intTypePromotion=1

Quyết định 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
121
lượt xem
2
download

Quyết định 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH cña bé trëng bé Tµi chÝnh sè 47/2005/Q§­BTC  ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc “ChuyÓn giao  cho Héi nghÒ nghiÖp thùc hiÖn mét sè néi dung  c«ng viÖc qu¶n lý hµnh nghÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n” Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ  ®Þnh sè 129/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong ho¹t ®éng kinh doanh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§­CP ngµy 30/3/2004 cña   ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm   to¸n, Chñ  tÞch Héi kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n ViÖt Nam (VAA),   Chñ  tÞch Héi KiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ  ViÖt Nam (VACPA),   Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u  1:  Néi dung c«ng viÖc chuyÓn giao Giao cho Héi nghÒ nghiÖp kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n qu¶n lý   hµnh nghÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc  ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n vµ kiÓm  to¸n, gåm: 1­ Giao cho Héi kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ViÖt Nam (VAA): a/ Tæ chøc båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô  nghÒ  nghiÖp  kÕ to¸n cho ngêi lµm kÕ to¸n, ngêi hµnh nghÒ kÕ to¸n; b/   Qu¶n   lý   thèng   nhÊt   danh   s¸ch   ngêi   hµnh   nghÒ   kÕ  to¸n vµ  danh s¸ch doanh nghiÖp dÞch vô  kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; c/ Thùc hiÖn kiÓm tra tu©n thñ  ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n,  chÊt lîng dÞch vô  trong c¸c doanh nghiÖp kÕ  to¸n vµ  ngêi  hµnh nghÒ kÕ to¸n c¸ nh©n; d/ Tæ chøc båi dìng vµ cÊp Chøng chØ båi dìng kÕ to¸n  trëng doanh nghiÖp vµ kÕ to¸n trëng ®¬n vÞ kÕ to¸n Nhµ n­ íc;
  2. 2 e/   Cö   c¸n   bé   chuyªn   m«n   cña   Héi   tham   gia   Héi   ®ång  quèc gia vÒ kÕ to¸n, c¸c Ban so¹n th¶o chuÈn mùc kÕ to¸n,  chuÈn mùc kiÓm to¸n hoÆc so¹n th¶o chÕ   ®é  kÕ  to¸n khi cã  yªu cÇu cña Bé Tµi chÝnh; g/ C¸c viÖc cô thÓ kh¸c nh: Cö ®¹i diÖn cña Héi trong  thµnh phÇn Héi  ®ång thi tuyÓn kÕ  to¸n viªn hµnh nghÒ  cÊp  Nhµ   níc;   tham   gia   tæ   chøc   thi   tuyÓn   kÕ   to¸n   viªn   hµnh  nghÒ  nh: Ph¸t hµnh hå  s¬  thi theo mÉu cña Héi  ®ång thi;  tæ chøc båi dìng, «n tËp tríc khi thi. 2­   Giao  cho  Héi kiÓm  to¸n  viªn hµnh  nghÒ  ViÖt  Nam  (VACPA): a/ Tæ chøc båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô  nghÒ  nghiÖp  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n cho kiÓm to¸n viªn vµ  kiÓm to¸n viªn  hµnh nghÒ. Thùc hiÖn cËp nhËt kiÕn thøc hµng n¨m theo quy   ®Þnh cho kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ; b/ Qu¶n lý  thèng nhÊt danh s¸ch kiÓm to¸n viªn hµnh   nghÒ   vµ   danh   s¸ch  doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   theo  quy   ®Þnh   cña ph¸p luËt; c/ Xem xÐt ®iÒu kiÖn vµ c«ng khai danh s¸ch kiÓm to¸n   viªn   vµ   danh   s¸ch   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n   ®ñ   ®iÒu   kiÖn  hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d/ Thùc hiÖn kiÓm tra tu©n thñ  ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n, chÊt lîng dÞch vô  trong c¸c doanh nghiÖp kiÓm   to¸n.  Khi  ph¸t  hiÖn c¸c sai ph¹m ph¸p  luËt  th×  b¸o c¸o  víi c¬  quan Nhµ  níc cã  thÈm quyÒn xö  lý. Hµng n¨m thùc  hiÖn tæng  kÕt,   ®¸nh gi¸ chÊt lîng dÞch vô  vµ  ho¹t  ®éng  nghÒ   nghiÖp   cña   kiÓm   to¸n  viªn,   ho¹t   ®éng  kiÓm   to¸n   vµ   b¸o c¸o víi Bé Tµi chÝnh; e/ C¸c viÖc cô thÓ kh¸c nh: Cö ®¹i diÖn cña Héi trong  thµnh  phÇn   Héi   ®ång   thi   tuyÓn  kiÓm   to¸n   viªn   hµnh  nghÒ   cÊp Nhµ  níc;  tham  gia tæ chøc  thi tuyÓn kiÓm  to¸n  viªn  nh:   Ph¸t   hµnh   hå   s¬   thi   theo   mÉu   cña   Héi   ®ång   thi;   tæ  chøc båi dìng, «n tËp tríc khi thi. §i Ò u  2:  §iÒu kiÖn chuyÓn giao 1­   C¸c   Héi   nghÒ   nghiÖp   ph¶i   bæ   xung   §iÒu   lÖ   ho¹t   ®éng, chÊn chØnh tæ chøc bé  m¸y,  ®¶m b¶o  ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng cña mét tæ chøc nghÒ nghiÖp tù qu¶n vµ ®éc lËp. 2­  C¸n   bé   ho¹t   ®éng  Héi   ph¶i   cã   ngêi   cã   chuyªn   m«n  nghiÖp   vô;   cã  Chøng   chØ   kiÓm   to¸n  viªn,   Chøng  chØ  hµnh   nghÒ kÕ to¸n hoÆc Chøng chØ héi viªn nghÒ nghiÖp kÕ to¸n,   kiÓm   to¸n   quèc   tÕ   ®îc   Bé   Tµi   chÝnh   thõa   nhËn;   cã   kinh  nghiÖm   thùc   tÕ   trong   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   kÕ   to¸n,   kiÓm   to¸n.
  3. 3 3­ Bé  Tµi chÝnh sÏ  hç  trî  mét phÇn vÒ  kinh phÝ,  ®iÒu  kiÖn   vËt   chÊt,   ph¬ng   tiÖn   lµm   viÖc   theo   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt ®Þnh sè 21/2003/Q§­TTg ngµy 29/01/2003 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ   ®èi víi c¸c Héi ho¹t  ®éng nghÒ  nghiÖp cã  liªn  quan ®Õn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc. 4­   Bé   Tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   kiÓm   tra,   gi¸m  s¸t viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô ®∙ giao cho VAA vµ VACPA. §i Ò u  3:  Lé tr×nh chuyÓn giao ViÖc chuyÓn giao ®îc thùc hiÖn theo lé tr×nh sau ®©y: 1­ Trong hai n¨m 2005/2006: Giai ®o¹n chuyÓn tiÕp: ­ VAA thùc hiÖn nh÷ng viÖc  ®∙ giao nh tæ chøc båi d­ ìng chuyªn m«n nghiÖp vô nghÒ nghiÖp kÕ to¸n cho ng êi lµm  kÕ  to¸n, ngêi hµnh nghÒ  kÕ  to¸n; tæ chøc båi dìng vµ  cÊp  Chøng  chØ  båi  dìng kÕ  to¸n trëng;  tæ chøc  båi dìng, «n  tËp tríc khi thi, ph¸t hµnh hå s¬ thi theo mÉu cña Bé Tµi   chÝnh; ­ Cö mét ®¹i diÖn cña VAA hoÆc cña VACPA vµo Héi ®ång  thi;  ­ VACPA phèi hîp víi Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n  (Bé Tµi chÝnh) tæ chøc båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô, cËp  nhËt kiÕn thøc cho kiÓm to¸n viªn; qu¶n lý danh s¸ch kiÓm   to¸n   viªn   hµnh   nghÒ,   danh   s¸ch   doanh   nghiÖp   kiÓm   to¸n;  c«ng   khai   danh   s¸ch   kiÓm   to¸n   viªn,   danh   s¸ch   doanh   nghiÖp kiÓm to¸n; tham gia kiÓm tra tu©n thñ ph¸p luËt vµ   chÊt lîng dÞch vô. 2­ Tõ  n¨m 2007 trë   ®i thùc hiÖn chuyÓn giao toµn bé  c¸c viÖc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt  ®Þnh nµy cho Héi  nghÒ nghiÖp. 3­ Tõ  n¨m 2008 Héi nghÒ  nghiÖp phèi hîp cïng Bé  Tµi  chÝnh   tæ   chøc   thi   tuyÓn   vµ   cïng   ký   tªn   trªn   Chøng   chØ  kiÓm to¸n viªn, Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n. §i Ò u   4:   QuyÒn   vµ   tr¸ch   nhiÖm   cña   tæ   chøc   nghÒ  nghiÖp 1­ Héi kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n ViÖt Nam, Héi kiÓm to¸n  viªn hµnh nghÒ  ViÖt Nam cã  quyÒn tæ chøc triÓn khai thùc  hiÖn c¸c nhiÖm vô   ®îc giao vµ  cã  c¸c quyÒn kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2­ Héi kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n ViÖt Nam, Héi kiÓm to¸n  viªn hµnh nghÒ ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm: ­ Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô   ®îc  giao theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
  4. 4 ­  §Þnh kú  hµng n¨m ph¶i göi vÒ  Bé  Tµi chÝnh b¸o c¸o  t×nh h×nh ho¹t  ®éng dÞch vô  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n; b¸o c¸o  t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý  hµnh nghÒ  kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n ®îc giao t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   5:  QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña kiÓm to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kÕ to¸n, kiÓm to¸n  1­ C¸c kiÓm to¸n viªn vµ  doanh nghiÖp kÕ  to¸n, kiÓm   to¸n cã  quyÒn yªu cÇu VAA vµ  VACPA hç  trî  sù  ph¸t triÓn  nghÒ  nghiÖp cña m×nh; cã  quyÒn b¸o c¸o víi Bé  Tµi chÝnh  khi   xÐt   thÊy   VAA   hoÆc   VACPA   hç   trî   kh«ng   tèt   sù   ph¸t  triÓn nghÒ nghiÖp cña m×nh. 2­   Ngêi   hµnh   nghÒ   kÕ   to¸n,   c¸c   kiÓm   to¸n   viªn   vµ   doanh nghiÖp kÕ  to¸n, kiÓm to¸n cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, QuyÕt  ®Þnh nµy vµ  híng  dÉn cña Héi nghÒ nghiÖp vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n. §i Ò u  6:  Tæ chøc thùc hiÖn 1­ Giao Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n phèi  hîp c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan chÞu  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc  thùc  hiÖn viÖc chuyÓn giao theo lé  tr×nh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3  vµ  híng dÉn, kiÓm  tra,  phèi hîp, t¹o  ®iÒu  kiÖn  gióp  ®ì  Héi   nghÒ   nghiÖp   kÕ   to¸n,   kiÓm   to¸n   tiÕp   nhËn   vµ   hoµn   thµnh nhiÖm vô ®îc giao. 2­ QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. Vô  trëng Vô  ChÕ   ®é  kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô trëng Vô Tµi vô  qu¶n   trÞ,   Ch¸nh   v¨n   phßng   Bé,   Chñ   tÞch   Héi   kÕ   to¸n   vµ  kiÓm to¸n ViÖt Nam, Chñ tÞch Héi kiÓm to¸n viªn hµnh nghÒ   ViÖt Nam vµ  thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Bé  Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2