Quyết định 46/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
84
lượt xem
10
download

Quyết định 46/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2004/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 46/2004/Q -TTG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH B O M AN TOÀN H TH NG Ư NG NG V N CHUY N KHÍ TRÊN T LI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 03/2002/N -CP ngày 07 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v b o v an ninh, an toàn d u khí; Theo ngh c a T ng giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch b o m an toàn h th ng ư ng ng v n chuy n khí trên t li n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty D u khí Vi t Nam và các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH V B O M AN TOÀN H TH NG Ư NG NG V N CHUY N KHÍ TRÊN T LI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2004/Q -TTg ngày 26/3/2004 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh vi c b o m an toàn cho con ngư i, tài s n và môi trư ng d c theo ư ng ng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí; b o m v n hành, khai thác m t cách an toàn, hi u qu h th ng ư ng ng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy ch này ư c áp d ng i v i h th ng ư ng ng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí trên t li n theo nh nghĩa t i kho n 1 i u 3 Quy ch này. 2. Quy ch này không áp d ng i v i h th ng ư ng ng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí ngoài khơi, trong ph m vi nhà máy, tr m x lý, ch bi n khí, tr m nén, tr m phân ph i khí và các h tiêu th . 3. i v i ư ng ng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí ư c ch t o t các v t li u không ph i b ng thép thì Ch u tư có trách nhi m trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t danh m c tiêu chuNn thi t k và các yêu c u v b o m an toàn ư ng ng áp d ng riêng cho D án, trên cơ s tham kh o các quy nh c a Quy ch này. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "H th ng ư ng ng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí", sau ây g i t t là ư ng ng v n chuy n khí là h th ng bao g m ư ng ng b ng thép và các thi t b i kèm dùng v n chuy n hydrocarbon d ng khí và các s n phNm khí có áp su t v n hành t i a không nh hơn 7 bar, có th ư c t n i ho c chôn ng m, t i m ti p b ( i v i d án khai thác khí ngoài khơi) ho c t i m thu gom ( i v i d án khai thác khí trên t li n) n nơi x lý, tiêu th . xác nh kho ng cách an toàn, ư ng ng v n chuy n khí ư c chia thành 3 lo i theo áp su t v n hành t i a tương ng như sau: ư ng ng v n chuy n khí Áp su t v n hành t i a Lo i 1 T 7 bar n nh hơn 19 bar Lo i 2 T 19 bar n nh hơn 60 bar Lo i 3 B ng ho c l n hơn 60 bar 2. "Các s n phNm khí" bao g m khí thương phNm, khí hóa l ng (LPG), condensate thu ư c t quá trình khai thác, x lý và ch bi n khí hydrocarbon.
 3. 3. "Ranh gi i d i t tuy n ng" là hai m t ph ng th ng ng song song ch y d c theo gi i h n ngoài c a d i t tuy n ng. 4. "Kho ng cách t i thi u" là kho ng cách nh nh t cho phép trên hình chi u b ng, tính t mép ng t i ph n l i g n nh t c a nhà ; tư ng rào nhà máy, xí nghi p, trư ng h c, b nh vi n; hay t ranh gi i c a các công trình khác t i Ranh gi i hành lang an toàn. 5. "Ranh gi i hành lang an toàn" là hai m t ph ng th ng ng song song cách mép ngoài c a ư ng ng v m i phía b ng Kho ng cách t i thi u, dùng xác nh gi i h n ngoài c a Hành lang an toàn. 6. "Ranh gi i Khu v c nh hư ng" là hai m t ph ng th ng ng song song cách u v hai phía tính t tâm c a ư ng ng, dùng xác nh gi i h n ngoài c a Khu v c nh hư ng. 7. "Cơ quan nhà nư c có thNm quy n" là các B , cơ quan ngang B , U ban nhân dân các c p và các cơ quan qu n lý nhà nư c khác theo quy nh c a pháp lu t. 8. "Ch u tư" là t ch c, cá nhân s h u hay ư c giao qu n lý ư ng ng v n chuy n khí theo quy nh c a pháp lu t. 9. "Ngư i v n hành" là t ch c, cá nhân ch u trách nhi m v n hành ư ng ng v n chuy n khí, ư c Ch u tư ch nh b ng văn b n. 10. "áp su t v n hành t i a" là áp su t cao nh t mà ư ng ng v n chuy n khí ư c v n hành trong i u ki n bình thư ng. 11. " ánh giá r i ro" là vi c ánh giá các r i ro ti m tàng trên cơ s các tiêu chuNn ư c ch p nh n, ng th i xác nh các bi n pháp gi m thi u r i ro n m c h p lý có th th c hi n ư c. 12. "Tiêu chuNn r i ro t vong cá nhân ương nhiên ư c ch p nh n" là m c r i ro t vong cá nhân ương nhiên ư c ch p nh n theo quy nh t i i u 5 Quy ch này. Khi m c r i ro b i m t ho t ng ho c m t công trình gây ra th p hơn m c r i ro này thì ho t ng, công trình ó ương nhiên ư c ch p nh n. 13. "Tiêu chuNn r i ro t vong cá nhân không ư c ch p nh n" là m c r i ro t vong cá nhân không ư c ch p nh n theo quy nh t i i u 5 Quy ch này. Khi m t ho t ng ho c m t công trình có m c r i ro cao hơn m c r i ro này thì ho t ng, công trình ó không ư c phép tri n khai hay ti p t c ho t ng. i u 4. Phân lo i khu v c dân cư Các yêu c u v thi t k , thi công và v n hành ư ng ng v n chuy n khí ph i d a trên cơ s phân lo i khu v c dân cư d c theo tuy n ng. Phân lo i khu v c dân cư ư c xác nh trên cơ s m t nhà trung bình theo quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này. i u 5. Tiêu chuNn r i ro
 4. 1. Tiêu chuNn r i ro t vong cá nhân ương nhiên ư c ch p nh n i v i nh ng ngư i hi n di n trong ph m vi Hành lang an toàn d c theo tuy n ng là 1x10-6; tiêu chuNn r i ro không ư c ch p nh n là 1x10-4. 2. Tiêu chuNn r i ro t vong cá nhân ương nhiên ư c ch p nh n i v i cán b , nhân viên tham gia v n hành ư ng ng v n chuy n khí là 1x10-6 và tiêu chuNn r i ro không ư c ch p nh n là 1x10-3 . 3. Trư ng h p m c r i ro ư c ánh giá cao hơn Tiêu chuNn r i ro t vong cá nhân ương nhiên ư c ch p nh n thì Ch u tư, ngư i v n hành ph i tri n khai các bi n pháp nh m gi m thi u r i ro. Vi c l a ch n các bi n pháp gi m thi u ư c th c hi n trên cơ s các phân tích l i ích và chi phí, v i tiêu chí là gi m r i ro t i a n m c h p lý có th th c hi n ư c. Các bi n pháp này bao g m: a) Các bi n pháp k thu t: tăng dày thành ng; tăng sâu chôn ng; tăng cư ng l p ph phía trên ng, b c bê tông hay các v t li u khác; tăng kh năng ch ng ăn mòn c a ng; tăng Kho ng cách t i thi u; xây d ng rào ch n, tư ng ngăn; nâng cao tin c y c a các h th ng t ng, h th ng van ch n, v.v ; b) Các bi n pháp qu n lý: ki m soát ch v n hành; tăng cư ng công tác ki m tra, ki m nh, b o dư ng; xây d ng các k ho ch phòng ch ng s c , phòng ch ng cháy n và luy n t p thư ng xuyên; tăng m t các bi n báo, bi n tín hi u, v.v i u 6. Yêu c u i v i công tác thi t k 1. Yêu c u v dày thành ng: dày thành ng ph i ư c xác nh theo các tiêu chuNn thi t k ã ư c B Xây d ng phê duy t. Trong m i trư ng h p dày thành ng không ư c nh hơn dày ư c quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. 2. sâu c a ư ng ng ng m: ư ng ng ng m ph i ư c chôn sâu t i thi u là 1m tính t m t t t nhiên ban u t i nh ng. Khi ư ng ng i qua các vùng ng p nư c (sông, ngòi, kênh, mương, h , ao, m, v.v ) sâu này ư c tính t áy các vùng nói trên. 3. Thi t k , thi công ư ng ng m i: vi c thi t k , thi công ư ng ng m i song song ho c c t ngang qua ư ng ng v n chuy n khí ang ho t ng ph i b o m không làm tăng m c r i ro ã ư c ch p nh n và ph i th a thu n v i Ch u tư, Ngư i v n hành ư ng ng v n chuy n khí ang ho t ng ó. 4. Thay i tiêu chuNn thi t k : m i thay i v kho ng cách, tiêu chuNn thi t k không phù h p v i nh ng quy nh c a Quy ch này và các tiêu chuNn ã ư c ch p thu n, ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 7. Yêu c u i v i công tác thi công xây l p 1. Ch u tư có trách nhi m xây d ng k ho ch thi công. Vi c thi công ư ng ng v n chuy n khí ch ư c phép tri n khai khi D i t tuy n ng ã ư c xác l p theo quy nh t i i u 10 c a Quy ch này.
 5. 2. Nhà th u xây l p có trách nhi m th c hi n y các quy nh c a pháp lu t và yêu c u c a Ch u tư v an toàn; có trách nhi m xây d ng chương trình qu n lý an toàn cho t ng giai o n c a quá trình thi công, nghi m thu và ch y th công trình. 3. Ch u tư có trách nhi m xem xét và phê chuNn chương trình qu n lý an toàn c a các nhà th u xây l p, giám sát và ki m tra công tác an toàn trong quá trình thi công và ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v an toàn s c kho và môi tru ng. i u 8. Yêu c u i v i công tác v n hành 1. Ch u tư có trách nhi m xem xét, phê chuNn h th ng t ch c v n hành; chương trình qu n lý an toàn; thông báo cho các cơ quan h u quan v Ngư i v n hành ư ng ng v n chuy n khí. 2. Ngư i v n hành ph i xây d ng các th t c, quy trình liên quan n vi c v n hành và b o dư ng ư ng ng như: a) Các quy trình v n hành trong i u ki n ho t ng bình thư ng, trong b o dư ng, s a ch a và trong trư ng h p x y ra s c ; b) Quy trình v n hành, b o dư ng riêng cho các thi t b có m c r i ro cao; c) Chương trình giám sát, ki m nh nh kỳ; d) K ho ch ng c u khNn c p; phân tích tai n n, s c ; ) K ho ch phòng ch ng cháy n và ki m soát ô nhi m môi trư ng. 3. Ngư i v n hành ph i tính toán l i áp su t v n hành t i a nh kỳ không quá 5 năm m t l n. áp su t v n hành ư ng ng v n chuy n khí không ư c vư t quá áp su t v n hành t i a. 4. Khi có s thay i v i u ki n môi trư ng, tình tr ng s d ng t trong Khu v c nh hư ng có th d n n không b o m an toàn cho con ngư i và ư ng ng v n chuy n khí, Ngư i v n hành c n th c hi n phân tích r i ro và xu t các bi n pháp an toàn, gi m thi u r i ro thích h p. 5. Ngư i v n hành có trách nhi m báo cáo v i các cơ quan h u quan v m i tai n n, s c theo các quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m kh c ph c h u qu , ph c h i ho t ng c a công trình. i u 9. Yêu c u i v i công tác b o dư ng, s a ch a 1. Ngư i v n hành ph i l p k ho ch b o dư ng, t ch c ki m tra, s a ch a m i hư h ng c a ư ng ng v n chuy n khí. 2. Ngư i v n hành ph i t ch c lưu tr thông tin, d li u v v n hành, tai n n, s c , t n th t cũng như thông tin v kh o sát, s a ch a, tu n tra, k t qu ki m nh k thu t, các văn b n x lý vi ph m và các bi n pháp kh c ph c.
 6. 3. Ch u tư có trách nhi m xem xét, phê duy t k ho ch b o dư ng, s a ch a và t ch c ki m tra vi c th c hi n k ho ch này. Chương 2: QUY NNH V D I T TUY N NG i u 10. D i t tuy n ng D i t tuy n ng là ph n t và kho ng không gian gi i h n gi a hai ranh gi i D i t tuy n ng do Nhà nư c thu h i giao cho Ch u tư, Ngư i v n hành toàn quy n s d ng trong quá trình thi công xây l p, v n hành, b o dư ng ư ng ng. i u 11. Ranh gi i D i t tuy n ng Ranh gi i D i t tuy n ng ư c xác nh trên cơ s kho ng cách tính t mép ng v m i phía c a ư ng ng v n chuy n khí; i v i ư ng ng lo i 1: không nh hơn 2 m; i v i ư ng ng lo i 2 và lo i 3: không nh hơn 3 m. Trư ng h p trên cùng m t tuy n có xây d ng nhi u ư ng ng, kho ng cách trên ư c tính theo hình chi u b ng t mép c a các ng n m ngoài cùng. i u 12. Kho ng cách gi a các ư ng ng Kho ng cách gi a hai ư ng ng ư c quy nh dư i ây là kho ng cách trên hình chi u b ng gi a hai mép ng g n nh t. 1. Khi hai ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m ch y song song, kho ng cách nh nh t gi a chúng ư c quy nh như sau: ư ng ng Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 1 0.5 m 1m 2m Lo i 2 1m 2m 3m Lo i 3 2m 3m 3m 2. Khi hai ư ng ng v n chuy n khí ch y song song, trong ó m t ư ng ng chôn ng m và m t ư ng ng t n i thì kho ng cách nh nh t gi a chúng ư c quy nh như sau: ư ng ng Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 1 1m 2m 3m Lo i 2 2m 3m 5m Lo i 3 3m 5m 5m 3. Khi hai ư ng ng v n chuy n khí ch y song song, trong ó m t ư ng ng không thu c lo i ư ng ng ư c quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Quy ch này, thì ư ng
 7. ng này ư c coi là ư ng ng v n chuy n khí lo i 1 xác nh kho ng cách gi a chúng. 4. Trư ng h p hai ư ng ng v n chuy n khí t n i ch y song song (không phân bi t lo i ư ng ng) thì kho ng cách gi a chúng không ư c nh hơn 6 m và m c r i ro ph i áp ng các tiêu chuNn quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 5. Trư ng h p hai ư ng ng v n chuy n khí cùng ư c thi t k và thi công, kho ng cách gi a chúng có th ư c gi m t i a 30% nhưng trong m i trư ng h p m c r i ro ph i áp ng các tiêu chuNn quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. 6. Kho ng cách gi a hai o n ng t n i trong ph m vi các tr m van, tr m phóng, nh n thoi không ư c nh hơn kho ng cách gi a chúng trư c khi i vào các tr m này. i u 13. Các ho t ng ư c phép trong D i t tuy n ng Trong ph m vi D i t tuy n ng, ch có Ch u tư ho c Ngư i v n hành m i ư c phép ti n hành các ho t ng xây l p, v n hành, b o dư ng, s a ch a hay các ho t ng khác nh m b o m an toàn cho ư ng ng. i u 14. Các ho t ng b c m trong D i t tuy n ng Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m và các ho t ng có kh năng gây nguy h i cho ư ng ng. M i hành vi xâm ph m làm nh hư ng n ho t ng v n hành, b o dư ng, s a ch a và s an toàn c a ư ng ng v n chuy n khí u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: QUY NNH V HÀNH LANG AN TOÀN i u 15. Hành lang an toàn Hành lang an toàn là ph n t và kho ng không gian gi i h n gi a hai m t ph ng song song th ng ng ư c xác nh trên cơ s các Kho ng cách t i thi u v m i phía c a ư ng ng v n chuy n khí. i u 16. Kho ng cách t i thi u khi ư ng ng v n chuy n khí i qua khu v c dân cư 1. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m n nhà , công trình ph c l p không thu c lo i nhà quy nh t i kho n 2 i u này là: a) 5 m i v i ư ng ng lo i 1. b) 7 m i v i ư ng ng lo i 2. c) 9 m i v i ư ng ng lo i 3. 2. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m n nhà t 4 t ng tr lên và có hơn 10 h cư trú thư ng xuyên là:
 8. a) 10 m i v i ư ng ng lo i 1. b) 12 m i v i ư ng ng lo i 2. c) 15 m i v i ư ng ng lo i 3. 3. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m n trư ng h c, b nh vi n là: 75 m. i u 17. Kho ng cách t i thi u khi ư ng ng v n chuy n khí i qua các khu công nghi p 1. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m khi i qua khu công nghi p t p trung: a) n chân tư ng rào ho c ranh gi i các nhà máy, xí nghi p: +3m i v i ư ng ng lo i 1. +5m i v i ư ng ng lo i 2, lo i 3. b) n ư ng giao thông, các công trình c p thoát nư c n i b , khi ch y song song: +1m i v i ư ng ng lo i 1. +3m i v i ư ng ng lo i 2, lo i 3. 2. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m n các xí nghi p công nghi p c l p là: 7 m. i u 18. Kho ng cách t i thi u khi ư ng ng v n chuy n khí i qua các khu v c khác 1. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí chôn ng m n: a) Chân ta luy ư ng b , khi ch y song song: + 15 m i v i ư ng c p I, II, III (theo TCVN). + 10 m i v i ư ng c p IV, V, VI (theo TCVN). b) Chân ta luy ư ng s t, khi ch y song song: + 15 m i v i ư ng s t chính . + 10 m i v i ư ng s t ph . c) Chân ta luy ư ng d n c a c u ư ng s t, ư ng b , khi ch y song song: + 15 m i v i phía thư ng lưu.
 9. + 10 m i v i phía h lưu. d) B n c ng, ca nô, phà (tính n hàng rào ho c ranh gi i c a công trình): + 30 m i v i Phía thư ng lưu. + 20 m i v i Phía h lưu. ) p nư c, ê sông, ê bi n, khi ch y song song (tính n ranh gi i b o v c a công trình): 15 m. e) Các di s n văn hóa c p Qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, công trình phúc l i công c ng khác: 20 m. 2. Khi i trong hành lang an toàn lư i i n ư ng ng v n chuy n khí ph i ư c chôn ng m. Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí n công trình i n ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. Khi ch y song song v i cáp thông tin ng m, cáp i n ng m, ư ng ng c p thoát nư c, Kho ng cách t i thi u t ư ng ng v n chuy n khí n mép ngoài cùng c a các công trình ó ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 19. Quy nh cho ph n ng tn i Trư ng h p toàn b ho c m t ph n ư ng ng v n chuy n khí t n i trên m t t thì Kho ng cách t i thi u tương ng v i ph n ng n i ó ph i ư c tăng thêm 50% so v i quy nh t i các i u 16, 17, 18 c a Quy ch này i u 20. Các trư ng h p c bi t 1. Kho ng cách t i thi u có th gi m t i a 30%, khi gi m h s thi t k ( ư c quy nh t i Ph l c I c a Quy ch này) tương ng như sau: a) ư ng ng i qua khu v c dân cư lo i 1 và h s thi t k không l n hơn 0,60; b) ư ng ng i qua khu v c dân cư lo i 2 và h s thi t k không l n hơn 0,50; c) ư ng ng i qua khu v c dân cư lo i 3 và h s thi t k không l n hơn 0,40; d) ư ng ng i qua khu v c dân cư lo i 4 và h s thi t k không l n hơn 0,30. Phân lo i khu v c dân cư nói trên ư c quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này. 2. Trong m t s trư ng h p, kho ng cách t i thi u có th ư c chi t gi m thêm b ng các gi i pháp an toàn k thu t b sung như: tăng chi u sâu chôn ng, b c bê tông, h m ư ng ng, rào ch n, tư ng ngăn, tăng cư ng thi t b an toàn, v.v... Các gi i pháp này ph i b o m m c r i ro áp ng ư c tiêu chuNn r i ro ch p nh n ư c và ư c s ch p thu n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 21. Quy nh i v i tuy n ng có xây d ng nhi u ư ng ng
 10. Trư ng h p trên cùng m t tuy n có xây d ng nhi u ư ng ng thì hành lang an toàn ư c xác nh theo phương án th a mãn kho ng cách t i thi u i v i t t c các ư ng ng trên tuy n. i u 22. Các ho t ng trong Hành lang an toàn 1. Trư ng h p Hành lang an toàn v i kho ng cách t i thi u b ng ho c nh hơn 5 m, 7 m và 9 m tương ng v i các ư ng ng lo i 1, lo i 2 và lo i 3 thì khu v c tính t ranh gi i tuy n ng n ranh gi i hành lang an toàn nghiêm c m các ho t ng có nguy cơ gây h i tr c ti p ho c gián ti p n ư ng ng v n chuy n khí như: - Xây d ng nhà c a, lán tr i, chu ng tr i súc v t; ào ao, h , gi ng nư c; - Tr ng cây lâu năm; - T ch c h i h p ông ngư i; - N mìn, khai thác á; - Ch a các ch t cháy, n , các ngu n và ho t ng sinh l a; - Th i các ch t ăn mòn. 2. Trư ng h p hành lang an toàn v i kho ng cách t i thi u l n hơn 5 m, 7 m và 9 m thì khu v c tính t ranh gi i tuy n ng n ranh gi i các kho ng cách 5 m, 7 m và 9 m tính t mép ng c m các ho t ng theo quy nh t i kho n 1 i u này; khu v c tính t ranh gi i các kho ng cách 5 m, 7 m và 9 m n ranh gi i hành lang an toàn, c m ti n hành các ho t ng sau: - T ch c h i h p ông ngư i; - N mìn, khai thác á; - Ch a các ch t cháy, n . 3. Khi ư ng ng v n chuy n khí i qua sông, trong ph m vi 30 m v phía thư ng lưu, 20 m v phía h lưu, c m các ho t ng th neo, khai thác cát, n o vét, các ho t ng khác dư i nư c có th gây nguy h i n ư ng ng v n chuy n khí ngo i tr các hành ng ki m soát dòng th y lưu và vi c v n chuy n trên sông. Chương 4: QUY NNH V KHU V C NH HƯ NG i u 23. Khu v c nh hư ng Khu v c nh hư ng là ph n t và kho ng không gian gi i h n gi a hai ranh gi i khu v c nh hư ng cách u v hai phía c a ư ng ng, trong ó m t s ho t ng b h n ch theo các quy nh c a Quy ch này.
 11. i u 24. Ranh gi i Khu v c nh hư ng Ranh gi i khu v c nh hư ng ư c tính t tâm ng v m i phía i v i ư ng ng v n chuy n khí là 200 m. i u 25. Các ho t ng trong khu v c nh hư ng Trong ph m vi khu v c nh hư ng, tính t ranh gi i hành lang an toàn n ranh gi i khu v c nh hư ng, m i ho t ng ph i tuân theo các quy nh sau: - Không ư c phép n mìn, khai thác á; - Khi xây m i các khu chung cư cao t ng, các công trình thư ng xuyên t p trung ông ngư i như: trư ng h c, b nh vi n, ch , nhà th , chùa, nhà ga, b n phà, v.v , ch d án các công trình này ph i b o m m c r i ro quy nh trong Quy ch này. Chương 5: TRÁCH NHI M QU N LÝ AN TOÀN Ư NG NG V N CHUY N KHÍ i u 26. Trách nhi m b o m an toàn ư ng ng v n chuy n khí ư ng ng v n chuy n khí là cơ s h t ng có t m quan tr ng qu c gia và ư c pháp lu t b o v . M i t ch c, cá nhân có nghĩa v ch p hành các quy nh v b o v công trình ư ng ng v n chuy n khí. Khi phát hi n các hành vi vi ph m, s c và nguy cơ x y ra s c , các t ch c, cá nhân ph i thông báo ngay cho Ch u tư, ngư i v n hành ho c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n k p th i x lý. i u 27. Trách nhi m c a Ch u tư và Ngư i v n hành ư ng ng v n chuy n khí 1. Ch u tư, ngư i v n hành có trách nhi m xây d ng h th ng qu n lý an toàn theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, ch u trách nhi m chính v b o m an toàn cho con ngư i, môi trư ng và tài s n trong quá trình v n hành công trình, ph i h p v i U ban nhân dân các c p, l c lư ng công an, và các cơ quan h u quan khác trong vi c ki m tra, ôn c th c hi n và x lý các hành vi vi ph m các quy nh v an toàn ư ng ng v n chuy n khí. 2. Ch u tư, ngư i v n hành có trách nhi m: - Khai báo và ăng ký cho ho t ng c a ư ng ng v n chuy n khí theo các quy nh hi n hành, th ng nh t v i các bên liên quan v công tác b o m an toàn ư ng ng v n chuy n khí; - Ph i h p v i chính quy n và l c lư ng công an a phương tuyên truy n và giáo d c ngư i dân v vi c b o v an toàn ư ng ng v n chuy n khí; - Thông báo thông tin v các k ho ch xây m i, m r ng và c i t o ư ng ng v n chuy n khí cho các bên liên quan ph i h p trong vi c b o m an ninh và an toàn chung. Ch khi có s ng ý, ch p thu n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n
 12. m i ư c th c hi n các k ho ch xây m i, m r ng và c i t o ư ng ng v n chuy n khí. 3. Ch u tư, ngư i v n hành có trách nhi m ki m tra, giám sát m i ho t ng ti n hành trong ph m vi d i t tuy n ng, hành lang an toàn và thư ng xuyên kh o sát khu v c nh hư ng. 4. Ngư i v n hành ph i t ch c b o v , tu n tra, ngăn ch n và báo cáo k p th i v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý m i hành vi vô ý hay c ý xâm ph m d i t tuy n ng, hành lang an toàn; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các v n liên quan n tình hình s d ng t, kho ng không có nh hư ng n an toàn ư ng ng v n chuy n khí trong khu v c nh hư ng. 5. Ngư i v n hành ph i duy trì các bi n báo tuy n ng, nh ng nơi c n thi t ph i l p t các bi n chú ý, bi n c nh báo và c c ranh gi i. Các bi n báo, bi n chú ý, bi n c nh báo ph i ư c t nh ng v trí d th y, ph i ư c vi t b ng ti ng Vi t, ch in hoa, rõ ràng và d c, ph i ghi rõ tên cơ quan cũng như a ch , s i n tho i liên h trong trư ng h p khNn c p. i u 28. Trách nhi m c a các ch d án khác 1. Khi xây d ng các công trình giao thông ư ng s t, ư ng b , kênh d n nư c, cáp ng m, ư ng ng d n xăng d u, ư ng ng c p thoát nư c, v.v , c t qua d i t tuy n ng ho c hành lang an toàn tuy n ng v n chuy n khí hi n h u, ch d án các công trình trên ph i có phương án thi t k và bi n pháp thi công c bi t t i khu v c giao c t ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, áp ng các tiêu chuNn c n thi t nh m b o m an toàn tuy t i cho v n hành ư ng ng v n chuy n khí. Trong quá trình thi công các công trình giao c t v i d i t tuy n ng ho c hành lang an toàn tuy n ng v n chuy n khí, ch d án có trách nhi m b o m an toàn cho ư ng ng v n chuy n khí; ph i h p v i Ch u tư, ngư i v n hành th c hi n các bi n pháp an toàn thích h p. 2. Ch d án các công trình trong khu v c nh hư ng có trách nhi m: - Thông báo y và k p th i cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n, Ch u tư, Ngư i v n hành các nguy cơ có th nh hư ng n an toàn ư ng ng v n chuy n khí; - Trong quá trình thi công công trình ph i b o m an toàn cho ư ng ng v n chuy n khí; ph i h p v i Ch u tư, ngư i v n hành th c hi n các bi n pháp an toàn thích h p. 3. Trong quá trình thi công và v n hành các công trình thì các ch d án khác có trách nhi m b i thư ng m i thi t h i gây ra i v i ư ng ng d n khí theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân các c p t i các khu v c d c theo tuy n ng có trách nhi m:
 13. - Ph i h p v i Ch u tư, ngư i v n hành trong vi c giáo d c nâng cao ý th c trách nhi m c a ngư i dân v vi c b o v an toàn ư ng ng v n chuy n khí; ưa n i dung công tác b o v ư ng ng v n chuy n khí vào k ho ch công tác thư ng xuyên; - Tham gia ph i h p v i Ch u tư, ngư i v n hành ki m tra vi c tuân th các quy nh trong Quy ch này v s d ng t c a các t ch c, cá nhân cũng như ph i h p, tham gia ng c u các s c khNn c p và kh c ph c h u qu ; - Ngăn ch n và x lý k p th i các vi ph m v an toàn v n hành ư ng ng v n chuy n khí, thông báo ngay cho Ch u tư, ngư i v n hành và các bên liên quan có bi n pháp kh c ph c; - X ph t theo thNm quy n các hành vi xâm ph m, phá ho i, tr m c p hay các hành vi khác e d a n an toàn c a ư ng ng v n chuy n khí theo các quy nh c a pháp lu t. 2. L c lư ng công an a phương các khu v c d c tuy n ng có trách nhi m ph i h p b o v ư ng ng, i u tra các trư ng h p phá ho i, tr m c p các thi t b ư ng ng và các s n phNm v n chuy n qua ư ng ng cũng như các hành vi gây nguy h i khác cho ư ng ng v n chuy n khí. i u 30. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan Các B , ngành trong ph m vi quy n h n c a mình có trách nhi m giám sát vi c th c hi n Quy ch này, x lý các hành vi xâm ph m ho c có th nh hư ng n an toàn c a ư ng ng v n chuy n khí, ch o Ch u tư, ngư i v n hành và các bên có liên quan trong vi c x lý các tai n n, s c . i u 31. Trách nhi m c a T ng công ty D u khí Vi t Nam Trong trư ng h p T ng công ty D u khí Vi t Nam ho c ơn v thành viên c a T ng công ty D u khí Vi t Nam là Ch u tư, ngư i v n hành ho c là m t bên tham gia d án, thì ngoài trách nhi m c a Ch u tư, ngư i v n hành ư ng ng v n chuy n khí theo quy nh t i i u 27 Quy ch này, T ng công ty D u khí Vi t Nam còn có trách nhi m sau: 1. L p ho c xem xét các tài li u thi t k , k ho ch v n hành b o dư ng s a ch a, chương trình qu n lý an toàn, báo cáo ánh giá r i ro, k ho ch ng c u khNn c p trư c khi trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 2. T ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh v an toàn trong quá trình thi t k thi công và v n hành ư ng ng v n chuy n khí; 3. Ph i h p v i các cơ quan liên quan và U ban nhân dân các c p trong vi c ch o và huy ng l c lư ng và phương ti n ng c u trong các trư ng h p khNn c p liên quan n ư ng ng v n chuy n khí. Chương 6: THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M
 14. i u 32. Thanh tra, ki m tra Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m ki m tra, giám sát ho t ng c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tham gia v n chuy n khí và các s n phNm khí qua ư ng ng v n chuy n khí nh m b o m vi c tuân th pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c v an ninh, an toàn d u khí. T ch c, cá nhân ti n hành các ho t ng liên quan n ư ng ng v n chuy n khí, các ho t ng trong ph m vi i t tuy n ng, hành lang an toàn, Khu v c nh hư ng ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan chuyên ngành v vi c tuân th các quy nh t i Quy ch này. i u 33. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c b o v an toàn cho ư ng ng v n chuy n khí ho c có công phát hi n, ngăn ch n s c , nh ng hành vi xâm ph m ư ng ng v n chuy n khí, h n ch nh ng thi t h i v ngư i và tài s n s ư c xét khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này, tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b c nh cáo, ph t ti n, t ch thu phương ti n ho c b áp d ng các hình th c x ph t hành chính khác. Cá nhân vi ph m có y u t c u thành t i ph m s b x lý theo pháp lu t hi n hành. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 35. i v i các ư ng ng v n chuy n khí ang ho t ng, các tiêu chuNn liên quan v an toàn ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch p thu n ư c ti p t c áp d ng. i v i các ư ng ng v n chuy n khí chưa hoàn thành vi c n bù, gi i phóng m t b ng thì áp d ng các quy nh c a Quy ch này. PH L C 1 DÀY THÀNH NG, H S THI T K dày thành ng t i thi u i v i ng thép ư c xác nh theo công th c sau: Trong ó: t: chi u dày thi t k c a ng, mm;
 15. P: áp su t thi t k nhi t thi t k , bar; D: ư ng kính ngoài c a ng, mm; f: h s thi t k , không ơn v ; s: Cư ng gi i h n ch y t i thi u c trưng c a v t li u ch t o ng, N/mm2. H s thi t k f ư c xác nh d a trên cơ s phân lo i khu v c dân cư. Vi c phân lo i khu v c dân cư ư c quy nh chi ti t t i Ph l c 2. H s thi t k f ư c quy nh tương ng v i t ng lo i khu v c dân cư như sau: # Khu v c dân cư lo i 1: h s f không l n hơn 0,72; # Khu v c dân cư lo i 2: h s f không l n hơn 0,60; # Khu v c dân cư lo i 3: h s f không l n hơn 0,50; # Khu v c dân cư lo i 4: h s f không l n hơn 0,40. i v i nh ng ư ng ng v n chuy n khí i qua vùng r ng núi, t hoang hóa hay các khu v c khác không có ho c r t ít dân cư sinh s ng mà theo quy ho ch s d ng t s ít có thay i trong giai an t 10 n 15 năm ti p theo, h s thi t k có th l y không l n hơn 0,8. PH L C 2 PHÂN LO I KHU V C DÂN CƯ Các yêu c u v thi t k , thi công và v n hành ư ng ng v n chuy n khí ph i d a trên cơ s phân lo i khu v c dân cư d c theo tuy n ng. Phân lo i dân cư ư c xác nh trên cơ s m t nhà trung bình như sau: - Di n tích tính m t trung bình là m t hình ch nh t có hai c nh song song v i tuy n ng ư c xác nh t mép ng cách u v hai phía c a ư ng ng, m i bên là 200 m và hai c nh vuông góc v i tuy n ng cách nhau 1000 m. M i ô di n tích này ư c g i là m t ơn v di n tích cơ s . - Cơ s tính dân cư là s nhà có ngư i trong di n tích nói trên. M i nhà có không quá m t gia ình sinh s ng và c u trúc nhà không nhi u hơn 2 t ng. - N u trong khu v c có nhà d ng chung cư, d ng bi t th song l p, t l p, nhà có c u trúc t 3 t ng tr lên v.v ph i tính t ng s h s ng trong căn nhà ó, m i h ư c coi là m t nhà.
 16. - i v i khu v c có các nhà t p th , các nhà máy, xí nghi p, cơ quan, v.v ph i quy i t s ngư i thư ng xuyên s ng ho c làm vi c thành s h gia ình tương ương. M i h ư c tính có b n ngư i. - Khu v c dân cư ư c chia thành 4 lo i như sau: Khu v c dân Mô t cư Lo i 1* M t nhà trung bình dư i 6 nhà trên m t ơn v di n tích cơ s (15 nhà/km2), c trưng cho các khu v c t r ng, núi; t hoang hóa; t ng p m n; t nông nghi p. Lo i 2* M t nhà trung bình t 6 n 28 nhà trên m t ơn v di n tích cơ s (15 n 70 nhà/km2), c trưng cho khu v c t nông nghi p có m t dân cư cao, các c m dân cư. Lo i 3 M t nhà trung bình nhi u hơn 28 nhà trên m t ơn v di n tích cơ s (70 nhà/km2), c trưng cho các khu v c th tr n, ch , ngo i vi các thành ph , khu v c không thu c khu v c dân cư lo i 4. Lo i 4 M t nhà trung bình nhi u hơn 28 nhà trên m t ơn v di n tích cơ s (70 nhà/km2), c trưng cho các thành ph , m t dân cư cao, khu v c có các nhà nhi u t ng, m t giao thông cao và có nhi u công trình ng m. Ghi chú: (*) N u trong khu v c dân cư lo i 1 hay 2 có các công trình như trư ng h c, b nh vi n, nhà th , ch , v.v có m c t p trung thư ng xuyên nhi u hơn 20 ngư i thì khu v c này ư c coi là khu v c dân cư lo i 3.
Đồng bộ tài khoản