Quyết định 48/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định 48/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 48/2004/Q§­BTC  ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt  t h u Õ   n h Ë p   k h È u   c ñ a   m é t   s è   m Æ t   h µ n g   t h u é c   n h ã m   2 7 1 0   t r o n g  BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®∙i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  khung   thuÕ   suÊt   quy  ®Þnh   t¹i  BiÓu   thuÕ   nhËp   khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo   NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña ñy ban   thêng   vô   Quèc   héi   khãa   X,   ®∙   ®îc   söa   ®æi   bæ   sung   theo   NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ­UBTVQH11 ngµy 19/6/2003 cña ñy  ban thêng vô Quèc héi khãa XI; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø C«ng v¨n sè 2333/VPCP­KTTH ngµy 12/05/2004 cña   V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh   phñ vÒ viÖc xö lý lç vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh   x¨ng dÇu. Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ;   QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:  Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña mét sè mÆt hµng thuéc  nhãm  2710 quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 224/2003/Q§/BTC  ngµy 25/12/2003  cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh  thµnh  møc thuÕ suÊt  thuÕ  nhËp khÈu  u ®∙i  míi  nh sau: M∙ hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  suÊt  (%)
  2. 2 271 DÇu   cã   nguån   gèc   tõ   dÇu   má   vµ   c¸c  0 lo¹i   dÇu   thu   ®îc   tõ   c¸c   kho¸ng   bi­ tum,   trõ   dÇu   th«;   c¸c   chÕ   phÈm   cha  ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã  chøa tõ 70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu  cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i  dÇu   thu®îc   tõ   c¸c   kho¸ng   bitum,  nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬  b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã; dÇu th¶i ­ DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c  lo¹i   dÇu   thu   ®îc   tõ   c¸c   kho¸ng   bi­ tum   (trõ   d¹ng   th«)   vµ   c¸c   chÕ   phÈm  cha   ®îc   chi   tiÕt   hoÆc   ghi   ë   n¬i  kh¸c,   cã   chøa   tõ   70%   khèi   lîng   trë  lªn   lµ   dÇu   cã   nguån   gèc   tõ   dÇu   má  hoÆc   c¸c   lo¹i   dÇu   thu   ®îc   tõ   c¸c  kho¸ng   bitum   nµy   lµ   thµnh   phÇn   c¬  b¶n   cña   c¸c   chÕ   phÈm   ®ã,   trõ   dÇu  th¶i: 271 11 ­ ­ DÇu nhÑ vµ c¸c chÕ phÈm: 0 271 11 11 ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i  0 0 cao cÊp 271 11 12 ­   ­   ­   X¨ng   ®éng   c¬   kh«ng   pha   ch×,  0 0 lo¹i cao cÊp 271 11 13 ­ ­ ­  X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i  0 0 th«ng dông  271 11 14 ­   ­   ­   X¨ng   ®éng   c¬   kh«ng   pha   ch×,  0 0 lo¹i th«ng dông 271 11 15 ­ ­ ­ X¨ng ®éng c¬ kh¸c, cã pha ch× 0 0 271 11 16 ­   ­   ­   X¨ng   ®éng   c¬   kh¸c,   kh«ng   pha  0 0 ch×  271 11 17 ­ ­ ­ X¨ng m¸y bay 10 0 271 11 18 ­ ­ ­ Tetrapropylene 5 0 271 11 21 ­ ­ ­ Dung m«i tr¾ng (white spirit) 5 0 271 11 22 ­ ­ ­ Dung m«i cã hµm lîng chÊt th¬m  5 0 díi 1%  271 11 23 ­ ­ ­ Dung m«i kh¸c 5 0 271 11 24 ­   ­   ­   Naptha,   reformate   vµ   c¸c   chÕ  0 phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng 0 271 11 25 ­ ­ ­ DÇu nhÑ kh¸c 0 0 271 11 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 0
  3. 3 271 19 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 0 ­ ­ ­ DÇu trung (cã kho¶ng s«i trung  b×nh) vµ c¸c chÕ phÈm:  271 19 11 ­ ­ ­ ­ DÇu ho¶ th¾p s¸ng 0 0 271 19 12 ­ ­ ­ ­ DÇu ho¶ kh¸c, kÓ c¶ dÇu ho¸  0 0 h¬i 271 19 13 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin  0 dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n  10 lùc) cã ®é chíp ch¸y tõ 23 ®é C trë  lªn 271 19 14 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin  0 dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n  10 lùc) cã ®é chíp ch¸y díi 23 ®é C  271 19 15 ­ ­ ­ ­ Paraphin m¹ch th¼ng 5 0 271 19 19 ­   ­   ­   ­   DÇu   trung   kh¸c   vµ   c¸c   chÕ  5 0 phÈm  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c: 271 19 21 ­ ­ ­ ­ DÇu th« ®∙ t¸ch phÇn nhÑ 5 0 271 19 22 ­ ­ ­ ­ DÇu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt  5 0 muéi than 271 19 23 ­ ­ ­ ­ DÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu nhên 5 0 271 19 24 ­ ­ ­ ­ DÇu  b«i  tr¬n  dïng cho ®éng  5 0 c¬ m¸y bay 271 19 25 ­ ­ ­ ­ DÇu b«i tr¬n kh¸c 10 0 271 19 26 ­ ­ ­ ­ Mì b«i tr¬n 5 0 271 19 27 ­ ­ ­ ­ DÇu  dïng  trong bé h∙m thuû  3 0 lùc (dÇu phanh) 271 19 28 ­ ­ ­ ­ DÇu  biÕn  thÕ hoÆc dÇu dïng  0 cho bé phËn ng¾t m¹ch  5 271 19 31 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diesel dïng   cho  0 0 ®éng c¬ tèc ®é cao 271 19 32 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diesel kh¸c  0 0 271 19 33 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu ®èt kh¸c 0 0 271 19 39 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 0 ­ DÇu th¶i: 271 91 00 ­   ­   Chøa   biphenyl   ®∙   polyclo   ho¸  0 (PCBs),   terphenyl   ®∙   polyclo   ho¸  20 (PCTs) hoÆc biphenyl ®∙ polybrom ho¸  (PBBs) 
  4. 4 271 99 00 ­ Lo¹i kh¸c 20 0 §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai  hµng   nhËp   khÈu   nép   cho   c¬   quan   H¶i   quan   tõ   ngµy  25/05/2004.
Đồng bộ tài khoản