Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH DƯƠNG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 46/2009/QĐ-UBND Th D u M t, ngày 30 tháng 6 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH TRÌNH T , TH T C C P PHÉP HO T Đ NG KHOÁNG S N TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH DƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20/3/1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n ngày 14/6/2005; Căn c Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh đ nh s 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 c a Chính ph v vi c s a đ i m t s đi u c a Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Thông tư liên t ch s 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành Quy đ nh v trình t , th t c trình duy t, th m đ nh, xét và phê duy t tr lư ng khoáng s n trong báo cáo thăm dò khoáng s n; Căn c Quy t đ nh s 1456/1997/QĐ-ĐCKS ngày 04/9/1997 c a B Công nghi p v quy ch đóng c a m khoáng s n r n; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 c a B Công nghi p hư ng d n l p, th m đ nh và phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình m khoáng s n r n; Xét đ ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 209/TTr- STNMT.KS ngày 29/4/2009, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này là Quy đ nh v trình t , th t c c p phép ho t đ ng khoáng s n trên đ a bàn t nh Bình Dương. Đi u 2. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p các S , ban, ngành và y ban nhân dân các huy n, th xã căn c ch c năng nhi m v đư c giao và Quy đ nh trình t , th t c c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n trên đ a bàn t nh Bình Dương t ch c tri n khai th c hi n theo Quy đ nh. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Đi u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH T CH PHÓ CH T CH Tr n Th Kim Vân QUY Đ NH V TRÌNH T , TH T C C P GI Y PHÉP HO T Đ NG KHOÁNG S N TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Bình Dương) Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này c th hóa và hư ng d n trình t th t c c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n thu c th m quy n c a y ban nhân dân t nh (UBND t nh) g m:
  2. 1. C p, gia h n, cho phép tr l i gi y phép khai thác t n thu khoáng s n, gi y phép kh o sát, gi y phép thăm dò, gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n. 2. Cho phép chuy n như ng, th a k h p pháp quy n ho t đ ng khoáng s n, (dư i đây g i chung là gi y phép ho t đ ng khoáng s n), đăng ký các ho t đ ng khoáng s n. 3. Th m đ nh các đ án kh o sát, thăm dò khoáng s n; th m đ nh, xét và phê duy t tr lư ng khoáng s n; phê duy t đ án đóng c a m . Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các cơ quan Nhà nư c v khoáng s n; các S , ban, ngành, các t ch c, cá nhân khác liên quan đ n vi c b o v tài nguyên khoáng s n trên đ a bàn t nh Bình Dương. 2. T ch c, h gia đình, cá nhân có ho t đ ng khoáng s n trên đ a bàn t nh Bình Dương. Đi u 3. Nguyên t c ho t đ ng khoáng s n 1. Công tác qu n lý nhà nư c và m i ho t đ ng khoáng s n th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành và Quy đ nh này. M i vi ph m qu n lý nhà nư c v tài nguyên khoáng s n đ u b x lý theo pháp lu t. 2. Tài nguyên khoáng s n ph i đư c b o v , khai thác, s d ng h p lý, ti t ki m và có hi u qu , đáp ng yêu c u phát tri n b n v ng kinh t - xã h i trư c m t và lâu dài c a t nh. 3. Các t ch c, cá nhân thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n ph i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t; b o đ m an toàn v sinh lao đ ng; b o v môi trư ng, tài nguyên đ t, nư c, không khí, c nh quan thiên nhiên và di tích l ch s - văn hóa, t o đi u ki n phát tri n cơ s h t ng, n đ nh c i thi n đ i s ng nhân dân đ a phương nơi có khoáng s n đư c khai thác, ch bi n và b o đ m qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i. 4. Áp d ng công ngh khai thác, ch bi n tiên ti n phù h p đ nâng cao t i đa h s thu h i khoáng s n chính, khoáng s n đi kèm và giá tr c a s n ph m ch bi n; nâng cao hi u qu , ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n ph m khoáng s n. 5. Khi t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v khoáng s n tùy theo m c đ vi ph m có th b đình ch ho t đ ng và x lý theo quy đ nh c a pháp lu t, đ ng th i ch u trách nhi m hoàn toàn v chi phí c a mình đã đ u tư vào ho t đ ng khoáng s n. 6. Các t ch c, cá nhân ho t đ ng khoáng s n trên đ a bàn t nh Bình Dương ph i đư c s ch p thu n v m t ch trương c a y ban nhân dân t nh. Đi u 4. Th m quy n c p phép ho t đ ng khoáng s n c a y ban nhân dân t nh 1. C p gi y phép kh o sát, gi y phép thăm dò, gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và than bùn. 2. C p gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n đ i v i khu v c đã đư c đi u tra, đánh giá ho c thăm dò, phê duy t tr lư ng khoáng s n mà không n m trong quy ho ch khai thác, ch bi n khoáng s n c a c nư c đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t ho c không thu c di n d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia. 3. C p gi y phép khai thác t n thu khoáng s n đ i v i các khu v c có khoáng s n còn l i c a m đã có quy t đ nh đóng c a m đ thanh lý ho c bãi th i trong khai thác, ch bi n c a m đã có quy t đ nh đóng c a m . 4. Phê duy t báo cáo thăm dò khoáng s n; phê duy t đ án đóng c a m các m thu c th m quy n c p phép c a y ban nhân dân t nh. 5. Quy t đ nh cho đăng ký ho t đ ng thu h i khoáng s n t i các d án đ u tư xây d ng công trình đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t trong trư ng h p không ph i c p gi y phép khai thác khoáng s n. Đi u 5. Cơ quan ti p nh n và th m đ nh h sơ ho t đ ng khoáng s n S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan ti p nh n, th m đ nh h sơ xin c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n, h sơ đóng c a m , tham mưu, trình UBND t nh xem xét, quy t đ nh vi c c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n và đóng c a m theo th m quy n. Đi u 6. Căn c c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n 1. Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. 2. Hi u qu kinh t - xã h i c a t ng d án ho t đ ng khoáng s n c th , g n li n v i các yêu c u b o v môi trư ng, sinh thái, c nh quan thiên nhiên, b o v di tích l ch s , văn hóa, b o đ m an ninh, qu c phòng. 3. Tư cách pháp lý c a ch đơn: gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c gi y phép đ u tư có ch c năng ho t đ ng khoáng s n. 4. Có đ án thăm dò, d án khai thác, ch bi n khoáng s n phù h p v i quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t.
  3. 5. Tr lư ng khoáng s n, báo cáo nghiên c u kh thi, báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng (ho c b n đăng ký đ t tiêu chu n môi trư ng) đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Đ i v i ho t đ ng thăm dò, khai thác, ch bi n ph i có nhân l c chuyên ngành, thi t b , công ngh , phương pháp thăm dò, khai thác, ch bi n tiên ti n. 7. Gi y ch ng nh n đ u tư cho ho t đ ng khai thác, ch bi n khoáng s n do UBND t nh c p. 8. D án đ u tư xây d ng công trình m bao g m thuy t minh d án và thi t k cơ s kèm theo văn b n th m đ nh thi t k cơ s c a S Công thương và Quy t đ nh phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình m c a ch đ u tư. Đi u 7. Nghĩa v , trách nhi m c a t ch c, cá nhân đư c c p phép ho t đ ng khoáng s n 1. Đánh giá t ng h p và báo cáo đ y đ m i lo i tài nguyên khoáng s n đã phát hi n đư c trong khu v c đư c phép thăm dò cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n và b o đ m không gây t n th t tài nguyên khoáng s n. 2. Thu h i t i đa m i lo i khoáng s n đã đư c xác đ nh là có hi u qu kinh t ; th c hi n các bi n pháp b o qu n khoáng s n đã khai thác nhưng chưa đư c s d ng. 3. Trong quá trình khai thác, ch bi n khoáng s n, n u phát hi n có khoáng s n m i, ph i báo cáo ngay v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n đ xem xét, quy t đ nh, n u không th c hi n báo cáo mà b phát hi n thì tùy theo m c đ vi ph m s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Hoàn t t các th t c theo Lu t Khoáng s n và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan như: thuê đ t, gi y phép s d ng nư c, đăng ký ho t đ ng m , ký qu ph c h i môi trư ng, thông báo Giám đ c đi u hành m … trư c khi tri n khai ho t đ ng khai thác khoáng s n. 5. Th c hi n nghiêm ch đ báo cáo đ t xu t và báo cáo đ nh kỳ ho t đ ng khoáng s n n p v S Tài nguyên và Môi trư ng ho c B Tài nguyên và Môi trư ng theo đúng n i dung và th i gian quy đ nh (M u s 23, 24, 25 và 26 Ph l c kèm theo). (th i gian ch m nh t là ngày 05 tháng 7 hàng năm cho báo cáo 6 tháng đ u năm và ngày 05 tháng 01 năm sau cho báo cáo năm c a năm v a qua), kèm theo b n đ hi n tr ng m và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a s li u, thông tin báo cáo. 6. T o đi u ki n cho Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên thi hành nhi m v và ph i ch p hành nghiêm quy t đ nh c a Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên. 7. Có trách nhi m t o đi u ki n n đ nh s n xu t và đ i s ng khi ngư i dân ph i thay đ i nơi cư trú, nơi s n xu t; ưu tiên s d ng lao đ ng t i đ a phương nơi có ho t đ ng khoáng s n. 8. Ph i xây d ng n i quy lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v lao đ ng, đ ng th i ph i xây d ng Quy ch ho t đ ng c a m . Quy ch này ph i đư c s nh t trí c a UBND xã, huy n nơi m ho t đ ng. N i dung Quy ch có quy đ nh rõ gi làm vi c, đăng ký phương ti n khai thác v n chuy n, các bi n pháp b o v đ t đai, môi sinh, môi trư ng, an toàn lao đ ng c a công nhân làm vi c t i m cũng như c a ngư i dân s ng quanh m , v n đ v n chuy n khoáng s n ra kh i m ... và ch u s giám sát c a UBND xã, huy n vi c th c hi n Quy ch này. 9. Ph i có phương án và t ch c th c hi n vi c b o v khoáng s n trong di n tích đư c c p m , không đ x y ra ho t đ ng khoáng s n trái phép trong khu v c m mình qu n lý. 10. Ph i th c hi n vi c đóng c a m , ph c h i môi trư ng, môi sinh và đ t đai khi gi y phép khai thác khoáng s n ch m d t hi u l c. Đi u 8. Giám đ c đi u hành m 1. Tiêu chu n v trình đ chuyên môn: a) Giám đ c đi u hành m khai thác b ng phương pháp l thiên ph i là k sư khai thác m l thiên ho c m h m lò có th i gian tr c ti p khai thác t i m l thiên ít nh t là ba (03) năm; trư ng h p là k sư đ a ch t thăm dò thì ph i đư c hu n luy n v k thu t khai thác m và có th i gian tr c ti p khai thác khoáng s n t i m l thiên ít nh t là năm (05) năm; b) Giám đ c đi u hành m đ i v i các m không kim lo i đư c khai thác b ng phương pháp l thiên mà không s d ng v t li u n công nghi p ho c các m khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng đư c khai thác b ng phương pháp th công đơn gi n thì ph i có trình đ chuyên môn t trung c p khai thác m ho c trung c p đ a ch t thăm dò tr lên; trư ng h p ch có trình đ chuyên môn là trung c p khai thác m thì ph i có th i gian tr c ti p khai thác khoáng s n t i m l thiên ít nh t là ba (03) năm; trư ng h p ch có trình đ chuyên môn là trung c p đ a ch t thăm dò thì ph i đư c hu n luy n v k thu t khai thác m và có th i gian tr c ti p khai thác khoáng s n t i m l thiên ít nh t là ba (03) năm. 2. Tiêu chu n v năng l c qu n lý, đi u hành: a) N m v ng các quy đ nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t v khoáng s n và nh ng quy đ nh t i các văn b n pháp lu t khác có liên quan đ n ho t đ ng thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n;
  4. b) N m v ng quy trình, quy ph m, tiêu chu n và nguyên t c k thu t thi t k khai thác m , đ nh m c k thu t khai thác m , s d ng v t li u n công nghi p, n i quy, quy t c an toàn lao đ ng trong khai thác m đã đư c các cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành; c) Có trình đ t ch c, qu n lý và kinh nghi m th c t , đi u hành k thu t khai thác, k thu t an toàn lao đ ng, b o v môi trư ng. Chương II GI Y PHÉP HO T Đ NG KHOÁNG S N Đi u 9. Di n tích khu v c kh o sát, thăm dò, khai thác khoáng s n 1. Di n tích khu v c kh o sát khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng đư c c p cho m t gi y phép kh o sát khoáng s n không quá năm trăm kilômet vuông (500 km2). 2. Di n tích khu v c thăm dò c a m t gi y phép thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng vùng đ t li n không quá hai kilômet vuông (02 km2), vùng m t nư c không quá m t kilômet vuông (01 km2). M i t ch c, cá nhân đư c c p không quá 05 (năm) gi y phép thăm dò khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng, không k các gi y phép thăm dò đã ch m d t hi u l c, nhưng t ng di n tích các gi y phép thăm dò đ i v i m t lo i khoáng s n không quá hai l n di n tích thăm dò c a m t gi y phép nêu trên. 3. Di n tích khu v c khai thác c a m t gi y phép khai thác khoáng s n đư c xem xét trên cơ s d án đ u tư khai thác khoáng s n phù h p v i tr lư ng khoáng s n đư c phép đưa vào thi t k khai thác do cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. 4. Di n tích khu v c khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng c a m t gi y phép trong trư ng h p không b t bu c ph i ti n hành thăm dò khoáng s n không quá mư i (10) ha đ i v i m t t ch c và không quá m t (01) ha đ i v i cá nhân. 5. Di n tích khu v c khai thác t n thu c a m t gi y phép c p cho m t t ch c không quá mư i (10) ha, cho m t cá nhân không quá m t (01) ha. Đi u 10. Trư ng h p khai thác khoáng s n không b t bu c ph i ti n hành thăm dò 1. Ho t đ ng khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng, tr cát s i lòng sông, v i công su t khai thác không quá 100.000m3/năm và th i gian khai thác, k c th i gian gia h n không quá năm năm và di n tích không quá mư i (10 ha) đ i v i m t t ch c và không quá m t (01 ha) đ i v i cá nhân, s n ph m khai thác đư c ch ph c v cho vi c duy tu s a ch a cơ s h t ng, đê đi u. 2. Đ i v i khu v c chưa đư c đi u tra đánh giá v tài nguyên khoáng s n mà trong quá trình xây d ng công trình phát hi n có khoáng s n thì cơ quan nhà nư c có th m quy n quy t đ nh vi c khai thác ho c không khai thác; quy t đ nh ti n đ trong trư ng h p khai thác nh m b o đ m ti n đ xây d ng công trình. Trong trư ng h p này, không b t bu c ph i ti n hành thăm dò khoáng s n. Đi u 11. Quy đ nh v khai thác đ t đ u, phún laterit 1. Vi c khai thác đ t đ u, phún laterit ch y u đ ph c v công trình đư ng giao thông, san l p m t b ng xây d ng công trình các khu công nghi p, khu dân cư trên đ a bàn t nh Bình Dương. 2. Trư ng h p khai thác đ t đ u, phún laterit k t h p trong các công trình c i t o đ t nông nghi p, không làm thay đ i m c đích s d ng đ t, thì không ph i thuê đ t đ khai thác khoáng s n. 3. T ch c, h gia đình, cá nhân ph i th c hi n các nghĩa v v thu tài nguyên, phí b o v môi trư ng và các nghĩa v khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 12. B n đ hi n tr ng m T i m ph i có b n đ hi n tr ng m đư c c p nh t thư ng xuyên. Đ nh kỳ theo quy đ nh c a Chính ph và khi có yêu c u t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n ph i n p b n đ hi n tr ng m kèm theo báo cáo v ho t đ ng khai thác khoáng s n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n. T ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n ph i ch u trách nhi m v m c đ chính xác, đ y đ c a b n đ hi n tr ng m . Đi u 13. Thu h i gi y phép khai thác khoáng s n Gi y phép khai thác khoáng s n b thu h i khi x y ra m t trong các trư ng h p sau đây: 1. Sau mư i hai tháng k t ngày gi y phép có hi u l c, t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n chưa b t đ u vi c xây d ng cơ b n m mà không có lý do chính đáng. 2. Sau mư i hai tháng k t ngày d ki n b t đ u ho t đ ng s n xu t đư c xác đ nh trong báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n đã đư c ch p thu n, t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n chưa b t đ u ho t đ ng s n xu t mà không có lý do chính đáng. 3. T ch c, cá nhân đư c phép khai thác, ch bi n khoáng s n vi ph m m t trong các quy đ nh c a Lu t Khoáng s n mà không kh c ph c trong th i h n chín mươi (90) ngày k t ngày cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n đã có văn b n thông báo. G m các quy đ nh như sau:
  5. a) N p l phí gi y phép, ti n s d ng s li u, thông tin v tài nguyên khoáng s n c a Nhà nư c, thu tài nguyên khoáng s n và nghĩa v tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t; b) B o đ m ti n đ xây d ng cơ b n m và ho t đ ng s n xu t phù h p v i báo cáo nghiên c u kh thi v khai thác khoáng s n và thi t k m đã đư c ch p thu n; c) T n thu khoáng s n, b o v tài nguyên khoáng s n; b o đ m an toàn lao đ ng và v sinh lao đ ng; th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng phù h p v i báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng đã đư c ch p thu n; d) Thu th p, lưu gi s li u, thông tin v tài nguyên khoáng s n và báo cáo k t qu ho t đ ng khai thác khoáng s n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n; báo cáo các ho t đ ng khác cho các cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t; đ) Đăng ký ngày b t đ u xây d ng cơ b n m và ngày b t đ u ho t đ ng s n xu t v i cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n; thông báo k ho ch khai thác khoáng s n cho y ban nhân dân t nh trư c khi th c hi n; e) Th c hi n các nghĩa v v vi c b o đ m quy n l i c a nhân dân đ a phương nơi có khoáng s n đư c khai thác; f) B i thư ng thi t h i do ho t đ ng khai thác gây ra; g) T o đi u ki n thu n l i cho các ho t đ ng nghiên c u khoa h c đư c Nhà nư c cho phép ti n hành trong khu v c khai thác; cho vi c xây d ng các công trình giao thông, đư ng d n nư c, đư ng t i đi n, đư ng thông tin đi qua m đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép trên cơ s b o đ m quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n; h) N p báo cáo t ng h p k t qu ho t đ ng khai thác khoáng s n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n trư c ngày gi y phép khai thác h t h n; th c hi n vi c đóng c a m , ph c h i môi trư ng, môi sinh và đ t đai khi gi y phép khai thác khoáng s n ch m d t hi u l c theo quy đ nh; i) Th c hi n các quy đ nh v qu n lý hành chính, tr t t và an toàn xã h i; j) Th c hi n các nghĩa v khác có liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Khu v c đư c phép khai thác khoáng s n b công b là khu v c c m ho c t m th i c m ho t đ ng khoáng s n. 5. Cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n ch t mà không có ngư i th a k quy n khai thác, t ch c đư c phép khai thác b gi i th ho c phá s n mà không có t ch c, cá nhân k th a quy n và nghĩa v . 6. Gi y phép đ u tư ho c gi y ch ng nh n đ u tư c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ch m d t hi u l c. Đi u 14. Đóng c a m 1. Cơ quan có th m quy n c p lo i gi y phép khai thác khoáng s n nào thì có th m quy n phê duy t đ án đóng c a m lo i gi y phép khai thác khoáng s n đó. 2. Sau khi đ án đóng c a m đã đư c th c hi n, nghi m thu và h p đ ng thuê đ t đã đư c thanh lý thì khoáng s n còn l i khu v c đã đóng c a m ph i đư c b o v theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Trong th i h n không quá 45 ngày k t ngày gi y phép ch m d t hi u l c, t ch c, cá nhân đư c phép khai thác khoáng s n ph i n p đ án đóng c a m , toàn b tài li u đ a ch t, khai thác, ch bi n khoáng s n, các văn b n pháp lý v quy n khai thác và các quy n khác có liên quan cho S Tài nguyên và Môi trư ng. Đi u 15. N i dung các đ án 1. N i dung b n thuy t minh đ án thăm dò quy đ nh chi ti t theo M u s 01 c a Ph l c kèm theo. 2. N i dung Báo cáo k t qu thăm dò qui đ nh chi ti t theo Ph l c 1a kèm theo. 3. N i dung D án đ u tư công trình khai thác khoáng s n quy đ nh chi ti t theo Ph l c s 6, Ph l c s 7 kèm theo. 4. N i dung đ án đóng c a m : - Tóm t t l ch s khai thác m ; - Tr lư ng khoáng s n theo báo cáo đư c đánh giá, xét duy t; tr lư ng khai thác theo thi t k , tr lư ng th c t đã khai thác, t l t n th t; - Gi i trình v lý do đóng c a m ; - Hi n tr ng, s lư ng, kh i lư ng và m c đ an toàn các công trình m (k c các bãi th i); - Kh i lư ng công vi c và bi n pháp đóng c a m , trong đó làm rõ các bi n pháp b o v tài nguyên khoáng s n chưa khai thác, nh ng công vi c ph i làm đ đ m b o an toàn sau khi đóng c a m , k c các bãi th i c a m và bi n pháp ph c h i đ t đai và môi trư ng liên quan; - Ki n ngh v vi c b o v ho c s d ng h p lý các công trình m và khu v c khai thác m sau khi hoàn thành công vi c đóng c a m ; - Kh i lư ng, ti n đ th c hi n các công vi c c a đ án và th i gian hoàn thành;
  6. - Chi phí đóng c a m và cơ s đ m b o cho ngu n kinh phí đó, k c nh ng kho n b i thư ng thi t h i do vi c đóng c a m gây ra. Chương III QUY TRÌNH C P PHÉP HO T Đ NG KHOÁNG S N Đi u 16. Quy trình th m đ nh h sơ c p phép kh o sát, thăm dò khoáng s n 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ là 55 ngày làm vi c. Trư ng h p h sơ ph c t p c n có th i gian xem xét, th m đ nh thì có th dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c: * H sơ c p gi y phép kh o sát 3 b , g m: a) Đơn xin c p gi y phép kh o sát (M u s 02); b) B n đ khu v c xin kh o sát theo h t a đ VN2000 t l không nh hơn 1/100.000 (M u s 16); c) B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; d) Đ án kh o sát khoáng s n đư c xây d ng trên cơ s văn b n ch p thu n ch trương c a UBND t nh, n i dung l p đ án theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u 15 c a Quy đ nh này (M u s 01). * H sơ c p gi y phép thăm dò khoáng s n 3 b , g m: a) Đơn xin c p gi y phép thăm dò (M u 02); b) Đ án thăm dò khoáng s n đư c xây d ng trên cơ s văn b n ch p thu n ch trương (M u s 01); c) B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; d) B n đ khu v c thăm dò khoáng s n h t a đ VN2000 t l không nh hơn 1:10.000 (M u s 16) và các ph l c; b n đ b trí công trình và d tính tr lư ng, b n đ giao thông, b n đ đ a ch t. Đi u 17. Quy trình th m đ nh báo cáo k t qu thăm dò tr lư ng khoáng s n 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ là 30 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c: H sơ xét và phê duy t tr lư ng trong báo cáo k t qu thăm dò khoáng s n 03 b , g m: a) Văn b n trình th m đ nh, xét và phê duy t tr lư ng khoáng s n (Ph l c 1); b) Đ án thăm dò và B n sao gi y phép thăm dò khoáng s n có ch ng th c c a cơ quan có th m quy n; c) Biên b n nghi m thu kh i lư ng và ch t lư ng công trình thăm dò đã thi công c a t ch c, cá nhân đư c c p gi y phép thăm dò khoáng s n; d) B n thuy t minh báo cáo thăm dò, các ph l c, các b n v và tài li u nguyên th y có liên quan (M u s 1a, 2a, Ph l c 2, Ph l c 3), m t b ghi trên đĩa CD. Sau khi ch nh s a n p b n chính th c 2 b và m t CD. Đi u 18. Quy trình c p phép khai thác khoáng s n 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ là 36 ngày làm vi c, bao g m xác đ nh ranh đ t là 15 ngày như v y th i gian th lý c p gi y phép ho t đ ng khoáng s n là 21 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c: * H sơ c p gi y phép khai thác 3 b , g m: a) Đơn xin khai thác khoáng s n (M u 07); b) B n đ khu v c khai thác theo h t a đ VN2000 và UTM t l không nh hơn 1/5.000 (M u s 16); c) Quy t đ nh phê duy t tr lư ng khoáng s n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n kèm theo Báo cáo k t qu thăm dò; d) D án đ u tư (g m thuy t minh d án và thi t k cơ s ) kèm theo quy t đ nh phê duy t d án đ u tư c a đơn v , văn b n ch p thu n thi t k cơ s c a S Công thương; e) B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh;
  7. f) Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng kèm theo quy t đ nh phê duy t; g) B n đ đ a chính khu v c xin thuê đ t đ khai thác khoáng s n. Đi u 19. Quy trình c p gi y phép gia h n, th a k , tr l i, chuy n như ng quy n ho t đ ng khoáng s n 1. Th i gian gi i quy t Th i gian gi i quy t h sơ là 36 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c a) H sơ xin gia h n gi y phép kh o sát khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin gia h n gi y phép kh o sát (M u s 03); - Báo cáo k t qu kh o sát và kh i lư ng công trình, kinh phí đã th c hi n đ n th i đi m xin gia h n (Ph l c 3); - B n kê các nghĩa v đ i v i Nhà nư c đã th c hi n (n u có). b) H sơ tr gi y phép kh o sát khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin tr l i gi y phép kh o sát (M u s 04); - Báo cáo k t qu kh o sát và kh i lư ng công trình, kinh phí đã th c hi n đ n th i đi m xin tr l i gi y phép (Ph l c 3); - B n kê các nghĩa v đ i v i Nhà nư c đã th c hi n (n u có). c) H sơ gia h n gi y phép thăm dò khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin gia h n gi y phép thăm dò (M u s 03); - B n đ khu v c xin gia h n gi y phép thăm dò theo h t a đ VN2000 trong đó đã lo i tr ít nh t ba mươi ph n trăm (30%) di n tích theo gi y phép đư c c p trư c đó (M u s 16); - Báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công tác thăm dò đã th c hi n; chương trình, kh i lư ng thăm dò ti p t c (Ph l c 3); - B n kê các nghĩa v đ i v i Nhà nư c đã th c hi n. d) H sơ tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích thăm dò khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin tr l i gi y phép thăm dò khoáng s n ho c tr l i m t ph n di n tích thăm dò khoáng s n (M u s 04); - B n đ khu v c xin tr l i gi y phép và khu v c xin ti p t c thăm dò theo h t a đ VN2000 v i t l không nh hơn 1/100.000 trong trư ng h p tr l i m t ph n di n tích thăm dò khoáng s n (M u s 16); - Báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công tác thăm dò đã th c hi n đ n th i đi m tr gi y phép ho c tr l i m t ph n di n tích ghi trong gi y phép (Ph l c 3); - Chương trình, kh i lư ng thăm dò ti p t c (đ i v i trư ng h p tr l i m t ph n di n tích thăm dò). d) H sơ chuy n như ng quy n thăm dò khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin chuy n như ng quy n thăm dò (M u s 05); - H p đ ng chuy n như ng quy n thăm dò kèm theo b n kê giá tr tài s n chuy n như ng; - B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân nh n chuy n như ng quy n thăm dò; - Báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công tác thăm dò đã th c hi n và các nghĩa v có liên quan đ n th i đi m chuy n như ng (Ph l c 3). e) H sơ th a k quy n thăm dò khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin ti p t c th c hi n quy n thăm dò (M u s 06); - Báo cáo k t qu thăm dò, kh i lư ng công tác thăm dò đã th c hi n và chương trình ti p t c thăm dò (Ph l c 3); - B n sao ch ng th c văn b n pháp lý ch ng minh t ch c, cá nhân đư c th a k h p pháp quy n thăm dò; - B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân đư c th a k quy n thăm dò. f) H sơ gia h n gi y phép khai thác khoáng s n, khai thác t n thu khoáng s n, khai thác v t li u san l p 02 b , g m: - Đơn xin gia h n gi y phép khai thác (M u s 08); - Báo cáo k t qu ho t đ ng khai thác k t khi đư c c p phép, nêu rõ tr lư ng khoáng s n còn l i và di n tích xin gia h n (M u s 24);
  8. - B n kê các nghĩa v đã th c hi n: n p thu , b i thư ng thi t h i, b o v môi trư ng, ph c h i đ t đai các di n tích đã ch m d t ho t đ ng khai thác; - B n đ hi n tr ng m t i th i đi m xin gia h n theo h t a đ VN2000 t l t 1/1.000 đ n 1/2.000 do đơn v có ch c năng đo v l p (M u s 16). g) H sơ đóng c a m k t thúc khai thác, tr l i gi y phép khai thác ho c tr l i m t ph n di n tích khai thác 02 b , g m: - Đơn xin tr l i gi y phép khai thác khoáng s n ho c đơn xin tr l i m t ph n di n tích gi y phép khai thác khoáng s n ho c đơn xin đóng c a m (M u s 09); - Đ án đóng c a m ph c h i môi trư ng trên toàn b di n tích ho c trên m t ph n di n tích xin tr l i gi y phép đã đư c th m đ nh, phê duy t. N i dung đ án đóng c a m qui đ nh t i kho n 4, Đi u 15 Quy đ nh này; - Báo cáo k t qu ho t đ ng và các nghĩa v đã th c hi n k t khi đư c c p gi y phép khai thác (M u s 24); - B n đ hi n tr ng m t i th i đi m xin đóng c a, tr l i gi y phép theo h t a đ VN2000 t l t 1/1.000 đ n 1/2.000. h) H sơ chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n (M u s 10); - H p đ ng chuy n như ng quy n khai thác khoáng s n kèm theo b n kê giá tr tài s n chuy n như ng; - Báo cáo k t qu ho t đ ng khai thác (M u s 24) và các nghĩa v đã hoàn thành tính đ n th i đi m xin chuy n như ng; - B n đ hi n tr ng m t i th i đi m xin chuy n như ng theo h t a đ VN2000 t l t 1/1.000 đ n 1/2.000; - B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân nh n chuy n như ng quy n khai thác; - Đơn xin đi u ch nh ch đ u tư trong quy t đ nh thuê đ t, quy t đ nh phê duy t Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng kèm theo Báo cáo k t qu th c hi n vi c b o v môi trư ng tính đ n th i đi m chuy n như ng; Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n và gi y phép khai thác v t li u san l p không đư c phép chuy n như ng. i) H sơ th a k quy n khai thác khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin th a k quy n khai thác khoáng s n (M u s 11); - B n sao ch ng th c văn b n pháp lý ch ng minh t ch c, cá nhân đư c th a k h p pháp quy n khai thác; - B n sao ch ng th c v tư cách pháp nhân c a t ch c, cá nhân đư c th a k quy n khai thác; - Báo cáo k t qu ho t đ ng khai thác (M u s 24) và các nghĩa v thu đã hoàn thành tính t khi đư c c p phép đ n th i đi m xin đư c ti p t c th c hi n quy n khai thác khoáng s n; - B n đ hi n tr ng m t i th i đi m xin nh n th a k theo h t a đ VN2000 t l t 1/1.000 đ n 1/2.000; - Đơn xin đi u ch nh ch đ u tư trong quy t đ nh thuê đ t, quy t đ nh phê duy t Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng kèm theo Báo cáo k t qu th c hi n vi c b o v môi trư ng tính đ n th i đi m th a k . Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n, khai thác v t li u san l p không đư c phép th a k . j) H sơ gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin gia h n gi y phép ch bi n khoáng s n (M u s 13); - Báo cáo k t qu ho t đ ng ch bi n khoáng s n đ n th i đi m xin gia h n, s n lư ng khoáng s n ti p t c ch bi n (M u s 25); - Báo cáo các nghĩa v thu , các nghĩa v khác đã th c hi n. k) H sơ tr gi y phép ch bi n khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin tr l i gi y phép ch bi n khoáng s n (M u s 13); - Báo cáo k t qu ho t đ ng ch bi n khoáng s n k t ngày gi y phép có hi u l c đ n th i đi m tr l i gi y phép (M u s 25); - Báo cáo các nghĩa v thu , các nghĩa v khác đã th c hi n. l) H sơ chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n (M u s 14); - H p đ ng chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n, kèm theo b n kê giá tr tài s n chuy n như ng; - B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân nh n chuy n như ng quy n ch bi n khoáng s n;
  9. - Báo cáo k t qu ho t đ ng ch bi n khoáng s n k t ngày gi y phép có hi u l c đ n th i đi m chuy n như ng (M u s 25); - Báo cáo các nghĩa v thu , các nghĩa v khác đã th c hi n; - Đơn xin đi u ch nh ch đ u tư trong quy t đ nh thuê đ t, quy t đ nh phê duy t Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng kèm theo Báo cáo k t qu th c hi n vi c b o v môi trư ng tính đ n th i đi m chuy n như ng. m) H sơ th a k quy n ch bi n khoáng s n 02 b , g m: - Đơn xin ti p t c th c hi n quy n ch bi n khoáng s n (M u s 15); - B n sao ch ng th c văn b n pháp lý ch ng minh t ch c, cá nhân đư c th a k h p pháp quy n ch bi n; - B n sao ch ng th c gi y phép thành l p doanh nghi p, gi y phép đ u tư, gi y ch ng nh n đ u tư ho c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a t ch c, cá nhân đư c th a k quy n ch bi n; - Báo cáo k t qu ch bi n khoáng s n k t khi gi y phép có hi u l c đ n khi nh n th a k và k ho ch ti p t c ho t đ ng ch bi n khoáng s n (M u s 25); - Báo cáo các nghĩa v thu , nghĩa v khác đã th c hi n; - Đơn xin đi u ch nh ch đ u tư trong quy t đ nh thuê đ t, quy t đ nh phê duy t Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng kèm theo Báo cáo k t qu th c hi n vi c b o v môi trư ng tính đ n th i đi m th a k . Đi u 20. Quy trình c p gi y phép khai thác v t li u san l p ph c v thi công công trình c a t nh Bình Dương 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ là 26 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c: * H sơ c p gi y phép khai thác v t li u san l p ph c v thi công công trình 3 b , g m: a) Đơn xin khai thác khoáng s n (M u 07); b) B n đ khu v c khai thác trên n n b n đ đ a hình theo h t a đ VN2000 t l không nh hơn 1/5.000 (M u 16); c) B n sao ch ng th c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có ch c năng khai thác khoáng s n; d) B n sao ch ng th c Quy t đ nh thi công đư ng giao thông kèm theo h sơ thi t k k thu t làm đư ng; e) Phương án khai thác đ t đ u s i đ ; f) B n cam k t b o v môi trư ng kèm theo phi u xác nh n c a UBND huy n; g) Văn b n c a UBND huy n ch p thu n vi c c p gi y phép khai thác v t li u san l p ph c v thi công đư ng giao thông; h) H p đ ng cung ng v t li u san l p gi a đơn v , cá nhân xin khai thác và đơn v thi công công trình đư ng giao thông (n u đơn v thi công không tr c ti p xin khai thác). Lưu ý: không thay đ i m c đích s d ng đ t sau khi k t thúc khai thác v t li u san l p. Đi u 21. Quy trình c p gi y phép khai thác đ t đ u, s i đ ph c v thi công công trình c a t nh Bình Dương 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ là 26 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c: * H sơ c p gi y phép khai thác đ t đ u, s i đ ph c v thi công công trình 3 b , g m: a) Đơn xin khai thác khoáng s n (M u 07); b) B n đ khu v c khai thác trên n n b n đ đ a hình theo h t a đ VN2000 t l không nh hơn 1/5.000 (M u 16); c) B n sao ch ng th c gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có ch c năng khai thác khoáng s n; d) B n sao ch ng th c Quy t đ nh thi công đư ng giao thông kèm theo h sơ thi t k k thu t làm đư ng; e) Phương án khai thác đ t đ u s i đ ; f) B B n cam k t b o v môi trư ng kèm theo phi u xác nh n c a UBND huy n; g) Văn b n c a UBND huy n ch p thu n vi c c p gi y phép khai thác đ t đ u s i đ ph c v thi công đư ng giao thông; h) H p đ ng cung ng đ t đ u, s i đ gi a đơn v , cá nhân xin khai thác và đơn v thi công công trình đư ng giao thông (n u đơn v thi công không tr c ti p xin khai thác).
  10. Lưu ý: không thay đ i m c đích s d ng đ t sau khi k t thúc khai thác đ t đ u, s i đ . Đi u 22. Quy trình đóng c a m 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ đóng c a m là 20 ngày làm vi c, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l ; th i gian nghi m thu công trình đóng c a m là 15 ngày. 2. Th t c: H sơ đóng c a m 03 b , g m: a) Đơn xin đóng c a m ; b) Đ án đóng c a m ph c h i môi trư ng trên toàn b di n tích ho c trên m t ph n di n tích xin tr l i gi y phép đã đư c th m đ nh, phê duy t; c) Báo cáo k t qu ho t đ ng và các nghĩa v đã th c hi n k t khi đư c c p gi y phép khai thác; d) B n đ hi n tr ng m t i th i đi m xin đóng c a, tr l i gi y phép theo h t a đ VN2000 t l t 1/1.000 đ n 1/2.000. e) B n đ ph c h i sau khai thác h t a đ VN2000 t l t 1/1.000 đ n 1/2.000. Đi u 23. Quy trình ch p thu n Giám đ c đi u hành m 1. Th i gian gi i quy t: Th i gian gi i quy t h sơ Giám đ c đi u hành m là 15 ngày làm vi c k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng nh n h sơ h p l . 2. Th t c: H sơ Giám đ c đi u hành m 02 b , g m: a) Công văn đ ngh ch p thu n Giám đ c đi u hành m ; b) Quy t đ nh b nhi m Giám đ c đi u hành m c a công ty đư c c p phép ho t đ ng m ; c) Sơ y u lý l ch Giám đ c đi u hành m ; h p đ ng lao đ ng gi a Giám đ c đi u hành m v i công ty đư c c p phép ho t đ ng m ; gi y ch ng nh n s c kh e; d) B n sao ch ng th c các b ng c p; các ch ng t xác đ nh th i gian công tác tr c ti p m . Chương IV ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 24. Trách nhi m hư ng d n thi hành 1. Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n, ph bi n và t ch c th c hi n Quy đ nh này. 2. Trong quá trình th c hi n Quy đ nh này, trư ng h p có khó khăn, vư ng m c yêu c u các S , ban, ngành và đ a phương k p th i ph n ánh v S Tài nguyên và Môi trư ng đ t ng h p, báo cáo y ban nhân dân xem xét, quy t đ nh ./. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản