intTypePromotion=1

Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
79
lượt xem
4
download

Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   h oa   ä c, c«n g  n g h Ö  v µ  m «i tr n g   ë k h ê S è  47/2001/Q§­B K H C N M T  n g µ y   15 th¸ng 8 n¨ m   2001 V Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  tuy Ó n   h ä n   c Gi¶i thë n g  C h Ê t lî ng b é   ë ng tr b é khoa h ä c, c«ng ngh Ö  v µ m «i  ê ng tr            C¨n  Ph¸p  Önh  Êt îng hµng    µy  th¸ng12  cø  l Ch l   ho¸ ng 24    n¨m  1999; C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè  22/CP ngµy 22/5/1993 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng; tr C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 1352/Q§­T§C   µy  ng 5/8/1995  ña  é   ëng  é   c B tr B khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Ò     ëng  Êt îng; tr v Gi¶ith Ch l Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    Èn  l ng  Êt  c Tiªuchu §o ê Ch l ng, î Q uy Õ t  Þ nh: § §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   Ón  än  ch tuy ch Gi¶ith ng  Êt îng”.   ë Ch l Quy  Õ   µy  îc¸p dông    Ón  än  µ    ch n ®     ®Ó tuy ch v traotÆng    ëng  Êt  Gi¶ith Ch l ng cho    î  c¸cdoanh nghiÖp  tham  ù    ëng  Êt îng tõn¨m  d Gi¶ith Ch l     2001. §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 716/1998/Q§­BKHCN MT   µy  ng 8/6/1998   cña  é   ëng  é   B tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr ban  µnh  h Quy  Õ   ch tuyÓn  än    ëng  Êt îng. ch Gi¶ith Ch l §i Ò u    «ng  3. C¸c  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    Èn  l ng  Êt  c Tiªuchu §o ê Ch l ng,Ch¸nh  î  V¨n phßng  é,  B Gi¸m  c  ë   ®è S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ¬      ph tr     ¬ v c¸cc quan  ã  ªnquan  ã  c li   c tr¸ch  nhiÖ m phæ   Õn  µ  chøc    µnh  bi v tæ  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n                        
  2. 2 Q uy   Õ   ch tuy Ó n  ch ä n  Gi¶i thë n g  ch Ê t lî ng (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 47/2001/Q§­BKHCN MT   ngµy  th¸ng8  15    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  ­ tr êng) c h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      ëng  Êt îng (GTCL)  îcxÐt tÆng  µng  1. Gi¶ith Ch l   ®   h n¨m  cho    c¸c doanh  nghiÖp  ã  µnh  Ých  c th t næi  Ët  b trong  Öc  ©y  ùng  µ  dông  Ö   vi x d v ¸p  H thèng  Êt l ng theo      Ý  ña  ch  î   c¸ctiªuch c GTCL   µ  v theo  lo¹ h×nh  4  i   doanh  nghiÖp  sau  y: ®© 1.Doanh    nghiÖp  s¶n  Êtlín; xu   2.Doanh    nghiÖp  s¶n  Êtvõa  µ  á; xu   v nh 3.Doanh    nghiÖp  Þch  ô  ín; d vl 4.Doanh    nghiÖp  Þch  ô  õa  µ  á. d v v v nh §i Ò u  2. Bé  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr quyÕt  nh   ®Þ trao  tÆng  GTCL  cho doanh nghiÖp    ¬  ë    Þ  ña  éi ®ång  èc    trªnc s ®Ò ngh c H   Qu gia vÒ  GTCL   µ  ña  v c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    Èn  l ng  Êt îng.Sè  c Tiªuchu §o ê Ch l   l ng gi¶i® ¬c    î    traotÆng cho    c¸c doanh nghiÖp  trong m çi    tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  îcc©n  i víi ù    iÓn kinh tÕ  µ    ¬ ®  ®è     ph¸ttr   s   v phong  µochÊt l ng tr    î   cña  tØnh,thµnh  è.   ph Hµng  n¨m, theo  ù  ×nh  än  ña  éi  ng  èc  sb ch c H ®å Qu gia  Ò   v GTCL,  é   B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  Ï ®Ò   Þ   ñ íng  Ýnh  ñ  tr s  ngh Th t Ch ph tÆng  B»ng khen  cho  èi®a  doanh  t   4  nghiÖp  Êt s ¾c  Êt theo  lo¹  ×nh  xu   nh   4  i h doanh  nghiÖp trªn.     §i Ò u 3.  Öc  Ón  än  Vi tuy ch GTCL   îc tiÕn  µnh  ®  h theo  cÊp: C Êp   ¬  2    s tuyÓn  (ë    tØnh, thµnh  è)  µ  Êp    ph v c chung  Ón. Ho¹t ®éng  ña  éi  ng  tuy     c H ®å tuyÓn  än  ch GTCL       Êp  îcquy  nh  ¹ Ch ¬ng  I ña  ë c¸cc ®   ®Þ t i II  c Quy  Õ   µy ch n §i Ò u 4. ChØ   Ðt  Ón    x tuy c¸c doanh  nghiÖp  ¨ng  ý  ® k tham  ù  d GTCL   theo Quy  Õ   µy.Doanh  ch n   nghiÖp  îctrao tÆng  ®    GTCL   ã  Ó  c th tham      gia gi¶i c¸c n¨m    sau. Riªng    doanh nghiÖp  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  ®  t Ch ph tÆng  B»ng khen  th× 3    n¨m  sau  íi® îctham    ¹ . m    gial i
  3. 3 c h ¬ n g  II  c¸c Tiªu c h Ý  x Ð t t Æ n g  Gi¶i thë n g  C h Ê t lî ng §i Ò u    Öc  ¸nh    Ðt  5. Vi ® gi¸x tÆng    ëng  Êt îng ® îcc¨n cø  µo  Gi¶ith Ch l       v ho¹t®éng    qu¶n  ýchÊt l ng  ùc tÕ  µ  Öu  l   î th   v hi qu¶  t ® îc cña  ®¹     doanh nghiÖp  tham  ù      ¬  ë  tiªuchÝ  d gi¶i trªnc s 7    sau  y:  ®© 1.Vaitrßl∙nh®¹o;          2.Ho¹ch  nh  Õn îc;   ®Þ chi l 3.§Þnh  íng kh¸ch hµng  µ  Þ  êng;   h    v th tr 4.Th«ng    µ  ©n  Ých;   tinv ph t 5.Ph¸ttr Ónnguån  ©n  ùc;    i   nh l 6.Qu¶n  ýc¸cqu¸ tr×nh ho¹t®éng;   l         7.K Õt    qu¶  kinh doanh.     C¸c    Ý    îc®¸nh    íi õng  ¹  i t ng dù    µ  tiªuch trªn®   gi¸v  t lo i  î   gi¶iv theo  ¬ng  ®è ph thøc chuyªn    gia cho  iÓ m.  ® Tæng   è  iÓ m   ña      Ý  µ 1000  iÓ m.  s® c c¸c tiªuch l   ® Doanh  nghiÖp  îc xem   Ðt  ®  x tÆng  Gi¶ith ng  Êt îng    ë Ch l ph¶i cã  è  iÓ m   õ   s® t  600  iÓ m   ëlªn.Tæng  ôc  ® tr     c TiªuchuÈn  l ng  Êt îng quy  nh  µ  íng   §o ê Ch l   ®Þ vh   dÉn  ô  Ó  éidung      Ý    ïng víi c th n   c¸c tiªuch trªnc     thang  iÓ m   ® cho  õng  ¹ng  ôc   t h m cña    Ý. tiªuch   c h ¬ n g  III  H é i ® å n g  x e m  x Ð t,  tuy Ó n  c h ä n   Gi¶i thë n g  C h Ê t lî ng §i Ò u    éi ®ång  èc    Ò     ëng  Êt îng  íi®©y  îcgäi 6. H   Qu gia v Gi¶ith Ch l (d   ®   t¾tlµHéi ®ång) do  é  ëng  é         B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    Õt tr ra quy   ®Þnh   µnh  Ëp    ¬  ë    th l trªn c s ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Tiªu   chuÈn  l ng  Êt îng.Sè  îng thµnh    ña  éi ®ång  å m   õ 9  n     §o ê Ch l   l   viªnc H   g t   ®Õ 11 thµnh    µ ®¹idiÖn  ña    ¬  viªnl     c c¸c c quan  éc c¸c Bé, ngµnh  ã  ªnquan. Héi thu       c li      ®ång  å m   ñ  Þch,1  ã  ñ  Þch  µ    y  g Ch t   Ph Ch t v c¸cñ viªn. §i Ò u  7. Héi  ng  èc  vÒ     ëng  Êt îng  µ  éi  ng  ®å Qu gia  Gi¶i th Ch l l H ®å chung  Ón  ã  Ö m   ô  tuy c nhi v xem   Ðt  µ    x v ®Ò nghÞ   trao tÆng    GTCL  cho    c¸c doanh nghiÖp    iÒu  Ön  ®ñ ® ki trong  è    s c¸c doanh  nghiÖp  îc Héi  ng  ¬  ®  ®å s tuyÓn    Þ  ®Ò ngh tÆng  gi¶i  ×nh  än    ,b ch c¸c doanh  nghiÖp  Êt s ¾c  Êt ®Ó   xu   nh   ®Ò   Þ  é   ngh B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  tr tr   t Ch ph tÆng B»ng  khen.
  4. 4 §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  iÒu  Ón    8. Ch t H  ® khi c¸cphiªnhäp  ña  éi ®ång.   c H    Trêng  îp  ñ   Þch  éi  ng  ¾ng  Æt   ×  ã   ñ   Þch  éi  ng  h Ch t H ®å v m th Ph Ch t H ®å thay  m Æt   ñ   Þch  iÒu  Ón    Ch t ® khi c¸c phiªnhäp  ña  éi ®ång. Héi ®ång  µm  Öc    c H     l vi trªnnguyªn t¾c  µn  ¹c vµ  èng  Êt cña    µnh    éi ®ång  ã  Æt.      b b   th nh   c¸c th viªnH   cm C¸c quyÕt  nghÞ   ña  éi  ng  c H ®å chØ   ã    Þ khi cã  t  Êt    Çn    c gi¸tr     Ý nh hai ph ba thµnh    ã  Æt. viªnc m §i Ò u 9. Tæng   ôc    Èn  l ng  Êt îng  µ c¬  c Tiªu chu §o ê Ch l l   quan  êng  th trùccña  éi ®ång  íi   Ö m  ô    H  v   nhi c¸c v sau  y: ®© ­H íng dÉn      Ý  ña      c¸ctiªuch c GTCL   µ  Öc  Ón  v vi tuy chon  GTCL       Êp. ë c¸cc ­    Tæ chøc  Öc  o   ¹o,tËp  Ên  vi ®µ t   hu cho c¸c doanh nghiÖp tham     gia GTCL   µ    v c¸cchuyªn gia®¸nh       gi¸GTCL. ­Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng    ý  thk cho  éi ®ång. H  ­T¹o    iÒu  Ön  Ò   ¬  ë  ËtchÊtcho  ¹t®éng  ña  éi ®ång.   c¸c® ki v c s v     ho   c H  §i Ò u    éi  ng  ¬  Ón    Êp  10. H ®å s tuy ë c tØnh,thµnh  è  ã  õ 5  n       ph c t   ®Õ 7 thµnh viªn,trong ®ã   ã  idiÖn  ña  ë       c ®¹   c S Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr vµ    µnh  ã  ªnquan. Thµnh    ña  éi  ng  µ c¸c chuyªn  c¸c ng c li     viªn c H ®å l    gia    am hiÓu tronglÜnh  ùc  Êtl ng vµ  ¾ m   ÷ng      Çu  ña    v ch  î   n v c¸cyªu c c GTCL.  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    Èn  l ng  Êt îng ra quyÕt  nh   c Tiªuchu §o ê Ch l     ®Þ thµnh  Ëp  éi  ng  ¬  Ón    ¬  ë    Þ   ña  l H ®å s tuy trªnc s ®Ò ngh c Gi¸m  c  ë   ®è S Khoa  häc, C«ng  nghÖ  vµ  M«i tr ng. Chi côc Tiªu chuÈn  §o l ng Ch Êt l ng ê ê î  tØnh/thµnh phè  ùc hiÖn    th   chøc n¨ng    ý  thk cho  éi ®ång  ¬  Ón. H  s tuy   §i Ò u    éi  ng  ¬  Ón  Õn  µnh  11. H ®å s tuy ti h xem   Ðt,®¸nh    µ  Ón  x  gi¸v tuy chän    c¸c doanh nghiÖp  ã  µnh  Ých  c th t næi  Ët,tiªubiÓu  b   cho    ¹  ×nh  c¸c lo ih doanh nghiÖp  nªu    Òu  cña  ë §i 1  Quy  Õ   µy  ch n trong  è s c¸c doanh  nghiÖp  tham          Þ    gia gi¶i®Ó ®Ò ngh trao tÆng GTCL  theo  ñ tôc quy  nh.  th     ®Þ Nguyªn  t¾c  ¹t®éng  ña  éi ®ång  ¬  Ón  ho   c H  s tuy theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 8  Quy  Õ   ch nµy. Së  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ã  tr c tr¸chnhiÖm  ¹oc¸c®iÒu  Ön    t    ki vÒ   ¬  ë  ËtchÊtcho  ¹t®éng  ña  éi ®ång  ¬  Ón. csv    ho   c H  s tuy c h ¬ n g  IV T h ñ  t ô c ® ¨n g k ý  tha m  gia v µ  tr × nh t ù  tuy Ó n  c h ä n  Gi¶i thë n g  C h Ê t lî ng §i Ò u    doanh  12. C¸c  nghiÖp  tham    giaGTCL   ph¶ilËp hå  ¬      s bao  å m: g ­§¨ng  ý    k tham  ù    ëng  Êt îng; d Gi¶ith Ch l ­B¸o    ¹t®éng    c¸o ho   chung  ña  c doanh  nghiÖp; ­B¸o    ù®¸nh      c¸o t   gi¸theo c¸ctiªuchÝ  ña      c GTCL; ­B¶n    sao  Quy Õt  nh    Èn      ¸nh      ng  ®Þ phª chu b¸o c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng. tr
  5. 5 Hå   ¬  s tham  ù  d GTCL   îc nép  ®  cho Ban   ký  ña  éi  ng  ¬  Ón  th c H ®å s tuy tØnh,thµnh  è  ë  ¹ theo thêih¹n quy  nh.   ph s t  i     ®Þ §i Ò u 13. ë  Êp  ¬  Ón, viÖc  ¸nh    Ón  än  îc tiÕn  µnh    c s tuy   ® gi¸tuy ch ®   h theo 2    vßng: ­ Vßng    Öc  ¸nh    Ýt  Êt 3    1: Vi ® gi¸do  nh   chuyªn gia ®¸nh    ã thÓ  ng     gi¸(c   ®å thêilµthµnh    ña  éi ®ång  ¬  Ón) thùc hiÖn    ¬  ë        ña     viªnc H   s tuy     trªnc s c¸cb¸o c¸o c doanh  nghiÖp tham  ù  d gi¶i  éi  ng  ¬  Ón  Õn  µnh  .H ®å s tuy ti h xem   Ðt,thÈm   x  ®Þnh  Õt  k qu¶  ¸nh    ña    ® gi¸c c¸c chuyªn gia vµ  än  c¸c doanh      ch ra    nghiÖp  îc ®  ® a  µo  v vßng  2. ­ Vßng    éi ®ång  ö      2: H   c c¸c chuyªn gia trùctiÕp  n        ®Õ doanh  nghiÖp  îc ®  chän    ë vßng  ®Ó   1  xem   Ðt ®¸nh    ¹ chç.C¨n  kÕt  x  gi¸t   i   cø  qu¶  ùc tÕ,Héi ®ång  th       quyÕt  Þ     ngh c¸c doanh  nghiÖp  îc ®Ò   Þ  ®  ngh tÆng    µ doanh  gi¶il   nghiÖp  t ®¹   tæng  è  iÓ m   s® cao  Êt theo tõng lo¹ h×nh  nh      i   doanh nghiÖp trongsè      c¸cdoanh  nghiÖp tham  ù  íi è  iÓ m   õ600  iÓ m   ëlªn. d v  ® s t  ® tr   §i Ò u    14. Ban    ý  éi ®ång  ¬  Ón  öibiªnb¶n  Õt  Ën  ña  éi  thk H   s tuy g     k lu c H ®ång  ¬  Ón  ïng  íihå  ¬  s tuy c v   s tham  ù  d Gi¶ith ng  Êt îng  ña      ë Ch l c c¸c doanh  nghiÖp  îc ®Ò   Þ  ®  ngh tÆng    Ò   gi¶iv Tæng   ôc  c Tiªu chuÈn  l ng  Êt îng,   §o ê Ch l   bao  å m   g : ­§¨ng  ý    k tham  ù    ëng  Êt îng; d Gi¶ith Ch l ­B¸o    ¹t®éng    c¸o ho   chung  ña  c doanh  nghiÖp; ­B¸o    ù®¸nh    ña    c¸o t   gi¸c doanh  nghiÖp; ­ B¸o    ¸nh    èng  Êt cña      c¸o ® gi¸th nh   c¸c chuyªn gia ®¸nh    ïng  íib¶ng     gi¸c v  ®iÓ m   tæng  îp vµ  h   b¶ng  iÓ m   ña  õng chuyªn gia®¸nh  ® ct     gi¸; ­Biªnb¶n  ¸nh    ¹ chç.    ® gi¸t   i §i Ò u  15. éi  ng   H ®å chung  Ón  ¸nh    Ón  än  tuy ® gi¸ tuy ch c¸c doanh  nghiÖp  îc®Ò   Þ  ®  ngh tÆng      ¬  ë  gi¶itrªnc s xem   Ðt hå  ¬  ¸nh    µ      x  s® gi¸v c¸c v¨n b¶n    Þ  ña  éi  ng  ¬  Ón. Trong  êng  îp  Çn  Õt,Héi ®ång  ®Ò ngh c H ®å s tuy   tr hc thi     chung  Ón  ã  Ó  ö    tuy c th c c¸c chuyªn gia tí xem   Ðt  Õt     i  x k qu¶  ¸nh    ¹  ¬  ë  ® gi¸t i s c ®Ó     bæ sung    c¸cth«ng    Çn  Õtcho  Öc  Ón  än. tinc thi   vi tuy ch C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  ô  Ó  c th theo  õng  ¹ h×nh  t lo i   doanh  nghiÖp,Héi ®ång     chung  Ón  Óu  Õt  tuy bi quy th«ng  qua danh  s¸ch    c¸c doanh nghiÖp    Þ  ®Ò ngh Bé   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr tÆng GTCL   µ  ×nh  än    vb ch c¸c doanh  nghiÖp  Êts ¾c  Êt ®Ò   Þ  ñ íng ChÝnh  ñ  xu   nh   ngh Th t   ph tÆng  B»ng khen c h ¬ n g  V C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c
  6. 6 §i Ò u 16. Kinh  Ý     chøc    ph ®Ó tæ  GTCL   µng  h n¨m  îc ®ãng  ãp  õ ®  g t  c¸c doanh    nghiÖp tham  ù    µ  phÇn  õ  ©n  d gi¶iv 1  t ng s¸ch  µ   íc cÊp    Nh n   cho Tæng  ôc    Èn  l ng  Êt îng. c Tiªuchu §o ê Ch l Ph Çn  ng  ãp  ña    ®ã g c c¸c doanh nghiÖp  îc chi50%   ®   cho    ¹t®éng  c¸c ho   cña  éi ®ång  ¬  Ón,50%   H  s tuy   cho  ¹t®éng  ña  éi ®ång  ho   c H  chung  Ón. tuy §i Ò u    17. Tæng  ôc    Èn  l ng  Êt îng  chøc  äng thÓ  c Tiªuchu §o ê Ch l tæ  tr   L Ô       ëng  Êt îng hµng  traoGi¶ith Ch l   n¨m  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  îctÆng  ®  gi¶i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2