Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 46/2009/QĐ-UBND Phan Thi t, ngày 30 tháng 7 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH C P BI N HI U Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH CHO CÁC CƠ S MUA S M, CƠ S ĂN U NG TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Du l ch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Du l ch; Căn c Thông tư s 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 92/2007/NĐ-CP c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Du l ch v lưu trú du l ch; Theo đ ngh c a Giám đ c S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh Bình Thu n t i T trình s 65/TTr-SVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch cho các cơ s mua s m, cơ s ăn u ng trên đ a bàn t nh Bình Thu n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. Đi u 3. Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 65/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n v Quy đ nh xét ch n cơ s mua s m, cơ s ăn u ng đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch trên đ a bàn t nh Bình Thu n. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph , th trư ng các s , ban, ngành và các đơn v , cơ s mua s m, cơ s ăn u ng đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM . Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Huỳnh T n Thành QUY Đ NH C P BI N HI U Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH CHO CÁC CƠ S MUA S M, CƠ S ĂN U NG TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH THU N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Bình Thu n) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
  2. Quy đ nh này quy đ nh đi u ki n, tiêu chu n, quy trình th m đ nh, c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch cho các cơ s mua s m, cơ s ăn u ng trên đ a bàn t nh Bình Thu n nh m m c đích nâng cao ch t lư ng d ch v du l ch, đáp ng nhu c u mua s m, ăn u ng c a du khách và thúc đ y c nh tranh kinh doanh lành m nh. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t kinh doanh d ch v mua s m, d ch v ăn u ng trong khu du l ch, đi m du l ch, đô th du l ch không thu c các cơ s lưu trú du l ch, có đăng ký kinh doanh ho t đ ng h p pháp trên đ a bàn t nh Bình Thu n. Đi u 3. Đăng ký c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch Vi c đăng ký c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch c a các t ch c, cá nhân kinh doanh d ch v mua s m, ăn u ng trên cơ s t nguy n. Chương II ĐI U KI N, TIÊU CHU N C P BI N HI U Đi u 4. Đi u ki n c p bi n hi u 1. Đăng ký kinh doanh và th c hi n các đi u ki n kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Đ m b o tiêu chu n c p bi n hi u theo quy đ nh đ i v i t ng d ch v tương ng. S đi m ch m cho t ng tiêu chu n không dư i m c t i thi u và t ng s đi m ch m cho t t c các tiêu chu n t i thi u ph i đ t 220/300 đi m theo bi u đi m đánh giá quy đ nh t i Ph l c 2. 3. B trí nơi g i phương ti n giao thông c a khách. Đi u 5. Tiêu chu n c p bi n hi u 1. Đ i v i cơ s kinh doanh d ch v mua s m du l ch: a) Hàng hóa ph i có ngu n g c rõ ràng, đ m b o ch t lư ng; th c hi n niêm y t giá và bán đúng giá niêm y t; có túi đ ng hàng hóa cho khách b ng ch t li u thân thi n v i môi trư ng; có trách nhi m đ i, nh n l i ho c b i hoàn cho khách đ i v i hàng hóa không đúng ch t lư ng cam k t; b) Nhân viên m c đ ng ph c, đeo phù hi u tên trên áo; thái đ ph c v t n tình, vui v , chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; có nghi p v và k năng bán hàng; không m c b nh truy n nhi m, không s d ng ch t gây nghi n; c) C a hàng có v trí d ti p c n; di n tích t i thi u năm mươi mét vuông; trang trí m t ti n, trưng bày hàng hóa hài hòa, h p lý; có h th ng chi u sáng c a hàng và khu v c trưng bày hàng hóa; có h p thư ho c s góp ý c a khách đ t nơi thu n ti n; có nơi th đ cho khách đ i v i hàng hóa là qu n áo; có phòng v sinh; d) Ch p nh n thanh toán b ng th tín d ng. 