Quyết định 462/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 462/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 462/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc ban hành danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 462/2000/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  K Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t S è  462/2000/Q§­B K H   B tr § N g µ y  15 th¸ng 9 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  D a n h  m ô c  v Ë t t  x © y   ù n g  trong n íc ® ∙ s¶n xu Ê t ® îc  d B é   ë ng tr B é  K Õ  ho¹ch v µ   Ç u  t § C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng  Öm  ô  µ  Òn  ¹n cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ; nhi v v quy h  B K ho   § t C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 09    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph giao  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B K ho v§ t ban  µnh  h danh  ôc  Ët t x©y  ùng  m v    d thuéc lo¹ trong níc®∙     i     s¶n  Êt® îc; xu   Sau    ã    Õn  èng  Êt cña    é,ngµnh  ªnquan, khic ý ki th nh   c¸cb   li   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Danh  ôc  Ët t x©y  m v    dùng trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt  îc ®Ó   µm  xu ®   l c¨n  ph©n  Öt thùc  Ön  Öc  cø  bi   hi vi kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ    Þ gia t¨ng khinhËp  Èu  i víivËt tx©y  thu   ch thu gi¸tr         kh ®è        dùng trong  íc cha  n  s¶n  Êt  îc theo  xu ®   quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  NghÞ   1  1  ®Þnh 15/2000/N§­   µy  CP ng 09/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph §i Ò u    Ët   ©y  ùng  µ c¸c nguyªn  Ët liÖu  u   µo  2. V tx d l    v  ®Ç v (kh«ng    bao gå m   m¸y  ãc, thiÕtbÞ   m     c«ng  Ö   µ  Ët ts¶n  Êt)®Ó   ©y  ùng    ngh v v    xu   xd c¸c c«ng  tr×nh h×nh  µnh  µis¶n  ña      th t  c c¸c doanh  nghiÖp theo  Êy  Ðp  u  ,dù    gi ph ®Ç t  ¸n ®Ç u    hoÆc   t b¸o c¸o  u    quy  nh   ¹  ®Ç t ®Þ t iNghÞ   nh  ®Þ 14/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000 vµ    NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph   §i Ò u  Trêng  îp m ét  è  ¹i 3.  h  s lo   nguyªn vËt liÖu trong nícs¶n  Êt ® îc        xu     ®∙ ban  µnh  ¹  h ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 230/2000/Q§­ BKH   µy  ng 04/5/2000  îc dïng ®    vµo  ôc  ch  ©y  ùng  m ®Ý x d c«ng  ×nh  ×nh  µnh  µis¶n  ña  tr h th t  c doanh  nghiÖp  theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 2  Quy Õt  nh   µy  ×  òng  Êy  ®Þ n th c l Quy Õt  nh   ®Þ 230/2000/Q§­ BKH   µm    ph©n  Ötc¸c lo¹  Ët ttrong níccha  l c¨n cø  bi     i   v    s¶n  Êt xu   ® îckh«ng  éc diÖn  Þu  Õ    Þgiat¨ngkhinhËp  Èu.   thu   ch thu gi¸tr         kh   §i Ò u 4. Trong qu¸  ×nh  ö  ông  tr sd Danh  ôc  Õu  ã    Õn  m n c ý ki kh«ng  thèng  Êt  ÷a  ¬  nh gi c quan  H¶i  quan  íidoanh  v  nghiÖp  ×  ¬  th c quan H¶i  quan  phèihîp  íic¸c Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   a   ¬ng    v     K ho v§ t ®Þ ph xem   Ðt    ö  ý.Trêng  x ®Ó x l   hîp cßn  íng m ¾ c   ×    v  th Tæng  ôc    c H¶i quan  Õn  Þ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ki ngh B K ho v§ t xem   Ðt quyÕt ®Þnh  x    hoÆc   öa  æi    s® bæ sung Danh  ôc. m
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  5. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv ¸p  ông  ®èi  íic¸c tê khai nguyªn  Ët liÖu,b¸n  µnh  È m   Ëp  Èu  d c¶  v        v    th ph nh kh thuéc diÖn ®iÒu  chØnh  cña Quy Õt ®Þnh  nµy kÓ  tõ ngµy NghÞ  ®Þnh   15/2000/N§­   µy  CP ng 09/5/2000 cña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc.   Ch ph c hi l
Đồng bộ tài khoản