Quyết định 4612/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 4612/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4612/QĐ-UBND về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4612/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p- T do- H nh phúc -------- ------------- S : 4612/Q -UBND Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C TH M QUY N GI I QUY T C A S TÀI CHÍNH THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t T ch c H ND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c th m quy n gi i quy t c a các S , ban, ngành trên a bàn t nh t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a Giám c S Tài chính và T trư ng T công tác th c hi n án 30 Thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này B th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a S Tài chính thành ph Hà N i. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này ho c có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. S Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác th c hi n án 30 Thành ph thư ng xuyên c p nh t trình Ch t ch UBND Thành ph công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
  2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, S Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i T công tác án 30 trình Ch t ch UBND Thành ph Hà N i công b trong th i h n 10 ngày k t ngày phát hi n có s khác bi t gi a n i dung th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành và th t c hành chính ư c công b t i Quy t nh này ho c th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S , Th trư ng các ban, ngành Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nơi nh n: - T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ; - B Tài chính; - Th.tr c: Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các PCT UBND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 4; - C/PVP UBND TP; - Các phòng chuyên viên; HCTC; - Lưu: VT, TCT30, Th.NC (2b)
Đồng bộ tài khoản