2. Đ i v i cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng du l ch a) V trí d ti p c n, có qu y bar; b) Đ đi u ki n ph c v t i thi u năm mươi khách; có trang thi t b phù h p đ i v i t ng lo i món ăn, đ u ng; đ m b o v sinh an toàn th c ph m; c) Có th c đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong th c đơn; d) Đ m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m; đ) B p thông thoáng, có trang thi t b ch t lư ng t t đ b o qu n và ch bi n th c ph m; e) Nhân viên ph c v m c đ ng ph c phù h p v i t ng v trí công vi c, đeo phù hi u trên áo; g) Có phòng v sinh riêng cho khách; h) Th c hi n niêm y t giá và ch p nh n thanh toán b ng th tín d ng. Chương III QUY TRÌNH TH M Đ NH C P BI N HI U
  3. Đi u 6. H sơ c p bi n hi u 1. Đơn đ ngh c p bi n hi u quy đ nh t i Ph l c 1. 2. Báo cáo c a cơ s kinh doanh v tình hình ho t đ ng, cơ s v t ch t k thu t, lao đ ng, an ninh tr t t , phòng ch ng cháy n , phòng ch ng t n n xã h i, v sinh an toàn th c ph m và b o v môi trư ng. 3. Bi u đi m do cơ s mua s m, ăn u ng t đánh giá theo m u t i Ph l c 2. Đi u 7. Th i h n th m đ nh, xem xét c p bi n hi u 1. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày nh n đư c h sơ h p l , S Văn hóa, Th thao và Du l ch th m đ nh, xem xét và ra quy t đ nh c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch. 2. Quy t đ nh c p bi n hi u có giá tr trong hai (02) năm. Trư ng h p không đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch, S Văn hóa, Th thao và Du l ch thông báo b ng văn b n nêu rõ lý do. Đi u 8. T ch c th m đ nh, xem xét c p bi n hi u 1. Th m đ nh: S Văn hóa, Th thao và Du l ch thành l p T th m đ nh, xem xét h sơ, th m đ nh các tiêu chu n t i cơ s và quy t đ nh c p ho c t ch i c p bi n hi u. T th m đ nh g m cán b , công ch c S Văn hóa, Th thao và Du l ch và cán b , công ch c Phòng Văn hóa - Thông tin c a đ a phương nơi cơ s mua s m, ăn u ng đ ngh c p bi n hi u ho t đ ng kinh doanh. 2. Trách nhi m c a T th m đ nh: a) Xem xét h sơ c a cơ s đ ngh c p bi n hi u; b) T ch c th m đ nh các tiêu chu n t i cơ s . D a trên tình hình th c t v tình hình ho t đ ng, cơ s v t ch t k thu t, ch t lư ng ph c v , nhân l c...c a cơ s , T th m đ nh nh n xét, đánh giá và ch m đi m. Vi c th m đ nh các tiêu chu n t i cơ s ph i l p biên b n đư c T th m đ nh và ch cơ s (ho c đ i di n có th m quy n) th ng nh t thông qua; c) Trên cơ s xem xét h sơ, k t qu th m đ nh các tiêu chu n t i cơ s , T trư ng T th m đ nh l p h sơ báo cáo k t qu th m đ nh, đ xu t Giám đ c S Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét, quy t đ nh c p bi n hi u. H sơ báo cáo, g m: - T trình k t qu th m đ nh và đ xu t c p (ho c không c p) bi n hi u; - Biên b n th m đ nh t i cơ s mua s m, ăn u ng; - H sơ đ ngh c p bi n hi u c a cơ s mua s m, ăn u ng. Đi u 9. Th m đ nh, xem xét c p l i bi n hi u 1. Ít nh t ba (03) tháng trư c khi h t th i h n ghi trong quy t đ nh c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch, cơ s kinh doanh ph i g i h sơ đăng ký đ n S Văn hóa, Th thao và Du l ch đ th m đ nh, xem xét và ra quy t đ nh c p l i bi n hi u. 2. H sơ, th t c, trình t th m đ nh, xem xét và ra quy t đ nh c p l i bi n hi u như c p bi n hi u l n đ u. Đi u 10. Thu h i quy t đ nh c p bi n hi u 1. Trong quá trình kinh doanh, n u cơ s d ch v du l ch đã đư c c p bi n hi u không đ m b o đi u ki n, tiêu chu n quy đ nh, S Văn hóa, Th thao và Du l ch ra quy t đ nh thu h i bi n hi u. 2. Vi c thu h i bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch s đư c thông tin trên các website c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch và các phương ti n thông tin đ i chúng. Th i gian đư c c p l i bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch ít nh t sau mư i hai (12) tháng k t ngày ra quy t đ nh thu h i bi n hi u. Đi u 11. M u bi n hi u Quy cách, hình th c, m u bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch quy đ nh t i Ph l c 3.
  4. Đi u 12. Báo cáo c a cơ s đư c c p bi n hi u Đ nh kỳ sáu (06) tháng, cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng, mua s m đư c c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch báo cáo tình hình ho t đ ng kinh doanh v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch. Chương IV QUY N L I VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ S MUA S M, ĂN U NG Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH Đi u 13. Quy n l i 1. Đư c qu ng bá trên các n ph m qu ng bá, xúc ti n du l ch; sách hư ng d n du l ch c a t nh phát hành trong và ngoài nư c và đư c gi i thi u, thông tin đ n các doanh nghi p du l ch, l hành bi t nh m thu hút du khách đ n tham quan, mua s m, ăn u ng t i cơ s . 2. Đư c gi i thi u trên các trang website c a S Văn hóa, Th thao và Du l ch, trên các chuyên m c v du l ch c a Báo Bình Thu n, Đài Phát thanh - Truy n hình Bình Thu n. 3. Đư c s d ng bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch đ in n trên các n ph m, b ng hi u, bao bì... c a cơ s trong th i gian quy t đ nh c p bi n hi u cho đơn v còn hi u l c. Đi u 14. Trách nhi m 1. Duy trì và đ m b o các đi u ki n, tiêu chu n theo quy đ nh. Tích c c nâng cao ch t lư ng hàng hóa, th c ăn, th c u ng, d ch v do mình cung c p. Ch u hoàn toàn trách nhi m v hàng hóa, th c ăn, th c u ng, d ch v bán ra theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Thông báo k p th i đ n S Văn hóa, Th thao và Du l ch nh ng thay đ i v quy n s h u, đ a đi m kinh doanh, các s n ph m m i, d ch v m i c a cơ s . 3. Ph n ánh k p th i đ n cơ quan ch c năng nh ng trư ng h p m o danh, s d ng bi n hi u gi m o. 4. G n bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch t i c a chính c a cơ s mua s m, ăn u ng đ t chu n du l ch. 5. Gi i quy t khi u n i c a khách hàng v hàng hóa, th c ăn, th c u ng, d ch v do cơ s bán ra. Chương V ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. T ch c th c hi n S Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ph i h p v i các s , ngành và đ a phương liên quan tri n khai và ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy đ nh này; trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n đ vư ng m c phát sinh, tham mưu y ban nhân dân t nh xem xét, đi u ch nh, b sung cho phù h p./. PH L C1 ................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM .................................. Đ c l p - T do - H nh phúc --------- ………….ngày……tháng ...... năm……… ĐƠN Đ NGH C P BI N HI U Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH Kính g i: S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh Bình Thu n - Tên cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng ho c mua s m:................... - Đ a ch :.............................................................................................
  5. - Đi n tho i:.....................................Fax:........................................... Email:.............................................Website:.................................... - S gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh: Ngày c p:.......................................Nơi c p:..................................... - Th i gian b t đ u kinh doanh:......................................................... - T ng s ngư i qu n lý và nhân viên ph c v :................................. - Có cam k t, gi y ch ng nh n v :.................................................... Gi y ch ng nh n c a cơ quan có STT Đi u ki n Cam k t th c hi n th m quy n 1 An ninh tr t t 2 Phòng ch ng cháy n 3 Phòng ch ng t n n xã h i 4 B o v môi trư ng 5 V sinh an toàn th c ph m - Đ ngh c p bi n hi u đ t tiêu chu n ph c v khách du l ch. Chúng tôi xin th c hi n nghiêm túc và đ m b o ch t lư ng theo đúng tiêu chu n quy đ nh. Nơi nh n: GIÁM Đ C HO C CH CƠ S Như trên; (Ký, đóng d u và ghi rõ h tên) Lưu:…… PH L C 2A BI U ĐI M CƠ S MUA S M Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH Tên doanh nghi p:.......................................................................................... Tên cơ s mua s m:....................................................................................... Đ a ch :........................................................................................................... Ngày th m đ nh:............................................................................................. Ngư i ch m đi m:.......................................................................................... Đi m các tiêu chu n:...................................................................................... Đi m Đi m Đi m Đi m Tiêu chu n t i t th m Ghi chú t i đa thi u ch m đ nh 1. Hàng hóa 80 70 - Hàng hóa ph i có ngu n g c rõ ràng, đ m b o 40 35 ch t lư ng - Không bán hàng gi , hàng quá đát, hàng không Không th c hi n 40 35 đ m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m không xét 2. Ch t lư ng ph c v 100 80
  6. - Th c hi n niêm y t giá và bán đúng giá niêm Không th c hi n 40 35 y t không xét - Có h p thư ho c s góp ý c a khách đ t nơi thu n ti n; có nơi th đ cho khách đ i v i hàng 20 15 hóa là qu n áo; có phòng v sinh - Có túi đ ng hàng hóa cho khách b ng ch t li u thân thi n v i môi trư ng; có trách nhi m đ i, 20 15 nh n l i ho c b i hoàn cho khách đ i v i hàng hóa không đúng ch t lư ng cam k t - Ch p nh n thanh toán b ng th tín d ng 20 15 3. V trí, trang thi t b ph c v 80 50 - C a hàng có v trí d ti p c n 20 10 Không đ đi u - Di n tích t i thi u năm mươi mét vuông 40 30 ki n không xét - Trang trí m t ti n, trưng bày hàng hóa hài hòa, h p lý; có h th ng chi u sáng c a hàng và khu 20 10 v c trưng bày hàng hóa 4. Nhân viên ph c v 40 20 - Nhân viên m c đ ng ph c, đeo phù hi u tên 20 10 trên áo - Có nghi p v và k năng bán hàng 10 5 - Thái đ ph c v t n tình, vui v , chu đáo, không nài ép khách mua hàng hóa; không m c b nh 10 5 truy n nhi m, không s d ng ch t gây nghi n T ng s đi m 300 220 Ngày……tháng……năm…… GIÁM Đ C DOANH NGHI P (Ký tên và đóng d u) PH L C 2B BI U ĐI M CƠ S ĂN U NG Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH Tên doanh nghi p:.......................................................................................... Tên cơ s ăn u ng:........................................................................................ Đ a ch :........................................................................................................... Ngày th m đ nh:............................................................................................. Đi m các tiêu chu n:...................................................................................... Đi m Đi m t i Đi m Đi m t Tiêu chu n th m Ghi chú đa t i thi u ch m đ nh
  7. 1. V trí trang thi t b , ti n nghi ph c v 100 70 - V trí d ti p c n, có qu y bar 20 10 Không đ t không - Đ đi u ki n ph c v t i thi u 50 khách 30 25 xét - B p thông thoáng, có trang thi t b ch t lư ng 30 20 t t đ b o qu n và ch bi n th c ph m - Có d ng c phù h p đ i v i t ng lo i món ăn, 20 15 đ u ng; đ m b o v sinh 2. Ch t lư ng d ch v 100 80 Không có gi y - Đ m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c ch ng nh n 40 30 ph m ĐĐKVSATTP không xét - Th c hi n niêm y t giá; có th c đơn,đơn giá Không th c hi n và bán đúng giá niêm y t, giá ghi trong th c 40 30 không xét đơn - Ch p nh n thanh toán b ng th tín d ng 20 20 3. Nhân viên ph c v 50 30 - M c đ ng ph c phù h p v i t ng v trí công 30 20 vi c, đeo phù hi u trên áo - K năng giao ti p khách; thái đ ph c v vui 20 10 v , l ch s , t n tình, chu đáo 4. V sinh môi trư ng 50 40 - Có phòng v sinh riêng cho khách, khu v c 30 25 nhà v sinh s ch s - V sinh các khu v c trong nhà hàng (phòng ăn, b p,...) và khu v c xung quanh nhà hàng 20 15 s ch s T ng s đi m 300 220 Ngày………tháng………năm……… GIÁM Đ C DOANH NGHI P (Ký tên và đóng d u) PH L C3 QUY CÁCH, HÌNH TH C VÀ M U BI N HI U Đ T CHU N PH C V KHÁCH DU L CH A. Quy cách, hình th c: I. Ch t li u: b ng đ ng thau, sáng, bóng. II. Kích thư c: dài 47,5cm; r ng 32,5cm. III. N i dung, hình th c trang trí:
  8. 1. Ch và đư ng di m d p chìm, ph sơn màu xanh dương. 2. Kích thư c ch , đư ng di m: - Đư ng di m: đ m 0,2cm; - Dòng th nh t ghi: TÊN CƠ S KINH DOANH D CH V (TI NG VI T) Ch in hoa đ m, có chân. Chi u cao ch 1,2cm; chi u ngang ch 1,2cm; đ m ch 0,3cm; kho ng cách gi a các t 0,5cm; - Dòng th hai ghi: TÊN CƠ S KINH DOANH D CH V (TI NG ANH) Ch in hoa đ m, không chân. Chi u cao ch 1cm; chi u ngang ch 0,7cm; đ m ch 0,2cm; kho ng cách gi a các t 0,5cm; - Dòng th ba ghi: Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CH Ch in hoa đ m, có chân. Chi u cao ch 1,2cm; chi u ngang ch 1,2cm; đ m ch 0,3cm; kho ng cách gi a các t 0,5cm; - Dòng th tư ghi: STANDARD TOURIST SERVICE Ch in hoa, không chân. Chi u cao ch 1cm; chi u ngang ch 0,7cm; đ m ch 0,2cm; kho ng cách gi a các t 0,5cm; - Dòng th năm ghi: S VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU L CH BÌNH THU N Ch in hoa đ m, có chân. Chi u cao ch 1,2cm; chi u ngang ch 1,2cm; đ m ch 0,3cm; kho ng cách gi a các t 0,8cm; - Dòng th sáu ghi: BINH THUAN DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM Ch in hoa, không chân. Chi u cao ch 0,9cm; chi u ngang ch 0,7cm; đ m ch 0,2cm; kho ng cách gi a các t 0,5cm. B. M u bi n hi u: TÊN CƠ S KINH DOANH D CH V (TI NG VI T) TÊN CƠ S KINH DOANH D CH V (TI NG ANH) Đ T TIÊU CHU N PH C V KHÁCH DU L CCH STANDARD TOURIST SERVICE S VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU L CH BÌNH THU N BINH THUAN DEPARTMENT OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM HÌNH MINH H A Hình 1: M t trư c Đư ng di m L b t vít M t c t đ ng
  9. Hình 2: M t c t ngang Ghi chú: 1. L b t vít: 0.5 2. R: 1.0 3. Kích thư c tính theo đơn v cm
Đồng bộ tài khoản