Quyết định 47/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
31
lượt xem
4
download

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 47/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 47/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 05 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH GI I QUY T ÌNH CÔNG B T H P PHÁP X Y RA T I DOANH NGHI P HO T NG TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23/6/1994, Lu t S a i b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02/4/2002 và Lu t S a i b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 29/11/2006; Căn c Ch th s 06/2006/CT-TTg ngày 06/3/2006 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch o và ch p hành pháp lu t lao ng trong các doanh nghi p; Theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 29/TTr-SL TBXH ngày 22/6/2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch gi i quy t ình công b t h p pháp x y ra t i doanh nghi p ho t ng trên a bàn t nh Bình Thu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Giám c S Tư pháp, Giám c S K ho ch và u tư, Ch t ch Liên oàn Lao ng t nh, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph , Giám c các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trú óng trên a bàn t nh, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
  2. QUY CH GI I QUY T ÌNH CÔNG B T H P PHÁP X Y RA T I DOANH NGHI P HO T NG TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 47/2009/Q -UBND ngày 05 tháng 8 năm 2009 c a UBND t nh Bình Thu n Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v trách nhi m c a các cơ quan, t ch c có liên quan trong vi c gi i quy t ình công b t h p pháp x y ra t i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ho t ng trên a bàn t nh Bình Thu n. Theo quy nh t i i u 173 B Lu t Lao ng, cu c ình công thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây là b t h p pháp: 1. Không phát sinh t tranh ch p lao ng t p th . 2. Không do nh ng ngư i lao ng cùng làm vi c trong m t doanh nghi p ti n hành. 3. Khi v tranh ch p lao ng t p th chưa ư c ho c ang ư c cơ quan, t ch c gi i quy t theo quy nh c a B Lu t Lao ng. 4. Không l y ý ki n ngư i lao ng v ình công theo quy nh t i i u 174a ho c vi ph m các th t c quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 174b c a B Lu t Lao ng. 5. Vi c t ch c và lãnh 6. Ti n hành t i doanh nghi p không ư c ình công thu c danh m c do Chính ph quy nh. 7. Khi ã có quy t nh hoãn ho c ng ng ình công. i u 2. Các cơ quan, t ch c có liên quan bao g m 1. Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph (sau ây g i t t là Ch t ch UBND c p huy n). 2. Các thành viên T Công tác liên ngành thu c huy n, th xã, thành ph (sau ây g i t t là T Công tác liên ngành) ư c thành l p theo Ch th s 06/2006/CT-UBND ngày 14/7/2006 c a UBND t nh v vi c tăng cư ng ch o và ch p hành pháp lu t lao ng trong các doanh nghi p. 3. Th trư ng các cơ quan ch c năng c p t nh: S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Liên oàn Lao ng t nh, Công an t nh, Ban Qu n lý các khu công nghi p, S Tư pháp và S K ho ch và u tư.
  3. i u 3. Nguyên t c gi i quy t ình công b t h p pháp - Nhanh chóng, k p th i, ng b và th ng nh t; - Tôn tr ng pháp lu t, phát huy dân ch và ý ki n quy t nh c a ngư i ch trì; - L y phương châm giáo d c, thuy t ph c là chính trên cơ s quy n l i và nghĩa v c a các bên có liên quan theo lu t nh; - Không s d ng b o l c, tr trư ng h p c bi t theo quy nh c a pháp lu t; - Quá trình ti p xúc, làm vi c v i các bên liên quan ph i ư c ph n nh b ng biên b n ghi nh n trung th c k t qu làm vi c. Chương II TRÌNH T GI I QUY T ÌNH CÔNG B T H P PHÁP i u 4. Khi x y ra ình công b t h p pháp, các cơ quan, t ch c có liên quan quy nh t i i u 2 Quy ch này th c hi n gi i quy t theo trình t như sau 1. Ch t ch UBND c p huy n ch trì h p c T Công tác liên ngành n hi n trư ng tìm hi u, n m tình hình, n nh tr t t , có bi n pháp ngăn ch n k p th i nh ng hành ng quá khích làm thi t h i n tính m ng, danh d , nhân phNm c a ngư i lao ng, tài s n c a Nhà nư c, doanh nghi p và cá nhân. 2. T Công tác liên ngành h i ý nhanh, phân công các thành viên trong T ti p c n các bên tranh ch p (m t bên là ngư i s d ng lao ng và m t bên là i di n t p th ngư i lao ng) n m thông tin, ch ng c có liên quan; ghi nh n các yêu c u, ki n ngh c a t p th ngư i lao ng và làm vi c v i ngư i s d ng lao ng tìm hi u nguyên nhân d n n tranh ch p. 3. Thông qua vi c n m tình hình, T Công tác liên ngành có trách nhi m xem xét, phân tích, ánh giá nguyên nhân d n n tranh ch p; nghiên c u, xu t phương án gi i quy t tranh ch p trên cơ s quy nh c a pháp lu t lao ng. 4. T ch c cu c h p v i các bên, ưa ra phương án gi i quy t các bên tham kh o, thương lư ng gi i quy t theo yêu c u c a m i bên. N u m t trong hai bên không ng ý v i phương án gi i quy t c a T Công tác liên ngành thì T Công tác liên ngành hư ng d n và yêu c u các bên th c hi n gi i quy t tranh ch p lao ng theo úng trình t quy nh t i Chương XIV B Lu t Lao ng. K t qu cu c h p ư c l p thành biên b n và g i các thành viên d h p. 5. T Công tác liên ngành t ng h p tình hình, báo cáo k t qu cu c h p gi i quy t cu c ình công b t h p pháp trình Ch t ch UBND c p huy n xem xét, có ý ki n ch o b ng văn b n i v i doanh nghi p. ng th i, báo cáo S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an t nh, Liên oàn Lao ng t nh, S Tư pháp, S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các Khu công nghi p (n u x y ra t i doanh nghi p trong khu công nghi p) theo dõi, h tr khi c n thi t.
  4. 6. T Công tác liên ngành có trách nhi m theo dõi, ôn c doanh nghi p nơi x y ra ình công b t h p pháp tri n khai th c hi n ý ki n ch o c a Ch t ch UBND c p huy n. 7. Sau khi hoàn thành gi i quy t ình công, các cơ quan, t ch c có liên quan ti n hành cu c h p rút kinh nghi m trong công tác ph i h p gi i quy t ình công b t h p pháp, t ng h p k t qu gi i quy t báo cáo Ch t ch UBND t nh bi t theo dõi, ch o. Chương III TRÁCH NHI M GI I QUY T C A CÁC CƠ QUAN, T CH C CÓ LIÊN QUAN i u 5. Ch t ch UBND c p huy n - Ch trì xuyên su t quá trình gi i quy t ình công b t h p pháp x y ra t i doanh nghi p óng trên a bàn qu n lý; giao nhi m v cho T Công tác liên ngành ti p xúc v i các bên tranh ch p tìm hi u, n m tình hình, ghi nh n các yêu c u, ki n ngh c a các bên; xem xét, phân tích, ánh giá nguyên nhân d n n tranh ch p. Hư ng d n các bên th c hi n úng quy nh c a pháp lu t lao ng i v i nh ng n i dung liên quan n tranh ch p v quy n và thương lư ng, th a thu n nh ng n i dung liên quan n tranh ch p v l i ích; - i v i ình công b t h p pháp có tình ti t ph c t p, Ch t ch UBND c p huy n có văn b n ngh ho c i n tho i tr c ti p n th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan quy nh t i i u 2 Quy ch này ph i h p gi i quy t; - X lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t lao ng (n u có) sau khi x y ra ình công b t h p pháp; - Ch o l c lư ng Công an huy n có bi n pháp x lý i v i nh ng i tư ng có hành vi kích ng, lôi kéo, c n tr ngư i khác th c hi n các quy nh c a pháp lu t và nh ng n i dung liên quan n k t qu gi i quy t ình công b t h p pháp; - T ng h p báo cáo nhanh, báo cáo nh kỳ tình hình và k t qu gi i quy t ình công b t h p pháp v S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an t nh và Liên oàn Lao ng t nh, S Tư pháp, S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các Khu công nghi p (n u x y ra t i doanh nghi p trong khu công nghi p) theo dõi. i u 6. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lao ng theo quy nh c a pháp lu t i v i các doanh nghi p ho t ng trên a bàn t nh; ng th i h tr Ch t ch UBND c p huy n trong vi c: + Hư ng d n gi i quy t ình công b t h p pháp có tình ti t ph c t p; + Hư ng d n ngư i s d ng lao ng và t p th ngư i lao ng th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v hoãn ho c ng ng ình công (n u có);
  5. + Ch o thanh tra lao ng x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t lao ng (n u có) sau khi x y ra ình công b t h p pháp. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan nghiên c u, tri n khai các gi i pháp phòng ng a và gi i quy t ình công b t h p pháp; - T ng h p báo cáo UBND t nh, B Lao ng - Thương binh và Xã h i v gi i quy t ình công b t h p pháp x y ra t i doanh nghi p ho t ng trên a bàn t nh. i u 7. Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p - Phát hi n, thông báo k p th i n Ch t ch UBND c p huy n, các cơ quan, t ch c có liên quan v ình công b t h p pháp x y ra t i doanh nghi p trong khu công nghi p; - Cung c p các thông tin v tình hình, c i m c a doanh nghi p trong khu công nghi p ang x y ra ình công b t h p pháp. Theo ó, ph i h p, h tr k p th i Ch t ch UBND c p huy n gi i quy t ình công b t h p pháp x y ra t i doanh nghi p ho t ng trong khu công nghi p; - Th c hi n các nhi m v v qu n lý lao ng ang làm vi c t i các doanh nghi p trong khu công nghi p theo y quy n c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tham gia góp ý v phương án gi i quy t ình công b t h p pháp và ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan, doanh nghi p tri n khai th c hi n phương án; - Hư ng d n ngư i s d ng lao ng và t p th ngư i lao ng th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v hoãn ho c ng ng ình công (n u có) trong khu công nghi p. i u 8. Ch t ch Liên oàn Lao ng t nh - Ch o các c p công oàn, nh t là công oàn cơ s n m tình hình, phát hi n và báo cáo k p th i cho Ch t ch UBND c p huy n và Công oàn c p trên nguy cơ x y ra ình công b t h p pháp; - Ph i h p tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t lao ng cho ngư i lao ng. H tr công oàn cơ s tr c ti p thương lư ng v i ngư i s d ng lao ng; - V n ng, gi i thích cho t p th ngư i lao ng hi u rõ và th c hi n úng quy nh c a pháp lu t lao ng v gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công; - Ch o các c p công oàn có bi n pháp ưa ình công b t h p pháp tr thành ình công h p pháp do t ch c công oàn lãnh o; - Theo dõi, giám sát vi c th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v hoãn ho c ng ng ình công (n u có); - Tham gia góp ý, xu t phương án gi i quy t ình công b t h p pháp và ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan, doanh nghi p tri n khai th c hi n phương án;
  6. - Ch o các c p công oàn ti p t c giám sát vi c th c hi n các n i dung mà ngư i s d ng lao ng cam k t hay th a thu n th c hi n sau khi ình công; i u 9. Giám c Công an t nh Ch o các ơn v ch c năng và Công an a phương th c hi n các nhi m v sau: - Thư ng xuyên ra bi n pháp n m tình hình, phát hi n và báo cáo k p th i cho Ch t ch UBND c p huy n và Công an c p trên v nguy cơ x y ra ình công b t h p pháp; - Ph i h p t ch c th c hi n nh ng gi i pháp n nh tình hình an ninh, tr t t t i doanh nghi p và a bàn xung quanh nơi x y ra ình công b t h p pháp; - Ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi kích ng, quá khích, gây r i, cư ng ép ngư i lao ng tham gia ình công b t h p pháp và báo cáo k t qu x lý cho Ch t ch UBND c p huy n, các cơ quan, t ch c có liên quan và doanh nghi p bi t; - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n nhi m v theo ch o c a Ch t ch UBND c p huy n. i u 10. Giám c S Tư pháp - Ph i h p tuyên truy n, ph bi n pháp lu t cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p phòng ng a và tránh tái di n ình công b t h p pháp x y ra; - Tham gia góp ý, xu t phương án gi i quy t ình công b t h p pháp và ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan, doanh nghi p tri n khai th c hi n phương án. i u 11. Giám c S K ho ch và u tư - Cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh, vi c ch p hành các quy nh sau ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p nơi x y ra ình công b t h p pháp; - Tham gia góp ý, xu t phương án gi i quy t cu c ình công b t h p pháp và ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan, doanh nghi p tri n khai th c hi n phương án. Chương IV T CH C TH C HI N i u 12. Kinh phí ho t ng - Kinh phí ph c v cho ho t ng gi i quy t ình công b t h p pháp do ngân sách t nh chi b sung ngoài kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a các cơ quan, t ch c có liên quan; - Cán b , công ch c, viên ch c ư c c tham gia ho t ng gi i quy t ình công b t h p pháp ư c hư ng ch ph c p theo quy nh hi n hành;
  7. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n ch u trách nhi m l p d toán kinh phí ho t ng trình UBND cùng c p xem xét gi i quy t; - S Tài chính, Phòng Tài chính - K ho ch huy n có trách nhi m c p phát, hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ngu n kinh phí úng theo quy nh hi n hành. i u 13. Ch t ch UBND c p huy n, th trư ng các s , ngành: Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tư pháp, K ho ch và u tư, Công an t nh, Trư ng Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, Giám c các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t trú óng trên a bàn t nh có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này. ngh Liên oàn Lao ng t nh ph i h p v i các s , ban, ngành, a phương tri n khai th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản