Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
141
lượt xem
18
download

Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. ltbAN HANG NHANrroc cqNGHoAxA Her cnu ncuia vrpr NAM vIET NAM DQclflp - Tg do - Hgnh phric Sd :4612007/QD-NHNN HdN||ngdy 25 thdng 12 ndm20AT srra'6i, sung $gl*ifjniuy b6 -0, ch6 gidy c6p ph6p thirnh lgp vn ho4t ilQngngin hhng thuong m3i c6 phin ban hinh kim theo Quy6t tlinh s6 24/2007/QD_NHNN nghy 0716/2007 Thiing d6c Ngffn hdrng cria Nhi nu6c THONG DOC NGAI'{ rrAUC NHA NIIOC Cdn cri Lupt Ngdn hang Nhd nudc Vi€t Nam ndm 1997vd Ludt sria aOi, OO sungmQtso oiAu ciaLudtNgdn hdngNhir nu6c viQt Nam n6m2a03; Cin cir LuQt Chct6 chric tfn dpng nim 1997 viiludt sriaOOi, sungmQtsd UO DiAu criaLugt Chc tit chirc tin dgng n6m 2004; Cbn cri Nghi
  2. (ii) V5n tham gia thirnhl6p ngdnhing cua c6cto chu'cphai dAmbio c6cdi€u kiQnsau: - DOi v6i t6 chirctin dpng: Saukhi gop du 16,rdnthc:o cam k€t ph6i tuAnthu c6c quy dinh hien hanhcua Ngdn hdngNhir nuoc v€ an todn hoatdQngcua t6 chfrc tin dgng; - DOi v6i c6c tO chuc kh6c khOngphai ld td chuc tin clung:Vrjnchu so htiu trir di Cac khoan ddu tu ddi hgn dtqc tdi trq boi vdn chu ,s'o' va Tai sctnngan l'riru hqntri di"nq rgtin hqn cdn l4i t6i thi6u b[ng sd v6n gop theo cam k€t (crichx6c dinh cu th6 theo Phu lUc sOOSctinhkdm); (iii) C6c chi ti6u tqi di6m (ii) tr6n dAydugc xdc dinh cin cf bdo cdotdi chinh cua td chirc theo quy dinh tai di€m b(vii) khoAn5 DiAu 10 (ddi vdi h6 so xin chap r a thuflnnguyenrac)vdr ^ khodn 10 Di6u I I (d6i voi ho scr .3 \ r l rin c,Ap giAyphep)Quy ctrd nay. 2. Ei6m a(ii) khoin 5 Di6u 10 tluqc sfra tl6inbd sung nhu sau: . "(ii) Ngodi cric hd so n6u tr€n, cd d6ng s6nglpp, c6 dong scrhfru tu 50lo vdn di6u lQtrd l6n cira ngdn hdng phti co th€m c6c hO so sau: A, - So y€u lf lich (PhUluc sd 02),Ly lich tu phdpthec. 9uy dinh cua ph6pluflt; - Bang k€ khai thu nhQp,tai san cua cd nhan co giii tri tu' I00 trieu dong tro' ., : r,, \ l'1ntheo mdu qatydinh cua Ngan hdng l,{hanwctc(Phu lnc so 06): - Vdn bAncam k6t cua tung c0 dong s6nglpp v€ r,i€ch6 mg ngdnhdngtrong trudng hqp ngdnhangkho khSnuA,r6nvd khd ndngthanhkhoiin. 3. Di6m b(vii) khofrn5 Didu l0 iluqc siiratl6i,.b6sung nhu sau: . "(vii) Bao cao tdi chinh ddn thoi di6m g6n nhSt(nhu'ng khong qud 90 ngdy trO v0 tru6c tinh tu thoi di6m c6 Vin b6n xin thanh lqp ngan hdng quy dinh tai Kho6n 1 EiAu l0 Quy ch6 ndy) dugc l6p theo chuAnmuc k€ to6n ViQtNam". 4. Khoin l0 Di6u l1 ctuqcsiia tl6i, bd sung nhu sau; "10. 116o tdrichinh cua c6 dong la to chuc so hfr"u 5% von di0u lQtru cao tu l6n cua ngAn hdng vd cua cd ddng s6ng l6p ld td chirc den thryi di0m g6n nh6t (nhrmg khdng qud i 80 ngdy tro v€ trudc tinh tri thoi didnr co Don xin c6p gi6y phpp thdnh l4p vd hopt dQngng?n hdng quy ctlnhtai khoAn 1 Di6u ndy) da dugc ki6m to6n ddc l4p boi cdng ty ki6m to6n thuQcclanhsachcac td chuc ki0m to6n cld dugcB0 Tdi chfnhcdngb6 dn ti€uchudn ki6m toandoanhnghiep. Trucrnghqp trong hii so xin chap thupn nguy0ntdc, lJ6o cao tdi chinh quy ctinhtai di6m b(vii) khoin 5 Di€u 10 Quy ch6 nay cua c6
  3. -l dinh ndy c6 hiQulpc sau l5 ngdykCtu ngey ddngcdngb6o. Didu 2. Quyi5t Didu 3. Ch6nh Vdn phdng, VU trucrngV9 C6c ngin hing vi tO chirc tin dgng phi ngdn hdng, Thu trucrng cic don vi c6 li€n quan thuOcNgdn hdng Nhd nudc Vipt Nam, Gi6m d6c Ngdn hdng Nhd nu6c Chi nh6nh tinh, thdnh ph6 trgc thuQc l'rung uong, Chu tich vir c6c thdnh vi6n FIQid6ng quan tri, Truong pan vir c6c thinh vi6n Ban Ki6m so6t vdrT6ng Girim doc ngdn hdng thucrngmai c6 phOn,c6c t6 chric, c6 nhdn c6 li6n quan chiu tr6ch nhi6m thi hinh Quy6t ttinh ndy. Noi nhfrn: rHoNGDoc { - T]'CP (d€ b6o c6o); - BLD NHNN; - B0'Iu phap(d€ ki6m tra) - VAn phong Chinh Phu (02.ban) - NHNN CN tinh, thdnh Ph6; - Cdngb6o; - Luu VP, Vp PC, VP CNI-I.
  4. Pr{rJLIJC0s: C6ch xdc rlinh khi ning oAtarichinh tI6 g6p v6n thirnh l$p ngAnhnng il6i vtri c6 il6ng lir t6 kh6ngphii lir t6 chrictin dgng chrfrc A- Cdngthri'ctinh khi nlng vd ta,ichinh d6 g6pv6n thirnh lip ngin hirngtISivoi khOngphii lh t6 chrictin dgng: cOa6ttglir t6 chrfrc $ne audt; l.l. C6ngthrhc + CdnethucI: Khi ning v6 ta,i chinh tI6 = V5n chri sff hfru Dffu tu dAi hqn dugc tiri trq g6p v6n thirnh l$p ngin b&i viin chfr s0 hfru hing * C6nq thirc 2: Khi ning thanh khoin : Tdrisin ngin hgn - Ng ngin h4n 1.2. C6noth*c cu th€: a/ Yd cdng thtlc l: WE4s1 va LI = LA- LD (2) Trongd6: + A: KhAn6ngvA tii chinh dOg6p v6n thdnh iflp ngdnhiurgcuac6 d6ttg + E: V6n chfi so hiru + LI: Elu tu dii han dugctdi trg bsi vdn chu so hiru + LD: PhdnNq dii handnngde dAutu Tii sanddi han + LA: Tii sandii han b/ Vi c6ngth*c 2: lffisoltrl Trong do: + L: Khd ning thanh khoan
  5. + SA: Tiri sanngin han + SD: Ng ngan h4n t ,r,!. t c/ ^er tuan: * N6u A vd L >: 56 vtin phai gop viro ngan hang theo cam kCtcua co dirngthi c0 d6ng c6 khd nang vA tiri chinh de g6p vdn thirnh lfp ngAnhang. * N6u A vi L kh6ng ddng thgi >: 56 v6n ph6i gop viro ngAnhdng ttrreo cam k€t cua co d6ng: - pOi vOi truong hqp A >: SOv6n phii g6p vdo ngAnhing tireo cam kdt cua c6 d6ng r.'a L < 56 von phii gop vdo.nghn.hdngtheo cam kdt cua cd ddng: c0n ,vOu cdu cO d6ng thuy€t minh viL chimg minh 16 vd ngu6n ti6n.m4t d$ kiOn su dr,rng"d6 vdn vio ngin hirng d6 co g6p th6m ccrsd dua ra k6t lu4n cu6i cung vd khA ndng tai chinh d0 g6p vOnihlnh J4png6nhing cua cOd6ng. - pOi vOi c6c truong hqp c6n l?i: c6 ddng kh6ng co du kha nflng r,'etai chinh d6 gop v6n thanh $p ngdn hdng, B- Vf d+ minh hga: Theo D0 6n, Cdng ty X s€ g6p vio ngln hirng xin thinh lflp ld 100 t,v VND. Phin tich ' I i -;. ^^ ' rl \ -r r^ I ngu6n v6n c10 COngty X g6p vlro ngin hang xin thdnh lap dqa trOnbang cin d6i k€ toin t4i ttrcri di€m 311712007 sau: nhu TAi sin ngin h4n Ng phii trfr vd c6c khoAntuong 711,90 Ng ngdn han Chc tu tdi chinh No dii han ngar Cfc khoAn phAi thu ngdn 377,87 han 5. I Tii sanngdnh4nkhric Tii sin dii hgn n chfr sti'hri'u 1.958,44 Cic khoin ph6i thu ddi h4n l g "o o I, ''' " Tii sin cd dinh Bdt dQngsin C6c kho6n dAu tu tdi chinh 1.504,78 Tii san ddi han kh6c ClQng I z.azs.sz Vpn dpng c6ng thuc (1), (2) vd (3) d6 xric dinh kha ndng r,€ ti.i chinh d6 girp v,]n thinh lflp ng6n hdng cira C6ng ty X, ta c6:
  6. Tii sdnddi hru GA) 1.530,90 VND Vdn chri sd htu ty r,i'vND 1.900 PhflnNs ddi hqn dr)ngef6 tu ldi ddu r4'7,70 vND ri san ddi hqn (LD)* LI:LA.LD 1.383.2 VI{D ti 1.900 fi'vND E 516,8tj'\rND A:E-LI (Gid dinh trongThuy€t minh bdo cdo tdi ch{nh dAn ngdy 31/7/2007 cia C6ng ty X dd thu, minh rd viQctodn bON? ddi hgn-147,70 t! WD cluqc dilng d€ ildu ta Tdi sdn ddi hgn) Ddngthoi: L: SA - SD = 1.092,42517,18 - :575,24 (tj'VND) So s6nhA (516,8ti \ lD) vd L (575,24 \rND) vsi 56 v6n phii g6pv1o ngin hirng ty theocamki5tcuaC6ngry X (100ti \rND) c6 th6 thAy C6ngty X c6 kh6 ndngv€ tdi chinh dd g6pvdn thanhlflp ngflnhang(516,8 \rND > 100ti \fND vd 575,24 \fND > 100ti VND). ti ti Chui: * N6u trong Thuy0t minh b6o c6o tAi chinh cuati5 chuc chua.ttruyetmintr rOvA khoAn mgc phAnNq ddi hqn ding Ai5eAuit Tdi sdn ddi hqn (tii s6nc6 dinh, dAutu Ai chinh ddi frir, I thi cAnyeu c|u t6 cnJuc vf,n banthuyl5tminh rd .rCkho* mpc niy. c6
  7. Phq lyc s0 06 CQNG HOA XA HQI CHU NGHJA VIET NAN4 DQclflp - Tu'do - Hgnh Phfic sAN r0 rual TAI sAN,THUNHAI' Gi dnng SdngIQP14Cd nh,frn) Kinh stii: NGANHANGNHA NUOCvrgr NAr'! - Ho vi tOnNguoi kOkhai thi san,thu nhAp: - Nghy th6ngnam sinh: - Chrmgminhnh0nddns6: ,.. NgirYcAP: Noi cAp: - Co quan/donvi c6ng t6c hoacnoi ldm vigc: - H0 khduthucrng .,... tr6: - Ch6 o hipn tai: ...., I Th6ng tin m6 ti v6 thi sArt Nha, conB trinh v firr dyng (dfnh kdm ban sao c6 chung thuc giAy chu quycn thcr qriv dinh c'ra phirp Iuat) + Tri gid ng6r nhd vd dAttheo gid thi tru'crng: 1.2 Nhd thft hai: + Lo4inhd:............ + D i 0 n t f c hd i t + D i q n t i c h s u d L r n g . ' . , ,. , . . , . " ' t ' + D i Q nt i c h d A tx 0 y d m g : . . . , . . ' . . . , " ' . . ' , r 1 ' ; + Dia chi:,.. -1- (tlfnhkdm ban saoco chungthgc gi6ychu quydn dinh cua phdp luat) + Tri gi6 ngdinhhvi dAttheogii4 truong: thi 1.3Nhd th* ... : ---------_-l l Quy0n su - S d l u ' g n g ;. . . , . . , . , . . . . t h u a I o\rngoat 2.1 Thiia thrt'nhdt:
  8. + Loai ddt:.....,..,.... + D i € nt f c h : . . . . . . . , . , . . , , , . , . . . . . . . . . m .2 . . .. . + Eiachi:............. (dinh kdm bdn sao c6 chung thuc gi6y chung nhAnQSD dAt theo quy dinh cua phrlp ludt) + Tri gi6 thua ddt theo gi6 thi truong: 2.2 Thtia thrh hai: r :l- + l , o ao a t : . . . , . . , . , . . . . r + D i Q nf c h : . . . . . . , . . . . . t . . . . . . . . . . . . . m.2 , . . .. . + Dia chi:... (tlinh kdm ban saoc6 chungthuc giAychimg nhflnQSD dAttheoquy dinh cuaphr{p ludt) +Tri gi6 thuaddt theogi6 thitrudng: 2 . 3T h * a t h t ' . . . : J Tai siin o - DQng stin: nuocngohi (dinh kbm biin sao c6 chrlrngthuc gi6y to liOnquan) + TOn:.,....., ^,i. + 50 luong: + Tri gi6 theogi6 thi trucrng: - BAt tlQngs:in: :: .'* :::::::i::: ::i:l + Dia chi:... fi*l:::::::: + T r i g i 6t h e o i 6t h i t r u o n g.:. ' . . : : , ' . ' . . . ' . ' . - . ' . . . . ' . . . - ' - ' . . . . - . . ' g A Thi khoano (dinhkbmbdnsaoc6 chungthycgiAytd liOnquan) nuocrrgohi \T.'6- hinc mA rli lrhnan' S6du thi khoanvdothoi eliOm khai:..'..'..'.' k€ Thu nhQp rs v r r A . . . t . r ' r IthAns 5 l 'T'l,r' nl,6n lrh4n /nAtr c6\ ........./th6ns I' 6 MO t0, 6 t0, (d(nh kdm ban saoc6 chimg thgc gi6y d6ng ki cua cs quan chuc n[ng) thu, thuydn / - h ' " - n l ^ o i n h i n h i 6 r r ' cd gid tri tu AI Yr16 100 triQu hcn 4 thi tvrrr\ns d6ngtro lBn 7 Kim khi (clfnh kbm bAnsaoc6 chringthgcgidy to liOnquann6uc6) quy, clii quy 'FA- ^ ^:; urrS 6rq t-i ' r4^ tinh' c6 gid tr! tu' 100 tri6u d6ngtro lOn 8 TiAn,s6 titit Ti6n mgt: kigm, co 'r'A--' b b-i4 +.;
  9. phiOu, tr6i I phi0u, citc d + n g . . , ) : I I c0ng. cU (clfnhlcdmban sao c6 chung thpc cua ng0n hdrrg) i clruy6n T6nggirltri:............. ..."'....":: ---] nlrugng khdc c6 gi6 C6 phiiiu: thuccuac6ng ty phdt hinh lic,aci:Ottg chung ty tri tu 100 (dinhkdmban saoc6 chfrng triQu tl6ng khoiin) tro lOn. T6ng gid tri theomQnh Tdnggi6 tri theogid thi I 1'r6i phi6u: (dinh kdm bdn c6 chil'ng thq'c cLtaccr phil hrnh hoac c6ng tY I chungltlioiin.) Tdi seinkh6c c6 gid tri tu - TOn: 100 triqu Sd lugng: I ddngtro lOn - i "' :_j I l o n g g l a tri uoc tinh: . Tdi cam k0t Ban tq ke khai Oi sdn,thu nh6p frOndAy ln trur-rg NOu i
  10. HUor{c DANr0 rcral THEotvtAu t. Oiii v6i phan kOkhai vd nhi, cdngtrinh xAydgng l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản