intTypePromotion=1

Quyết định 478/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
6
download

Quyết định 478/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 478/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 478/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. QUYÕT §ÞNH CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 478/Q§­NHNN NGµY 29 TH¸NG 4 N¡M 2004 VÒ MøC SUÊT C¥ B¶N B»NG §åNG VIÖT NAM THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 12   n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n   hµng Nhµ níc ViÖt Nam sè 10/2003/QH11 ngµy 17 th¸n 6 n¨m 2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12 th¸ng 12 n¨m   1997; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 86/2002/N§­CP ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  xc¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, QUYÕT §ÞNH §iÒu 1:  Nay   c«ng   bè   møc   l∙i   suÊt   c¬   b¶n   b»ng   §ång   ViÖt   Nam   lµ   0,625%/th¸ng (7,505/n¨m). §iÒu 2: 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1/5/2004  vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 315/Q§­NHNN ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004  cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  møc l∙i suÊt c¬  b¶n b»ng  §ång ViÖt Nam. 2. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc  chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; Héi  ®ång  qu¶n   trÞ   vµ   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   tæ   chøc   tÝn   dông   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2