Quyết định 4878/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định 4878/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4878/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4878/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 4878/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V DUY T NHI M V QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/2000 KHU TÁI NNH CƯ KHU CÔNG NGHI P TÂY B C C CHI, XÃ TÂN AN H I, HUY N C CHI Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 93/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph ; Căn c án quy ho ch chung huy n C Chi ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 6994/Q -UB-QL T ngày 24 tháng 12 năm 1998; Căn c nhi m v i u ch nh quy ho ch chung huy n C Chi n năm 2020 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t t i Quy t nh s 2675/Q -UB ngày 21 tháng 6 năm 2007; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i T trình s 1665/TTr-SQHKT ngày 19 tháng 6 năm 2009 v trình duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu tái nh cư Khu Công nghi p Tây B c C Chi, xã Tân An H i, huy n C Chi, QUY T NNH: i u 1. Duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 khu tái nh cư Khu Công nghi p Tây B c C Chi, xã Tân An H i, huy n C Chi v i các n i dung chính như sau: 1. V trí và gi i h n ph m vi quy ho ch: - V trí: xã Tân An H i, huy n C Chi. - Gi i h n c a khu t như sau: + Phía ông: giáp khu công nghi p hi n h u. + Phía Tây: giáp t nông nghi p. + Phía Nam: giáp t nông nghi p. + Phía B c: giáp tr c chính giao thông d ki n và khu công nghi p m r ng. 2. Lý do và s c n thi t ph i l p nhi m v quy ho ch: Huy n C Chi là m t trong nh ng a bàn thu hút u tư công nghi p m nh nh t phía Tây B c c a thành ph . Khu Công nghi p Tây B c C Chi ư c ưa vào khai thác s d ng và m r ng thêm v quy mô (kho ng 173ha) làm phát sinh các nhu c u c p bách v tái nh cư, nhà cho công nhân, nhà cho các chuyên gia và các nhu c u v d ch v công nghi p khác. Do ó, vi c u tư xây d ng khu tái nh cư cho Khu Công nghi p Tây B c C Chi t i khu t trên là c n thi t.
  2. 3. M c tiêu c a nhi m v quy ho ch: - m b o phát tri n khu v c theo úng quy ho ch chung c a huy n, h n ch phát tri n t phát. - Khai thác có hi u qu giá tr s d ng t phát tri n kinh t xã h i khu v c phù h p xu hư ng phát tri n chung trên a bàn huy n. - Phát tri n ng b v h t ng xã h i và h t ng k thu t. - T o cơ s pháp lý qu n lý t ai, qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. - Xác nh ư c tính ch t, ch c năng, các ch tiêu kinh t k thu t, quy mô dân s và qu t phát tri n ô th . 4. Cơ c u s d ng t: - T ng di n tích khu t quy ho ch: 34,262ha, phân b theo cơ c u s d ng t như sau: + t ơn v : kho ng 33,2ha, chi m t l 96,8% ph m vi quy ho ch: ¡ t nhóm nhà : kho ng 19ha, chi m t l 55,4%. ¡ t công trình công c ng: kho ng 1,5ha, chi m t l 4,3%. ¡ t cây xanh s d ng công c ng: kho ng 4,2ha, chi m t l 12,3%. ¡ t giao thông: kho ng 8,5 ha, chi m t l 24,8%. + t ngoài ơn v ( t h t ng k thu t): kho ng 1,062ha, chi m t l 3,2% ph m vi quy ho ch. 5. Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc: Ch tiêu quy STT Lo i ch tiêu ơn v tính ho ch ki n trúc 1 Dân s d ki n ngư i 3.500 2 M t xây d ng % 30 - 40 T i a 06 3 T ng cao xây d ng T i thi u 01 4 H s s d ng t 1,2 - 1,5 t ơn v m2/ng 80 - 90 + t nhóm nhà m2/ng 55 - 60 5 + t công trình d ch v c p ơn v m2/ng 6-8 + t cây xanh s d ng công c ng m2/ng 8 - 12 + t giao thông c p phân khu v c m2/ng 17 - 19 6 Ch tiêu h t ng k thu t + Tiêu chuNn c p nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180 + Tiêu chuNn thoát nư c lít/ngư i/ngày 150 - 180
  3. + Tiêu chuNn c p i n kwh/ngư i/năm 1.000 + Tiêu chuNn rác th i và v sinh môi trư ng kg/ngư i/ngày 1 6. Các i m lưu ý khi tri n khai giai o n án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000: - B trí các d ng nhà c n có s ng nh t trong m t ô ph . - Công trình nhà tr , tr m y t c n b trí g n khu công viên cây xanh m b o bán kính ph c v h p lý. - Lưu ý m b o k t n i v i h t ng chung toàn khu v c. - Tên g i các lo i t và cách th hi n b n v c n th c hi n theo Quy t nh s 21/2005/Q -BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 và Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a B Xây d ng. - Thành ph n h sơ án quy ho ch chi ti t xây d ng c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. - Vi c tri n khai án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 này c n phù h p nh hư ng c a án quy ho ch chung huy n C Chi t l 1/10.000. i u 2. S Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân huy n C Chi ch u trách nhi m hư ng d n ơn v tư v n tri n khai l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 căn c trên n i dung nhi m v quy ho ch ã phê duy t. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, Giám c S Công Thương, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông v n t i, Trư ng Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi và Th trư ng các S , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản