  phª  duyÖt  ph©n    møc  rõng    vµ  bæ h¹n  gç  tù nhiªn®Ó     s¶n  xuÊt s¶n phÈm   xuÊt  gç  khÈu. Mäi    d¹ng s¶n phÈm   ®Òu   îc phÐp  gç  ®   xuÊt  khÈu,trõgç      trßn,gç      xÎkhaith¸ctõrõng          tùnhiªntrong níc.     b)    nguån  Gç cã  gèc nhËp khÈu  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu      díimäi d¹ng s¶n  phÈm,  c¶  kÓ  viÖc    t¸ xuÊtgç  i   trßn,gç      xÎ. Gç  trßn,gç      xÎ nhËp khÈu  s¶n  vµ  phÈm  lµm    nhËp  tõ gç  khÈu    khixuÊt  khÈu  kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ xuÊtkhÈu.   c) Nhµ      níc khuyÕn khÝch  xuÊt khÈu    i   c¸c lo¹ s¶n phÈm   cã  gç  hµm  îng l   gia c«ng, chÕ     biÕn cao. Bé     Tµi  chÝnh  hoµn  thiÖn chÝnh  s¸ch thuÕ    ®Ó khuyÕn  khÝch s¶n xuÊtvµ    xuÊtkhÈu    s¶n  phÈm   lo¹ nµy. gç  i  d) Trªn c¬  chØ        së  tiªukhaith¸cgç      rõng    tùnhiªntõng    khu vùc  ® îcThñ  ®∙    t ChÝnh  íng  phñ phª duyÖt  hµng n¨m,  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn N«ng  th«n phèihîp víi ban        ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  (cã chØ      tiªukhaith¸c)chØ      ®¹o ngµnh  kiÓm  l©m kiÓm     tra,gi¸m    s¸tchÆt    chÏ viÖc khaith¸cgç ngay          t¹ ®Þa  i ph¬ng. ViÖc kiÓm     tranguån  gèc  ®èi víis¶n  gç      phÈm   tiªudïng  gç    trong nícvµ      xuÊt khÈu    (s¶n xuÊt tõ gç        rõng    tù nhiªntrong níc)ph¶i® îcthùc hiÖn              ngay    t¹i c¬  s¶n  së  xuÊt theo    ®óng  quy  ®Þnh  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n;kh«ng    kiÓm     tranguån  gèc  ®èi    gç  víis¶n phÈm   xuÊt khÈu    gç    khilµm  thñ tôcxuÊt khÈu.Riªng viÖc            xuÊt khÈu  trßn,gç    nguån    gç    xÎcã  gèc  nhËp  gç  khÈu  gç  vµ  rõng  trång,ph¶ixuÊt tr×nh t¹ H¶i quan          i     cöa  khÈu  s¬    vÒ  hå  hîp lÖ  nguån  gèc  theo  gç  quy ®Þnh  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  vµ Tæng  côc    H¶i quan. 2.ViÖc    nhËp  khÈu  nguyªn l         chung  êng    gç    iÖutõc¸cníccã  ® biªnph¶ithùc     hiÖn theo    c¸c quy ®Þnh cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  híng  vµ  dÉn cña  Th¬ng  Bé  m¹i.   3. C¨n  néi dung  cø    quy ®Þnh   ikho¶n  kho¶n  §iÒu  t¹  1,  2  nµy, doanh    nghiÖp tiÕn hµnh    lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,t¹m    nhËp     ­t¸ xuÊtvµ    i   t¸i xuÊtkhÈu  vµ    gç  s¶n phÈm   t¹ H¶i quan  gç      i cöa  khÈu. §iÒu  5. XuÊt  khÈu  hµng dÖt, may     vµo nh÷ng thÞ  êng  tr theo h¹n  ng¹ch ph¶itho¶ thuËn            víi ngoµi. níc 1. C¨n  yªu    cø  cÇu  s¶n xuÊt trong níc,c¨n  c¸c tho¶        cø    thuËn    ®a ph¬ng  vµ song  ph¬ng  cña  ChÝnh  phñ  hµng  vÒ  dÖt,may    hµng n¨m,  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr×cïng    c¸c Bé, ngµnh  h÷u quan  c¸c nhµ  vµ    s¶n xuÊt líncña      ViÖt Nam     tiÕn hµnh ®µm   ph¸n        víic¸c Tæ chøc  kinh tÕ    quèc  vµ      tÕ  c¸c níc,nh»m   ®Èy  nhanh  tiÕn tr×nh bá        h¹n ng¹ch ®èi víi i        lo¹ hµng    ho¸ nµy. 2. Trªn c¬  tho¶ thuËn      së    hµng n¨m        víi Tæ chøc  c¸c kinh tÕ    quèc      tÕ,c¸c nícvÒ    h¹n  ng¹ch  c¸c ®iÒu  vµ    kiÖn xuÊt khÈu    hµng dÖt,may,  Th¬ng      Bé  m¹i chñ    tr× cïng    c¸c Bé, ngµnh  h÷u quan  x©y  dùng  ban  vµ  hµnh    c¸c quy ®Þnh  chung  thùc hiÖn      h¹n ng¹ch hµng    dÖt,may; c«ng  tûlÖ  ng¹ch hµng      bè    h¹n    dÖt,  may  ®Êu  thÇu, tû lÖ      nµy  ph¶it¨ng hµng      n¨m    ®Ó thay thÕ    dÇn  cho  chÕ  c¬  ph©n  giao h¹n    ng¹ch,cã   tÝnh  ®Õn     c¸c cam  kÕt  quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   ký    ®∙  kÕt hoÆc  tham  gia.
 4. 4 3. ViÖc    ph©n giao h¹n ng¹ch hµng dÖt, may      (trõphÇn  h¹n ng¹ch ®Êu   thÇu  h¹n ng¹ch th vµ      ëng xuÊtkhÈu) cho        c¸cdoanh  nghiÖp thuéc thµnh    phè Hµ  Néi,thµnh    phè  ChÝ  Hå  Minh,thµnh    phè    H¶i Phßng  thµnh  vµ  phè  N½ng   §µ  do  ñy ban nh©n  d©n thµnh phè thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  chung. Bé    Th¬ng    m¹i thùc hiÖn viÖc ph©n giao h¹n ng¹ch hµng  dÖt, may     cho    c¸c doanh nghiÖp  kh¸c. §iÒu    6. XuÊt  khÈu    nhËp  g¹o vµ  khÈu  ph©n  bãn. 1. B∙ibá  chÕ      c¬  giao h¹n    ng¹ch xuÊt khÈu        g¹o,nhËp khÈu ph©n  bãn vµ  viÖc  quy  ®Þnh doanh  nghiÖp  ®Çu   mèi kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu    Æt   haim hµng nµy. Doanh nghiÖp  thuéc c¸c thµnh      phÇn kinh tÕ  îcxuÊt khÈu  nÕu    ®     g¹o  cã  ®¨ng  kinh doanh  ký    ngµnh  hµng ¬ng  l thùc hoÆc     n«ng  s¶n; ® îc nhËp      khÈu  ph©n bãn    i ® îc phÐp  dông  i c¸c lo¹ ®∙    sö  t¹ ViÖt Nam,    nÕu   ®¨ng  kinh cã  ký    doanh ngµnh hµng     vËttn«ng  nghiÖp  hoÆc  ph©n  bãn. 2. §èi víinh÷ng        hîp ®ång  xuÊt khÈu    g¹o sang mét  thÞ  êng  sù  sè  tr cã  tho¶ thuËn cña  ChÝnh  phñ      ta víiChÝnh  phñ        c¸c níc (hîp®ång  ChÝnh  phñ),  giao  Th¬ng    Bé  m¹i,sau    khitrao ®æi      víiHiÖp    héi L¬ng  thùc ViÖt Nam,      chØ  ®Þnh  chØ   vµ  ®¹o doanh  nghiÖp  lµm    ®¹i diÖn giao dÞch, ký    kÕt  hîp ®ång;   ®ång    thêiph©n  giao  l g¹o  sè îng  xuÊt khÈu    thuéc  ®ång  hîp  ChÝnh  phñ  cho  c¸c tØnh    së    trªnc¬  s¶n îng    l lóa hµng  ho¸ cña ®Þa  ph¬ng, ®Ó     Chñ  tÞch  ñy  ban nh©n  d©n    c¸ctØnh    trùctiÕp giao cho        c¸cdoanh  nghiÖp  thuéc tØnh    thùc  hiÖn;cã    tÝnh  ®Õn  quyÒn   lîcña  i doanh  nghiÖp    ®¹idiÖn  kÕt    ký  hîp ®ång. 3. ViÖc    xuÊt khÈu  theo  ho¹ch tr¶nî,viÖn  î   g¹o  kÕ        tr  cña ChÝnh phñ,thùc     hiÖn theo c¬    chÕ  ®Êu  thÇu hoÆc   theo  QuyÕt  ®Þnh  riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 4. §Ó     b¶o  ®¶m     lî Ých  i n«ng  d©n,    æn ®Þnh  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp vµ  thÞ  êng  tr trong níc,gi¶m        bítkhã kh¨n ®èi víi         ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,l th«ng     u  lóa g¹o  ph©n   vµ  bãn    khi thÞ  êng  tr trong, ngoµi níc cã        biÕn  ®éng,  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ    sÏ xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh    c¸c biÖn  ph¸p cÇn thiÕtcan    thiÖp cã  hiÖu qu¶ vµo  tr thÞ  êng    vµ  lóag¹o  ph©n  bãn. §iÒu    7. NhËp  khÈu  x¨ng dÇu, nhiªnliÖu.       1. Vµo    quý  hµng  IV  n¨m, Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t chñ    tr×,phèihîp víiBé        Th¬ng    m¹i tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  phª duyÖt  h¹n  møc  x¨ng dÇu  nhËp  khÈu          ®Ó tiªuthô néi®Þa  cho  n¨m  tiÕp theo.Trêng        hîp cÇn ®iÒu chØnh  h¹n  møc x¨ng dÇu nhËp  khÈu, Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t trao ® æi    Th¬ng      víiBé  m¹i vµ  TµichÝnh  Bé    tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.   2. Giao  tr   Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i quyÕt ®Þnh  thÓ  cô  viÖc ph©n giao vµ  ®iÒu  hµnh  møc  h¹n  x¨ng  dÇu nhËp  khÈu. H¹n    møc x¨ng  dÇu  nhËp khÈu  îc ®   giao cho      c¸cdoanh nghiÖp chuyªn doanh    thùc hiÖn.    
 5. 5 3. Giao  KÕ     Bé  ho¹ch vµ    §Çu   tchñ    tr×cïng c¸c Bé, ngµnh  ªnquan        li   theo  dâi s¸tt×nh      h×nh cung cÇu  gi¸c¶  vµ    x¨ng  dÇu  thÞ  êng  ë  tr trong,ngoµi níc,       tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  xem  xÐt viÖc ®iÒu  chØnh  c¸c chÝnh  s¸ch  ªn li   quan  trong tr   êng    hîp cÇn  thiÕt,      ®Ó æn ®Þnh    x¨ng  gi¸c¶  dÇu trong níc,b¶o      ®¶m   nhu cÇu  dông  sö  x¨ng dÇu  cña    c¸c ngµnh  s¶n xuÊt chñ    yÕu  ho¹t vµ    ®éng  kinhdoanh    x¨ng dÇu  îcæn     ®   ®Þnh. §iÒu    8. NhËp  khÈu    linhkiÖn  l¾p    t«vµ  haib¸nh  r¸p«    xe    g¾n  m¸y. 1.Doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµiho¹t®éng      tronglÜnh  l¾p      vùc  r¸p, s¶n xuÊt «    xe      t« vµ  haib¸nh  g¾n  m¸y  îc nhËp  ®   khÈu  inhkiÖn    l   ®Ó s¶n  xuÊt,   l¾p    r¸ptheo ®óng  giÊy phÐp    ®Çu    cÊp,phïhîp víi t®∙          n¨ng    lùcs¶n  xuÊtvµ      c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  Nhµ    néi®Þa    ti   cña  nícvÒ    ho¸vµ  ªuchuÈn  ph¬ng tiÖn. 2. Doanh    nghiÖp  trong nícho¹t®éng        trong lÜnh    vùc  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p «    xe    t« vµ  hai b¸nh  g¾n   m¸y  ph¶i tu©n    thñ    c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  cña  Nhµ         níc vÒ néi ®Þa  ho¸, vÒ     quyÒn  h÷u  së  c«ng  nghiÖp  theo ph¸p luËt  ViÖt  Nam   quèc  vµ    vµ  tÕ  vÒ chÊt  îng, tiªu chuÈn  toµn  l     an  ph¬ng tiÖn.  Doanh  nghiÖp chØ   îc nhËp  ®   khÈu    linh kiÖn    ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p      r¸p theo  ®óng  ch¬ng tr×nh néi®Þa     thùc hiÖn    së  ®¨ng        ho¸ vµ    t¹ic¬  ®∙  ký;kh«ng  ­ ® îc nhîng    b¸n  kh«ng  vµ  nhËp  khÈu  th¸c linh kiÖn  t«,xe  ñy      «    g¾n   m¸y    c¸c lo¹i. ViÖc nhËp khÈu    linhkiÖn  t«,xe  «    g¾n   m¸y chØ   îc phÐp  ®   thùc hiÖn    theo  êng  ® mËu  dÞch chÝnh ng¹ch  viÖc  vµ  thanh to¸n ph¶ithùc hiÖn        theo  híng dÉn    cña  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖt Nam.   Thñ íng ChÝnh  t   phñ    quy  sÏcã  ®Þnh  thÓ        cô  ®èi víiho¹t®éng  s¶n xuÊt,  l¾p    t«,xe  r¸p «    g¾n   m¸y, kÓ   s¶n    c¶  xuÊt phô    tïng,nh»m     ®¸p  øng yªu cÇu  ph¸ttr     iÓn c«ng nghiÖp  t«,xe  «    g¾n   m¸y  trong    thêigian  i ho¹t®éng u  tí vµ      l th«ng ngµnh  hµng nµy;tr   ¾t,    ícm ngõng viÖc ®¨ng  tû lÖ    ký    néi®Þa   hãa ®èi  víi     nh∙n,m¸c  míi. c¸c   xe  §iÒu      9. VÒ qu¶n    lýphÕ  liÖu,phÕ    th¶i. Giao  tr Bé  ëng  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  cø  vµ  tr c¨n  ph¸p    luËt hiÖn hµnh, quy    ®Þnh  c«ng  Danh  vµ  bè  môc phÕ   liÖu,phÕ       th¶icÊm  nhËp  khÈu; ®iÒu  kiÖn  tiªu chuÈn  vµ    c¸c  iphÕ   lo¹  liÖu, phÕ     th¶i sö    dông lµm  nguyªn liÖu cho    s¶n xuÊt trong níc ® îc phÐp          nhËp  khÈu    ®Ó lµm  së  c¬  cho  doanh nghiÖp  lµm        thñ tôch¶iquan    t¹ cöa  i khÈu. §iÒu  10.    T¸i xuÊt khÈu c¸c  ivËt   nhËp  lo¹  t khÈu    mµ Nhµ     níc b¶o  ®¶m   c©n    ®èi ngo¹itÖ.   C¸c  Æt   m hµng    mµ Nhµ     níc b¶o  ®¶m  c©n  ®èi ngo¹itÖ    cho  nhu  cÇu  nhËp khÈu, bao    gåm  x¨ng dÇu nhiªn liÖu,ph©n      bãn chØ   îc t¸  ®   i xuÊt khÈu    khikh¸ch hµng        nícngoµib¶o    ®¶m  thanh      to¸nl¹ b»ng  i ngo¹itÖ    chuyÓn    tù do  ®æi  ® îcBé  vµ    Th¬ng    m¹ichÊp  thuËn. 
 6. 6 §iÒu    h×nh  11. C¸c  thøc kinhdoanh  Æc       ® thï. §Ó   b¶o  ®¶m     lîÝch  i quèc    gia,trong tr   êng    hîp cÇn thiÕt,  Thñ íng ChÝnh  t   phñ xem     xÐt,quyÕt  ®Þnh  h×nh  thøc kinh doanh  ¬ng        th m¹itrong mét  lÜnh    sè  vùc,t¹    imét  ®Þa   sè  bµn, ®èi      víimét  m Æt   sè  hµng  thÓ  ®èi        cô  vµ  víic¸c hîp ®ång  îc ký  ®   kÕt  theo tho¶ thuËn  gi÷a ChÝnh  phñ      ta víiChÝnh  phñ      c¸c níc vÒ mua    b¸n mËu   dÞch,tr¶nî,viÖn  .       trî §iÒu 12. Hµng ho¸ chÞu  ®iÒu  sù  chØnh cña    c¸c c«ng  qu¶n    cô  lý kh¸c.   1. Trong    2001      thêikú  ­ 2005, Nhµ      dông    níc sÏ ¸p  h¹n ng¹ch thuÕ quan,   thuÕ tuyÖt®èi,thuÕ      chèng      ph¸ gi¸,thuÕ chèng   trîcÊp,phÝ    m«i  êng  c¸c tr vµ    biÖn ph¸p chèng  chuyÓn        gi¸®èi víimét  lo¹  sè  i hµng    ho¸ nhËp khÈu    ®Ó b¶o  hé s¶n xuÊttrong níc,b¶o        ®¶m   ¬ng    th m¹ic«ng  b»ng  b¶o  m«i  êng. vµ  vÖ  tr 2. Trong    n¨m  2001,Bé    Th¬ng   m¹ichñ    tr×,phèihîp víi           Bé, ngµnh  ªn c¸c li   quan x©y  dùng nguyªn t¾c    ®iÒu  hµnh  Danh  vµ  môc  hµng    ho¸ chÞu  ®iÒu  sù  chØnh  cña    c¸cc«ng  nªu    cô  t¹ kho¶n  §iÒu  i 1  nµy,b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh        t   phñ.  Riªng ®èi víi         biÖn  c¸c ph¸p chèng chuyÓn   gi¸,giao Bé      Tµi chÝnh  nghiªncøu,     tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ xem    xÐt,quyÕt ®Þnh.   §iÒu    13. XuÊt  khÈu,nhËp    khÈu    i c¸clo¹ hµng      ho¸ kh¸c. §èivíi   i     lo¹  c¸c hµng    ho¸ kh¸c ngoµiDanh      môc nªu  i t¹ Phô    01, Phô  lôcsè    lôcsè      02, Phô    03  quy  lôcsè  vµ  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh nµy,th   ¬ng  nh©n ViÖt  Nam   îcquyÒn  ®   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   C h ¬ n g  III ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    14. §iÒu  kho¶n  hiÖu      lùcthihµnh. QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 5  01    n¨m  2001 vµ  ® îc¸p dông      cho  ho¹t®éng  c¶    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng    ho¸ mËu   dÞch,phi     mËu  dÞch,xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu hµng      ho¸ t¹ khu  i vùc              biªngií víi nícl¸ng i c¸c giÒng.  Hµng  ho¸ viÖn    trîChÝnh  phñ, phi ChÝnh      phñ; hµng    ho¸      lµ tµis¶n    di chuyÓn, bao    gåm   hµng    c¶  ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu  cña    c¸ nh©n  th©n  cã  phËn  ngo¹igiao  hµnh        vµ  lýc¸ nh©n theo quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt,thùc hiÖn      theo  quy ®Þnh riªngcña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ. B∙ibá    QuyÕt  ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 12  30    n¨m  1999,   QuyÕt  ®Þnh  237/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng 12  24    n¨m  1999, QuyÕt    ®Þnh  sè 65/1998/Q§­ TTg ngµy  th¸ng 3  24    n¨m  1998  nh÷ng  vµ  quy ®Þnh  íc ®©y  tr   tr¸víi     i nh÷ng  quy ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy.  §iÒu    15. Tr¸chnhiÖm    híng dÉn, kiÓm    thi     travµ    hµnh. 1. Th«ng   híng  t dÉn QuyÕt ®Þnh  nµy (bao gåm   c¸c  c¶  Phô    lôc kÌm  theo)cña        c¸cBé, ngµnh ph¶i® îcban      hµnh  ícngµy  th¸ng4  tr   30    n¨m  2001.
 7. 7 2. Bé  ëng  Th¬ng    tr¸chnhiÖm     tr Bé  m¹icã    kiÓm    tra,gi¸m      s¸tc¸c Th«ng , t  v¨n b¶n    cña      c¸cBé, ngµnh  ªnquan  li   híng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  nµy.Tr­   êng      hîp néidung  híng dÉn    cña      c¸cBé, ngµnh  cha        phïhîp víinh÷ng quy ®Þnh  t¹  iQuyÕt  ®Þnh nµy,Bé  ëng  Th¬ng    c¸o Thñ íng ChÝnh    tr Bé  m¹i b¸o    t   phñ    ®Ó chØ  ®¹o      c¸cBé, ngµnh  ®iÒu chØnh  cho    phïhîp. 3. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  nµy, nÕu    ph¸tsinh c¸c vÊn        ®Ò     vîtthÈm  quyÒn cña      c¸cBé, ngµnh,giao Bé  ëng  Th¬ng        tr Bé  m¹itæng    hîp, b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh      t   phñ xem     xÐt,quyÕt ®Þnh.   4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm    híng dÉn  thi   vµ   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.                                                                          
 8. 8 P h ô  lôc sè 01 d a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u  thêi ú   k 2 00 1 ­ 2 00 5 (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng4  04    n¨m  2001  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I. µ n g  c Ê m  xu Êt k h È u:  h
 9. 9 M«     t¶ hµng  ho¸ Thêi h¹n  dông   ¸p  1 Vò  khÝ, ®¹n                Toµn  thêikú    dîc,vËt liÖu næ (trõvËt liÖu bé    2001   ­2005 næ  c«ng  nghiÖp),trang thiÕtbÞ  thuËt       kü    qu©n  sù. 2 §å cæ.  Toµn  thêikú  bé    2001   ­2005 3 C¸c      lo¹ ma tuý. i Toµn  thêikú  bé    2001   ­2005 4 C¸c      lo¹ ho¸ chÊt®éc. i   Toµn  thêikú  bé    2001­ 2005 5 Gç  trßn,gç      rõng      xÎtõ gç  tù nhiªntrong n­ Toµn  thêikú      bé    2001   ­2005 íc; cñi,  than lµm  tõ gç hoÆc  cñi,  cã  nguån  gèc    rõng    tõgç  tùnhiªntrong níc.     6 §éng   vËt hoang    ®éng  d∙ vµ  thùc vËt quý  Toµn  thêikú      bé    2001   ­2005 hiÕm     tùnhiªn.
 10. 10 7 C¸c  i lo¹ m¸y  chuyªn dông  c¸cch¬ng  Toµn  thêikú    m∙    vµ    bé    2001   ­2005 tr×nh phÇn  Ò m   m mËt  sö  m∙  dông trong  ph¹m    vib¶o  bÝ  vÖ  mËt  Nhµ  níc.
 11. 11 iI.h µ n g  c Ê m  n h Ë p  k h È u:   M«     t¶ hµng  ho¸ Thêi h¹n  dông   ¸p  1 Vò khÝ, ®¹n        dîc,vËt liÖu næ         (trõvËt liÖu næ     Toµn  bé  thêi  kú 2001 ­  c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh  cña Thñ  t   íng2005 ChÝnh  phñ  i   t¹  b¶n  1535/CP­ v¨n sè  KTTH   ngµy  28 th¸ng 12    n¨m  1998  cña  ChÝnh  phñ),trang     thiÕtbÞ  thuËtqu©n    kü    sù 2 C¸c      lo¹ ma tuý. i Toµn  bé  thêi kú 2001 ­  2005 3 C¸c      lo¹ ho¸ chÊt®éc. i     Toµn  bé  thêi kú 2001 ­  2005 4 S¶n  phÈm   v¨n  ho¸  ®åi  truþ, ph¶n    ®éng;  Toµn bé thêi ®å   kú  2001 ­  ch¬i  em  cã ¶nh hëng xÊu ®Õn  gi¸o  trÎ  dôc  2005 nh©n  c¸ch vµ      toµn      trËttù,an  x∙héi. 5 Ph¸o    i   c¸c lo¹  (trõph¸o  hiÖu    i c¸c lo¹  cho  toµn  an  Toµn  bé  thêi kú 2001 ­  hµng    nhu  h¶ivµ  cÇu  kh¸c theo    quy  ®Þnh  riªng2005   cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ  t¹  v¨n b¶n  sè  i 1383/CP­ KTTH   ngµy  th¸ng11  23    n¨m  1998).   6 Thuèc   l¸®iÕu,x×  vµ      gµ  c¸cd¹ng  thuèc l¸thµnh     Toµn  bé  thêi kú 2001 ­  phÈm   kh¸c. 2005 7 Hµng   tiªudïng  qua  dông, bao  ®∙  sö    gåm    c¸cToµn  bé  thêi  kú 2001 ­  nhãm   hµng: 2005 ­Hµng    dÖt  may, giµydÐp, quÇn        ¸o ­Hµng    ®iÖn   tö ­Hµng    ®iÖn   l¹nh ­Hµng    ®iÖn   giadông ­Hµng    trang trÝnéithÊt       ­  Hµng   gia  dông  b»ng  gèm,  sµnh    sø, thuû  tinh,kim  i nhùa, cao      lo¹   ,   su, chÊt  dÎo  vµ  chÊtliÖu kh¸c.     Bé Th¬ng    m¹ichÞu  tr¸chnhiÖm   thÓ        cô  ho¸ c¸c m Æt  hµng    trªn®©y   theo  Danh  môc  cña  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu. 8 Ph¬ng  tiÖn  vËn      i t¶itay l¸ nghÞch    (kÓ  d¹ng  c¶  Toµn  bé  thêi kú 2001 ­  th¸o rêivµ      d¹ng  ® îc chuyÓn  ®∙    ®æi    i íc2005 tay l¸ tr     khinhËp    khÈu  vµo  ViÖt Nam), trõc¸c lo¹          i ph­ ¬ng  tiÖn  chuyªn dïng,ho¹t®éng        trong ph¹m      vi hÑp,  gåm:  cÇn  xe  cÈu; m¸y    ®µo  kªnh  r∙nh;xe    quÐt  êng, t   êng; xe  ®   íi®   chë    chÊt    r¸c vµ  th¶i sinh ho¹t; thic«ng  Æt   êng; xe     xe    m ®   chë  kh¸ch   trong s©n  bay vµ xe n©ng  hµng trong kho,   c¶ng.  
 12. 12 9 VËt ,ph¬ng  t  tiÖn ®∙    qua  dông,gåm: sö    Toµn  bé  thêi kú 2001 ­  ­ M¸y, khung, s¨m,        lèp,phô  tïng,®éng  ®∙    c¬  2005 qua  dông  sö  cña  t«,m¸y  «    kÐo  xe    vµ  haib¸nh,   ba b¸nh  g¾n  m¸y;   ­ §éng  ®èt  c¬  trong  qua  dông  c«ng  ®∙  sö  cã  suÊt tõ 30CV         trëxuèng;c¸c lo¹      i m¸y  qua  ®∙  sö  dông  g¾n   ®éng  ®èt  c¬  trong cã    c«ng  suÊt tõ     30CV   trëxuèng; ­ Khung    gÇm   qua  dông  g¾n  ®∙  sö  cã  ®éng  c¬  ®∙ qua  dông; sö    ­Xe    ®¹p  qua  dông; ®∙  sö  ­ Xe    b¸nh, ba b¸nh  hai   g¾n  m¸y  ®∙ qua  sö  dông; ­¤      t«cøu  ¬ng  qua  dông; th ®∙  sö  ­ ¤      t« vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch    chç  tõ 16  ngåi  trëxuèng    (bao  gåm   lo¹  c¶  i võa chë  kh¸ch võa  chë hµng, khoang chë kh¸ch vµ chë hµng  chung  trong mét    cabin), i qua  dông;     lo¹ ®∙  sö  ­ ¤      t«vËn  chuyÓn  hµnh kh¸ch trªn16      chç  ngåi,   lo¹  qua  dông  i®∙  sö  qu¸  n¨m,  5  tÝnh  n¨m  tõ  nhËp  khÈu; ­ ¤      t« vËn  chuyÓn  hµng  ho¸  träng      cã  t¶idíi5  tÊn  (bao  gåm   lo¹  c¶  ivõa  chë hµng  võa  chë  kh¸ch cã khoang chë hµng vµ khoang chë  kh¸ch kh«ng chung  trong mét  cabin),lo¹ ®∙    i qua sö dông qu¸ 5 n¨m, tÝnh tõ n¨m  nhËp  khÈu; 10 S¶n  phÈm, vËt liÖu cã chøa ami¨ng thuécToµn  bé  thêi    kú 2001 ­  nhãm   amphibole. 2005 11 C¸c    lo¹ m¸y  chuyªn dông  c¸cch¬ng  i m∙    vµ    tr×nhToµn  bé  thêi    kú 2001 ­  phÇn  Ò m   m mËt  sö  m∙  dông trong ph¹m      vib¶o 2005 vÖ  mËt  bÝ  Nhµ níc.
 13. 13 P h ô  lôc sè 02 D a n h  m ô c  h µ n g   o¸ xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u  theo giÊy p h Ð p  cña B é  th­ h ¬ n g   ¹i  m thêi ú  2001 ­ 2005  k (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng4 n¨m  04      2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I. µ n g   u Êt kh È u:  H x
 14. 14 M«     t¶ hµng  ho¸ Thêi h¹n  dông   ¸p  1 Hµng  dÖt  may  xuÊt  khÈu  theo h¹n ng¹ch    mµ Toµn  bé thêi kú 2001 ­  ViÖt Nam     tho¶ thuËn        víi ngoµi,do  Th¬ng  níc   Bé  2005 m¹ic«ng  cho    bè  tõng thêikú.     2 Hµng  cÇn  kiÓm     so¸txuÊt khÈu    theo quy ®Þnh Toµn  bé thêi kú 2001 ­  cña ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt nam   kÕt    ký  hoÆc  2005 tham     Bé   gia, do  Th¬ng  m¹i c«ng  cho  bè  tõng  thêikú.     II.H µ n g  n h Ë p  kh È u:   M«     t¶ hµng  ho¸ Thêi h¹n  dông   ¸p  1 Hµng  cÇn kiÓm    so¸tnhËp  khÈu  theo quy  ®Þnh  Toµn  bé thêi kú 2001 ­  cña  ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   2005 tham    Bé  gia,do  Th¬ng    m¹i c«ng  cho  bè  tõng    thêi kú. 2 Xi m¨ng    port land,®en  tr¾ng.   vµ  §Õn  ngµy  31  th¸ng 12  n¨m 2002 3 KÝnh  tr¾ng  ph¼ng  ®é   cã  dµy  1,5mm   tõ  ®Õn  §Õn  ngµy  31  th¸ng 12  12mm.  n¨m 2001 KÝnh  mµu       trµtõ 5mm     ­ 12mm;  kÝnh  mµu  xanh  ®en    tõ3mm    ­6mm.  4 ­Mét  lo¹ thÐp    sè  i   trßn,thÐp    gãc,thÐp    h×nh; §Õn  ngµy  31  th¸ng 12  ­Mét  lo¹ èng    sè  i   thÐp  hµn; n¨m 2001 ­Mét  lo¹ thÐp  ,   sè  i   l¸ thÐp      m¹. 5 Mét  lo¹ dÇu  sè  i   thùc vËttinhchÕ        d¹ng láng.  §Õn  ngµy  31  th¸ng 12  n¨m 2001 6 §êng    tinhluyÖn,® êng    th«. Toµn  bé thêi kú 2001 ­  2005 7 Xe    haib¸nh,ba    b¸nh  g¾n   m¸y  nguyªn chiÕc      míi§Õn  ngµy  31  th¸ng 12  100%   bé    vµ  linhkiÖn  l¾p    r¸pkh«ng  ®¨ng  n¨m  cã  ký  2002 tû lÖ      néi®Þa    ho¸;m¸y  khung  haib¸nh,ba  vµ  xe      b¸nh  g¾n   m¸y  c¸c  i trõ lo¹  theo  linh lo¹ ,   i®i    bé    kiÖn  ®¨ng  tûlÖ    ®∙  ký    néi®Þa  ho¸. 8 Ph¬ng  tiÖn  vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch  9  tõ  chç  §Õn  ngµy  31  th¸ng 12  ngåitrëxuèng,lo¹          i (bao  míi gåm   lo¹  c¶  i võa  chë n¨m 2002 hµnh  kh¸ch,võa    chë  hµng,cã    khoang  chë hµng  vµ khoang chë hµnh kh¸ch chung trong mét  cabin).
 15. 15 P h ô  lôc sè 03 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý 0 7  c h u yªn n g µ n h  v µ n g u yªn t ¾ c q u ¶ n  lý (Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh    sè 46/2001/Q§­TTg  ngµy  th¸ng4  04    n¨m   2001  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  xuÊtkhÈu,nhËp  vÒ      khÈu hµng      2001­  ho¸ thêikú  2005 I. a n h   ô c  h µ n g  h o¸   D m thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý ch uyªn  g µ n h   n c ña B é  N « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t triÓn  « n g  th«n  n
 16. 16 Hµng  ho¸  xuÊt  khÈu H×nh  thøc qu¶n lý 1 §éng vËt hoang d∙ vµ ®éng  vËt quý  CÊm  xuÊt khÈu    hoÆc  cÊp giÊy  hiÕm. phÐp xuÊtkhÈu   2 Thùc    vËtrõng  quý hiÕm. CÊm  xuÊt khÈu    hoÆc  cÊp giÊy  phÐp xuÊtkhÈu   3 Gièng  c©y  trång  gièng  vµ  vËt nu«i quý    CÊm  xuÊt khÈu    hoÆc  cÊp giÊy  hiÕm. phÐp xuÊtkhÈu   Hµng  ho¸ nhËp  khÈu 1 Thuèc thó y vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊtGiÊy    phÐp  kh¶o nghiÖm thuèc thó y.     2 ChÕ  phÈm     dïngtrongthóy. sinhhäc        GiÊy  phÐp  kh¶o nghiÖm 3 Thuèc  b¶o  thùc vËtvµ  vÖ      nguyªn l   GiÊy    iÖu s¶n  phÐp  kh¶o nghiÖm xuÊtthuècb¶o  thùcvËt.     vÖ    4 Gièng c©y  trång,  gièng vËt nu«i,  c«n GiÊy  phÐp  kh¶o nghiÖm trïngc¸clo¹ .     i 5 Thøc ¨n ch¨n nu«i  vµ nguyªn liÖu s¶n  GiÊy  phÐp  kh¶o nghiÖm xuÊtthøc ¨n ch¨n nu«i.         6 Ph©n  bãn,lo¹ míisö        dông    i t¹ ViÖtNam. GiÊy  i   phÐp  kh¶o nghiÖm
 17. 17 7 Nguån  gen cña c©y trång, vËt    nu«i;viGiÊy      phÐp  nhËp  khÈu sinh vËt phôc  nghiªn cøu,  vô    trao  æi  ® khoa häc,kü    thuËt.
 18. 18 Nguyªn  t¾c  qu¶n  lý: 1. §èivíihµng          ho¸ xuÊt khÈu    theo giÊy phÐp, Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓn n«ng th«n  quyÒn  uû  cÊp giÊy phÐp  cho    N«ng  c¸c Së  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓn n«ng th«n  c¸c Chi  vµ    côc KiÓm  l©m  ®Þa  ph¬ng, trõtr     êng  ®iÒu    hîp  íc quèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc  tham    quy  giacã  ®Þnh  kh¸c.    2. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n ban hµnh danh môc    i c¸c lo¹  gièng c©y    trång,gièng      vËtnu«i® îctùdo        xuÊtkhÈu        ®Ó t¹o®iÒu kiÖn thuËn    lîi cho  chøc,c¸nh©n  tæ      xuÊtkhÈu        sinhvËtc¶nh. 3. Néi dung      cña giÊy phÐp kh¶o nghiÖm   thêih¹n  vµ    kh¶o  nghiÖm   îc ®   thùc hiÖn    theo híng dÉn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n.C¨n    cø  kÕt  qu¶  kh¶o nghiÖm,  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n quyÕt  ®Þnh  cho  phÐp  hay kh«ng cho phÐp hµng    îcsö  ho¸ ®   dông   t¹ ViÖtNam.    i   Khi ® îcBé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n  cho phÐp  dông  i sö  t¹ ViÖt Nam,      hµng    îcnhËp  ho¸ ®   khÈu  theo  nhu cÇu, kh«ng  h¹n    bÞ  chÕ  sè îng,trÞgi¸, vÒ  l       kh«ng  ph¶ixingiÊy phÐp        nhËp khÈu. II. a n h  m ô c   µ n g  h o¸ thuéc di Ö n   u ¶ n  lý  h u yªn n g µ n h  c ña bé  thñy   d h q c s¶ n 1. Qu¶n      lýchuyªn ngµnh    cña  Thñy  Bé  s¶n  îc thùc hiÖn    ®     díih×nh thøc  ban  hµnh   c¸cdanh  môc  hµng    ho¸ sau ®©y: ­Danh    môc      c¸cloµithñy s¶n    cÊm   xuÊtkhÈu;   ­Danh    môc      c¸cloµithñy s¶n    xuÊtkhÈu  ®iÒu    cã  kiÖn; ­Danh    môc  gièng thñy s¶n  îcnhËp      ®   khÈu  th«ng  êng; th ­ Danh    môc  thøc ¨n nu«itrång thñy s¶n  nguyªn liÖu s¶n            vµ      xuÊt thøc ¨n      nu«itrång thñy s¶n  îcnhËp        ®   khÈu th«ng  êng; th ­ Danh    môc  thuèc,ho¸ chÊt,nguyªn liÖu ®Ó             s¶n  xuÊtthuèc vµ        ho¸ chÊt  sö  dông trong nu«itrång thñy s¶n  îcnhËp          ®   khÈu  th«ng  êng. th 2. C¸c  i   lo¹ gièng,thøc      ¨n,nguyªn liÖu s¶n      xuÊt thøc      ¨n,thuèc,ho¸ chÊt       vµ nguyªn  liÖu s¶n xuÊt thuèc, ho¸    chÊt cha  tªn trong  cã    danh  môc  nhËp  khÈu th«ng  êng  th chØ  îcnhËp  ®   khÈu  vµo ViÖt Nam     giÊy    khicã  phÐp  nhËp  khÈu  kh¶o  nghiÖm   Bé   do  Thñy  s¶n cÊp. Sau    thêigian  kh¶o nghiÖm,  Bé  Thñy s¶n  quyÕt  ®Þnh    bæ sung  hay  kh«ng    bæ sung  Æt   m hµng  li   cã  ªnquan  vµo danh  môc  nhËp  khÈu th«ng  êng. Khi ® îc Bé  th       Thñy  s¶n    bæ sung  vµo  danh  môc  nhËp  khÈu th«ng  êng, hµng  th   ho¸  îc nhËp  ®   khÈu  theo nhu  cÇu,  kh«ng  h¹n chÕ  sè îng,trÞgi¸vµ  bÞ    vÒ  l       kh«ng  ph¶ixingiÊy phÐp        nhËp khÈu. III.D a n h  m ô c  h µ n g   o¸ thuéc di Ö n  q u ¶ n  lý ch uyªn n g µ n h  cña n g © n     h h µ n g  n h µ  n íc
 19. 19 Hµng  ho¸ xuÊt  khÈu H×nh  thøc  qu¶n  lý Kh«ng cã. Hµng  ho¸ nhËp  khÈu  1 ¤    t«chuyªn dïng chë      tiÒn. ChØ  ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu 2 M¸y    ®a n¨ng  m,   ®Õ ph©n  iChØ   lo¹   , ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  ®ãng  vµ  bã  hñy  tiÒn. khÈu 3 Cöa kho  tiÒn. ChØ  ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu 4 GiÊy    intiÒn. ChØ  ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu 5 Mùc    intiÒn. ChØ  ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  khÈu 6 M¸y  ph«ichèng    ph«iChØ   Ðp    gi¶ vµ    ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  chèng gi¶ ®Ó  sö dông  cho  khÈu tiÒn, ng©n  phiÕu thanh to¸n   vµ    iÊn  c¸c lo¹  chØ,  giÊy  cã  tê  gi¸ kh¸c thuéc ngµnh  Ng©n  hµng    ph¸thµnh  qu¶n  vµ  lý. 7 M¸y  tiÒn (theo   chÝ kü  in  tiªu ChØ  ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  thuËt do    Ng©n   hµng  Nhµ     níckhÈu c«ng  bè).
 20. 20 8 M¸y  ®óc, dËp  tiÒn kim  lo¹ChØ     i ®Þnh  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   nhËp  (theo tiªu chÝ  kü  thuËt do khÈu Ng©n  hµng Nhµ    nícc«ng  bè).
Đồng bộ tài khoản