intTypePromotion=1

Quyết định 46/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
4
download

Quyết định 46/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ bắt buộc phải bán ngoại tệ đối với nguồn thu vãng lai của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  46/2003/Q§­T T g   T t n g µ y  02 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò   û l Ö b ¾ t b u é c p h ¶i  t b¸n  n g o ¹i Ö  ® è i  íi g u å n  thu v∙ng   c ñ a n g êi c  tró   t v  n lai lµ  æ  ch øc  kinh t Õ, t æ  ch øc  x∙ h é i t Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 05/2001/N§­   µy  th¸ng 1  CP ng 17    n¨m  2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   ph v s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 63/1998/ N§­CP   µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    û  Ö  ¾t  éc      ¹itÖ  õnguån        i víi 1. T l b bu ph¶ib¸n ngo   t   thu v∙ng lai     ®è Ng êic  ólµ tæ    tr     chøc  kinh tÕ  Öt Nam,      Vi   c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµivµ    bªn  ícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh,chinh¸nh  n    gia h   h        c«ng  tynícngoµi, µ  Çu  ícngoµi, µ  Çu  ªndanh  íi ícngoµi, êic  ólµ      nh th n    nh th li   v    n  ng   tr     c¬ quan  µ  íc,®¬n  Þ  ùcl ng vò  nh n   v l  î   trang,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  ch trÞ ­ x∙héi,tæ          chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,Quü     éi,Quü   õ   x∙h   t  thiÖn cña  ÖtNam   µ0%   Ó   õngµy  ¹itÖ  îcchuyÓn    Vi   l  k t  ngo   ®   hoÆc   ép  µo  µi n v t  kho¶n  ¹itÖ  ña  chøc  ë   ¹ ng©n  µng  îcphÐp. ngo   c tæ  m t  i h ®  §i Ò u 2. 1. Quy Õt  nh   µy  ®Þ n thay  Õ    th c¸c Quy Õt  nh   íc ®©y   ña  ñ   íng ®Þ tr   c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   ph v nghÜa  ô v b¸n  µ  Òn  v quy mua   ¹itÖ  ña  êi c tró lµ tæ  ngo   c ng      chøc;vµ  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng    c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. 2.Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Þu    ®è Ng h Nh n     ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn    h  thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2