Quyết định 48/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
92
lượt xem
17
download

Quyết định 48/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuốc trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH cña bé trëng Bé TµI CHÝNH Sè 48/2005/Q§-BTC ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc söa ®èi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi mét sè mÆt hµng thuèc trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ-UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/06/2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ; QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng thuèc thuéc nhãm 3004 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i (gåm BiÓu sè I vµ BiÓu sè II) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§- BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh c¸c møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi quy ®Þnh t¹i Danh môc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Phô lôc I vµ Phô lôc II) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §èi víi nh÷ng mÆt hµng kh«ng ®îc chi tiÕt tªn cô thÓ trong BiÓu sè II th× ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i BiÓu sè I. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
  2. 2 PHô LôC I DANH MôC SöA §æI THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈu MéT Sè M¼T HµNG THUèC CñA BIÓU THUÕ NHËP KHÈU ¦U §·I (BIÓU Sè I) Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48/2005/Q§-BTC ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ThuÕ suÊt M· hµng M« t¶ hµng ho¸ (%) 3004 Thuèc (trõ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 3002, 3005 hoÆc 3006) gåm c¸c s¶n phÈm ®· hoÆc cha pha trén, dïng cho phßng bÖnh hoÆc ch÷a bÖnh, ®· ®îc ®ãng gãi theo liÒu lîng (kÓ c¶ c¸c s¶n phÈm thuéc lo¹i dïng ®Ó truyÒn, hÊp thu qua gia) hoÆc lµm thµnh d¹ng nhÊt ®Þnh hoÆc ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ 3004 10 - Chøa c¸c penicillin hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng, cã cÊu tróc axit penicillanic hoÆc c¸c streptomycin hoÆc c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng: - - Chøa c¸c penicillin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 10 11 - - - Chøa penicillin G hoÆc muèi cña nã (trõ 10 penicillin G benzathin) 3004 10 12 - - - Chøa phenoxymethyl penicillin hoÆc muèi 10 cña nã 3004 10 13 - - - Chøa ampicillin hoÆc muèi cña nã, d¹ng 15 uèng 3004 10 14 - - - Chøa amoxycillin hoÆc muèi cña nã, d¹ng 15 uèng 3004 10 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa c¸c streptomycin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 10 21 - - - D¹ng mì 0 3004 10 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 20 - Chøa c¸c kh¸ng sinh kh¸c: - - Chøa c¸c tetracycline hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 11 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 12 - - - D¹ng mì 10 3004 20 19 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa c¸c chloramphenicol hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 21 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 22 - - - D¹ng mì 10 3004 20 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa erythromycin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã: 3004 20 31 - - - D¹ng uèng 10
  3. 3 3004 20 32 - - - D¹ng mì 10 3004 20 39 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa c¸c gentamycine, c¸c lincomycin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng : 3004 20 41 - - - Chøa c¸c gentamycine hoÆc c¸c dÉn xuÊt 10 cña chóng, d¹ng tiªm 3004 20 42 - - - Chøa c¸c lincomycin vµ c¸c dÉn xuÊt cña 10 chóng, d¹ng uèng 3004 20 43 - - - D¹ng mì 10 3004 20 49 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Chøa c¸c sulfamethoxazol vµ c¸c dÉn xuÊt cña chóng: 3004 20 51 - - - D¹ng uèng 10 3004 20 52 - - - D¹ng mì 10 3004 20 59 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 20 60 - - Chøa isoniazid, pyrazinamid, hoÆc c¸c dÉn 10 xuÊt cña chóng, d¹ng uèng 3004 20 90 - - Lo¹i kh¸c 0 - Chøa hormon hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 29.37 nhng kh«ng chøa kh¸ng sinh: 3004 31 00 - - Chøa Insulin 0 3004 32 - - Chøa hormon tuyÕn thîng thËn, c¸c dÉn xuÊt vµ chÊt cã cÊu tróc t¬ng tù cña chóng: 3004 32 10 - - - Chøa hydrocortisone sodium succinate 0 3004 32 20 - - - Chøa dexamethasone hoÆc c¸c dÉn xuÊt 5 cña nã 3004 32 30 - - - Chøa fluocinolone acetonide 10 3004 32 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Lo¹i kh¸c: 3004 39 10 - - - Chøa adrenaline 5 3004 39 90 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 40 - Chøa alkaloit hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña chóng nh- ng kh«ng chøa hormon, c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 29.37 hoÆc c¸c chÊt kh¸ng sinh : 3004 40 10 - - Chøa morphin hoÆc c¸c dÉn xuÊt cña nã, 0 d¹ng tiªm 3004 40 20 - - Chøa quinin hydroclorit hoÆc dihydroclorit, 5 d¹ng tiªm 3004 40 30 - - Chøa quinin sulphate hoÆc bisulphate, d¹ng 5 uèng 3004 40 40 - - Chøa quinin hoÆc c¸c muèi cña nã vµ thuèc 0 ®iÒu trÞ sèt rÐt, trõ hµng hãa thuéc c¸c ph©n nhãm tõ 3004.10 ®Õn 3004.30 3004 40 50 - - Chøa papaverine hoÆc berberine 5 3004 40 60 - - Chøa theophylline 5 3004 40 70 - - Chøa atropin sulphate 10 3004 40 90 - - Lo¹i kh¸c 0 3004 50 - Dîc phÈm kh¸c cã chøa vitamin hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2936:
  4. 4 3004 50 10 - - Xir« vµ c¸c dung dÞch vitamin d¹ng giät, dïng 0 cho trÎ em 3004 50 20 - - Chøa vitamin A, trõ hµng hãa thuéc m· sè 10 3004.50.10 vµ 3004.50.79 3004 50 30 - - Chøa vitamin B1, B2, B6 hoÆc B12, trõ hµng 10 hãa thuéc m· sè 3004.50.10, 3004.50.71 vµ 3004.50.79 3004 50 40 -- Chøa vitamin C, trõ hµng hãa thuéc m· sè 10 3004.50.10 vµ 3004.50.79 3004 50 50 -- Chøa Vitamin PP, trõ hµng hãa thuéc m· sè 5 3004.50.10 vµ 3004.50.79 3004 50 60 -- Chøa c¸c vitamin kh¸c, trõ hµng hãa thuéc m· 0 sè 3004.50.10 vµ 3004.50.79 - - Chøa c¸c lo¹i vitamin complex kh¸c: 3004 50 71 - - - Chøa vitamin nhãm B-complex 5 3004 50 79 - - - Lo¹i kh¸c 10 3004 50 90 - - Lo¹i kh¸c 0 3004 90 - Lo¹i kh¸c: 3004 90 10 - - Thuèc ®Æc hiÖu ®Ó ch÷a ung th, AIDS hoÆc 0 c¸c bÖnh khã ch÷a kh¸c - - DÞch truyÒn; c¸c dung dÞch dinh dìng hoÆc chÊt ®iÖn gi¶i dïng ®Ó truyÒn qua tÜnh m¹ch : 3004 90 21 - - - DÞch truyÒn sodium chloride 10 3004 90 22 - - - DÞch truyÒn glucose 5% 10 3004 90 23 - - - DÞch truyÒn glucose 30% 10 3004 90 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 3004 90 30 - - Thuèc s¸t khuÈn, s¸t trïng 0 - - Thuèc g©y tª: 3004 90 41 - - - Chøa procaine hydrochloride 5 3004 90 49 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Thuèc gi¶m ®au, thuèc h¹ sèt vµ c¸c lo¹i dîc phÈm kh¸c dïng ®Ó ®iÒu trÞ ho hoÆc c¶m cã hoÆc kh«ng chøa c¸c chÊt kh¸ng Histamin: 3004 90 51 --- Chøa acetylsalicylic acid, paracetamol hoÆc 10 dipyrone (INN) 3004 90 52 - - - Chøa chlorpheniramine maleate 10 3004 90 53 - - - Chøa diclofenac 10* 3004 90 54 - - - DÇu, cao xoa gi¶m ®au, d¹ng ®Æc hoÆc 10 láng 3004 90 59 - - - Lo¹i kh¸c 0 - - Thuèc ®iÒu trÞ bÖnh sèt rÐt: 3004 90 61 - - - Chøa artemisinin, artesunate hoÆc 5 chloroquine 3004 90 62 - - - Chøa primaquine 10 3004 90 69 - - - Lo¹i kh¸c 0* - - Thuèc tÈy giun: 3004 90 71 - - - Chøa piperazine hoÆc mebendazole (INN) 10 3004 90 72 - - - Chøa dichlorophen(INN) 0 3004 90 79 - - - Lo¹i kh¸c 0*
  5. 5 3004 90 80 - - Thuèc dïng ch÷a bÖnh ung th hoÆc tim m¹ch 0 b»ng c¸ch truyÒn, hÊp thô qua da (TTS) - - Lo¹i kh¸c: 3004 90 91 - - - Chøa sulpiride (INN), cimetidine (INN), 10 ranitidine (INN), nh«m hydroxit hoÆc magie hydroxit hoÆc oresol 3004 90 92 - - - Chøa piroxicam (INN) hoÆc ibuprofen 10* 3004 90 93 - - - Chøa phenobarbital, diazepam, 5 Chlorpromazine 3004 90 94 - - - Chøa salbutamol (INN) 5 3004 90 95 - - - Níc v« trïng ®Ó x«ng, lo¹i dîc phÈm 0 3004 90 96 - - - Chøa o-methoxyphenyl glycerylete 0 (Guaifenesin) 3004 90 97 - - - Thuèc nhá mòi chøa naphazoline hoÆc 10 xylometazoline hoÆc oxymetazoline 3004 90 98 - - - Sorbitol 5 3004 90 99 - - - Lo¹i kh¸c 0*
  6. 6 PHô LôC II DANH MôC SöA §æI THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU méT Sè M¼T HµNG THUèC CñA BIÓU THUÕ NHËP KHÈU ¦U §·I (BIÕU Sè II) Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 48 /2005/Q§-BTC ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh STT M« t¶ hµng ho¸ Thuéc m· ThuÕ suÊt hµng (%) 2.1 Thuèc ®«ng dîc 3004.90.69 10 3004.90.79 3004.90.99 2.2 Thuèc chøa diclofenac d¹ng tiªm 3004.90.53 5 2.3 Thuèc chøa piroxicam (INN) d¹ng 3004.90.92 0 tiªm
Đồng bộ tài khoản