Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
70
lượt xem
5
download

Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  Cña Bé trëng Bé V¨n hãa­Th«ng tin  sè 47/2004/Q§­BVHTT ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ viÖc  ban hµnh "Quy chÕ ho¹t ®éng biÓu diÔn vµ tæ chøc  biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp" Bé TR¦ëNG Bé V¡N HãA ­ TH¤NG TIN C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  63/2003/N§­CP ngµy 11/6/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin; Nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   vµ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp. Theo  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn   vµ Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, QUY Õ t § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   vµ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn nghiÖp". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  32/1999/Q§­BVHTT ngµy 29/4/1999 cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­  Th«ng tin ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt   chuyªn nghiÖp. C¸c   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn  nghiÖp  do Bé  V¨n  hãa  ­ Th«ng  tin  ban  hµnh  tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.  Côc trëng Côc NghÖ thuËt biÓu diÔn, Vô tr­ ëng Vô  Ph¸p chÕ, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n bé, Ch¸nh V¨n  phßng Bé, Ch¸nh Thanh tra Bé, Gi¸m dèc Së V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin, Thñ  trëng c¸c Côc, Vô,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t  ®éng biÓu  diÔn vµ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp chÞu  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q UY CH Õ   ho¹t ®éng biÓu diÔn vµ tæ chøc biÓu diÔn  nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 47/2004/Q§­BVHTT ngµy   02/7/2004  cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin) Ch¬ng I NHòNG QUY §ÞNH CHUNG  §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.   Ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   vµ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ViÖt   Nam,   tæ  chøc, c¸ nh©n níc ngoµi trªn l∙nh thæ ViÖt Nam. 2.   Ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   vµ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt chuyªn nghiÖp cña tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam  ë  níc  ngoµi. §i Ò u  2.  Nguyªn t¾c qu¶n lý 1. Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng biÓu diÔn   vµ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp b»ng ph¸p  luËt. 2.  Nhµ  níc  t¹o  ®iÒu  kiÖn  ®Ó  c«ng  d©n  ®îc quyÒn  chñ  ®éng   s¸ng   t¹o   trong   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt;   khuyÕn   khÝch  viÖc su tÇm, nghiªn cøu, gi÷  g×n, ph¸t triÓn nghÖ  thuËt  d©n téc, tiÕp thu cã  chän läc nh÷ng tinh hoa nghÖ  thuËt  thÕ  giíi vµ   ®a ra níc ngoµi biÓu diÔn nh÷ng ch¬ng tr×nh  nghÖ thuËt mang ®Ëm b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc ViÖt Nam. §i Ò u  3.  C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm  1. BiÓu diÔn vµ  tæ chøc biÓu diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt  môc, vë diÔn cã néi dung: 1.1. Chèng l¹i Nhµ níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt  Nam; 1.2. KÝch  ®éng b¹o lùc, chiÕn tranh x©m lîc, g©y hËn  thï gi÷a c¸c d©n téc;  1.3.   TruyÒn   b¸   t  tëng   ph¶n   ®éng,   v¨n   hãa   ®åi   trôy,  hµnh vi tµn ¸c, tÖ  n¹n x∙ héi, mª tÝn dÞ   ®oan, ph¸ ho¹i  thuÇn phong mü tôc ViÖt Nam; 1.4. Xuyªn t¹c lÞch sö, phñ nhËn thµnh tùu c¸ch m¹ng;
 3. 3 1.5. Xóc ph¹m vÜ nh©n, anh hïng d©n téc; 1.6. Xóc ph¹m uy tÝn cña tæ chøc, danh  dù  nh©n phÈm  cña c¸ nh©n. 2.   BiÓu   diÔn   vµ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   ch¬ng   tr×nh   tiÕt  môc, vë diÔn cha ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp phÐp. 3.   Qu¶ng   c¸o   m¹o   danh   ®¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   chuyªn  nghiÖp;   qu¶ng   c¸o,   giíi   thiÖu   kh«ng   ®óng   ch¬ng   tr×nh,  tiÕt   môc,   vë   diÔn   kh«ng   ®óng   ngêi,   ®óng   tªn   diÔn   viªn  hoÆc thµnh tÝch nghÖ  thuËt, danh hiÖu nghÖ  thuËt  ®îc Nhµ  níc phong tÆng; ®Ó ngêi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm lªn s©n khÊu  trong khi diÔn viªn ®ang biÓu diÔn. 4. Thùc hiÖn trong khi biÓu diÔn:  4.1. Tù  tiÖn thay  ®æi  ®éng t¸c diÔn xuÊt, phong c¸ch  biÓu   diÔn  nghÖ   thuËt,  thªm,   bít   lêi   ca,   lêi   tho¹i  kh¸c   víi néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn d∙ ®îc c¬ quan cã thÈm  quyÒn cÊp phÐp c«ng diÔn mµ g©y hËu qu¶ xÊu; 4.2. Lîi dông giao lu víi kh¸n gi¶  ®Ó  cã  nh÷ng hµnh  vi hoÆc ph¸t ng«n kh«ng  ®óng víi ch¬ng tr×nh, tiÕt môc,  vë diÔn ®∙ ®îc duyÖt, cÊp phÐp; 4.3. Dïng c¸c ph¬ng tiÖn kü  thuËt  ®Ó  thay thÕ  giäng  h¸t thËt cña m×nh;  4.4.   §èi   víi   lo¹i   h×nh   nghÖ   thuËt   s©n   khÊu,   ca   móa  nh¹c   truyÒn   thèng,   d©n   gian,   xiÕc,   nghÖ   thuËt   cæ   ®iÓn  ch©u  ©u: phôc trang, hãa trang tr¸i víi thuÇn phong, mü  tôc,   kh«ng   phï   hîp   víi   ®Æc   trng   lo¹i   h×nh   nghÖ   thuËt,  kh«ng   ®óng  víi tÝnh c¸ch nh©n  vËt  vµ  néi dung  thÓ  hiÖn  giai ®o¹n lÞch sö trong t¸c phÈm nghÖ thuËt; 4.5. §èi víi lo¹i h×nh nghÖ  thuËt ca, móa, nh¹c hiÖn  ®¹i: hãa trang  t¹o ra kiÓu   ®Çu tãc kinh dÞ, s¬n, nhuém  tãc lße loÑt, c¹o träc hoÆc  ®Ó  tãc qu¸ dµi bï  xï; trang  phôc hë hang, lé liÔu. 5. Qu¶n lý ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt: 5.1. CÊp c¸c lo¹i giÊy phÐp kh«ng ®óng thÈm quyÒn; 5.2. Thanh tra, kiÓm tra, xö lý kh«ng ®óng chøc n¨ng,   quyÒn h¹n ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh Ch¬ng II BIÓU DIÔN Vµ Tæ CHøC BIÓU DIÔN  NGHÖ THUËT CHUY£N NGHIÖP 
 4. 4 § i Ò u   4.   BiÓu diÔn vµ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt   chuyªn nghiÖp Lµ   ho¹t   ®éng   ®a   ch¬ng   tr×nh,   tiÕt   môc,   vë   diÔn   ®Õn  víi   c«ng   chóng   qua   sù   tr×nh   diÔn   cña   diÔn   viªn   chuyªn  nghiÖp, thÓ hiÖn h×nh tîng nghÖ thuËt, ph¶n ¸nh cuéc sèng  th«ng qua t¸c phÈm s©n khÊu, ca, móa, nh¹c nh»m gi¸o dôc  t  tëng, t×nh  c¶m,   ®¹o  ®øc, lèi sèng,  n©ng  cao d©n trÝ,  thÈm mü   ®¸p øng nhu cÇu hëng thô  v¨n hãa tinh thÇn cña  nh©n   d©n,   gãp   phÇn   x©y   dùng   vµ   ph¸t   triÓn   nÒn   v¨n   hãa  ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. §i Ò u  5.  C¸c lo¹i h×nh nghÖ thuËt biÓu diÔn Lo¹i   h×nh   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   nªu   t¹i   Quy   chÕ   nµy  bao gåm: Tuång, ChÌo, C¶i l¬ng, XiÕc, Móa Rèi, KÞch nãi,  KÞch h¸t, KÞch c©m, D©n ca kÞch, Nh¹c kÞch, c¸c lo¹i h×nh   nghÖ thuËt Ca ­ Móa ­ Nh¹c, Ng©m th¬, TÊu hµi vµ c¸c lo¹i   h×nh nghÖ thuËt kh¸c ®îc thÓ hiÖn trªn s©n khÊu th«ng qua  diÔn xuÊt cña diÔn viªn chuyªn nghiÖp. §i Ò u  6.  DiÔn viªn chuyªn nghiÖp  Lµ ngêi ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng nghÖ thuËt hoÆc ®îc  truyÒn   nghÒ   vÒ   nh÷ng   lo¹i  h×nh   nghÖ   thuËt  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu 5 Quy chÕ nµy vµ ®ang ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt  chuyªn nghiÖp. §i Ò u  7.  §¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn chuyªn nghiÖp Lµ  tæ chøc ho¹t  ®éng vÒ  biÓu diÔn nghÔ  thuËt chuyªn   nghiÖp ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp,   thµnh  lËp  theo   quy   .®Þnh   cña   LuËt  Doanh   nghiÖp   vµ  NghÞ   ®Þnh sè  73/1999/N§­CP ngµy 19/8/1999  cña ChÝnh phñ, bao  gåm:  1. §¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn chuyªn nghiÖp c«ng lËp   gåm:  ®¬n vÞ  do Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan trùc thuéc  ChÝnh   phñ   vµ  ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   chuyªn   nghiÖp   ngoµi   c«ng lËp gåm: 2.1. §¬n vÞ   ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh   cña LuËt Doanh nghiÖp; 2.2.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo  NghÞ   ®Þnh sè  73/1999/N§­CP ngµy 19/8/1999  cña ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch  khuyÕn  khÝch  x∙ héi  hãa   ®èi  víi  c¸c  ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ thao.
 5. 5 3.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   chuyªn   nghiÖp   thuéc   Héi   nghÒ   nghiÖp,   c¬   së   ®µo   t¹o   chuyªn  ngµnh   nghÖ   thuËt   biÓu diÔn. §i Ò u   8.  §¬n vÞ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn  nghiÖp Lµ   ®¬n vÞ  ho¹t  ®éng vÒ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt  chuyªn   nghiÖp   ®îc   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh  thµnh   lËp   hoÆc   thµnh   lËp   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Doanh  nghiÖp bao gåm:  1. §¬n vÞ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  c«ng   lËp   gåm:   ®¬n   vÞ   do   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  trùc thuéc ChÝnh phñ  vµ  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2. §¬n vÞ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  ngoµi c«ng lËp gåm:  2.1. ®¬n vÞ   ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh   cña LuËt Doanh nghiÖp. §i Ò u   9.   §èi tîng  ®îc tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt  chuyªn nghiÖp  1. §¬n vÞ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  c«ng lËp gåm:  1.1.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   chuyªn   nghiÖp   ghi  t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 Quy chÕ nµy;  1.2.   §¬n   vÞ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp ghi t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Quy chÕ nµy. 2. §¬n vÞ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  ngoµi c«ng lËp gåm:  2.1.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   chuyªn   nghiÖp   ®îc  thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Doanh  nghiÖp ghi t¹i ®iÓm 2.1 kho¶n 2 §iÒu 7 Quy chÕ nµy;  2.2.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   chuyªn   nghiÖp   ®îc  thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   73/1999/N§­CP  ngµy 19/8/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch  x∙ héi hãa ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc,  y   tÕ,   v¨n   hãa,   thÓ   thao   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.2   kho¶n   2  §iÒu 7 Quy chÕ nµy;  2.3.   §¬n   vÞ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña LuËt  Doanh nghiÖp ghi t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 Quy chÕ nµy.
 6. 6 3.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   chuyªn   nghiÖp   thuéc   Héi   nghÒ   nghiÖp,   c¬   së   ®µo   t¹o   chuyªn  ngµnh   nghÖ   thuËt   biÓu diÔn ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 Quy chÕ nµy. 4.   C¸c   ®èi   tîng   kh¸c   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn nghiÖp kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh, phôc vô néi   bé gåm: 4.1. Chñ ®Þa ®iÓm (kh¸ch s¹n, nhµ hµng, nhµ nghØ, cöa   hµng   ¨n   uèng,   gi¶i   kh¸t,   ®iÓm   vui   ch¬i   gi¶i   trÝ   c«ng   céng);  4.2. C¬  quan nhµ  níc, tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc chÝnh  trÞ, v¨n hãa, x∙ héi. §i Ò u   10.   §iÒu   kiÖn   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn nghiÖp cña c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3  §iÒu 9 Quy chÕ nµy 1. Cã  giÊy phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn do Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­ Th«ng  tin cÊp, theo ph©n cÊp qu¶n lý  t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ  nµy. 2. Cã giÊy tiÕp nhËn biÓu diÔn cña Së V¨n hãa ­ Th«ng  tin ®Þa ph¬ng n¬i ®¬n vÞ ®Õn tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt  chuyªn nghiÖp. §i Ò u   11.   §iÒu   kiÖn   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn  nghiÖp  cña   ®èi  tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n  4 §iÒu  9  Quy chÕ nµy. 1. Chñ ®Þa ®iÓm (quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.1 kho¶n 4 §iÒu 9  Quy chÕ nµy):  1.1. ChØ  ®îc tæ chøc biÓu diÔn t¹i  ®Þa  ®iÓm  ®¨ng ký  kinh   doanh   nh÷ng   ch¬ng   tr×nh,   tiÕt   môc,   vë   diÔn   ®∙   ®îc  phÐp phæ biÕn; 1.2. Trong ch¬ng tr×nh biÓu diÔn t¹i ®Þa ®iÓm ®¨ng ký  kinh doanh cã   ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 16 Quy chÕ  nµy  tham gia biÓu diÔn c¸c ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn  ®∙  ®îc Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin  cho phÐp vµo ViÖt  Nam  biÓu  diÔn, theo  ph©n  cÊp qu¶n lý  t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ  nµy, ph¶i göi  ®¨ng ký   ®Õn Së  V¨n   hãa ­ Th«ng tin së  t¹i  Ýt nhÊt 3 ngµy lµm viÖc tríc khi  biÓu diÔn; 1.3. Kh«ng qu¶ng c¸o vÒ  biÓu diÔn nghÖ  thuËt; kh«ng   b¸n vÐ, thu tiÒn díi mäi h×nh thøc; 1.4. §é ån khi biÓu diÔn:
 7. 7 ­  §èi  víi  ®Þa   ®iÓm  n»m trong  khu  ®« thÞ  (thÞ  trÊn,  thÞ   x∙,   thµnh   phè):   ®é   ån   bªn   ngoµi   khu   vùc   biÓu   diÔn  kh«ng  vît qu¸ tiªu chuÈn  "Møc   ån tèi   ®a cho phÐp"  theo  Tiªu chuÈn ViÖt Nam (TCVN sè 5949 ­ 1998); ­   §èi   víi   ®Þa   ®iÓm   cßn   l¹i   ph¶i   ®¶m   b¶o:   tiÕng   ån  kh«ng lµm c¶n trë  c¸c ho¹t  ®éng b×nh thêng cña c¬  quan,  ®¬n vÞ vµ nh©n d©n xung quanh n¬i biÓu diÔn;  2. C¬  quan nhµ  níc, tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n  hãa, x∙ héi (quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.2 kho¶n 4 §iÒu 9 Quy chÕ   nµy):  2. 1. §îc tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  ®Ó phôc vô néi bé nhng kh«ng ®îc qu¶ng c¸o; kh«ng ®îc b¸n  vÐ  thu tiÒn díi mäi h×nh thøc; trong ch¬ng tr×nh cã   ®èi  tîng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 16 Quy chÕ  nµy tham gia biÓu diÔn  c¸c ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn  ®∙  ® îc Côc NghÖ  thuËt  biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin cho phÐp vµo ViÖt  Nam biÓu diÔn, theo ph©n cÊp qu¶n lý  t¹i §iÒu 20, 21 Quy  chÕ  nµy, ph¶i göi v¨n b¶n  ®¨ng ký   ®Õn Së  V¨n hãa ­ Th«ng   tin së t¹i Ýt nhÊt 3 ngµy lµm viÖc  tríc khi biÓu diÔn. 2.2.   Trêng   hîp   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp   cã   doanh   thu   nh»m   môc   ®Ých   phôc   vô   x∙   héi,   tõ  thiÖn, ph¶i thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 Quy chÕ nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh cã  liªn quan   ®Õn  ho¹t   ®éng biÓu diÔn  nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp. Ch¬ng III QUYÒN LîI, NGHÜA Vô CñA §¥N VÞ NGHÖ THUËT, §¥N VÞ  Tæ CHøC BIÓU DIÔN NGHÖ THUËT Vµ DIÔN VI£N  CHUY£N NGHIÖP  §i Ò u   12.   QuyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   cña   ®¬n   vÞ   nghÖ  thuËt; ®¬n vÞ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp  1. QuyÒn lîi: 1.1. §îc tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt vµ   ®îc Nhµ  níc  b¶o hé quyÒn s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña m×nh tr íc c«ng chóng  trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 1.2. §îc thu nhËp tµi chÝnh b»ng lao  ®éng nghÖ  thuËt  chuyªn nghiÖp hîp ph¸p; 1.3. §îc chñ ®éng x©y dùng ch¬ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp;     1.4.   §îc   sö   dông   t¸c   phÈm   theo   quy     ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ quyÒn t¸c gi¶; 
 8. 8 1.5.   §îc   huy   ®éng   c¸c   nguån   tµi   chÝnh   hîp   ph¸p   cho  ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 1.6. §îc tuyÓn chän vµ dµo t¹o diÔn viªn. 2. NghÜa vô: 2.1. Tham gia biÓu diÔn nghÖ thuËt phôc vô chÝnh trÞ,   x∙   héi,   tõ   thiÖn   theo   yªu   cÇu   cña   Côc   NghÖ   thuËt   biÓu  diÔn hoÆc Së V¨n hãa ­ Th«ng tin;  2.2. §¶m b¶o chÊt lîng ch¬ng tr×nh nghÖ  thuËt  ®∙  ®îc  cÊp phÐp c«ng diÔn. Trêng hîp  ®Æc biÖt cÇn thay  ®æi, bæ  sung   tiÕt   môc   ph¶i   ®îc   sù   ®ång   ý   cña   c¬   quan   cÊp   phÐp  hoÆc Së V¨n hãa ­ Th«ng tin n¬i ®¬n vÞ ®Õn lu diÔn; 2.3. §¶m b¶o an ninh, trËt tù  trong khi tæ chøc biÓu  diÔn nghÖ thuËt;  2.4. Trong qu¸ tr×nh biÓu diÔn ph¸t hiÖn cã  vi ph¹m   g©y   ¶nh   hëng   xÊu   ®Õn   an   ninh,   kinh   tÕ,   chÝnh   trÞ,   v¨n  hãa, x∙ héi ViÖt Nam, ph¶i dõng biÓu diÔn vµ  b¸o c¸o c¬  quan cÊp phÐp (trêng hîp biÓu diÔn  ë  níc ngoµi ph¶i b¸o  c¸o   §¹i   sø   qu¸n   hoÆc   c¬   quan   ®¹i   diÖn   ngo¹i   giao   ViÖt  Nam) gi¶i quyÕt; 2.5.   Thùc   hiÖn   nghÜa   vô   vÒ   thuÕ,   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt vÒ  quyÒn t¸c gi¶, qu¶ng c¸o, c¸c quy  ®Þnh t¹i  Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt cã  liªn quan  ®Õn  ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp. 2.6.   Tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   ë   n íc   ngoµi   ph¶i  thùc hiÖn NghÞ   ®Þnh sè  72/2000/N§­CP ngµy 05/12/2000 cña  ChÝnh   phñ   vÒ   c«ng   bè,   phæ   biÕn   t¸c   phÈm   ra   níc   ngoµi,  ph¸p luËt ViÖt Nam, c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt níc së  t¹i vÒ  c tró,  ®i l¹i vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt cã  liªn quan  ®Õn   ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp; trong thêi  h¹n 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt cã  yÕu tè  níc ngoµi, ph¶i göi v¨n b¶n b¸o c¸o kÕt  qu¶ ho¹t ®éng vÒ c¬ quan cÊp phÐp. §i Ò u   13.   QuyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   cña   diÔn   viªn  chuyªn nghiÖp 1. QuyÒn lîi: 1.1.   §îc   hëng   c¸c   quyÒn   cña   ngêi   biÓu   diÔn,   ®îc   sö  dông t¸c phÈm  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  quyÒn  t¸c  gi¶ vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã  liªn quan  ®Õn ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 1.2. §îc Nhµ níc b¶o hé quyÒn s¸ng t¹o nghÖ thuËt tr­ íc c«ng chóng trong vµ  ngoµi níc theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt;
 9. 9 1.3. §îc thu nhËp tµi chÝnh b»ng nh÷ng lao  ®éng nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp hîp ph¸p; 1.4. §îc huy  ®éng c¸c nguån tµi chÝnh theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt cho ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn   nghiÖp;  1.5.   §îc   ra   níc   ngoµi   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp sau khi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; 1.6. §îc nhµ  níc t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  n©ng cao tr×nh  ®é  chÝnh trÞ, nghiÖp vô, v¨n hãa; 1.7. §îc hëng c¸c quyÒn lîi vÒ  vËt chÊt vµ  tinh thÇn  kh¸c theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 2. NghÜa vô: 2.1. Tham gia biÓu diÔn nghÖ thuËt phôc vô chÝnh trÞ,   x∙   héi,   tõ   thiÖn   theo   yªu   cÇu   cña   Côc   NghÖ   thuËt   biÓu  diÔn hoÆc Së V¨n hãa ­ Th«ng tin;  2.2. Thêng xuyªn häc tËp chÝnh trÞ, v¨n hãa, chuyªn   m«n nghiÖp  vô   ®Ó  kh«ng  ngõng n©ng  cao  tr×nh   ®é  phôc vô  nh©n d©n; 2.3. Thùc hiÖn nghÜa vô  thuÕ, c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p   luËt vÒ  quyÒn t¸c gi¶, qu¶ng c¸o vµ  c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy  chÕ  nµy. Khi biÓu diÔn nghÖ  thuËt  ë  níc ngoµi ph¶i thùc  hiÖn NghÞ ®Þnh sè 72/2000/N§­CP ngµy 05/12/2000 cña ChÝnh  phñ vÒ c«ng bè, phæ biÕn t¸c phÈm ra níc ngoµi, ph¸p luËt  ViÖt Nam, c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt níc së  t¹i vÒ  c tró,  ®i  l¹i vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt cã  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng  biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp;  2.4. Trêng hîp  ®i ra níc ngoµi víi môc  ®Ých kh¸c sau  ®ã  tham gia ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  ph¶i thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 15 Quy chÕ  nµy. Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy vÒ  níc, diÔn viªn  ph¶i b¸o c¸o ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn  ®∙ biÓu diÔn   ë  níc ngoµi cho Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa  ­ Th«ng tin n¬i diÔn viªn thêng tró  hoÆc  ®¨ng ký  t¹m tró  theo ph©n cÊp qu¶n lý t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ nµy. Ch¬ng iv  BIÓU DIÔN Vµ Tæ CHøC BIÓU DIÔN NGHÖ THUËT  CHUY£N NGHIÖP Cã YÕU Tè Níc NGOµI  §i Ò u   14.  Ho¹t  ®éng biÓu diÔn vµ  tæ chøc biÓu diÔn  nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp cã yÕu tè níc ngoµi 1. Ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp:
 10. 10 1.1.   §¬n   vÞ   nghÖ   thuËt,   diÔn   viªn   ViÖt   Nam   ra   níc  ngoµi biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 1.2. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt, diÔn viªn níc ngoµi vµ  diÔn  viªn   lµ   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë   níc   ngoµi   vµo   ViÖt   Nam  biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp. 2.   Ho¹t   ®éng   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp: 2.1.   Tæ   chøc   cho   ®¬n   vÞ   nghÖ   thuËt,   diÔn   viªn   ViÖt  Nam ra níc ngoµi biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 2.2.   Tæ   chøc   cho   ®¬n   vÞ   nghÖ   thuËt,   diÔn   viªn   níc  ngoµi vµo ViÖt Nam biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp;  2.3. Tæ chøc cho diÔn viªn lµ  ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi vÒ níc biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp;  2.4.   Tæ   chøc   cho   ngêi   níc   ngoµi   ®ang   sinh   sèng   t¹i  ViÖt Nam biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 2.5.   Tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp   ë  ViÖt Nam cña c¸c tæ chøc níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ  ho¹t  ®éng hîp ph¸p trªn l∙nh thæ ViÖt Nam. §i Ò u   15.  §iÒu kiÖn tæ chøc cho  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt,  diÔn   viªn   ViÖt   Nam   ra   níc   ngoµi   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn nghiÖp  1. Cã giÊy mêi cña ®èi t¸c níc ngoµi hoÆc trong níc.  2. Cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ, göi kÌm theo danh s¸ch thµnh viªn  tham   gia   (ghi   râ   hä   tªn,   chøc   vô,   nghÒ   nghiÖp)   vµ   néi  dung ch¬ng tr×nh,  tiÕt môc, vë  diÔn sÏ  biÓu diÔn   ë  níc  ngoµi. 3. Cã v¨n b¶n hîp ®ång hoÆc tháa thuËn víi ®èi t¸c n­ íc ngoµi. 4. N¬i nép hå  s¬:  ®¬n vÞ  göi hå  s¬  (gåm c¸c v¨n b¶n   quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu nµy) vÒ  Côc NghÖ  thuËt  biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin theo ph©n cÊp qu¶n  lý t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ nµy. 5. Trêng hîp diÔn viªn  ®i ra níc ngoµi díi môc  ®Ých  kh¸c   sau   ®ã   tham   gia   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn nghiÖp ph¶i thùc hiÖn: 5.1.   Lµm   thñ   tôc   bæ   sung   hoÆc   chuyÓn   ®æi   môc   ®Ých  nhËp c¶nh t¹i c¬ quan cÊp thÞ thùc ë níc së t¹i; 5.2. Cã  v¨n b¶n b¸o c¸o tíi §¹i sø qu¸n hoÆc c¬  quan  ®¹i diÖn ngo¹i giao ViÖt Nam  ë  níc së  t¹i, néi dung nªu  râ: hä  tªn, sè   ®iÖn tho¹i,  ®Þa chØ c¸ nh©n khi cÇn liªn  hÖ; néi dung ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn;  ®Þa chØ  ®èi   tîng tæ chøc biÓu diÔn; thêi gian, ®Þa ®iÓm biÓu diÔn.
 11. 11 § i Ò u   16.  §iÒu kiÖn tæ chøc cho  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt,  diÔn   viªn   níc   ngoµi   vµo   ViÖt   Nam   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn nghiÖp 1. §¬n vÞ nghÖ thuËt, diÔn viªn níc ngoµi: 1.1. Cã ®¬n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp   ViÖt   Nam,   göi   kÌm   néi   dung   ch¬ng  tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn, danh s¸ch thµnh viªn tham gia  (ghi râ hä tªn, chøc vô; nghÒ nghiÖp);  1.2.   Cã   hîp   ®ång   hoÆc   tháa   thuËn   b»ng   v¨n   b¶n   gi÷a  ®¬n   vÞ   tæ  chøc   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp  ViÖt   Nam víi ®èi t¸c mêi; 1.3.   Göi   b¨ng,   ®Üa   (Video   ­   VCD   ­   DVD)   ghi   ch ¬ng  tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn sÏ  biÓu diÔn t¹i ViÖt Nam (khi  c¬ quan cÊp phÐp yªu cÇu). 2. DiÔn viªn lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi: 2.1. Cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1, 1.2 kho¶n   1 §iÒu nµy; 2.2. Cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña §¹i sø qu¸n hoÆc c¬  quan  ®¹i diÖn ngo¹i giao ViÖt Nam  ë  níc së  t¹i vÒ  viÖc  diÔn viªn vÒ níc biÓu diÔn. 3.   DiÔn   viªn   lµ   ngêi   níc   ngoµi   ®ang   sinh   sèng   t¹i  ViÖt Nam: 3.1. Cã ®¬n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp ViÖt Nam; 3.2.   Cã   hîp   ®ång   hoÆc   tháa   thuËn   b»ng   v¨n   b¶n   gi÷a  ®¬n   vÞ   tæ  chøc   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp  ViÖt   Nam víi ®èi t¸c mêi. 4. N¬i nép hå s¬: 4.1.   Tæ   chøc   cho   ®¬n   vÞ   nghÖ   thuËt,   diÔn   viªn   níc  ngoµi, ngêi níc ngoµi ®ang sinh sèng ë ViÖt Nam (quy ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   kho¶n   3   §iÒu   nµy)   göi   hå   s¬   vÒ   Côc   NghÖ   thuËt biÓu diÔn hoÆc Së V¨n hãa ­ Th«ng tin theo ph©n cÊp  qu¶n lý t¹i §iÒu 20, 21 quy chÕ nµy, 4.2. Tæ chøc cho diÔn viªn lµ  ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi (quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy) göi hå  s¬  vÒ  Côc NghÖ thuËt biÓu diÔn.
 12. 12 § i Ò u   17.   §iÒu   kiÖn   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn nghiÖp cña c¸c tæ chøc níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ  ho¹t ®éng hîp ph¸p trªn l∙nh thæ ViÖt Nam 1. Tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp t¹i ®Þa   ®iÓm ®¨ng ký ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn: 1.1. Göi v¨n b¶n  ®¨ng ký  thêi gian vµ  néi dung ch ¬ng  tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn  ®Õn Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin n¬i  ®Æt ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng; 1.2. Thêi gian göi  ®¨ng ký   Ýt nhÊt 05 ngµy lµm viÖc  tríc khi tæ chøc biÓu diÔn. 2. Tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp ngoµi   ®Þa ®iÓm ®¨ng ký ho¹t ®éng ph¶i thùc hiÖn: 2.1. Th«ng qua mét  ®¬n vÞ  cã  chøc n¨ng tæ chøc biÓu  diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp cña ViÖt Nam; 2.2. Cã giÊy phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn do Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­ Th«ng  tin cÊp, theo ph©n cÊp qu¶n lý  t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ  nµy; 2.3. Cã  giÊy tiÕp nhËn cho phÐp biÓu diÔn cña Së  V¨n  hãa   ­   Th«ng   tin   ®Þa   ph¬ng   n¬i   ®¬n   vÞ   ®Õn   tæ   chøc   biÓu  diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp. 3.   Ch¬ng   tr×nh   biÓu   diÔn   cã   mêi   ®¬n   vÞ   nghÖ   thuËt,   diÔn viªn níc ngoµi, ngêi níc ngoµi ®ang sinh sèng ë ViÖt  Nam hoÆc diÔn viªn lµ  ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi  tham   gia   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp,   ph¶i   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 Quy chÕ nµy. §i Ò u   18.   QuyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   cña   ®¬n   vÞ   nghÖ  thuËt, diÔn viªn níc ngoµi, ngêi níc ngoµi ®ang sinh sèng  ë ViÖt Nam, diÔn viªn lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi  biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp t¹i ViÖt Nam 1. QuyÒn lîi: 1.1. §îc thu nhËp tµi chÝnh b»ng lao  ®éng nghÖ  thuËt  chuyªn nghiÖp hîp ph¸p; 1.2. §îc sö dông t¸c phÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt   vÒ quyÒn t¸c gi¶;  1.3.   §îc   huy   ®éng   c¸c   nguån   tµi   chÝnh   hîp   ph¸p   cho  ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 1.4. §îc Nhµ níc ViÖt Nam b¶o hé, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn   lîi ®Ó biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp tríc c«ng chóng  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ  §iÒu  íc quèc tÕ  mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia;
 13. 13 1.5. §îc c¬  quan chøc n¨ng b¶o vÖ  quyÒn lîi hîp ph¸p  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. NghÜa vô: thùc hiÖn  ®óng hîp  ®ång  ®∙ ký  kÕt, thùc  hiÖn quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt  cã   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp cña ViÖt Nam. Ch¬ng V  QU¶N Lý HO¹T §éNG BIÓU DIÔN  NGHÖ THUËT CHUY£N NGHIÖP  §i Ò u  19.  Ph©n cÊp qu¶n lý  1. Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin lµ  c¬  quan  ®îc ChÝnh phñ  giao thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ ho¹t ®éng biÓu  diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp trªn ph¹m vi toµn quèc, cã  tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n: 1.1.   Qu¶n   lý   mäi   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn nghiÖp trªn ph¹m vi toµn quèc; 1.2. Cho phÐp  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt Trung  ¬ng, diÔn viªn  thuéc c¸c  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt Trung  ¬ng ra níc ngoµi;  ®¬n  vÞ  nghÖ  thuËt,  ®¬n vÞ  tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt thuéc  Trung ¬ng mêi  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt, diÔn viªn níc ngoµi vµo  ViÖt Nam biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp;  1.3. Cho phÐp  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt,  ®¬n vÞ  tæ chøc biÓu  diÔn nghÖ  thuËt ViÖt Nam mêi diÔn viªn lµ  ngêi ViÖt Nam  ®Þnh   c  ë   níc   ngoµi   vÒ   níc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn  nghiÖp; 1.4. §×nh chØ ho¹t  ®éng biÓu diÔn nh÷ng ch¬ng tr×nh,  tiÕt môc,  vë  diÔn,  diÔn viªn cè  t×nh lµm tr¸i  quy   ®Þnh  t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan. 2.   Côc   NghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   lµ   c¬   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Bé   V¨n   hãa   ­   Th«ng   tin   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng  qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn   nghiÖp trªn ph¹m vi toµn quèc. 3.  ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng   thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   ho¹t   ®éng   biÓu  diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp   t¹i   ®Þa   ph¬ng,   cã   tr¸ch  nhiÖm vµ quyÒn h¹n:  3.1. Qu¶n lý  mäi ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt t¹i   ®Þa ph¬ng; 3.2. Cho phÐp c¸c  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt, diÔn viªn thuéc  ®Þa ph¬ng ra níc ngoµi; ®¬n vÞ nghÖ thuËt, ®¬n vÞ tæ chøc 
 14. 14 biÓu diÔn nghÖ thuËt mêi ®¬n vÞ nghÖ thuËt, diÔn viªn n íc  ngoµi vµo ®Þa ph¬ng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp. 4. Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin cã  chøc n¨ng gióp  ñy ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý nhµ  níc vÒ ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp trong   ph¹m vi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 5. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh   phñ  vµ  tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa, x∙ héi qu¶n  lý  ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp cña  ®¬n  vÞ trùc thuéc. §i Ò u   20.   Tr¸ch   nhiÖm   vµ   quyÒn   h¹n   cña   Côc   NghÖ  thuËt biÓu diÔn  1. DuyÖt, cÊp giÊy phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt  môc, vë  diÔn  ë  trong níc vµ  cã  yÕu tè  níc ngoµi cho c¸c  ®èi tîng: 1.1. §¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®¬n vÞ tæ chøc biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp  thuéc   Bé   V¨n   hãa   ­  Th«ng   tin, c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan trùc thuéc ChÝnh  phñ; 1.2. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt biÓu diÔn chuyªn nghiÖp thuéc  Héi   nghÒ   nghiÖp,   c¬   së   ®µo   t¹o   chuyªn  ngµnh   nghÖ   thuËt   biÓu diÔn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, v¨n hãa, x∙ héi thuéc  Trung ¬ng. 2. §Ò  xuÊt nh©n sù, x©y dùng ch¬ng tr×nh nghÖ  thuËt  lín  ë  trong níc vµ  tæ chøc ra níc ngoµi biÓu diÔn do Bé  V¨n hãa  Th«ng tin yªu cÇu. 3. §Ò  nghÞ  Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin  ®×nh chØ ho¹t  ®éng  biÓu   diÔn,   nh÷ng   ch¬ng   tr×nh,   tiÕt   môc,   vë   diÔn   nghÖ  thuËt, diÔn viªn cè  t×nh lµm tr¸i víi Quy chÕ  nµy vµ  c¸c  quy ®Þnh cã liªn quan. 4. TiÕp nhËn hå  s¬  vµ  xin  ý  kiÕn c¬  quan chøc n¨ng  tríc   khi   tr×nh   Bé   V¨n   hãa   ­   Th«ng   tin   cho   phÐp   ®¬n   vÞ  nghÖ   thuËt   Trung  ¬ng,   diÔn   viªn   thuéc   Trung  ¬ng  ra   níc  ngoµi biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp. 5. TiÕp nhËn hå  s¬  vµ  xin  ý  kiÕn c¬  quan chøc n¨ng  tríc khi tr×nh Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin cho phÐp: 5.1.   §¬n   vÞ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp thuéc Trung  ¬ng mêi  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt, diÔn viªn  níc   ngoµi   vµo   ViÖt   Nam   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp; 5.2.   §¬n   vÞ   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp ViÖt Nam mêi diÔn viªn lµ  ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë 
 15. 15 níc ngoµi vÒ  níc biÓu diÔn nghÖ  thuËt trªn ph¹m vi toµn  quèc. 6.   Phèi   hîp   víi   Thanh   tra   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin  thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ ho¹t ®éng biÓu   diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt  cã   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp trªn ph¹m vi toµn quèc. §i Ò u   21.  Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Së V¨n hãa ­  Th«ng tin 1. DuyÖt, cÊp giÊy phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt  môc, vë  diÔn  ë  trong níc vµ  cã  yÕu tè  níc ngoµi cho c¸c  ®èi tîng: 1.1. §¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®¬n vÞ tæ chøc biÓu   diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng; 1.2. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt biÓu diÔn chuyªn nghiÖp thuéc  Héi   nghÒ   nghiÖp,   c¬   së   ®µo   t¹o   chuyªn  ngµnh   nghÖ   thuËt   biÓu diÔn thuéc ®Þa ph¬ng; 1.3. C¬ quan nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n  hãa, x∙ héi n¬i  ®Æt trô  së  chÝnh t¹i  ®Þa ph¬ng, kh«ng cã  chøc n¨ng tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt muèn tæ chøc biÓu  diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp cã  doanh thu nh»m môc  ®Ých  phôc vô  c«ng t¸c x∙ héi, tõ  thiÖn  (trõ  trêng hîp thuéc  thÈm quyÒn cÊp phÐp cña Côc NghÖ thuËt biÓu diÔn quy ®Þnh   t¹i ®iÓm 1. 2 kho¶n 1 §iÒu 20 Quy chÕ nµy);  1.4. DuyÖt, cÊp giÊy phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt  môc, vë  diÔn cho c¸c  ®¬n vÞ  nghÖ  thuËt,  ®¬n vÞ  tæ chøc  biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   do   Côc   NghÖ   thuËt   biÓu   diÔn   ñy  quyÒn.  2.   TiÕp   nhËn   ®¨ng   ký   tæ   chøc   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   (trêng hîp kh«ng  ®ång  ý  ph¶i cã    v¨n b¶n tr¶ lêi nªu râ  lý do) cho c¸c ®èi tîng sau ®©y: 2.1. Tæ chøc níc ngoµi; tæ chøc quèc tÕ ho¹t ®éng hîp   ph¸p trªn l∙nh thæ ViÖt Nam  ®Æt trô  së  chÝnh t¹i  ®Þa ph­ ¬ng tæ chøc biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 2.5 kho¶n 2 §iÒu 14 Quy chÕ nµy; 2.2. §èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 9 Quy chÕ nµy  tæ chøc cho c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3 §iÒu   16 Quy chÕ nµy biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp. 3. CÊp giÊy tiÕp nhËn biÓu diÔn, giÊy phÐp qu¶ng c¸o  cho ®¬n vÞ nghÖ thuËt biÓu diÔn, ®¬n vÞ tæ chøc biÓu diÔn  nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  ®∙  ®îc Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn  hoÆc Së V¨n hãa ­ Th«ng tin tØnh, thµnh phè kh¸c cÊp giÊy  phÐp c«ng diÔn ®Õn biÓu diÔn t¹i ®Þa ph¬ng.
 16. 16 4.   TiÕp   nhËn   hå   s¬   vµ   xin   ý   kiÕn   c¸c   c¬   quan   chøc  n¨ng tríc khi tr×nh ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc Trung ¬ng cho phÐp: 4.1. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt, diÔn viªn thuéc  ®Þa ph¬ng ra  níc ngoµi biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 4.2. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt, diÔn viªn níc ngoµi vµo  ®Þa  ph¬ng biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp; 5.  TiÕp nhËn  hå  s¬   vµ  cho phÐp  ngêi  níc ngoµi   ®ang  sinh   sèng   t¹i   ®Þa   ph¬ng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn  nghiÖp trªn ®Þa bµn.  6.   Thanh   tra,   kiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt cã  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng biÓu diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp trªn ®Þa bµn. 7.   B¸o   c¸o   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp cã  yÕu tè  níc ngoµi do  ®Þa ph¬ng qu¶n lý  vÒ  Côc  NghÖ thuËt biÓu diÔn vµo th¸ng 12 hµng n¨m ®Ó theo dâi. §i Ò u   22.   Thñ  tôc vµ  thêi gian cÊp giÊy phÐp c«ng  diÔn 1. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt biÓu diÔn,  ®¬n vÞ  tæ chøc biÓu  diÔn nghÖ thuËt chuyªn nghiÖp xin cÊp giÊy phÐp c«ng diÔn   ch¬ng   tr×nh,   tiÕt   môc,   vë   diÔn   göi   hå   s¬   vÒ   Côc   NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së V¨n hãa ­ Th«ng tin theo ph©n cÊp  qu¶n lý t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ nµy. Hå s¬ gåm: 1.1. §¬n xin phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn   ghi   râ:   tªn   ch¬ng   tr×nh,   tiÕt   môc,   vë   diÔn,   thêi  gian, ®Þa ®iÓm c«ng diÔn; 1.2. B¶n tãm t¾t néi dung ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn, danh s¸ch t¸c gi¶, ®¹o diÔn, biªn ®¹o, nh¹c sÜ, häa   sÜ, diÔn viªn tham gia; 1.3. Trong ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn cã   ®¬n vÞ  nghÖ   thuËt,   diÔn   viªn  níc   ngoµi   tham   gia   ph¶i   cã   quyÕt  ®Þnh   cho   phÐp  vµo  ViÖt   Nam   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt   chuyªn   nghiÖp cña Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin hoÆc  ñy ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng theo ph©n cÊp qu¶n  lý t¹i §iÒu 19 Quy chÕ nµy;  1.4.   Trong   ch¬ng   tr×nh,   tiÕt   môc,   vë   diÔn   cã   diÔn  viªn lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi tham gia ph¶i cã  quyÕt   ®Þnh   cho   phÐp   vµo   ViÖt   Nam   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt  chuyªn nghiÖp cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin; 1.5. C¸c ®¬n vÞ nghÖ thuËt ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng  theo Nghi  ®Þnh sè  73/1999/ N§­CP cña ChÝnh phñ, c¸c  ®¬n  vÞ nghÖ thuËt, ®¬n vÞ tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt chuyªn  
 17. 17 nghiÖp  ®îc thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp  nép b¶n sao cã  c«ng chøng quyÕt  ®Þnh thµnh lËp hoÆc giÊy  chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2. Trong thêi h¹n 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­   Th«ng tin cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt cÊp giÊy phÐp c«ng diÔn  ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë  diÔn. Trêng hîp kh«ng cÊp phÐp  ph¶i tr¶ lêi cho  ®¬n vÞ  xin phÐp b»ng v¨n b¶n vµ  nªu râ  lý do. §i Ò u  23.  HiÖu lùc cña giÊy phÐp  GiÊy phÐp c«ng diÔn ch¬ng tr×nh, tiÕt môc, vë diÔn do  Côc NghÖ  thuËt biÓu diÔn hoÆc Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin cÊp  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 20, 21 Quy chÕ  nµy, cã  hiÖu lùc  trong ph¹m vi toµn quèc, trõ trêng hîp trong giÊy phÐp cã  h¹n chÕ ph¹m vi biÓu diÔn. Ch¬ng VI THANH TRA, KIÓM TRA Vµ Xö Lý VI PH¹M §i Ò u  24.  Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Thanh tra 1. Thanh tra Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm  thanh tra, kiÓm tra viÖc thi hµnh Quy chÕ  ho¹t  ®éng biÓu  diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt  liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp, xö  lý  vi ph¹m theo thÈm quyÒn trong ph¹m vi toµn  quèc. 2. Thanh tra Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm  thanh tra, kiÓm tra viÖc thi hµnh Quy chÕ  ho¹t  ®éng biÓu  diÔn nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt  liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp, xö  lý  vi ph¹m theo thÈm quyÒn trong ph¹m vi  ®Þa  ph¬ng. §i Ò u  25.  Xö lý vi ph¹m 1. §¬n vÞ  nghÖ  thuËt biÓu diÔn,  ®¬n vÞ  tæ chøc biÓu  diÔn nghÖ  thuËt vµ  diÔn viªn chuyªn nghiÖp thùc hiÖn c¸c  quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt liªn  quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ   thuËt   chuyªn   nghiÖp,  nÕu cã  hµnh vi vi ph¹m tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  sÏ  bÞ  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh   sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
 18. 18 2. C¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn kiÓm tra, thanh  tra ph¶i lµm ®óng chøc n¨ng, quyÒn h¹n ®îc giao. Tæ chøc,  c¸   nh©n   nµo   lîi   dông   chøc   vô   quyÒn   h¹n   trong   viÖc   cÊp  phÐp,  kiÓm   tra,   thanh  tra,   quyÕt   ®Þnh  xö   ph¹t  sai,   g©y   thiÖt  h¹i  vÒ  vËt chÊt,  tinh thÇn cho  ®¬n vÞ, diÔn  viªn  chuyªn nghiÖp, tïy theo tÝnh chÊt, møc  ®é  sai ph¹m sÏ  bÞ  xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo   quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VII  §IÒU KHO¶N THI HµNH  §i Ò u  26.  HiÖu lùc cña Quy chÕ  Quy chÕ  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Quy   chÕ   ho¹t   ®éng   biÓu   diÔn   nghÖ  thuËt chuyªn nghiÖp  ®îc ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  32/1999/Q§­BVHTT ngµy 29/4/1999 cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­  Th«ng tin.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản