Quyết định 46/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định 46/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ bắt buộc phải bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 46/2003/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 V T L B T BU C PH I BÁN NGO I T I V I NGU N THU VÃNG LAI C A NGƯ I CƯ TRÚ LÀ T CH C KINH T , T CH C XÃ H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 05/2001/N -CP ngày 17 tháng 1 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. T l b t bu c ph i bán ngo i t t ngu n thu vãng lai i v i Ngư i cư trú là t ch c kinh t Vi t Nam, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh, chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài, ngư i cư trú là cơ quan nhà nư c, ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, Qu xã h i, Qu t thi n c a Vi t Nam là 0% k t ngày ngo i t ư c chuy n ho c n p vào tài kho n ngo i t c a t ch c m t i ngân hàng ư c phép. i u 2. 1. Quy t nh này thay th các Quy t nh trư c ây c a Th tư ng Chính ph v nghĩa v bán và quy n mua ngo i t c a ngư i cư trú là t ch c; và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản