intTypePromotion=1

Quyết định 47/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 47/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thương mại Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 47/2005/Q§­TTg  ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2005 Phª duyÖt §Ò ¸n chuyÓn  Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Sµi Gßn sang ho¹t ®éng  theo m« h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   09   th¸ng   8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; XÐt ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n thµnh phè  Hå   ChÝ Minh, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt §Ò  ¸n chuyÓn Tæng c«ng ty Th ¬ng  m¹i Sµi Gßn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng   ty con, víi nh÷ng néi dung nh sau : 1.   C«ng   ty   mÑ:   Tæng   c«ng   ty   Th¬ng   m¹i   Sµi   Gßn   lµ  doanh nghiÖp nhµ  níc, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng  s¶n xuÊt, kinh doanh vµ  cã  vèn  ®Çu t  ë  c¸c c«ng ty kh¸c,  chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ  ph¸t triÓn vèn nhµ  níc t¹i  C«ng ty mÑ vµ vèn ®Çu t vµo c¸c c«ng ty kh¸c. 2. C«ng ty con lµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm   h÷u   h¹n   hai   thµnh   viªn   trë   lªn,   C«ng   ty   Liªn   doanh   mµ  C«ng   ty   mÑ   cã  vèn  gãp  chi  phèi.   C«ng   ty   con   cã   t  c¸ch  ph¸p nh©n, cã tµi s¶n, tªn gäi, bé m¸y qu¶n lý riªng, ®îc  tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¬ng øng  víi h×nh thøc ph¸p lý cña C«ng ty con.  C¸c c«ng ty con gåm: a)   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   n íc   mét   thµnh  viªn: ­ C«ng ty ViÖt Nam Kü nghÖ sóc s¶n ­ VISSAN. ­ C«ng ty DÞch vô c¬ quan níc ngoµi ­ FOSCO.
  2. 2 b) C«ng ty cæ phÇn : ­ C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i DÞch vô Sµi Gßn. ­ C«ng ty cæ phÇn VËt t tæng hîp thµnh phè. ­ C«ng ty cæ phÇn Thùc phÈm c«ng nghÖ. c) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn   : ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n May xuÊt khÈu T©n Ch©u. ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Chî  cöa khÈu Méc Bµi ­  T©y Ninh. d) C«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi : ­ C«ng ty liªn doanh Khu c«ng nghiÖp SATRA ­ SOKIMEX. 3. C«ng ty cã vèn ®Çu t cña C«ng ty mÑ :  a) C«ng ty cæ phÇn : ­ C«ng ty cæ phÇn Kho vËn giao nhËn ngo¹i th¬ng. ­ C«ng ty cæ phÇn Nhiªn liÖu Sµi Gßn. ­ C«ng ty cæ phÇn Hîp t¸c kinh tÕ vµ XuÊt nhËp khÈu. ­ C«ng ty cæ phÇn VËt liÖu x©y dùng vµ  Trang trÝ  néi  thÊt. ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu hµng tiÓu thñ  c«ng  nghiÖp. ­ C«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo Vinabico. ­ C«ng ty cæ phÇn XuÊt nhËp khÈu tæng hîp vµ  §Çu t  (IMEXCO). ­ C«ng ty cæ phÇn Kinh doanh th¬ng m¹i XuÊt nhËp khÈu  Thiªn Nam. ­ C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i Nam Sµi Gßn. ­ C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i vµ DÞch vô CÇn Giê. ­ C«ng ty cæ phÇn Mü phÈm Sµi Gßn. ­ C«ng ty cæ phÇn Nhµ Rång. ­ C«ng ty cæ phÇn Cung øng tµu biÓn. ­ C«ng ty cæ phÇn DÞch vô vµ Th¬ng m¹i thµnh phè. ­ C«ng ty cæ phÇn Th¬ng m¹i tæng hîp Sµi Gßn. ­ C«ng ty cæ phÇn Rau qu¶ thµnh phè. ­ C«ng ty cæ phÇn B¸ch ho¸ ®iÖn m¸y thµnh phè. ­   C«ng   ty   cæ   phÇn   XuÊt   nhËp   khÈu   hµng   c«ng   nghiÖp   (INEXIM).
  3. 3 ­  C«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt kinh doanh XuÊt nhËp khÈu  quËn 8. ­ C«ng ty cæ phÇn N«ng s¶n thùc phÈm xuÊt khÈu. ­ C«ng ty cæ phÇn ChÕ biÕn hµng xuÊt khÈu CÇu Tre. ­ C«ng ty cæ phÇn Bao b× Sµi Gßn. ­ C«ng ty cæ phÇn Ph¸t triÓn kinh tÕ Duyªn h¶i ­ C«ng ty cæ phÇn Kinh doanh thñy h¶i s¶n. ­ C«ng ty cæ phÇn DÞch vô DÇu khÝ Sµi Gßn. b) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tõ  hai thµnh viªn trë  lªn: ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Sµi Gßn ­ An Giang. c) C«ng ty liªn doanh : ­ C«ng ty liªn doanh Nhµ m¸y Bia ViÖt Nam (VBL). 4. C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng   ty mÑ  vµ  C«ng ty con; tæ chøc, qu¶n lý  C«ng ty mÑ; quan  hÖ gi÷a C«ng ty mÑ víi chñ së h÷u nhµ níc vµ víi c¸c c«ng  ty con, c«ng ty cã vèn gãp cña C«ng ty mÑ; tªn c¬ quan ®­ îc giao lµm  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn nhµ  níc t¹i C«ng ty  mÑ   ®îc quy  ®Þnh trong §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña  C«ng ty mÑ.  §i Ò u  2.  Ph©n c«ng nhiÖm vô: 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh: ­   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   C«ng   ty   mÑ,   viÖc   h×nh   thµnh  c¸c c«ng ty con, c«ng ty cã  vèn  ®Çu t cña C«ng ty mÑ  nãi  t¹i   §iÒu   1   QuyÕt   ®Þnh   nµy   theo   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. ­ Phª duyÖt §iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty  mÑ. 2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh phª duyÖt quy chÕ  tµi chÝnh  cña C«ng ty mÑ ­  Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i Sµi Gßn, theo ®Ò  nghÞ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh,  Bé  trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2