Quyết định 47/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định 47/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế (mạng PSTN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2003/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  47/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô   B c ® i Ö n  tho¹i q u è c  Õ  ( m ¹ ng P S T N)   t B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ò   ®Þ v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é     v  h vcc tæ  b m¸y  ña  é  u  Ýnh,ViÔn  c B B ch   th«ng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ývµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l   c   ch   th«ng; ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ cB u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  ® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  cña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­ TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh, l     c   ch   viÔn th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1.  íc dÞch  ô  iÖn  ¹iquèc  Õ  C  v® tho   t quay  è  ùc tiÕp  s tr   (IDD) ®i    c¸cnícvµ  ïng l∙nhthæ  îcquy  nh      v   ®  ®Þ nh sau: 1.Ph ©n  µm  vïng tÝnh  íc:   l 03    c ­ Vïng      1: Bao  å m     íc ASEAN,  g c¸c n   Trung  èc, §µi Loan, Hång  Qu       K«ng,  Ma   Cao, Hµn  èc,Nh Ët    Qu   B¶n. ­ Vïng      2: Bao  å m   ü,  g M Canada, Austral ,   ia New     Zealand,c¸c níc Ch ©u       ¢u,CHDCND   Òu    Tri Tiªn,Cu    n  é.   Ba, Ê § ­Vïng      3:Bao  å m     èc    µ    ïng l∙nhthæ  g c¸cqu giav c¸cv     cßn  ¹ . li 2.Møc  ícli   ¹ctÝnh    c   ªnl   cho  õng vïng: t  Vïng      1:0,9 USD/phót(0,09USD/block6  ©y)       gi Vïng      2:1,0 USD/phót(0,10USD/block6  ©y)       gi Vïng      3:1,1 USD/phót(0,11USD/block6  ©y)       gi 3. C íc® îctÝnh      theo  ót®Ç u   µ  ph   v block 6  ©y    gi cho  êigian li   ¹ctiÕp  th     ªnl   theo.Cuéc  äikÐo  µi cha  n   phót ® îc tÝnh  íc 01  ót ®Ç u.  Çn  Î   g  d  ®Õ 01     c   ph   Ph l  thêigian cuèicïng cña  ét  éc  ªnl¹ccha  n   gi©y  îctÝnh          m cu li     ®Õ 6  ®  trßn thµnh    01 block6  ©y.   gi
  2. 2 §i Ò u    èivíic¸c cuéc  äi®i  èc  Õ  äiqua  iÖn  ¹i   ®¨ng  2. §       g   qu t g   ® tho   viªn( ký  qua  tæng  i quèc  Õ) ®µ   t 1.C íc® îctÝnh      theo  phót®Ç u   µ    ótli   ¹ctiÕp theo.Cuéc  äi 03    v c¸cph   ªnl       g  kÐo  µicha  n   phót® îctÝnh  íc03  ót®Ç u.  Çn  Î êigian cuèicïng d  ®Õ 3     c   ph   Ph l    th       cña  ét  éc  ªnl¹ccha  n   phót® îctÝnh    µnh  phót. m cu li     ®Õ 01     trßnth 01  2. Møc  íctÝnh    c  cho  phótgäi® îcquy  nh  ¹ kho¶n    §iÒu  cña  01      ®Þ ti   1, 2  1  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    møc  ícquy  nh  ¹i Òu    Òu  ® îc¸p dông  tÊt 3. C¸c  c  ®Þ t  §i 1, §i 2      cho    c¶    éc  äi®i  èc  Õ  õ m¹ng  iÖn  ¹i c¸c cu g   qu t t   ® tho   c«ng  éng  ¹nhµ    c (t   i thuªbao,t¹   i c¸c   iÓ m    ® c«ng  éng:B u  ôc,®¹ilý,®iÓ m   u  iÖn  V¨n  ãa    ¹m  iÖn  c   c      B® –  h x∙,tr ® tho¹i Î)  . th §i Ò u    4. C¸c  éc  äitõ c¸c thuªbao  iÖn  ¹i   ng  äi®i  èc  cu g         ® tho   ®é di g   qu tÕ  îc tÝnh  íc b»ng  íc th«ng      ng  éi vïng  éng  íicíc ®iÖn  ¹i ®  c  c  tindi ®é n  c v    tho   quèc  Õ  íi t v  møc  íc® îcquy  nh  ¹ §iÒu    Òu  c    ®Þ t i 1,§i 2. §i Ò u    ícliªnl¹cquèc  Õ  ña      5. C       t c c¸c thuªbao  Fax  µ    v thuªbao  truyÒn  sè  Öu  li trong  b¨ng  ¹itiªuchuÈn  tho     (truyÒn  è  Öu  s li qua  êng  ©y  ® d thuª bao    ®iÖn  ¹i ® îc¸p dông    i víi ícli   ¹c®iÖn  ¹i èc  Õ  tho )       nh ®è       ªnl   c tho   qu t theo    c¸c møc   cíc® îcquy  nh  ¹ §iÒu     ®Þ t i 1. §i Ò u 6. Doanh nghiÖp cung  Êp  Þch  ô  iÖn  ¹iquèc  Õ  îc c d v® tho   t®  quy  nh: ®Þ 1. C¨n  vµo  Öc  ©n  ïng vµ    cø  vi ph v   møc  íctÝnh  c  cho  õng  ïng t¹ §iÒu    t v  i   1, §iÒu    2, doanh nghiÖp ban  µnh  h B¶ng  íc cô  Ó  c   th cho    íng  ªnl¹c®Õ n   c¸c h li     tõng níc.   2. Trong    ×nh thùc hiÖn,doanh    qu¸ tr       nghiÖp  îcquyÒn  ®  chuyÓn    íc c¸c n   xuèng  ïng cã  v   møc  ícthÊp  ¬n  µ      é  u  Ýnh,ViÔn  c  h v b¸o c¸o B B ch   th«ng.   3. ViÖc    gi¶m  ícli   ¹c®iÖn  ¹i c   ªnl   tho  trong c¸c ngµy  Ô,ngµy  ñ  Ët vµ     l  ch nh   tõ 23  ê ngµy    gi   h«m   íc ®Õ n   giê s¸ng  µy  tr   7    ng h«m   sau    µy  õ thø    c¸c ng t   hai ®Õ n   b¶y  doanh  thø  do  nghiÖp  ù quyÕt  nh  ng  t  ®Þ nh møc  gi¶m kh«ng  îcvît ®   qu¸ 20%.   4. ViÖc    gi¶m  íccho    i îng kh¸ch hµng  ín, c  c¸c ®è t     l  kh¸ch hµng  Æc   Öt   ® bi   do  doanh  nghiÖp  ùquyÕt ®Þnh  ng  t    nh møc gi¶m kh«ng  îcvîtqu¸ 20%. ®     5.§èivíi   éc  ªnl¹c®iÖn  ¹i       cu li     c¸c tho  IDD  èc  Õ  ¹ c¸c®iÓ m   qu t t     i c«ng  éng, c   ngoµimøc  ícquy  nh  ¹ §iÒu    Òu      c  ®Þ ti  1, §i 2, doanh nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  cd v ® îc thu    thªm  íc phôc  ô. Møc   íc phôc  ô  c  v  c  v thu thªm  doanh  do  nghiÖp  ù t  quyÕt ®Þnh.  
  3. 3 §i Ò u    7. C¸c møc  ícqui®Þnh  c    trong Quy Õt  nh  µy  a    ®Þ n ch bao  å m   g thuÕ    Þ gia t¨ng.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  gi¸tr       ®Þ n c hi l   t   01/4/2003,c¸c    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    8. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  ùcthuéc  é   u  Ýnh, ViÔn  c¸c ®¬ v tr   B B ch   th«ng,Tæng     gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc    c¸cdoanh nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  iÖn  ¹i èc  Õ  µ  ñ  ëng    cd v® tho  qu t v Th tr c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu  v c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản