Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về tổ chức, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 48/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V T CH C, QU N LÝ KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Khai thác b o v công trình th y l i s 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Căn c Ngh nh s 143/2003/N -CP c a Chính ph ngày 28/11/2003 v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Căn c Thông tư s 75/2004/TT-BNN ngày 20/12/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n vi c thành l p, c ng c và phát tri n t h p tác dùng nư c; Căn c Thông tư s 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình th y l i và quy ch qu n lý tài chính c a Công ty Nhà nư c làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình th y l i; Căn c Thông tư s 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i T trình s 1250/TTr- SNN&PTNT ngày 19/6/2009 v vi c xin phê duy t Quy nh v t ch c, qu n lý khai thác công trình th y l i trên a bàn t nh ng Nai, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v t ch c, qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i trên a bàn t nh ng Nai.
 2. i u 2. Giao Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn căn c Quy t nh này có trách nhi m hư ng d n và theo dõi công tác t ch c, qu n lý khai thác và b o v các công trình th y l i trên a bàn, báo cáo y ban nhân dân t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành, thay th Quy t nh 138/Q .CT-UBT ngày 13/01/2004 c a Ch t ch UBND t nh ng Nai ban hành Quy nh t m th i v qu n lý, khai thác công trình th y l i trên a bàn t nh. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các s , ban, ngành: Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa; Giám c Công ty TNHH m t thành viên Khai thác công trình th y l i; Th trư ng các ơn v ư c giao qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH Ao Văn Thinh QUY NNH V T CH C, QU N LÝ, KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I TRÊN NA BÀN T NH NG NAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 48/2009/Q -UBND ngày 14/7/2009 c a y ban nhân dân t nh ng Nai) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. T ch c, cá nhân tham gia qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i trên a bàn t nh ng Nai. 2. Cơ quan, ơn v có thNm quy n qu n lý vi c t ch c, khai thác và b o v các công trình th y l i trên a bàn t nh ng Nai. i u 2. M ng lư i công trình th y l i trên a bàn t nh là cơ s v t ch t, k thu t h t ng ư c Nhà nư c u tư và nhân dân óng góp xây d ng. Chính quy n các c p, các t ch c chính tr , xã h i và m i cá nhân có trách nhi m tham gia gi gìn, b o v và khai thác công trình lâu dài, hi u qu .
 3. i u 3. Gi i thích t ng 1. Theo Pháp l nh Khai thác và b o v công trình th y l i: a) Công trình th y l i là công trình thu c k t c u h t ng nh m khai thác m t l i c a nư c; phòng, ch ng tác h i c a nư c gây ra, b o v môi trư ng và cân b ng sinh thái; bao g m: H ch a nư c, p dâng nư c, âu thuy n, c ng, tr m bơm, gi ng, ư ng ng d n nư c, kênh d n nư c, công trình d n nư c trên kênh và b bao các lo i. b) H th ng th y l i là t p h p các công trình th y l i có liên quan tr c ti p v i nhau v m t v n hành, b o trì và b o v trong m t khu v c nh t nh. c) Th y l i phí là phí d ch v v nư c thu t t ch c, cá nhân s d ng ngu n nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i cho m c ích s n xu t nông nghi p góp ph n chi phí cho vi c qu n lý, duy tu, b o dư ng và b o v công trình th y l i. d) Ti n nư c là giá ti n trong h p ng d ch v v nư c thu t t ch c, cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i ngoài m c ích s n xu t nông nghi p. e) Phí x nư c th i là phí thu t t ch c, cá nhân x th i vào công trình th y l i góp ph n chi phí cho vi c b o v ch t lư ng nư c. g) T ch c h p tác dùng nư c là hình th c h p tác c a nh ng ngư i cùng hư ng l i t công trình th y l i làm nhi m v khai thác và b o v công trình ph c v s n xu t, dân sinh trên m t a bàn nh t nh. h) ơn v qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i: Công ty Nhà nư c, Công ty TNHH m t thành viên Khai thác công trình th y l i, công ty c ph n làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình th y l i, t ch c h p tác dùng nư c và các ơn v ư c giao qu n lý, khai thác công trình th y l i. k) H dùng nư c: Là t ch c, cá nhân ư c hư ng l i t công trình th y l i. 2. Công trình th y l i có quy mô, tính ch t ơn gi n: Là công trình ph c v trong ph m vi thôn, liên thôn, xã. 3. Công trình th y l i có quy mô, tính ch t ph c t p: Là công trình ph c v trong ph m vi liên xã, huy n, liên huy n. 4. Theo quy ư c v phân c p kênh tư i, tiêu trong công trình th y l i: a) Kênh tư i chính là tuy n kênh l y nư c tr c ti p t công trình th y l i u m i. b) Kênh tiêu chính là tuy n kênh có nhi m v truy n t i nư c tiêu tr c ti p d n v nơi nh n nư c tiêu. c) Kênh tư i c p 1 là các tuy n kênh l y nư c tr c ti p t tuy n kênh chính.
 4. d) Kênh tiêu c p 1 là các tuy n kênh truy n t i nư c tiêu tr c ti p ưa vào kênh chính. e) Kênh tư i n i ng là c p kênh cu i cùng ưa nư c tr c ti p vào m t ru ng. g) Kênh tiêu n i ng là c p kênh u tiên có nhi m v nh n nư c tiêu t m t ru ng ưa vào kênh c p trên. Chương II T CH C QU N LÝ, KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 4. Phân c p qu n lý i v i các công trình th y l i 1. Công trình th y l i ư c xây d ng b ng ngân sách Nhà nư c, ho c có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c có quy mô, tính ch t ph c t p do Công ty TNHH m t thành viên Khai thác công trình th y l i (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình th y l i) qu n lý. 2. ơn v qu n lý, khai thác công trình th y l i do UBND huy n, th xã, thành ph ( ư c g i t t là UBND c p huy n), UBND xã, phư ng, th tr n ( ư c g i t t là UBND c p xã) quy t nh thành l p, tr c ti p qu n lý nh ng công trình sau: a) Công trình th y l i ư c xây d ng b ng ngân sách Nhà nư c, ho c có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c có quy mô, tính ch t ơn gi n; b) Công trình ư c xây d ng b ng ngu n v n h tr t ngân sách Nhà nư c có t l trên 50% giá tr xây d ng công trình; 3. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì ph i h p v i UBND c p huy n, Công ty TNHH m t thành viên Khai thác công trình th y l i căn c vào các quy nh pháp lu t hi n hành và kho n 1, kho n 2 i u này t ng h p danh m c các công trình d ki n giao cho các ơn v qu n lý, khai thác và b o v tham mưu cho UBND t nh quy t nh phân c p qu n lý. 4. ơn v ư c giao qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i ph i ch u trách nhi m xuyên su t t công tác b o v , v n hành n vi c thu chi th y l i phí và thư ng xuyên ki m tra công trình l p k ho ch duy tu, b o dư ng, s a ch a nh ng hư h ng. i u 5. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình th y l i 1. Ch u trách nhi m trư c UBND t nh v hi u qu khai thác và b o v công trình th y l i ư c giao qu n lý. 2. Qu n lý, v n hành công trình th y l i, i u hòa ngu n nư c tư i h p lý t um i n h t kênh n i ng. Thư ng xuyên ph i h p v i a phương ki m tra công trình, k p th i tu b , s a ch a nh ng hư h ng, l p k ho ch duy tu, b o dư ng công trình m b o ph c v s n xu t.
 5. 3. Có ch c năng nhi m v ho t ng công ích trong lĩnh v c tư i tiêu ph c v s n xu t nông nghi p và ư c hư ng các ch chính sách i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. ư c t n d ng công trình, máy móc thi t b , lao ng, k thu t, t ai, c nh quan công trình t ch c các ho t ng kinh doanh, khai thác t ng h p theo d án u tư và thi t k k thu t ã ư c cơ quan Nhà nư c có thN quy n phê duy t và nh ng m quy nh c a Nhà nư c v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i. 5. Làm ch u tư xây d ng m i các công trình th y l i ư c UBND t nh giao; ch u tư trong vi c s a ch a, nâng c p công trình th y l i, duy trì phát tri n năng l c công trình m b o an toàn và s d ng lâu dài. 6. T ch c th c hi n công tác s a ch a thư ng xuyên công trình b ng ngu n v n th y l i phí theo quy nh c a pháp lu t. 7. Xây d ng quy trình v n hành công trình, quy trình i u ti t nư c c a h ch a trình c p có thN quy n phê duy t và t ch c th c hi n. m 8. Quan tr c, theo dõi thu th p các s li u theo quy nh; nghiên c u t ng h p và ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh vào vi c khai thác b o v công trình th y l i; lưu tr h sơ khai thác công trình th y l i. 9. T ch c ký k t và th c hi n h p ng cung c p nư c và các d ch v th y l i khác v i các t ch c, cá nhân dùng nư c, thu th y l i phí, ti n nư c và phí x nư c th i nh ng công trình ư c giao qu n lý. 10. Có m i quan h ch t ch v i UBND c p huy n; UBND c p xã qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i. Giúp UBND c p huy n ch o xây d ng k ho ch th i v , di n tích, cơ c u cây tr ng cho phù h p và có hi u qu ; xu t, ki n ngh chính quy n a phương ph i h p, h tr trong vi c b o v an toàn công trình và công tác phòng ch ng l t bão. 11. Có trách nhi m thông báo n UBND a phương nh ng thông tin sau: a) Kh năng cung c p nư c ph c v s n xu t c a các công trình trên t ng vùng, giúp UBND c p huy n ch o xây d ng k ho ch th i v , di n tích, cơ c u cây tr ng phù h p và ch o s n xu t có hi u qu . b) K t qu th c hi n các h p ng cung c p nư c tư i c a t ng ơn v dùng nư c trong a bàn: Huy n, th xã, thành ph , th tr n, phư ng, xã. c) Các trư ng h p vi ph m an toàn công trình, gây lãng phí nư c làm nh hư ng n s n xu t chung ư c ph i h p x lý k p th i. d) S ph i h p, h tr t a phương trong vi c b o v an toàn công trình và công tác phòng ch ng l t bão theo quy nh c a pháp lu t. 12. Có quy n t ch i cung c p nư c trong các trư ng h p sau:
 6. - H dùng nư c vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i, l y nư c tùy ti n, gây lãng phí nư c làm nh hư ng n k ho ch cung c p nư c chung cho toàn khu tư i c a công trình. - H , ơn v dùng nư c không ăng ký h p ng dùng nư c ( i v i v s n xu t s p t i) ho c không thanh toán th y l i phí, ti n nư c ( i v i v s n xu t v a qua). i u 6. ơn v qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i do UBND c p huy n, c p xã quy t nh thành l p 1. Ch u trách nhi m trư c UBND c p huy n, c p xã v hi u qu khai thác và b o v công trình th y l i ư c giao qu n lý. 2. Qu n lý, v n hành công trình th y l i, i u hòa ngu n nư c tư i h p lý theo s phân c p. Thư ng xuyên ki m tra, k p th i s a ch a nh ng hư h ng và l p k ho ch duy tu, b o dư ng công trình m b o ph c v s n xu t. 3. Có ch c năng nhi m v ho t ng công ích trong lĩnh v c tư i tiêu ph c v s n xu t nông nghi p và ư c hư ng các ch chính sách i v i doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. ư c t n d ng công trình, máy móc thi t b , lao ng, k thu t, t ai, c nh quan công trình t ch c các ho t ng kinh doanh, khai thác t ng h p theo d án u tư và thi t k k thu t ã ư c c p có thN quy n phê duy t và nh ng quy nh c a Nhà m nư c v qu n lý khai thác b o v công trình th y l i. 5. Làm ch u tư xây d ng m i các công trình th y l i ư c UBND t nh giao; ch u tư trong vi c s a ch a, nâng c p công trình th y l i, duy trì phát tri n năng l c công trình m b o an toàn và s d ng lâu dài. 6. T ch c th c hi n công tác s a ch a thư ng xuyên công trình b ng ngu n v n th y l i phí theo quy nh c a pháp lu t v ch s d ng chi phí s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh c a doanh nghi p khai thác và b o v công trình th y l i. 7. Xây d ng quy trình v n hành công trình, quy trình i u ti t nư c c a h ch a trình c p có thN quy n phê duy t và t ch c th c hi n. m 8. Quan tr c, theo dõi thu th p các s li u theo quy nh; nghiên c u t ng h p và ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh vào vi c khai thác b o v công trình th y l i; lưu tr h sơ khai thác công trình th y l i. 9. T ch c ký k t và th c hi n h p ng cung c p nư c và các d ch v th y l i khác v i các t ch c, cá nhân dùng nư c, thu th y l i phí, ti n nư c và phí x nư c th i nh ng công trình do ơn v ư c phân c p qu n lý. 10. Có m i quan h ch t ch v i UBND c p xã qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i. Giúp UBND c p huy n ch o xây d ng k ho ch th i v , di n tích, cơ c u cây tr ng cho phù h p và có hi u qu ; xu t, ki n ngh UBND c p xã ph i h p, h tr trong vi c b o v an toàn công trình và công tác phòng ch ng l t bão.
 7. 11. Có trách nhi m báo cáo UBND c p huy n nh ng thông tin sau: a) Kh năng cung c p nư c ph c v s n xu t c a các công trình trên t ng vùng, giúp UBND c p huy n, ph i h p v i UBND c p xã ch o xây d ng k ho ch th i v , di n tích, cơ c u cây tr ng phù h p và ch o s n xu t có hi u qu . b) K t qu th c hi n các h p ng cung c p nư c tư i c a t ng ơn v dùng nư c trong a bàn: Huy n, th xã, thành ph , th tr n, phư ng, xã. c) Các trư ng h p vi ph m an toàn công trình, gây lãng phí nư c làm nh hư ng n s n xu t chung ư c ph i h p x lý k p th i. d) B o v an toàn công trình và công tác phòng ch ng l t bão theo quy nh c a pháp lu t. 12. Có quy n t ch i cung c p nư c trong các trư ng h p sau: - H dùng nư c vi ph m các quy nh c a Nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i, l y nư c tùy ti n, gây lãng phí nư c làm nh hư ng n k ho ch cung c p nư c chung cho toàn khu tư i c a công trình. - H , ơn v dùng nư c không ăng ký h p ng dùng nư c ( i v i v s n xu t s p t i) ho c không thanh toán th y l i phí, ti n nư c ( i v i v s n xu t v a qua). i u 7. Tr m Khai thác công trình th y l i (tr m KTCTTL) Là ơn v tr c thu c Công ty TNHH 1 TV KTCTTL ho c ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i do UBND c p huy n, c p xã quy t nh thành l p, tr c ti p làm nhi m v khai thác và b o v công trình th y l i. 1. Tr m KTCTTL có nhi m v : a) V n hành công trình theo úng quy trình, quy ph m k thu t và l nh i u hành c a Giám c ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i và Trư ng ban ch o qu n lý công trình (n u có). b) Trong ph m vi ư c giao qu n lý: Ki m tra công trình thư ng xuyên và nh kỳ trư c, trong và sau mùa mưa lũ. Phát hi n nh ng N h a như: Hang ph c t p; quan n tr c m c nư c, xê d ch lún, thN l u, b i l ng, xói l , ăn mòn công trình và m nhi m m n, m c ô nhi m ngu n nư c. Phát hi n ngăn ng a k p th i nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i, ch ng ph n ánh v i chính quy n a phương (huy n, xã) ph i h p gi i quy t. c) Ph i h p v i UBND c p xã ki m tra, hư ng d n các h dùng nư c khai thác và b o v công trình. d) Th c hi n công tác phòng ch ng l t bão, b o v công trình theo s ch oc ac p trên.
 8. e) Tr c ti p ký k t h p ng cung c p nư c, các d ch v th y l i khác và thu ti n nư c, ti n th y l i phí i v i nh ng trư ng h p không ư c mi n th y l i phí khi ư c y quy n c a Giám c ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i. g) Quan h ch t ch v i chính quy n a phương, các ơn v , cá nhân dùng nư c, t ch c nhân dân tham gia b o v công trình. h) Ph i h p UBND c p xã trong vi c khoanh vùng di n tích s n xu t dùng nư c, t p h p danh sách, a ch , di n tích, v trí s n xu t c a các h dùng nư c. i) Xây d ng và thông báo cho UBND c p xã, các h dùng nư c v k ho ch cung c p nư c, i u hòa, phân ph i ngu n nư c. k) Hư ng d n các t ch c, cá nhân dùng nư c l p danh sách ăng ký dùng nư c. l) Khi ư c h dùng nư c thông báo v tình hình sâu b nh, thiên tai, m t mùa, ph i t ch c ph i h p thăm ng xác nh nguyên nhân và m c thi t h i, làm biên b n l p h sơ mi n gi m th y l i phí cho nông dân theo m c quy nh c a UBND t nh. m) Nghi m thu thanh lý h p ng tư i, t ng h p k t qu tư i, thông qua UBND c p huy n, xã ch o các cá nhân, t ch c dùng nư c l p s b thu th y l i phí. n) T p h p danh sách các h dùng nư c c tình không ăng ký dùng nư c, làm th t thoát lãng phí nư c ho c dây dưa, tr n tránh thanh toán th y l i phí g i v UBND c p xã x lý. 2. Tr m KTCTTL ư c cung c p: a) y h sơ, lý l ch công trình, trang b các thi t b quan tr c: Lư ng mưa, lún n t, xê d ch công trình, xây d ng bi n báo, m c ch gi i ph c v công tác qu n lý khai thác và b o v công trình. b) Các văn b n pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n công tác xây d ng, tu s a, nâng c p, qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i. 3. Tr m Khai thác công trình th y l i có quy n l p biên b n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i, nh ng hành vi xâm h i công trình. i u 8. T qu n lý công trình th y l i Là thành viên tr c thu c, ch u s i u hành tr c ti p c a tr m KTCTTL ho c ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i c p trên, th c hi n nhi m v qu n lý khai thác và b o v công trình. 1. T qu n lý công trình th y l i có trách nhi m: a) Thư ng xuyên bám sát công trình, tr c ti p v n hành công trình, i u hòa phân ph i nư c theo s phân công, hư ng d n c a ơn v c p trên. b) Ki m tra công trình hàng ngày và nh kỳ trư c, trong và sau mùa mưa lũ.
 9. c) B o dư ng công trình, máy móc, thi t b thư ng xuyên và nh kỳ. d) Hư ng d n các h dùng nư c tư i tiêu h p lý, tránh s d ng nư c lãng phí. e) Ph i h p ch t ch v i thôn, p nơi xây d ng công trình th y l i th c hi n các ho t ng khai thác, b o v công trình theo k ho ch. 2. ư c t n d ng m t b ng khu v c công trình m t cách h p lý tăng gia s n xu t c i thi n i s ng theo t ch c và hư ng d n c a tr m KTCTTL ho c ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i c p trên. i u 9. y ban nhân dân c p huy n Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i trên a bàn huy n, thành ph , th xã. UBND c p huy n có nhi m v : 1. Thành l p, ch o UBND c p xã thành l p ơn v khai thác và b o v công trình th y l i ư c giao qu n lý a phương, t ch c th c hi n chính sách v mi n, gi m th y l i phí. 2. Tham gia xây d ng phát tri n phương án quy ho ch, i u ch nh, b sung d án u tư, tu b , b o dư ng, s a ch a, nâng c p công trình th y l i ã có. 3. Xây d ng và ch o phương án b o v công trình th y l i trên cơ s phương án b o v ã ư c c p có thN quy n phê duy t. m 4. Tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân a phương th c hi n t t các quy nh, ch trương c a ng, chính sách c a Nhà nư c trong công tác qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i. 5. Ph i h p, h tr ơn v qu n lý công trình t ch c ho t ng ti p nh n và s d ng nư c tư i m t cách ch t ch , h p lý. 6. Ch o UBND c p xã x lý ho c tr c ti p x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i và các quy nh c a Nhà nư c có liên quan. 7. Gi i quy t các tranh ch p v quy n và nghĩa v c a các ơn v , cá nhân hư ng nư c t công trình th y l i trên a bàn qu n lý. i u 10. y ban nhân dân c p xã Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v khai thác và b o v công trình th y l i t i a phương theo hư ng d n, ch o c a UBND c p huy n. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m: 1. Thành l p ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i ư c giao, t ch c th c hi n chính sách v mi n, gi m th y l i phí.
 10. 2. Ph i h p v i ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i th c hi n phương án b o v công trình trên a bàn. 3. Ph i h p, t o i u ki n cho ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i xây d ng h sơ ph c v s n xu t m t cách y g m: L p k ho ch th i v , danh sách, a ch , di n tích và v trí s n xu t c a các h dùng nư c. 4. Tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân a phương th c hi n nghiêm pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i. 5. C i di n các ơn v liên quan tham gia thăm ng, xác minh k t qu tư i, tình hình thiên tai, m t mùa, gi m năng su t c a nông dân k p th i, làm cơ s cho vi c xét mi n gi m th y l i phí và nghi m thu h p ng dùng nư c. 6. Tr c ti p và k p th i x lý, ngăn ch n các trư ng h p vi ph m pháp lu t v khai thác và b o v công trình th y l i thu c ph m vi, quy n h n c a xã; báo cáo k p th i v i UBND c p huy n có bi n pháp x lý nh ng trư ng h p không thu c quy n h n c a xã gi i quy t. 7. Ch u trách nhi m trư c cơ quan c p trên v vi c t ch c hư ng d n th c hi n Pháp l nh Khai thác b o v công trình th y l i trên a bàn xã. V n ng và hư ng d n các h dùng nư c th y l i trong xã ký k t h p ng dùng nư c, thanh toán th y l i phí. i v i các h dùng nư c không tr th y l i phí, UBND c p xã ch o các ơn v ch c năng c a xã ti n hành ki m tra, thanh tra t ng v , t ng năm, l p biên b n xu t bi n pháp và ti n hành x lý k p th i theo quy n h n c a xã. N u h dùng nư c c tình không ch p hành, UBND xã ngh c p có thN quy n x lý theo pháp m lu t. i u 11. Ban thôn, p Ban Qu n lý thôn, p có nhi m v : 1. Tuyên truy n, ph bi n cho nhân dân trong thôn, p ch p hành các quy nh, ch trương, chính sách c a Nhà nư c v qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i. ôn c, nh c nh các h dùng nư c trong thôn, p ăng ký di n tích dùng nư c v i ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i và thanh toán th y l i phí. 2. T ch c th c hi n phương án b o v công trình th y l i trên a bàn thôn, p dư i s ch o c a UBND c p xã và s hư ng d n c a ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i. K p th i thông báo v i chính quy n a phương hay ơn v qu n lý công trình nơi g n nh t khi phát hi n các i tư ng có hành vi xâm h i gây m t an toàn công trình. i u 12. H dùng nư c 1. H dùng nư c có trách nhi m: a) Ký h p ng s d ng nư c ho c d ch v v nư c v i ơn v qu n lý công trình trư c khi vào v s n xu t và tr th y l i phí, ti n nư c ho c phí x nư c th i theo quy nh.
 11. b) Khi x y ra tình tr ng sâu b nh, thiên tai, h n hán làm nh hư ng n năng su t trong trư ng h p th i v s n xu t ã ký h p ng dùng nư c, thì ph i ph n ánh k p th i v i ơn v c p nư c ph i h p ki m tra th c t . c) Khi có s chuy n i quy n s d ng t trên di n tích ang s n xu t ho c cho thuê mư n ru ng, ph i báo cho ơn v qu n lý công trình th y l i bi t và thanh toán toàn b th y l i phí còn n ng t nh ng v s n xu t trư c. d) Ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v b o v công trình th y l i, ti p nh n nư c t ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i, tôn tr ng l ch trình phân ph i nư c, s d ng nư c ti t ki m và có hi u qu , b o v môi trư ng nư c. 2. H dùng nư c có quy n: a) H p ng s d ng nư c ho c h p ng v nư c t công trình th y l i sau khi ã hoàn thành các trách nhi m và nghĩa v nêu trên. b) Khi u n i v tình tr ng phân ph i nư c không công b ng, thi u nư c trên di n tích s n xu t ã ăng ký s d ng nư c. c) ư c b i thư ng thi t h i trong trư ng h p ơn v qu n lý khai thác công trình th c hi n không úng h p ng. M c b i thư ng tương ương v i m c thi t h i v s n lư ng bình quân t i khu v c s n xu t. d) Khi có h sơ xác minh th c t , ư c mi n gi m th y l i phí theo t l quy nh trong các trư ng h p: V dùng nư c s n xu t b thiên tai, sâu b nh, gi m năng su t; ng bào vùng sâu, vùng xa. 3. Các cá nhân dùng nư c trên cùng m t di n tích t p trung hay m t cánh ng có th t nguy n thành l p t ch c h p tác dùng nư c và c i di n ký k t h p ng dùng nư c v i ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i. 4. Các i tư ng khác có hư ng l i t công trình th y l i như: S d ng nư c cho sinh ho t, s n xu t công nghi p, phát i n, d ch v du l ch, nuôi tr ng th y s n trong lòng h , t p trung ho c d n nư c th i công nghi p qua công trình th y l i ( m c không gây ô nhi m ngu n nư c) ph i tr c ti p liên h v i ơn v qu n lý công trình ký k t h p ng. Chương III CH TÀI CHÍNH TRONG HO T NG T CH C, QU N LÝ KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 13. Ngu n tài chính c a ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i 1. Ngân sách Nhà nư c c p theo hình th c t hàng giao k ho ch, qu n lý, v n hành, b o trì và b o v công trình th y l i. 2. Th y l i phí, ti n nư c, phí x nư c th i.
 12. 3. Ngân sách Nhà nư c c p cho s a ch a, nâng c p, khôi ph c công trình th y l i b thiên tai phá ho i theo d án u tư ư c cơ quan Nhà nư c có thN quy n phê duy t. m 4. Ngân sách Nhà nư c c p xây d ng kiên c hóa kênh mương. 5. Ti n do ngư i dùng nư c th a thu n óng góp v n hành, duy tu, s a ch a nâng c p và b o v công trình th y l i. 6. Ngu n thu t thanh lý nh ng máy móc, thi t b , tài s n ch y u có tính ch t quy t nh ho t ng c a doanh nghi p ph i ư c cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p, cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p cho phép b ng văn b n. 7. Các kho n thu t khai thác t ng h p công trình th y l i. i u 14. Th y l i phí, ti n nư c 1. Các t ch c, cá nhân có di n tích t, m t nư c dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n có di n tích t vư t h n m c ư c giao; các doanh nghi p ho t ng cung c p nư c cho s n xu t công nghi p, tiêu nư c cho s n xu t công nghi p, c p nư c cho nhà máy nư c s ch, th y i n, các ho t ng kinh doanh du l ch, v n t i qua c ng, âu thuy n và v n t i hàng hóa lưu thông trên công trình th y l i ư c u tư b ng ngu n ngân sách Nhà nư c thì u ph i n p th y l i phí, ti n nư c theo quy nh như sau: 1.1. M c th y l i phí i v i s n xu t nông nghi p: a) i v i di n tích t tr ng lúa tư i, tiêu ch ng: i v i các xã ư c công nh n là mi n núi, m c thu như sau: - Tư i b ng ng l c: 670.000 /ha/v . - Tư i b ng tr ng l c: 566.000 /ha/v . - Tư i b ng tr ng l c và k t h p ng l c h tr : 635.000 /ha/v . i v i các xã còn l i, m c thu: - Tư i b ng ng l c: 886.000 /ha/v . - Tư i b ng tr ng l c: 801.000 /ha/v . - Tư i b ng tr ng l c và k t h p ng l c h tr : 839.000 /ha/v . b) i v i di n tích t tr ng lúa tư i, tiêu ch ng m t ph n (dư i 50%) th i v , t o ngu n nư c h dân dùng bơm tát thì m c thu quy nh như sau: - Trư ng h p tư i, tiêu ch ng m t ph n thì m c thu b ng 60% m c phí trên.
 13. - Trư ng h p ch t o ngu n tư i tiêu b ng tr ng l c thì thu b ng 40% m c phí trên. - Trư ng h p ch t o ngu n tư i tiêu b ng ng l c thì thu b ng 50% m c phí trên. c) i v i di n tích tr ng m , rau, màu, cây công nghi p, cây ăn trái, hoa, cây dư c li u, tư i c k c cây v ông thì thu 40% m c quy nh i v i cây lúa. 1.2. M c ti n nư c i v i các t ch c, cá nhân s d ng nư c ho c làm d ch v t công trình th y l i thì thu như sau: Thu theo các bi n pháp công trình STT Các i tư ng dùng nư c ơn v H , d p, kênh, Bơm i n c ng C p nư c dùng s n xu t công ng/m3 1.500 750 a nghi p, ti u th công nghi p C p nư c cho nhà máy nư c sinh ng/m3 1.100 750 b ho t, chăn nuôi C p nư c nuôi tr ng th y s n ng/m3 700 500 c ng/m2 m t 250 thoáng Nuôi tr ng th y s n trong các h ng/ha m t 1.000.000 d ch a nư c th y l i nư c/năm Nuôi cá bè % giá tr s n 9% lư ng i v i phương ti n v n t i th y i trên h th ng công trình th y l i: e ng/t n/lư t 6.000 - Thuy n, sà lan ng/m2/lư t 1.500 - Các lo i bè S d ng nư c phát i n % giá tr s n 10% f lư ng i n thương phN m Kinh doanh du l ch, ngh mát, an T ng giá tr 13% g dư ng, gi i trí (k c kinh doanh kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng) - Trư ng h p l y nư c theo kh i lư ng thì m c ti n nư c ư c tính t v trí nh n nư c c a t ch c, cá nhân s d ng nư c. 1.3. M c th y l i phí quy nh t i i m a, b, c m c 1.1 kho n 1 i u này ư c tính t v trí c ng u kênh n i ng n công trình u m i.
 14. 1.4. T h p tác dùng nư c th a thu n v i t ch c, cá nhân s d ng nư c v m c phí d ch v l y nư c t sau c ng u kênh n i ng n m t ru ng, nhưng không ư c vư t quá 50% m c th y l i phí quy nh t i m c 1.1 kho n 1 i u này. 2. i v i các công trình u tư b ng ngu n v n ngoài ngân sách Nhà nư c ho c có m t ph n v n ngân sách Nhà nư c thì ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i th a thu n m c thu v i h dùng nư c và ư c UBND t nh ch p thu n. 3. Mi n, gi m th y l i phí: 3.1. i tư ng và ph m vi mi n th y l i phí: a) H gia ình, t ch c, cá nhân có t, m t nư c dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n trong h n m c giao t nông nghi p bao g m: t do Nhà nư c giao, ư c th a k , cho, t ng, nh n chuy n như ng h p pháp, k c ph n di n tích t 5% công ích do a phương qu n lý mà các h gia ình, cá nhân ư c giao ho c u th u quy n s d ng. b) Nh ng trư ng h p th i v s n xu t ã h p ng dùng nư c mà b thiên tai gây thi t h i mùa màng v i m c gi m năng su t trên 50% và trư ng h p ph i bơm tát t ngu n nư c th y l i lên ru ng v i hai c p bơm tát tr lên. c) Toàn b di n tích t, m t nư c dùng vào s n su t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n c a h gia ình, cá nhân t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn theo quy nh c a Chính ph . 3.2. M c mi n th y l i phí: a) i v i di n tích tư i tiêu t công trình ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì mi n theo m c thu quy nh t i i m a, b, c m c 1.1 và i m c m c 1.2 kho n 1 i u này. b) i v i di n tích tư i tiêu t công trình ư c u tư b ng ngu n v n ngoài ngân sách Nhà nư c thì mi n theo m c thu th a thu n quy nh t i kho n 2 i u này. 3.3. i tư ng gi m th y l i phí: Gi m th y l i phí 50% cho các trư ng h p b sâu b nh, thiên tai, m t mùa gây thi t h i năng su t t 30% n 50%. i u 15. M c thu phí x nư c th i vào công trình th y l i S Tài chính ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và các s , ngành, ơn v liên quan xây d ng m c thu phí x nư c th i vào công trình th y l i trình cơ quan có thN quy n ban hành áp d ng trên a bàn t nh. m i u 16. Chi phí trong ho t ng khai thác, b o v công trình th y l i Chi phí cho ho t ng khai thác và b o v công trình th y l i th c hi n theo Thông tư s 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 c a B Tài chính hư ng d n t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác b o v công trình th y l i và
 15. quy ch qu n lý tài chính c a công ty Nhà nư c làm nhi m v qu n lý khai thác b o v công trình th y l i. i u 17. Chi phí t ngu n thu th y l i phí và ngu n kinh phí ư c c p bù khi mi n th y l i phí 1. Chi phí t ngu n thu th y l i phí và ngu n c p bù khi mi n th y l i phí: ư c dùng tr c ti p chi phí cho công tác qu n lý, khai thác và b o v công trình ph c v s n xu t nông nghi p, bao g m các kho n m c chi phí cho công tác tư i tiêu t công trình u m i n v trí c ng u kênh n i ng (trong ó chi phí s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh ư c quy nh t i i u 18 b n Quy nh này). 2. Chi phí t ngu n thu theo th a thu n (t v trí sau c ng u kênh n i ng nm t ru ng) gi a ơn v qu n lý công trình v i h dùng nư c bao g m: a) Chi cho công tác duy tu, s a ch a và b o v kênh mương n i ng. b) Chi phí cho công tác ti p nh n và i u ph i nư c t u các tuy n kênh n i ng n m t ru ng. i u 18. Chi phí s a ch a thư ng xuyên trong ho t ng khai thác và b o v công trình th y l i 1. Chi phí s a ch a thư ng xuyên các công trình th y l i là m t kho n m c chi phí trong t ng chi phí ho t ng tư i tiêu và ư c duy t chi t ngu n doanh thu c a ơn v qu n lý công trình th y l i. 2. N i dung v s a ch a thư ng xuyên các công trình th y l i ư c th c hi n theo Quy nh v ch s d ng chi phí cho s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh c a doanh nghi p khai thác công trình th y l i ban hành kèm theo Quy t nh s 211/1998/Q -BNN-QLN ngày 19/12/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. i u 19. K ho ch chi phí s a ch a thư ng xuyên hàng năm căn c vào nhu c u, kh năng th c hi n c a ơn v và quy nh hi n hành xây d ng và trình duy t. Chương IV TRÌNH T , TH T C, H SƠ, TH M QUY N XÁC NH N MI N, GI M TH Y L I PHÍ i u 20. Trình t , th t c mi n, gi m th y l i phí Trình t xác nh n i tư ng và di n tích t ư c mi n, gi m th y l i phí: 1. ơn v ư c giao qu n lý công trình th y l i ph i h p v i UBND c p xã căn c b n gi i th a, h p ng c p nư c, tư i nư c, tiêu nư c gi a ơn v qu n lý công trình v i các t ch c, h gia ình, cá nhân l p b ng kê i tư ng và di n tích t ư c mi n, gi m th y l i phí theo m u quy nh t i ph l c kèm theo Quy nh này.
 16. 2. UBND c p huy n nơi i tư ng mi n, gi m th y l i phí cư trú xác nh n trong b ng kê do ơn v qu n lý công trình l p. 3. Sau khi l p b ng kê ơn v qu n lý công trình l p h sơ mi n, gi m th y l i phí trình c p có thN quy n xem xét, quy t nh. m i u 21. H sơ trình c p có thN quy n quy t m nh mi n, gi m th y l i phí 1. T trình c a ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i ngh mi n, gi m th y l i phí. 2. B ng kê di n tích tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c theo t ng h dùng nư c trên a bàn có xác nh n c a UBND c p huy n, xã. 3. H p ng (ho c s b ) tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c c a các ơn v qu n lý công trình v i các ơn v dùng nư c, các h dùng nư c. B ng kê di n tích tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c kèm theo quy t nh c a UBND t nh là căn c : Giao k ho ch ho c t hàng; các cơ quan Nhà nư c th c hi n giám sát vi c ph c v tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c c a các ơn v qu n lý công trình và làm cơ s ơn v qu n lý công trình l p d toán kinh phí c p bù mi n th y l i phí. i u 22. ThN quy n quy t m nh di n tích mi n, gi m th y l i phí UBND t nh quy t nh di n tích mi n, gi m th y l i phí i v i các di n tích tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c c a các ơn v qu n lý công trình th y l i trên a bàn t nh. Chương V TRÁCH NHI M C A CÁC S , BAN, NGÀNH VÀ CÁC NA PHƯƠNG TRONG VI C T CH C QU N LÝ, KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH TH Y L I i u 23. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các ơn v qu n lý công trình th y l i; hư ng d n ki m tra công tác t ch c qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i trên a bàn toàn t nh. 2. Hư ng d n các a phương thành l p ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n vi c l p, thNm nh, trình duy t quy trình v n hành i u ti t h ch a nư c. 4. Hư ng d n vi c l p, thNm nh, trình duy t phương án b o v công trình th y l i. 5. Ph i h p v i S Tài chính hư ng d n vi c t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i.
 17. i u 24. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hư ng d n vi c t hàng, giao k ho ch i v i các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i; hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý tài chính i v i các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i theo quy nh c a Lu t Ngân sách và các quy nh khác c a Nhà nư c. 2. Ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ng h p d toán bù mi n th y l i phí c a các ơn v qu n lý khai thác công trình th y l i trên a bàn t nh báo cáo UBND t nh. i u 25. Trách nhi m c a các s , ban, ngành liên quan Các s , ban, ngành có liên quan th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c ư c phân công, hư ng d n ki m tra, t o i u ki n thu n l i các ơn v qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i v n hành, khai thác hi u qu công trình ph c v s n xu t, dân sinh. i u 26. Ch báo cáo Các a phương, ơn v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình th y l i báo cáo nh kỳ hàng quý, năm và t xu t v S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, S Tài chính t ng h p báo cáo UBND t nh. Chương VI KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 27. Nh ng t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n nh ng n i dung quy nh v qu n lý, khai thác và b o v công trình th y l i s ư c khen thư ng theo quy nh. i u 28. Các hành vi vi ph m v t ch c, qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i thì tùy theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh. Chương VII T CH C TH C HI N i u 29. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy nh này. Trong quá trình tri n khai, áp d ng n u phát sinh khó khăn, vư ng m c c n s a i b sung cho phù h p, các s , ban, ngành, UBND c p huy n, các ơn v ư c giao qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i báo cáo v S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t ng h p trình UBND t nh xem xét, quy t nh. i u 30. Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i có trách nhi m thi hành Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản