intTypePromotion=1

Quyết định 486/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
92
lượt xem
17
download

Quyết định 486/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 486/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 486/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  N G ¢ N   µ N G  N H µ   ¦í C vi Öt  a m   H N n s è 486/2003/Q§­N H N N  n g µ y  19 th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò   Ö c  vi ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   Ó m  s o¸t é i b é, ki Ó m  to¸n  ki  n n éi  é  N g © n  h µ n g   h µ  n íc b N T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬ quan ngang  é B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Tæng  Óm  ki so¸t, Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   Óm     ch ki so¸t néibé,kiÓm    éibé  ©n  µng  µ   íc".    to¸nn   Ng h Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng  b¸o  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 93/1999/Q§­ NHNN4   µy  ng 20/03/1999 "ban  µnh  h Quy  Õ   Óm     µ  Óm   ch ki so¸tv ki to¸n néi bé  ©n   µng      Ng h Nhµ   íc" n. §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Tæng   Óm   ki so¸t,Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc      ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q uy   Õ   ch KI Ó M  s o¸t é i  é , KI Ó M  T O¸ N  N é I B é  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  N B (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 486/2003/Q§­NHNN   µy  th¸ng5   ng 19    n¨m  2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n   C H ¦ ¥ N G  I­ H ÷ n g  Q U Y  § Þ N H  C H U N G  N §i Ò u    ¹m    µ  i t ng ¸p dông: 1. Ph viv ®è  î       Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  chøc  ùc hiÖn  ®Þ vi tæ  th   c«ng    Óm     éi t¸cki so¸tn   bé,kiÓm    éibé    to¸nn   trongh Ö   èng  ©n  µng  µ   íc.   th Ng h Nh n §i Ò u    2. Trong  Quy  Õ   µy,c¸ccô m  õdíi y  îchiÓu    ch n     t    ®© ®   nh sau:   1. §¬n  Þ  µc¸c Vô   ôc, Së     v l     C   Giao  Þch, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc, d    Ng h Nh n   ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  µ  v V¨n  phßng  idiÖn  ©n  µng  µ   íc. ®¹   Ng h Nh n 2. KiÓ m     éibé  ©n   µng  µ   íc(gäit¾t lµkiÓm     éibé) lµ   so¸tn   Ng h Nh n         so¸tn       viÖc      ©n  c¸c c¸ nh hoÆc   é  Ën  Óm     b ph ki so¸tchuyªn tr¸cht¹  n  Þ  Óm        i ®¬ v ki tra viÖc  ùc hiÖn  th   c«ng  Öc  ña  õng    ©n, ®¬n  Þ  vi c t c¸ nh   v nh»m   ¶m   ® b¶o  toµn  an  tµis¶n,thùc hiÖn  ã  Öu        c hi qu¶    ôc        c¸cm tiªu®Ò ra trong tõng ®¬n  Þ.     v 3. KiÓ m     éibé  ©n  µng  µ   íc(gäit¾t lµkiÓm    éibé) lµ   to¸nn   Ng h Nh n         to¸nn       viÖc  xem   Ðt,®¸nh    ét  x  gi¸m c¸ch  c  Ëp  Ýnh  y   ,  Öu  ®é l t ®Ç ®ñ hi qu¶  ña  Ö  ch thèng  Ó m     éibé;tÝnh  Ki so¸tn     trung thùc,chÝnh    y    ña        x¸c,®Ç ®ñ c c¸cth«ng    tin trªnb¸o    c¸o  µichÝnh, b¸o  t    c¸o nghiÖp  ô  ©n   µng  µ   íc vµ  Êt l ng v Ng h Nh n   ch  î   thùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao cña    n  Þ.   nhi v®    c¸c®¬ v 4. Nguyªn  ¾c  Óm     Ðp: lµ yªu  Çu    t ki so¸tk     c trong viÖc  ©n    ph c«ng  Ö m   nhi vô  ¹  n   Þ, cã  t  Êt    êi thùc  Ön  µ  Óm     i  íim ét  t i®¬ v   Ý nh hai ng   hi v ki tra ®è v   c«ng  viÖc,®¶m     b¶o  toµn  µis¶n  µ  Öu  an  t  v hi qu¶  c«ng  t¸c. §i Ò u    ôc    Óm    éibé,kiÓm    éibé. 3. M tiªuki so¸tn     to¸nn   1. §¶m     b¶o    n  Þ  ©n  ñ  ñ  ¬ng, chÝnh  c¸c ®¬ v tu th ch tr   s¸ch,ph¸p  Ëtcña    lu   Nhµ   íc,quy  Õ   µ  n  ch v quy  ×nh  tr nghiÖp  ô  ña  ©n   µng  µ   íc,ng¨n v c Ng h Nh n     ngõa  ÷ng  Ön  îng    ¹m  nh hi t vi ph hoÆc  kh«ng  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ët,quy  ×nh lu   tr   nghiÖp  ô  Én  n   ñiro trong ho¹t®éng. v d ®Õ r        2. §¶m     b¶o  ¹t®éng  ña  õng  n  Þ  îctr Ón khai®óng  nh  íng, ho   ct ®¬ v ®   i     ®Þ h   c¸cbiÖn    ph¸p tæ    chøc  ùc hiÖn  Ö m  ô  ã  Öu  ùcvµ  Öu  th   nhi v c hi l   hi qu¶. 3. X¸c  nh,  ¸nh    Ýnh  Ýnh    y   ñ, hîp lýcña      ®Þ ® gi¸t ch x¸c,®Ç d       c¸c th«ng    tin trªnb¸o c¸o tµichÝnh  µ             v b¸o c¸o nghiÖp  ô  ña    n  Þ. v c c¸c®¬ v 4.B¶o  Ö   toµn  µis¶n  µ  tÝn  ña  ©n  µng  µ   íc.   v an  t  v uy  c Ng h Nh n 5. KiÕn  Þ   íiThèng  c  ©n   µng  µ   íc trong  Öc  öa  æi,   ngh v   ®è Ng h Nh n   vi s ®   bæ  sung hoÆc   ban  µnh  íic¸cc¬  Õ,  h m     ch quy  Õ   ch nh»m     êng  Ön  t¨ngc bi ph¸p   ®¶m  b¶o  toµn  µis¶n,t¨nghiÖu  an  t     qu¶  ¹t®éng. ho  
  3. 3 C H ¦ ¥ N G  II­ Ó M  S O ¸ T N é I B é  KI §i Ò u 4.  Ó m     éi bé  Ki so¸tn   ph¶i® îc tæ      chøc  ùc  Ön  êng  th hi th xuyªn,   li   ôc trong tõng  ªnt     c«ng  Öc  ña    ©n,  vi c c¸ nh phßng, ban  µ  bé    o  ¹    v c¸n  l∙nh®¹ t i m çi ®¬n  Þ.   v §i Ò u    ñ  ëng  n  Þ    vµo  5. Th tr ®¬ v c¨n cø  chøc n¨ng  Ö m   ô  îc giao nhi v®    ®Ó   chøc  Óm     éi bé  y   ,  ã  Öu  tæ  ki so¸tn   ®Ç ®ñ c hi qu¶; chÞu    tr¸chnhiÖm   íc   tr   Thèng  c  Ò   Êtl ng ho¹t®éng  Óm    éibé  ¹ ®¬n  Þ. ®è v ch  î     ki so¸tn   t   i v §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  Óm    éibé 6. N   ho   ki so¸tn   1. Ban  µnh    h quy  Õ   µm  Öc  ña    o  n  Þ, quy  nh  ô  Ó  ch l vi c l∙nh®¹ ®¬ v   ®Þ c th quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   ña  õng  h    ct c¸n  é    o  b l∙nh ®¹ trong ®iÒu  µnh  µ  ö  ý   h v x l  c«ng  Öc.Thñ  ëng  n  Þ  ùc hiÖn  û  Òn  µ  ©n  Êp  vi   tr ®¬ v th   u quy v ph c tr¸chnhiÖ m     duy  ×c«ng    Óm     éi bé  tr   t¸cki so¸tn   cho  õng  t phßng, ban    trong ®¬n  Þ, nh»m     v  kiÓm    µn  Ön  ¹t®éng  ña  n  Þ. so¸tto di ho   c ®¬ v 2. Phæ   Õn  êng    bi th xuyªn,kÞp  êi,®Çy         th   ®ñ c¸c v¨n  b¶n  Õ     ña  ch ®é c Nhµ   ícli   n   ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng,c¬  Õ,  ®Õ ho   Ng h   ch quy  Õ   µ  ch v quy  ×nh tr   nghiÖp  ô  ña  ©n   µng  µ   íc ®Õ n   Êtc¶    é, nh©n    v c Ng h Nh n   t   c¸n b   viªntrong ®¬n     vÞ. 3.  ©n   Ph c«ng  Ö m   ô  µ  nhi v v tr¸ch nhiÖ m   ña      c c¸c phßng  ban, c¸  ©n     nh trong  n  Þ   ùa    ®¬ v d trªnnguyªn  ¾c  Óm     Ðp,  ¶m   t ki so¸tk ® b¶o  äi  m c«ng  Öc  vi ®Ò u   ã  êi thùc  Ön  µ  êi kiÓm     ¹   çi    ©n,  c ng   hi v ng   tra l i M c¸ nh . phßng  ban  u   ®Ò ph¶i tù kiÓm     µ  ù chÞu     so¸tv t   tr¸chnhiÖ m   Ò     v c«ng  Öc  îc giao,®¶m     vi ®     b¶o hiÖu qu¶  c«ng  Öc,tu©n  ñ ph¸p luËt, vi   th      quy  Õ   µ  ch v quy  ×nh nghiÖp  ô. tr   v 4. L∙nh  o  õng  Êp  ña  n  Þ    ®¹ t c c ®¬ v ph¶i®¸nh      gi¸møc    ñiro cña  õng  ®é r     t nghiÖp  ô          Ön  v ®Ó ®Ò ra c¸cbi ph¸p kiÓm    ïhîp:gi¸m    Óm    íc,   so¸tph     s¸t, ki so¸ttr   kiÓm    so¸tsau,kiÓm    t  Êt.   so¸t®é xu 5. Quy  nh  ô  Ó  Õ       ®Þ c th ch ®é th«ng    c¸o néibé, chÕ     ©n  ñ  tinb¸o        ®é d ch vµ  Õ     ch ®é c«ng  khaitµichÝnh     trong ®¬n  Þ.   v §i Ò u 7. Phßng  é  Ën)  Óm     éi bé  ¹ c¸c  n   Þ   ã    (B ph ki so¸tn   (t i   ®¬ v c tæ chøc  Phßng  hoÆc   é   Ën  Óm    éibé  B ph ki so¸tn   riªng)chÞu  ù    s qu¶n  ýtrùctiÕp  l    cña  ñ tr ng  n  Þ,gióp thñ tr ng  n  Þ  chøc  µ  ùc hiÖn  Öc  Óm   th   ë ®¬ v       ë ®¬ v tæ  v th   vi ki so¸tnéi bé    äi  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  n  Þ; chÞu  ù      trªnm l v ho   c ®¬ v   s chØ   o  ùc ®¹ tr   tiÕp cña  ô    V Tæng  Óm    Ò   ki so¸tv quy  ×nh,ph¬ng  tr   ph¸p kiÓm    so¸t. §i Ò u 8.  ñ  ëng  n  Þ  ã  Th tr ®¬ v c tr¸chnhiÖm   ¹o®iÒu  Ön    t  ki cho  Ó m   Ki so¸tviªnt¹  n  Þ  ã      c  Ëp ¬ng  i khithùc hiÖn  Öm   ô  Óm      i ®¬ v c vaitrß®é l t ®è       nhi v ki so¸t. C H ¦ ¥ N G  III­KI Ó M  T O¸ N  N é I B é  
  4. 4 §i Ò u    ô   9. V Tæng   Óm     ùc hiÖn  Óm     éibé    n  Þ  ki so¸tth   ki to¸nn   c¸c ®¬ v thuéc  ©n   µng  µ   íc,chÞu  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm   íc Thèng  c  Ò   ÷ng  Õt    tr   ®è v nh k luËn  µ  Õn  Þ  trong b¸o c¸o kiÓm    éibé. v ki ngh nªu      to¸nn   §i Ò u    10. Nguyªn  ¾c  Óm    éibé t ki to¸nn   1.Tu ©n  ñ ph¸p luËt,   th       quy  Õ,  ch quy  ×nh nghiÖp  ô  µ  éidung  ¬ng  tr   vvn  ch tr×nh kiÓm    ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt.   to¸n® ®   ®è Ng h Nh n     2. §¶m     b¶o  Ýnh  c  Ëp,trung thùc,kh¸ch quan  µ  ÷ bÝ   Ët  µ   ­ t ®é l         v gi   m Nh n íc,bÝ  Ët  ña  n  Þ  îckiÓm    m c ®¬ v ®   to¸n. 3. Kh«ng  ©y    g c¶n  ëho¹t®éng  µ  tr     v can  Öp  µo  thi v c«ng  Öc  iÒu  µnh  vi ® h cña  n  Þ  îckiÓm  ®¬ v ®   to¸n. §i Ò u   Ph¹m    Óm    éibé 11.   viki to¸nn   1.KiÓ m         µi Ýnh  ña  ©n  µng  µ   íc.   to¸nb¸o c¸o t   ch c Ng h Nh n 2.KiÓ m     ©n  ñ ®èi víi   n  Þ.   to¸ntu th       ®¬ v c¸c 3. KiÓ m     ¹t®éng, ®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Ö m   ô  ña      to¸nho     gi¸t h th   nhi v c c¸c ®¬n  Þ  v nh»m   tm ôc    ®¹   tiªuchung  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n §i Ò u    Ó m     c¸o tµichÝnh 12. Ki to¸nb¸o      KiÓ m     c¸o tµichÝnh  µviÖc    Ó m       ©n   µng  µ   to¸nb¸o      l  c¸c Ki so¸tviªnNg h Nh níc tiÕn  µnh    h xem   Ðt,®¸nh    ét  x  gi¸m c¸ch  c  Ëp  ®é l b¸o  c¸o  µichÝnh  µ    t  v c¸c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ b¸o  c¸o  µichÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó     t  c Ng h Nh n   x¸c nhËn  Ýnh  Ýnh    Ýnh  t ch x¸c,t trung thùc,tÝnh  y  ,  îp lývµ  ï hîp víic¸c     ®Ç ®ñ h     ph         nguyªn  ¾c  Õ     ¹ch  t ch ®é h to¸n kÕ     to¸n,qu¶n  ý tµichÝnh, x©y  ùng  ¬      l      d c b¶n hiÖn  µnh  ña  µ   ícvµ  ña  ©n  µng  µ   íc. h c Nh n   c Ng h Nh n §i Ò u    Ó m     ©n  ñ 13. Ki to¸ntu th KiÓ m     ©n  ñ  µ viÖc    Ó m       ©n   µng  µ   íc c¨n to¸n tu th l   c¸c Ki so¸tviªnNg h Nh n     cø  µo    v c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,cña  ©n   µng  µ   íc vµ  ®Þ hi h c Nh n   Ng h Nh n   t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ña  n  Þ    h th   c ®¬ v ®Ó xem   Ðt,®¸nh    Ýnh  ©n  ñ  x  gi¸t tu th ph¸p   luËt,quy  Õ,  ¬  Õ   µ    ch c ch v quy  ×nh  tr nghiÖp  ô  ña  n   Þ   îc kiÓm     v c ®¬ v ®   to¸n nh»m  ph¸thiÖn  ù    ¹m    s vi ph quy  nh,    ¹m  ®Þ sai ph trong  iÒu  µnh, qu¶n  ý, ® h   l  ng¨n chÆn   ñiro trong ho¹t®éng  ©n  µng.   r      Ng h §i Ò u    Ó m     ¹t®éng 14. Ki to¸nho   KiÓ m     ¹t®éng  µviÖc    Ó m       ©n  µng  µ   ícc¨n to¸nho   l  c¸c Ki so¸tviªnNg h Nh n     cø  µo  å  ¬, tµiliÖu  Õn  µnh  v hs   ti h xem   Ðt,®¸nh    ét c¸ch  c  Ëp  Öc  x  gi¸m ®é l vi tr Ón khaithùc hiÖn  Ö m   ô  ña  ét  n  Þ      Æt:  chøc,qu¶n  i      nhi v c m ®¬ v trªnc¸c m tæ    lý,®iÒu  µnh, sö  ông    ån  ùc vµ  Ön    h  d c¸c ngu l   bi ph¸p  µnh  Ýnh, kü  Ët h ch   thu   nghiÖp  ô    µn  µnh  ôc    v ®Ó ho th m tiªu,qua    ¸nh    Ýnh  Öu  ùc vµ  Öu  ®ã ® gi¸t hi l   hi qu¶  ¹t®éng  ña  n  Þ  . ho   c ®¬ v ®ã
  5. 5 §i Ò u    15. Tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n  ña  ëng  oµn  Óm    éibé    quy h c Tr ® ki to¸nn   1. Trëng  oµn  Óm    ã    ® ki to¸nc tr¸chnhiÖ m     chØ  o  iÒu  µnh  ®¹ ® h c«ng  Öc  vi chung  ña  µn,®¶m   c §o   b¶o  µn  µnh  Õ   ¹ch kiÓm  ho th k ho   to¸n. 2. Yªu  Çu  n  Þ  îckiÓm     µ    n  Þ  ªnquan    c ®¬ v ®   to¸nv c¸c ®¬ v li   cung  Êp  å  ch s¬,tµiliÖu th«ng    éc ph¹m    tkiÓm       tinthu   vi®î   to¸n. 3. Xö   ý kÞp  êinh÷ng  íng  ¾ c   íi®¬n  Þ  îc kiÓm     l  th   v m v  v®  to¸n trong qu¸      tr×nh kiÓm    to¸n,trong ph¹m    Èm  Òn  µ  c¸o ngay      vith quy v b¸o    cho  L∙nh  o  ô  ®¹ V Tæng  Óm    ÷ng  Ên    ki so¸tnh v ®Ò nghiªm  äng.tr 4. Tæng   îp,lËp    h  b¸o c¸o  Óm   ki to¸n vµ    th«ng  qua  b¸o c¸o  Óm   ki to¸n t¹   i ®¬n   Þ   îc kiÓm   v®  to¸n;chÞu    tr¸ch nhiÖ m   íc Thèng  c  µ  ô   ëng  ô    tr   ®è v V tr V Tæng   Óm     Ò   Õt  Ën  Óm   ki so¸tv k lu ki to¸n cña  oµn;  Ëp  îp  µ u  ÷ hå  ¬    ® t h v l gi   s kiÓm  to¸n. §i Ò u    16. Tr¸ch nhiÖm,  Òn  ¹n  ña    n  Þ  îckiÓm    éi   quy h c c¸c ®¬ v ®   to¸nn   bé. 1.ChÊp  µnh  Õt ®Þnh  Óm    éibé.   h quy   ki to¸nn   2. Cung  Êp  y       c ®Ç ®ñ th«ng    å  ¬  µiliÖu  µ  ¬ng  Ön  ôc  ô  tin,h s t   v ph ti ph v cuéc  Óm    éibé. ki to¸nn   3.ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh    vt trung thùc,®Çy  ,  Ýnh    ña  äi  µi     ®ñ ch x¸cc m t   liÖu ®∙    cung  Êp  c cho  µn  Óm    éibé. §o ki to¸nn   4.  îc quyÒn    ×nh, b¸o  §  gi¶itr   c¸o  íi§oµn  Óm   v  ki to¸n vÒ   Õt  Ën  ña    k lu c §oµn  Óm   ki to¸n hoÆc     b¶o u    Õn  ×nh  Êp  ã  Èm   Òn  Õu   l ý ki tr c c th quy n kh«ng  thèng  Êt víi µn  Óm  nh     §o ki to¸n. 5. Tæ     chøc  ùc hiÖn    Õn  Þ  µ  c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn    th   c¸cki ngh v b¸o    h th   c¸c kÕt  Ën,kiÕn  Þ   ña  µn  Óm     lu   ngh c §o ki to¸n b»ng  b¶n  v¨n  cho  èng  c    Th ®è qua Vô Tæng  Óm  ki so¸t. §i Ò u 17. Tr¸ch  Öm   µ  Òn  ¹n  ña  ô   ëng  ô     nhi v quy h c V tr V Tæng   Óm   ki so¸tNg ©n  µng  µ   íc:   h Nh n   1. Ban  µnh    h hoÆc   ×nh  èng  c  tr Th ®è ban  µnh    h c¸c quy  ×nh  Ò   Óm   tr v ki to¸nnéibé  ©n  µng  µ   íc.     Ng h Nh n 2. X ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  Óm     éibé  ×nh Thèng  c    d ch tr   ho ki to¸nn   tr   ®è Ng ©n  µng  µ   ícphª duyÖt. h Nh n     3. §îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn  ý  Õt  nh  µnh     ®è Ng h Nh n   quy k quy ®Þ th 1Ëp    oµn  Óm     éibé  c¸c ® ki to¸nn   theo  Õ   ¹ch  ∙  îcThèng  c  k ho ®®  ®è phª  Öt, duy   trõc¸c®oµn  Óm    ¹ c¸cVô, Côc  ©n  µng     ki to¸nt       i Ng h Trung  ng. ¬ 4. Thùc  Ön    Ö m   ô    hi c¸c nhi v kh¸c quy  nh  ¹    ®Þ ti quy  Õ   chøc  µ  ¹t ch tæ  v ho   ®éng  ña  ô  c V Tæng  Óm  ki so¸t. C H ¦ ¥ N G  IV. §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H
  6. 6 §i Ò u    ô  ëng  ô  18. V tr V Tæng  Óm    ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ki so¸tNg h Nh n     cô  Ó  Öc  ùc hiÖn  th vi th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    Öc    19. Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2