intTypePromotion=1

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
154
lượt xem
21
download

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 48/2001/Q§/BTC ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh møc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø Bé LuËt Hµng h¶i ViÖt Nam ban hµnh ngµy 30/6/1990; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Giao th«ng VËn t¶i (c«ng v¨n sè 672/GTVT- TCKT ngµy 12/3/2001) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy biÓu møc thu phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i, phÝ neo ®Ëu vµ sö dông cÇu bÕn, lÖ phÝ thñ tôc qu¶n lý nhµ níc (gäi chung lµ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i), bao gåm: 1. PhÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i quèc tÕ (Phô lôc sè 1). Riªng møc thu phÝ träng t¶i vµ phÝ ®¶m b¶o hµng h¶i kÓ tõ ngµy 1/1/2002 trë ®i b»ng 85% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng t¹i môc I, môc II Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy. 2. PhÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i néi ®Þa (Phô lôc sè 2). 3. PhÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt (Phô lôc sè 3). 4. PhÝ, lÖ phÝ hµng h¶i t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) vµ c¸c c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ (Phô lôc sè 4). Riªng møc thu phÝ träng t¶i vµ phÝ ®¶m b¶o hµng h¶i kÓ tõ ngµy 1/1/2002 trë ®i b»ng 85% møc thu quy ®Þnh t¬ng øng t¹i môc I phÇn B, môc I vµ môc II PhÇn C, Phô lôc sè 4 ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2: C¨n cø x¸c ®Þnh sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ph¶i nép lµ møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy tÝnh theo tæng dung tÝch (GT), c«ng suÊt m¸y chÝnh (CV) cña tµu thuû, thêi gian (giê), khèi lîng hµng ho¸ (tÊn hoÆc m3), kho¶ng c¸ch (h¶i lý), cô thÓ nh sau:
 2. 2 1. Tæng dung tÝch (GT): a) §èi víi tµu thuû chë hµng (trõ tµu chë dÇu) lµ GT lín nhÊt ghi trong giÊy chøng nhËn dung tÝch do c¬ quan ®¨ng kiÓm cã thÈm quyÒn cÊp. b) §èi víi tµu thuû chë dÇu lµ 85% GT lín nhÊt ghi trong giÊy chøng nhËn dung tÝch. c) §èi víi tµu thuû chë kh¸ch träng t¶i tÝnh phÝ b»ng 50% GT lín nhÊt ghi trong giÊy chøng nhËn dung tÝch. d) Tµu thuû kh«ng ghi GT x¸c ®Þnh nh sau: - Tµu thuû chë hµng: 1,5 tÊn träng t¶i ®¨ng ký tÝnh b»ng 1 GT. - Tµu kÐo, tµu ®Èy: 1 m· lùc tÝnh b»ng 0,5 GT. - Sµ lan : 1 tÊn träng t¶i ®¨ng ký tÝnh b»ng 1 GT. ®) §èi víi tµu thuû lµ ®oµn sµ lan tµu kÐo (hoÆc tµu ®Èy) lµ tæng sè GT cña c¶ ®oµn sµ lan vµ tµu kÐo (tµu ®Èy). 2. §¬n vÞ c«ng suÊt m¸y lµ m· lùc (CV), phÇn lÎ díi 1CV tÝnh trßn 1CV. 3. §¬n vÞ thêi gian: 24 giê b»ng 1 ngµy, nÕu lÎ 12 giê trë xuèng tÝnh b»ng 1/2 ngµy, lÎ trªn 12 giê tÝnh trßn 1 ngµy; 60 phót b»ng 1 giê, lÎ 30 phót trë xuèng tÝnh b»ng 1/2 giê, lÎ trªn 30 phót tÝnh trßn 1 giê. Thêi gian lµm viÖc hµng ngµy quy ®Þnh tõ 7 giê ®Õn 17 giê. Trêng hîp, lµm viÖc ngoµi giê quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy (riªng c¸c ngµy lÔ, tÕt theo chÕ ®é quy ®Þnh tÝnh c¶ ngµy) th× lÖ phÝ thñ tôc ®îc thu t¨ng 10% so víi møc thu quy ®Þnh. 4. Khèi lîng hµng ho¸ (kÓ c¶ bao b×) tÝnh b»ng tÊn hoÆc mÐt khèi (m3), phÇn lÎ díi 0,5 tÊn hoÆc díi 0,5 m3 kh«ng tÝnh, tõ 0,5 tÊn hoÆc 0,5 m3 trë lªn tÝnh trßn 1 tÊn hoÆc 1 m3. §èi víi vËn ®¬n lÎ, khèi lîng tèi thiÓu ®Ó tÝnh cíc lµ 1 tÊn hoÆc 1 m3/vËn ®¬n. §èi víi hµng ho¸ mçi tÊn chiÕm tõ 1,5 m3 trë lªn th× cø 1,5 m3 tÝnh 1 tÊn. 5. Kho¶ng c¸ch tÝnh phÝ lµ h¶i lý, phÇn lÎ cha ®ñ 1 h¶i lý tÝnh trßn 1 h¶i lý. Riªng ®¬n vÞ tÝnh phÝ cÇu bÕn tµu thuû lµ mÐt (m); PhÇn lÎ cha ®ñ mÐt tÝnh trßn lµ 1m 6. §ång tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i lµ lo¹i tiÒn quy ®Þnh t¬ng øng t¹i biÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i b»ng lo¹i tiÒn nµo th× ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng lo¹i tiÒn ®ã. Trêng hîp ph¶i quy ®æi tõ tiÒn ®« la Mü ra tiÒn ViÖt Nam th× quy ®æi theo tû gi¸ mua b¸n b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. §iÒu 3: C¸c tõ ng÷ nªu t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc hiÓu nh sau: 1. VËn t¶i quèc tÕ lµ vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch tõ c¶ng ViÖt Nam ®i níc ngoµi vµ tõ níc ngoµi ®Õn c¶ng ViÖt Nam, bao gåm c¶ vËn t¶i qu¸ c¶nh ViÖt Nam vµ vËn t¶i ra hoÆc vµo khu chÕ xuÊt. 2. VËn t¶i néi ®Þa lµ vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a c¸c c¶ng ViÖt Nam.
 3. 3 3. Tµu thuû, bao gåm tµu biÓn, tµu s«ng vµ c¸c lo¹i tµu, thuyÒn, ph¬ng tiÖn kh¸c (kh«ng ph©n biÖt cã ®éng c¬ hay kh«ng cã ®éng c¬) vµo, rêi c¶ng biÓn ViÖt Nam. 4. Hµng ho¸ nguy hiÓm ®éc h¹i lµ hµng ho¸ cã tÝnh ®éc h¹i g©y nguy hiÓm cho ngêi vµ m«i trêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ cã liªn quan mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt, tham gia hoÆc c«ng nhËn. 5. Ngêi vËn t¶i lµ ngêi dïng tµu thuû thuéc së h÷u cña m×nh hoÆc thuª tµu thuû thuéc së h÷u cña ngêi kh¸c ®Ó thùc hiÖn dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch. 6. Ngêi ®îc uû th¸c lµ tæ chøc, c¸ nh©n ®îc chñ hµng hoÆc ngêi vËn t¶i uû quyÒn. 7. C¸c khu vùc c¶ng ®îc ph©n chia nh sau: - Khu vùc 1 gåm c¸c c¶ng tõ vÜ tuyÕn 20 trë lªn phÝa B¾c. - Khu vùc 2 gåm c¸c c¶ng tõ vÜ tuyÕn 11,5 ®Õn vÜ tuyÕn 20. - Khu vùc 3 gåm c¸c c¶ng tõ vÜ tuyÕn 11,5 trë vµo phÝa Nam. §iÒu 4: C¬ quan ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ hµng h¶i vµ b¶o ®¶m hµng h¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu) theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 1. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®îc trÝch mét phÇn theo tû lÖ (%) trªn tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ b¶o ®¶m c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc hµng h¶i vµ viÖc tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh sau ®©y: a) PhÝ träng t¶i, phÝ neo ®Ëu, lÖ phÝ thñ tôc qu¶n lý nhµ níc: 25 % trªn tæng sè tiÒn phÝ träng t¶i, phÝ neo ®Ëu vµ lÖ phÝ thñ tôc thùc thu ®îc. b) PhÝ ®¶m b¶o hµng h¶i: 90% tæng sè tiÒn phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i thùc thu ®îc. ViÖc qu¶n lý sö dông sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b ®iÓm nµy thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 2. Tæng sè tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i thùc thu ®îc trong kú, sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn, sè cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc t¹i Kho b¹c nhµ níc ®Þa ph¬ng n¬i ph¸t sinh nguån thu theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 040 cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/7/2001. C¸c quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i (c¶ng biÓn) tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 6: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ, C¬ quan tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 4. 4 Phô lôc 1: phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû vËn t¶i quèc tÕ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2001/Q§/BTC ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) A/ §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông biÓu phÝ nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi vµ tõ níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam, vËn t¶i qu¸ c¶nh ViÖt Nam vµ vËn t¶i ra hoÆc vµo khu chÕ xuÊt (gäi chung lµ vËn t¶i quèc tÕ) thùc tÕ vµo, rêi, ®i qua hoÆc neo ®Ëu t¹i khu vùc hµng h¶i hoÆc vïng níc thuéc c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam. B/ Møc thu: I- PhÝ Träng t¶i: 1. Møc thu phÝ träng t¶i: a) Lît vµo: 0,085 USD/GT. b) Lît rêi: 0,085 USD/GT. 2. Mét sè trêng hîp ®îc ¸p dông møc thu theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi mét chuyÕn tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn ViÖt Nam ¸p dông møc thu nh sau: a1- C¶ng thø nhÊt thu theo møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. a2- Tõ c¶ng thø 2 trë ®i (kh«ng cïng 1 ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý) thu b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. Riªng c¸c c¶ng tõ c¶ng thø 2 trë ®i trong cïng 1 khu vùc c¶ng vô qu¶n lý kh«ng thu phÝ. b) Nh÷ng trêng hîp sau ®©y ®îc gi¶m 30% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. b1- Tµu thuû vµo ra lÊy nhiªn liÖu, thùc phÈm, níc ngät, thay ®æi thuyÒn viªn; qu¸ c¶nh mµ kh«ng xÕp dì hµng ho¸, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch. b2- Tµu thuû vµo, rêi c¶ng cã khèi lîng hµng ho¸ mçi lît bèc hoÆc dì t¹i c¶ng nhá h¬n 50% tæng träng t¶i toµn phÇn cña tµu thuû (DWT).
 5. 5 c) Trêng hîp sau ®©y ®îc gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy: c1- Tµu thuû chuyªn dïng chë «t« vµ c¸c thiÕt bÞ tù l¨n b¸nh vµo, rêi c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Ó giao nhËn hµng. c2- Tµu thuû vµo, rêi c¶ng cã khèi lîng hµng ho¸ mçi lît bèc hoÆc dì t¹i c¶ng nhá h¬n 30% tæng träng t¶i toµn phÇn cña tµu thuû (DWT). c3- Tµu thuû vËn t¶i hµng ho¸ vµo, rêi c¶ng (cïng khu vùc hµng h¶i thuéc 1 c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 8 chuyÕn trong 1 th¸ng (mét lît vµo, rêi tÝnh b»ng mét chuyÕn) th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ®îc ¸p dông gi¶m 50% so víi møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. c4- Tµu thuû vËn t¶i hµnh kh¸ch vµo, rêi c¶ng (cïng 1 khu vùc hµng h¶i thuéc 1 c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 4 chuyÕn trong 1 th¸ng (mét lît vµo, rêi tÝnh b»ng mét chuyÕn) th× tõ chuyÕn thø 5 trë ®i trong th¸ng ®îc ¸p dông gi¶m 50% so víi møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy; Trõ trêng hîp ®Æc biÖt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh riªng cña Bé Tµi chÝnh. ®) Trêng hîp sau ®©y ®îc gi¶m 70% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy: ®1- Tµu thuû ra vµo ®Ó söa ch÷a hoÆc ph¸ dì. ®2- Tµu thuû cã träng t¶i dung tÝch toµn phÇn (GT) tõ 40.000 GT trë lªn vµo, rêi c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Ó söa ch÷a (kh«ng xÕp dì hµng ho¸, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch). NÕu møc thu tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn nµy thÊp h¬n møc thu phÝ ®èi víi tµu thuû cã träng t¶i b»ng 40.000 GT th× thu b»ng møc cña tµu thuû cã träng t¶i 40.000 GT. NÕu møc tÝnh to¸n theo ®iÒu kiÖn nµy cao h¬n møc thu phÝ ®èi víi tµu thuû cã träng t¶i b»ng 100.000 GT th× thu b»ng møc thu cña tµu thuû cã träng t¶i 100.000 GT. e) MiÔn phÝ träng t¶i ®èi víi nh÷ng trêng hîp sau ®©y: e1- Tµu thuû vµo ra tr¸nh b·o, cÊp cøu bÖnh nh©n, nghiªn cøu khoa häc theo hiÖp ®Þnh gi÷a 2 ChÝnh phñ. e2- Tµu thuû con chë kh¸ch tõ tµu mÑ neo t¹i khu vùc hµng h¶i ®îc phÐp vµo bê (hoÆc ngîc l¹i). f) Mét sè quy ®Þnh kh¸c: f1- §èi víi tµu LASH : Tµu thuû mÑ tÝnh b»ng 50% møc thu t¬ng øng víi nh÷ng quy ®Þnh trªn (kh«ng tÝnh cho sµ lan con); Sµ lan con ¸p dông b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn nhng chØ ¸p dông trong trêng hîp rêi tµu mÑ ®Õn c¸c c¶ng kh¸c kh«ng thuéc c¶ng tµu mÑ tËp kÕt (t¹i c¶ng sµ lan con rêi tµu mÑ kh«ng thu). f2- Tµu thuû mçi lît vµo, rêi ®ång thêi cã nhiÒu møc gi¶m th× chØ ®îc ¸p dông mét møc gi¶m cao nhÊt. II- PhÝ ®¶m b¶o hµng h¶i: 1. Møc thu phÝ ®¶m b¶o hµng h¶i (§B HH) ®èi víi mçi lît tµu thuû vµo, rêi c¶ng hoÆc ®i qua luång ph¶i tr¶ phÝ §BHH quy ®Þnh nh sau (trõ 1 sè tr- êng hîp cã quy ®Þnh riªng):
 6. 6 §¬n vÞ tÝnh : USD/GT Lo¹i tµu Khu vùc 1 vµ 3 Khu vùc 2 A 1 2 1. Tµu thuû (trõ tµu LASH) -Lît vµo: 0,24 0,18 -Lît rêi: 0,24 0,18 2. Tµu LASH: a) Tµu mÑ: - Lît vµo: 0,09 0,07 - Lît rêi: 0,09 0,07 b) Sµ lan con: (Sµ lan con chØ thu khi rêi tµu mÑ ®Ó ®i trªn luång) - Lît vµo: 0,13 0,080 - Lît rêi: 0,13 0,080 2. Mét sè trêng hîp ¸p dông møc thu theo quy ®Þnh sau ®©y: a) §èi víi mçi chuyÕn tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn ViÖt Nam: a1- C¶ng thø 1 ¸p dông møc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. a2- Tõ c¶ng thø 2 trë ®i (kh«ng cïng mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý) thu b»ng 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. Riªng c¸c c¶ng thø 2 trë ®i trong cïng mét khu vùc c¶ng vô qu¶n lý kh«ng ph¶i nép phÝ §BHH. b) Gi¶m 30% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: b1- Tµu thuû chë kh¸ch vµo c¸c khu vùc hµng h¶i ViÖt Nam, ®îc phÐp ®Ëu t¹i c¸c vïng neo ®Ëu, sö dông ph¬ng tiÖn thuû kh¸c ®Ó ®a ®ãn kh¸ch vµo tham quan du lÞch t¹i c¸c ®¶o (c¸c tµu con chë kh¸ch tõ tµu mÑ vµo bê hoÆc ngîc l¹i kh«ng thu phÝ b¶o ®¶m an toµn hµng h¶i). b2- Tµu thuû vµo, rêi c¶ng cã khèi lîng hµng ho¸ mçi lÇn xÕp hoÆc dì t¹i c¶ng nhá h¬n 50% tæng träng t¶i toµn phÇn cña tµu thuû (DWT). c) Gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: c1- Tµu thuû vµo, rêi ®Ó cÊp cøu bÖnh nh©n (cã cËp cÇu c¶ng). c2- Tµu thuû chuyªn dïng chë « t« vµ c¸c thiÕt bÞ tù l¨n b¸nh vµo, rêi c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam ®Ó giao nhËn hµng. c3- Tµu thuû vµo, rêi c¶ng cã khèi lîng hµng ho¸ xÕp hoÆc dì t¹i c¶ng nhá h¬n 30% tæng träng t¶i toµn phÇn cña tµu thuû (DWT). c4- Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû chë hµng ho¸ vµo, rêi c¶ng (cïng khu vùc hµng h¶i thuéc mét c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 8 chuyÕn trong 1 th¸ng (mét lît vµo, vµ mét lît rêi tÝnh 1 chuyÕn) th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ®îc gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh. c5- Tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vËn t¶i hµnh kh¸ch vµo, rêi c¶ng (cïng khu vùc hµng h¶i thuéc mét c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 4 chuyÕn trong 1 th¸ng (mét lît vµo, vµ mét lît rêi tÝnh 1 chuyÕn) th× tõ chuyÕn thø 5 trë ®i
 7. 7 trong th¸ng ®îc gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh; Trõ trêng hîp ®Æc biÖt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh riªng cña Bé Tµi chÝnh. d) Mét sè quy ®Þnh kh¸c: d1- Gi¶m 70% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy ®èi víi tµu thuû ®Õn vÞ trÝ hµng h¶i ®îc phÐp (kh«ng vµo ra c¶ng) ®Ó nhËn dÇu, níc ngät, thùc phÈm, thay ®æi thuyÒn viªn, cÊp cøu bÖnh nh©n (trõ trêng hîp cËp cÇu c¶ng quy ®Þnh t¹i ®iÓm c). d2- Gi¶m 70 % møc thu t¹i ®iÓm 1 møc nµy ®èi víi tµu thuû h háng ph¶i vµo, rêi c¶ng ®Ó söa ch÷a hoÆc thanh lý. d3- Tµu thuû qu¸ c¶nh ®i Phn«mpªnh (C¨mpuchia) thu t¨ng 50% (b»ng 1,5 lÇn) møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. d4- §èi víi tµu thuû ®ång thêi cã nhiÒu møc gi¶m th× mçi lît vµo, rêi chØ ®îc ¸p dông mét møc gi¶m cao nhÊt. III- PhÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh vµ phÝ sö dông cÇu bÕn, phao neo: 1. PhÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh: a) §èi víi tµu thuû: a1- Tµu thuû neo t¹i vòng vÞnh do c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý ph¶i tr¶ phÝ theo møc: 0,0006 USD/GT-giê. a2- Trêng hîp tµu thuû neo, ®Ëu nhiÒu n¬i trong ph¹m vi mét c¶ng do c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý th× tÝnh theo thêi gian thùc tÕ neo, ®Ëu tõng khu vùc, sau ®ã céng l¹i. b) §èi víi hµng ho¸ (hµng ho¸ qua vòng, vÞnh): b1- Tµu thuû lµm hµng t¹i vòng, vÞnh th× chñ hµng hoÆc ngêi ®îc uû th¸c ph¶i tr¶ phÝ theo møc: 0,15 USD/tÊn. b2- §èi víi hµng ho¸ lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xÕp dì vµ ph¬ng tiÖn chuyªn dïng: - Xe b¶o «n, xe xÝch, gÇu ngo¹m, xe l¨n ®êng, xe n©ng hµng, cÇn cÈu: 3 USD/chiÕc. - ¤t« tõ 15 chç ngåi trë xuèng, xe cã träng t¶i tõ 2,5 tÊn trë xuèng: 1 USD/chiÕc. - C¸c «t« kh¸c ngoµi c¸c lo¹i ®· quy ®Þnh trªn: 2 USD/chiÕc. 2. PhÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t vµ c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý: a) §èi víi tµu thuû: a1- Tµu thuû ®ç t¹i cÇu, phao ph¶i tr¶ phÝ nh sau: - §ç t¹i cÇu: 0,0035 USD/GT-giê - §ç t¹i phao: 0,0014 USD/GT-giê
 8. 8 a2- Trêng hîp tÇu ®ç nhiÒu n¬i trong ph¹m vi mét c¶ng do c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý th× tÝnh theo thêi gian vµ møc thu thùc tÕ tµu ®ç tõng khu vùc, sau ®ã céng l¹i. a3- Trêng hîp nhËn ®îc lÖnh rêi c¶ng, tµu vÉn chiÕm cÇu, phao ph¶i tr¶ phÝ theo møc sau: - ChiÕm cÇu: 0,006 USD/GT-giê. a4- Trêng hîp tµu thuû ®ç ¸p m¹n víi tµu kh¸c ë cÇu th× thu b»ng 50% møc thu ®ç t¹i cÇu. a5- Trêng hîp kh«ng lµm hµng ®îc do thêi tiÕt trªn 1 ngµy (24 giê liªn tôc) hoÆc ph¶i nhêng cÇu cho tµu thuû kh¸c theo lÖnh cña C¶ng vô th× ®îc miÔn sö dông cÇu, bÕn, phao neo cña thêi gian kh«ng lµm hµng. b) §èi víi hµng ho¸: b1- Hµng ho¸ qua cÇu bÕn, phao chñ hµng hoÆc ngêi ®îc uû th¸c ph¶i tr¶ phÝ theo møc sau: - Lµm hµng t¹i cÇu c¶ng: 0,3 USD/tÊn - Lµm hµng t¹i phao: 0,15 USD/tÊn. b2- §èi víi hµng ho¸ lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i, xÕp dì vµ ph¬ng tiÖn chuyªn dïng: - Xe b¶o «n, xe xÝch, gÇu ngo¹m, xe l¨n ®êng, xe n©ng hµng, cÇn cÈu: 3 USD/chiÕc. - ¤t« tõ 15 chç ngåi trë xuèng, xe cã träng t¶i tõ 2,5 tÊn trë xuèng: 1 USD/chiÕc. - C¸c «t« kh¸c ngoµi c¸c lo¹i ®· quy ®Þnh trªn: 2 USD/chiÕc. - §èi víi hµng láng (gas láng, x¨ng dÇu, nhùa ®êng láng...) lµm hµng b»ng ph¬ng ph¸p b¬m rãt tõ tµu biÓn lªn xe bån lµ 1 USD/tÊn. c) §èi víi hµnh kh¸ch: Hµnh kh¸ch qua cÇu bÕn ph¶i tr¶ møc phÝ cÇu bÕn nh sau (trõ trÎ em díi 12 tuæi kh«ng thu): c1- Lît vµo: 1 USD/ngêi/lît. c2- Lît rêi: 1 USD/ngêi/lît. §èi víi can«, ph¬ng tiÖn thuû chë kh¸ch tõ tµu thuû lín vµo ®¶o hay ®Êt liÒn, còng thu phÝ theo møc trªn. Trêng hîp ®Æc biÖt ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh riªng cña Bé Tµi chÝnh. 3. Tµu thuû cã träng t¶i díi 200 GT, tæng thu hai lo¹i phÝ neo ®Ëu t¹i vòng, vÞnh vµ phÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo mét chuyÕn (bao gåm lît vµo vµ lît rêi) lµ 46 USD/tµu trong ph¹m vi 5 ngµy; ngµy thø 6 trë ®i, mçi ngµy thu thªm 11 USD/tµu. IV- LÖ phÝ thñ tôc: 1. Tµu thuû vµo, rêi c¶ng ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc qu¶n lý nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¶i nép lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh sau ®©y (mét lît vµo c¶ng vµ mét lît rêi c¶ng tÝnh b»ng mét chuyÕn):
 9. 9 a) Tµu thuû cã träng t¶i nhá h¬n 600GT: 20USD/chuyÕn. b) Tµu thuû cã träng t¶i tõ 600 GT ®Õn 1.000 GT: 50USD/ chuyÕn . c) Tµu thuû cã träng t¶i trªn 1.000 GT: 100USD/chuyÕn. 2. LÖ phÝ chøng nhËn kh¸ng nghÞ hµng h¶i: 20 USD/b¶n/lÇn.
 10. 10 Phô lôc sè 2: phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®èi víi tµu thuû t¶i néi ®Þa (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/ 2001/Q§/BTC ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) A/ §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông biÓu phÝ nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vËn t¶i hµng ho¸, hµnh kh¸ch gi÷a c¸c c¶ng ViÖt Nam thùc tÕ vµo, rêi, ®i qua hoÆc neo ®Ëu t¹i khu vùc hµng h¶i, vïng níc thuéc c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam. B/ Møc thu: I- PhÝ träng t¶i: 1. Møc thu phÝ träng t¶i: a) Lît vµo: 250 ®ång/GT. b) Lù¬t rêi: 250 ®ång/GT. 2. Mét sè trêng hîp ®îc ¸p dông møc thu sau ®©y: a) Gi¶m 30% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy ®èi víi tµu thuû vµo ra khu vùc hµng h¶i hoÆc vïng níc do C¶ng vô qu¶n lý ®Ó söa ch÷a, lÊy nhiªn liÖu, thùc phÈm, níc ngät, thay ®æi thuyÒn viªn nhng kh«ng xÕp dì hµng ho¸, kh«ng nhËn, tr¶ kh¸ch. b) Gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy ®èi víi tµu thuû chØ ®ç ë phao, vòng, vÞnh suèt thêi gian dì hµng. c) MiÔn phÝ träng t¶i ®èi víi: c1- Tµu thuû cña c¸c lùc lîng vò trang, c«ng an, h¶i quan ®ang thùc hiÖn c«ng vô (trêng hîp lµm kinh tÕ vµ chë hµng thuª cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ th× kh«ng ®îc miÔn). c2- Tµu thuû vµo rêi c¶ng ®Ó tr¸nh b·o, cÊp cøu bÖnh nh©n nhng kh«ng xÕp dì hµng, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch. II- PhÝ ®¶m b¶o hµng h¶i: 1. Møc thu phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i (§BHH) ®èi víi tµu thuû vµo, rêi c¶ng hoÆc ®i qua luång ph¶i tr¶ phÝ §BHH nh sau: a) Tµu thuû cã träng t¶i tõ 2.000 GT trë xuèng: a1- Lît vµo: 250 ®ång/ GT.
 11. 11 a2- Lît rêi: 250 ®ång/GT. b) Tµu thuû cã träng t¶i trªn 2.000 GT: b1- Lît vµo: 500 ®ång/GT. b2- Lît rêi: 500 ®ång/GT. 2. Trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n cã tµu thuû vµo, rêi c¶ng (cïng mét khu vùc hµng h¶i thuéc mét c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 8 chuyÕn mét th¸ng th× tõ chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ®îc gi¶m 50 % phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i. 3. MiÔn phÝ §BHH ®èi víi nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) Tµu thuû cã träng t¶i díi 50GT . b) Tµu thuû vµo, rêi c¶ng v× môc ®Ých tr¸nh b·o, cÊp cøu bÖnh nh©n, lÊy thùc phÈm, nhiªn liÖu, níc ngät nhng kh«ng xÕp dì hµng, kh«ng nhËn tr¶ kh¸ch. c) Tµu s«ng, bao gåm: tµu kÐo, ®Èy, tµu lai d¾t, sµ lan biÓn, sµ lan LASH thuéc ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng s«ng ®· nép phÝ b¶o ®¶m ®êng s«ng th× kh«ng ph¶i nép phÝ B§HH. III- PhÝ neo ®Ëu t¹i vòng vÞnh vµ phÝ sö dông cÇu, bÕn phao neo: 1. PhÝ neo, ®Ëu t¹i vòng vÞnh: 4 ®ång/GT-giê. 2. PhÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t vµ c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý: a) Tµu thuû ®ç t¹i cÇu: 15 ®ång/GT-giê. b) Tµu thuû ®ç t¹i phao: 7 ®ång/GT-giê. IV- LÖ phÝ thñ tôc: 1. Tµu thuû vµo, rêi c¶ng ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ tôc qu¶n lý nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ph¶i nép lÖ phÝ theo møc thu sau ®©y (mét lît vµo vµ mét lît ra tÝnh b»ng mét chuyÕn): §¬n vÞ tÝnh: ®ång/chuyÕn TT Lo¹i ph¬ng tiÖn Møc thu 1 Tµu thuû, thuyÒn gç nhá chë kh¸ch, sµ lan tù hµnh cã 10.000 träng t¶i tõ 200 TÊn chë xuèng. 2 Tµu thuû cã träng t¶i díi 200 GT. §oµn sµ lan vËn t¶i 30.000 ®êng s«ng (bao gåm tµu lai, kÐo, ®Èy) 3 Tµu thuû cã träng t¶i tõ 200 GT ®Õn díi 1000 GT. 50.000 4 Tµu thuû cã träng t¶i tõ 1000 GT ®Õn díi 5000 GT. 100.000 5 Tµu thuû cã träng t¶i tõ 5000 GT chë lªn 200.000 2. LÖ phÝ chøng nhËn kh¸ng nghÞ hµng h¶i: 30.000 (ba m¬i ngµn) ®ång/b¶n/lÇn.
 12. 12 Phô lôc sè 3 PhÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/ 2001/Q§/BTC ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) I- §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông biÓu phÝ, lÖ phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt, bao gåm: 1. Tµu thuû cña tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (gäi chung lµ tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam) ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ. 2. Tµu thuû thuéc së h÷u cña tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam cho tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi thuª ®Ó ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ. 3. Tµu thuû chuyªn dông (chë dÇu th«, chë xi m¨ng rêi, chë khÝ ho¸ láng,...) vµ c¸c tµu thuû thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc do tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam thuª cña níc ngoµi theo hîp ®ång thuª tµu ký víi níc ngoµi ®Ó vËn t¶i quèc tÕ. 4. Tµu thuû (kh«ng ph©n biÖt tµu cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi hay cña tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam) vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, qu¸ c¶nh cho chñ hµng lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (trõ hµng ho¸ s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam vËn néi ®Þa vµ tiªu thô néi ®Þa). §èi tîng ¸p dông biÓu phÝ hµng h¶i ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i môc nµy ph¶i cung cÊp (xuÊt tr×nh b¶n chÝnh, cung cÊp b¶n sao) cho c¬ quan thu phÝ hå s¬ x¸c minh thuéc ®èi tîng ¸p dông theo quy ®Þnh cña Côc Hµng h¶i ViÖt Nam. Trêng hîp kh«ng cung cÊp ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh th× ph¶i nép phÝ theo møc thu vËn t¶i quèc tÕ (Phô lôc sè 1). II- Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÝ, lÖ phÝ hµng h¶I ®èi víi mét sè trêng hîp ®Æc biÖt: 1. Trêng hîp vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, qu¸ c¶nh vµ chë thuª cho níc ngoµi: a) NÕu nhËn hµng xuÊt khÈu ë nhiÒu c¶ng: thu phÝ hµng h¶i lùît rêi ë c¶ng xuÊt cuèi cïng theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i quèc tÕ. T¹i c¸c c¶ng tríc ®ã vµ lùît vµo cña c¶ng xuÊt cuèi cïng thu theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa. b) NÕu tr¶ hµng nhËp khÈu, sau ®ã nhËn hµng ®Ó vËn t¶i gi÷a c¸c c¶ng biÓn ViÖt Nam: Thu phÝ hµng h¶i lît vµo theo biÓu phÝ vËn t¶i quèc tÕ; lît rêi thu theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa. c) NÕu tr¶ hµng néi ®Þa, sau ®ã nhËn hµng xuÊt khÈu: thu phÝ hµng h¶i lît rêi theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i quèc tÕ, lît vµo thu theo biÓu phÝ vËn t¶i néi ®Þa.
 13. 13 d) NÕu chë hµng nhËp khÈu tr¶ hµng t¹i nhiÒu c¶ng ViÖt Nam (kÓ c¶ kh«ng hoÆc cã nhËn hµng ®Ó vËn t¶i néi ®Þa): thu phÝ hµng h¶i lît vµo ë c¶ng ®Çu tiªn theo biÓu phÝ vËn t¶i quèc tÕ, lît rêi ë c¶ng ®Çu tiªn vµ phÝ hµng h¶i ë c¶ng tiÕp theo thu theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa. e) NÕu trong qu¸ tr×nh vËn t¶i cã vµo, rêi c¶ng ViÖt Nam (kh«ng nhËn hoÆc tr¶ hµng) vµ víi nh÷ng lý do hµng h¶i chÝnh ®¸ng: thu phÝ hµng h¶i theo biÓu phÝ vËn t¶i néi ®Þa. 2. Tµu thuû chuyªn dïng ®¸nh b¾t thuû, h¶i s¶n khi lµm nhiÖm vô vËn t¶i ®îc gi¶m 50% phÝ träng t¶i khi vµo, rêi c¶ng biÓn ViÖt Nam 3. MiÔn thu phÝ träng t¶i ®èi víi tµu thuû chuyªn dïng ®¸nh b¾t c¸ vµ thuyÒn buåm thÓ thao cña ViÖt Nam. 4. MiÔn phÝ neo t¹i vòng vÞnh ®èi víi tµu thuû ViÖt Nam (kÓ c¶ tµu thuû ®i thuª) vËn t¶i quèc tÕ. 5. Møc thu phÝ hµng h¶i ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i môc I BiÓu phÝ nµy nh sau: a) PhÝ träng t¶i: a1- Lît vµo: 0,05 USD/GT. a2- Lît rêi : 0,05 USD/GT. b) PhÝ §BHH: §¬n vÞ tÝnh : USD/GT TT Lo¹i tµu Khu vùc 1 vµ 3 Khu vùc 2 1 Tµu thuû (trõ tµu LASH): - Lît vµo 0,14 0,11 - Lît rêi 0,14 0,11 2 Tµu LASH: a) Tµu mÑ: - Lît vµo 0,05 0,04 - Lît rêi 0,05 0,04 b) Sµ lan con: - Lît vµo 0,08 0,05 - Lît rêi 0,08 0,05 Sµ lan con chØ thu khi rêi tµu mÑ ®i trªn luång 6. VÒ thêi gian tÝnh phÝ neo ®Ëu t¹i vòng vÞnh vµ phÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t vµ c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý: a) Tµu thuû ViÖt Nam tr¶ hµng nhËp khÈu: ¸p dông biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i quèc tÕ kÓ tõ khi tµu vµo c¶ng ®Õn khi kÕt thóc lµm hµng nhËp khÈu; tõ khi kÕt thóc lµm hµng nhËp khÈu trë ®i ¸p dông biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa. b) Tµu thuû ViÖt Nam vµo c¶ng ®Ó tr¶ hµng vËn t¶i néi ®Þa hoÆc ch¹y rçng vµo c¶ng ®Ó nhËn hµng xuÊt khÈu: Trong thêi gian cha xÕp hµng (tÝnh tõ khi tµu vµo c¶ng) ¸p dông biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa. Tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu xÕp hµng ®Õn khi rêi c¶ng ¸p dông biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i quèc tÕ.
 14. 14 7. LÖ phÝ thñ tôc: Trêng hîp t¹i mét c¶ng, tµu ph¶i thanh to¸n mét lît theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i quèc tÕ vµ mét lÇn theo biÓu phÝ hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa th× phÝ thñ tôc thu b»ng 50% møc thu vËn t¶i quèc tÕ, céng víi (+) 50% møc thu vËn t¶i néi ®Þa. 7. §èi víi khu vùc chuyÓn t¶i V¹n Gia thuéc ®Þa phËn huyÖn H¶i Ninh tØnh Qu¶ng Ninh: a) Gi¶m 40% phÝ hµng h¶i bao gåm: phÝ träng t¶i, phÝ neo ®Ëu t¹i vòng vÞnh, phÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo do c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý, phÝ §BHH víi tµu thuû vËn t¶i quèc tÕ vµ phÝ träng t¶i, phÝ b¶o ®¶m hµng h¶i vËn t¶i néi ®Þa. b) LÖ phÝ thñ tôc ¸p dông theo møc sau: b1- Tµu thuû cã träng t¶i nhá h¬n 500 GT : 10 USD/ chuyÕn. b2- Tµu thuû cã träng t¶i tõ 500 GT trë lªn: 20 USD/ chuyÕn.
 15. 15 Phô lôc 4: phÝ hµng h¶i ¸p dông t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (Tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn) vµ c¸c c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/ 2001/Q§/BTC ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) A/ §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông biÓu phÝ nµy bao gåm: 1. Tµu thuû chë hµng lµ dÇu th« t¹i c¸c c¶ng xuÊt dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn). 2. Tµu thuû chuyªn dïng phôc vô th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ (tµu thuû ho¹t ®éng dÞch vô dÇu khÝ, c«ng tr×nh, cøu hé, kh¶o s¸t ®Þa chÊn, khoan..), tµu thuû chë hµng xuÊt, nhËp khÈu phôc vô cho ho¹t ®éng dÇu khÝ vµ c¸c tµu thuû kh¸c vµo ra c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ. 3. Hµng ho¸ qua cÇu bÕn t¹i c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ . B/ PhÝ hµng h¶i ¸p dông t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th«: I. PhÝ träng t¶i: 1. TÊt c¶ c¸c tµu thuû ho¹t ®éng t¹i ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn ) ®Òu ph¶i tr¶ phÝ träng t¶i. PhÝ träng t¶i tÝnh cho tõng lît tµu thuû vµo, rêi trong khu vùc hµng h¶i hoÆc vïng níc c¶ng mµ c¸c c¶ng vô qu¶n lý theo møc sau: - Lît vµo: 0,085USD/GT. - Lît rêi: 0,085USD/GT. II- PhÝ ®¶m b¶o hµng h¶i. MiÔn phÝ §BHH ®èi víi tµu thuû vµo ra c¸c ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« (Tr¹m rãt dÇu kh«ng bÕn). III. PhÝ neo ®Ëu t¹i vòng vÞnh do c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý: PhÝ neo ®Ëu t¹i vòng vÞnh ®îc ¸p dông theo møc sau: 0,0003 USD/GT- giê. IV- LÖ phÝ thñ tôc: Tµu thuû vµo, rêi ph©n c¶ng xuÊt dÇu th« ph¶i lµm c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc ph¶i tr¶ phÝ thñ tôc víi møc 100 USD/chuyÕn (chuyÕn bao gåm c¶ lît vµo vµ lît rêi).
 16. 16 C/ PhÝ Hµng h¶i t¹i c¸c c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ: I. PhÝ träng t¶i. 1. TÊt c¶ c¸c tµu thuû ho¹t ®éng t¹i c¸c c¶ng chuyªn dïng phôc vô dÇu khÝ ph¶i tr¶ phÝ träng t¶i. PhÝ träng t¶i tÝnh cho tõng lît tµu thuû vµo, rêi trong khu vùc hµng h¶i hoÆc vïng níc c¶ng mµ c¸c c¶ng vô qu¶n lý theo møc sau: a) Lît vµo: 0,085USD/GT. b) Lît rêi: 0,085USD/GT. a) Trêng hîp trong 1 chuyÕn ®i, tµu thuû ra vµo nhiÒu c¶ng biÓn ViÖt nam: a1- C¶ng thø nhÊt ¸p dông møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1. a2- Tõ c¶ng thø hai trë ®i (kh«ng cïng 1 ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý) ¸p dông nh sau: - Lît vµo:0,04 USD/GT. - Lît rêi:0,04 USD/GT. C¸c c¶ng thø hai trë ®i trong cïng 1 khu vùc c¶ng vô qu¶n lý kh«ng thu. b) Gi¶m 30% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 cho tµu thuû vµo, rêi c¶ng ®Ó thay ®æi thuyÒn viªn mµ kh«ng xÕp dì hµng ho¸. c) Gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 cho tµu thuû vµo, rêi c¶ng ®Ó söa ch÷a. d) MiÔn phÝ träng t¶i cho tµu thuû vµo, rêi c¶ng ®Ó tr¸nh b·o, cÊp cøu bÖnh nh©n víi ®iÒu kiÖn chÊp hµnh ®óng lÖnh vµo vµ rêi bÕn cña C¶ng vô. e) Tµu thuû mçi lît vµo, rêi c¶ng ®ång thêi cã nhiÒu møc gi¶m, th× chØ ®îc tÝnh mét møc gi¶m cao nhÊt. f) Tµu thuû vµo, rêi c¶ng (cïng khu vùc hµng h¶i thuéc 1 c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 8 chuyÕn trong 1 th¸ng (chuyÕn bao gåm 1 lît vµo vµ 1 lît ra), tõ chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ®îc gi¶m 50% møc phÝ träng t¶i quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1. II- PhÝ ®¶m b¶o hµng h¶i: 1. Tµu thuû mçi lît vµo, rêi c¶ng hoÆc ®i qua luång ph¶i tr¶ phÝ §BHH theo møc sau: a) Lît vµo:0,24 USD/GT. b) Lît rêi:0,24 USD/GT. 2. Trêng hîp trong 1 chuyÕn ®i tµu thuû vµo, rêi nhiÒu c¶ng biÓn ViÖt Nam: a) C¶ng thø nhÊt ¸p dông møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1. b) C¶ng thø hai trë ®i (kh«ng cïng mét ®¬n vÞ c¶ng vô qu¶n lý) ¸p dông nh sau: b1- Lît vµo: 0,12 USD/GT.
 17. 17 b2- Lît rêi: 0,12 USD/GT. C¸c c¶ng thø hai trë ®i trong cïng mét khu vùc c¶ng vô qu¶n lý kh«ng thu. c) Gi¶m 50% møc thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 cho tµu thuû vµo, rêi c¶ng ®Ó cÊp cøu bÖnh nh©n (cã cËp cÇu c¶ng). d) Tµu thuû vµo, rêi c¶ng (cïng khu vùc hµng h¶i thuéc mét c¶ng vô qu¶n lý) nhiÒu h¬n 8 chuyÕn trong 1 th¸ng (chuyÕn bao gåm 1lît vµo vµ 1 lît rêi), tõ chuyÕn thø 9 trë ®i trong th¸ng ®îc gi¶m 50% møc phÝ B§HH. e) Tµu thuû mçi lît vµo, rêi c¶ng ®ång thêi cã nhiÒu møc gi¶m, th× chØ ®îc tÝnh mét møc gi¶m cao nhÊt. III- PhÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t vµ c¬ quan c¶ng vô qu¶n lý: 1. §èi víi ph¬ng tiÖn: a) Tµu thuû trùc tiÕp cËp cÇu bÕn cã lµm hµng hoÆc nhËn dÇu, níc, ¸p dông møc thu: 0,33USD/m-giê, møc thu tèi thiÓu cho 1 lÇn cËp cÇu lµ 90USD/tµu. b) Tµu thuû trùc tiÕp cËp cÇu bÕn kh«ng lµm hµng hoÆc kh«ng nhËn dÇu, níc ¸p møc thu: 0,4 USD/m-giê, møc thu tèi thiÓu cho 1 lÇn cËp cÇu lµ: 110 USD/tµu. c) Tµu thuû ®ç ¸p m¹n song song víi tµu thuû kh¸c cËp t¹i cÇu c¶ng ¸p dông møc thu: 0,09 USD/m-giê , møc thu tèi thiÓu cho 1 lÇn ®ç ¸p m¹n lµ 25 USD/tµu. 2. §èi víi hµng ho¸ lµ 1 USD/tÊn. Ngêi thanh to¸n phÝ sö dông cÇu, bÕn, phao neo lµ chñ hµng hoÆc ngêi ®îc uû th¸c. IV- LÖ PhÝ thñ tôc: Tµu thuû vµo ra c¶ng biÓn ViÖt Nam ph¶i lµm c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ ph¶i tr¶ phÝ thñ tôc nh sau: 100USD/chuyÕn (ChuyÕn bao gåm c¶ lît vµo vµ lît rêi).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2