Quyết định 46/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định 46/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thu hồi quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  V¨n h o¸­ T h « n g   B tr tin s è  46/2003/Q§­B V H T T  n g µ y 15  th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò   Ö c thu h å i q u y Õ t ® Þ n h   vi x Õ p   ¹ ng di t Ý ch l Þ ch s ö  v¨n h o¸ v µ  da n h  la m  th ¾ n g  c¶n h h B é   ë ng b é   tr v¨n ho¸ ­ th«ng tin C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 63/2003/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 11    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh   Ò   ®Þ v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu      v  h vcc tæ chøc  ña  é  c B V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin; C¨n  LuËt Di  cø    s¶n V¨n    µ  ho¸ v NghÞ   nh  è  ®Þ s 92/2002/N§­   µy    CP ng 11 th¸ng11    n¨m  2002  quy  nh    Õtm ét  è  iÒu  ña  Ët Di s¶n  ®Þ chiti   s® c Lu     V¨n  ho¸; X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C Di s¶n  V¨n  ho¸,   uy Õ t  Þ nh: Q ® §i Ò u 1. Thu  åi Quy Õt  nh  è  h  ®Þ s 2015/VHQ§  µy  th¸ng 12    ng 16    n¨m 1993  ña  é   ëng  é   c B tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Ò   Öc  tinv vi c«ng  Ën: Di  Ých  Þch  nh   t l sö  Õu  é   µ  µ   ê  Mi M v Nh th Phan  ©n,    ¾ c   µnh, huyÖn  V x∙ B Th   Yªn  µnh, tØnh  Th   Ngh Ö   An. §i Ò u 2. ChuyÓn  å  ¬    Ých  Þch  ö  Õu  é   µ  µ   ê  h s di t l s Mi M v Nh th Phan  V ©n,    ¾ c   µnh, huyÖn  x∙ B Th   Yªn  µnh, tØnh  Th   Ngh Ö   ®Ó   û   An  U ban  ©n  nh tØnh Ngh Ö   xem   Ðt  Õt  nh  Õp  ¹ng    Ých  Êp  An  x quy ®Þ x h di t c tØnh theo  Èm   th quyÒn. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  3. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 4. Ch¸nh V¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  s¶n  BC tr C Di  V¨n ho¸,Chñ    tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ    v c¸c Gi¸m  c  ë   ®è S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tintØnh  Ngh Ö   chÞu  An  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản