Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
139
lượt xem
27
download

Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về việc phân loại tài sản "Có", trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 488/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  488/2000/Q§­N H N N 5  n g µ y 27  n th¸ng  11 n¨ m  2000 ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c  p h © n  lo¹i µi s¶ n " C ã ", tr Ý ch  Ë p v µ  s ö  d ô n g  d ù  p h ß n g    t   l ® Ó  x ö  lý  ñi r  ro  trong  o ¹t ® é n g   g © n  h µ n g   h n c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g thè ng ® è c   © n  h µ ng N h µ  n íc  ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc sè    cø  Ng h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  vµ  Ët c¸ctæ  Lu     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng;   h Sau    èng  Êt víi é  ëng  é  µichÝnh, khith nh     tr B BT  quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi ph©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch lËp  µ  ö  ông  ù  lo i   t "C     vsd d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     trong  ho¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông.   ng h c tæ  td §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  ý. C¸c  ®Þ n c hi l     k t ng k   quy  nh  Ò   Öc  ©n  ¹ tµis¶n  ã",trÝch lËp vµ  ö  ông  ù  ®Þ v vi ph lo i     "C       sd d phßng    ®Ó xö  ýrñiro trong ho¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông  ¹        l         ng h c tæ  td t i v¨n b¶n c¸c díi y  Õt  Öu  ùcthi µnh:  ®© h hi l     h 1. Quy Õt  nh   è  ®Þ s 48/1999/Q§­NHNN5   µy  th¸ng 2  ng 8    n¨m 1999  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  ®è Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   Öc  ©n  ¹  µi ®Þ v vi ph lo i   t s¶n  ã",trÝch  Ëp  µ  ö  ông  ù  "C   l vsd d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trong  ¹t®éng  ho   ng©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông. h c tæ  td 2. C«ng    v¨n  è  s 582/CV­NHNN5   µy  th¸ng 6  ng 23    n¨m 1999  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  Ých lËp vµ  ö  ông  ù  Ng h Nh n   vi tr     s d d phßng    ö  ýrñi ®Ó x l     ro cña  chøc  Ýn  ông.   tæ  td §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V C¸c  ©n  µng  µ      ng h v c¸c tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   td phing h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh níc,Gi¸m  c    ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng,Chñ  Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q uy  Þ nh ® V Ò  vi Ö c p h © n  lo¹i µi  t  s¶n  C ã ", tr Ý ch l Ë p v µ  s ö  d ô n g   " d ù   h ß n g  ® Ó  x ö  lý r ñi p  ro trong h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g   c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 488/2000/Q§­NHNN5 ngµy  th¸ng11  27    n¨m 2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   td ho   tiVi   ph¶ithùc hiÖn  Öc  ©n      vi ph lo¹  µis¶n  ã",trÝch  Ëp  µ  ö  ông  ù  i  t "C   l vsd d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trong  ¹t ho   ®éng  ©n  µng  ng h theo Quy  nh  µy.   ®Þ n 2.ViÖc  Ých lËp vµ  ö  ông  ù    tr     s d d phßng gi¶m    µng  ån kho,dù  gi¸h t    phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n,quü  ù    d phßng  µichÝnh  ùc hiÖn  t  th   theo quy  nh  ¹ ®Þ t  i NghÞ   nh   è  ®Þ s 166/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é   µichÝnh  i víi   chøc  Ýn  ông. t  ®è     tæ  c¸c td §i Ò u 2. Trong  Quy  nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1. Rñi  trong ho¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông    ro      ng h c tæ  td (sau  y   ®© gäit¾tlµrñiro)lµnh÷ng            tæn  Êtcã  Ó  ra trongho¹t®éng  ©n  µng. th   th x¶y       ng h 2. Dù     phßng  ñiro lµdù  r       phßng  îch¹ch to¸nvµo    Ý  ¹t®éng  ña  ®     chiph ho   c tæ chøc  Ýn  ông  td th«ng  qua  Öc  Ých lËp dù  vi tr     phßng  cho  Çn    Þtµis¶n  ph gi¸tr     "Cã"cã    kh¶  n¨ng  kh«ng  Ó    åi® îc. th thu h   3.Sö  ông  ù   d d phßng    ö  ýrñiro trong ho¹t®éng  ©n  µng  µviÖc  ®Ó x l          ng h l  tæ chøc  Ýn  ông  ¹ch  td h to¸n chuyÓn  ÷ng  ñiro    nh r   trong  c¸c  êng  îp    tr h quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy  õh¹ch to¸nnéib¶ng    ¹ch to¸nngo¹ib¶ng. t i 11  ®Þ n t       ra h       §i Ò u 3. 1. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  u       th   15  l vi ®Ç tiªnth¸ng thø  cña  çi  ý,   ba  m qu   tæ chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Öc  ©n  ¹  µis¶n  ã"  ¹  êi®iÓ m   èi td th hi vi ph lo it   "C t i   th cu   ngµy  ña  µy  èicïng th¸ngthø    µ  Ých lËp dù  c ng cu       haiv tr     phßng    ö  ýrñiro. ®Ó x l     2. Trêng  îp  è  Òn    h s ti ph¶itrÝch lËp  ù      d phßng  ính¬n  è  Òn  ù  l  s ti d phßng  hiÖn  cßn  × tæ  th   chøc  Ýn  ông  td ph¶itrÝch thªm  Çn      ph chªnh  Öch  Õu. l thi Trêng  îp  è  Òn  h s ti ph¶i trÝch  Ëp  ù    l d phßng  á  ¬n  è  Òn  ù  nh h s ti d phßng  hiÖn cßn th× tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶ihoµn  ¹ phÇn    l  i chªnh    õa    lªnhth ®Ó gi¶m  sè  Òn dù  ti   phßng  ∙  Ých. ® tr
 3. 3 §i Ò u 4. 1. ViÖc  ö  ýrñiro ® îcthùc hiÖn  ét  ý  ét  Çn    x l          m qu m l sau    ∙  ùc hiÖn  khi® th   viÖc  Ých lËp dù  tr     phßng  ñiro vµ  r     chØ  îcxö  ýrñiro trong ph¹m    ù  ®   l        vid phßng  hiÖn  ã. c 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îcth«ng  cho  ®  b¸o  kh¸ch hµng  ÕtvÒ   Öc    bi   vi xö  ýrñiro,trõnh÷ng  l        kho¶n  î ®∙  îcChÝnh  ñ  n  ®   ph cho  Ðp  ãa  î cho  ph x n  kh¸ch  hµng. §i Ò u 5. Tæ  chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh gi¶m  è  î trong hå  ¬    s n    s cho vay  i víi Çn  î ® îccoilµrñiro vµ  ∙  îcxö  ýb»ng  ù  ®è    ph n             ® ®   l  d phßng  ñiro.Tæ   r    chøc  Ýn  ông  Én  td v ph¶itiÕp tôccã    Ön        c¸cbi ph¸p ®Ó     åinîtr Öt®Ó     thu h     i   theo  chÕ     Ön  µnh    i víic¸c kho¶n  î b×nh  êng  a  îcxö  ýb»ng  ù  ®é hi h nh ®è       n  th ch ®   l   d phßng  ñiro, trõ nh÷ng  r      kho¶n  î  ∙  îc ChÝnh  ñ  n®®   ph cho  Ðp  ãa  î    ph x n cho kh¸ch hµng.   §i Ò u 6. M äi kho¶n  Òn    åitõ nh÷ng  ñiro  ∙  îc xö  ýb»ng  ù  ti thu h     r   ® ®   l  d phßng  îc ®  coilµdoanh    ña  chøc  Ýn  ông.    thu c tæ  td C h ¬ n g  II n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó M ô c  1 P h © n   ¹i µi lo  t  s¶n " C ã " §i Ò u 7. Tµis¶n  ã"kh«ng    "C   ph¶iph©n  ¹ vµ  Ých lËp dù    lo i tr     phßng  ñiro:   r  Nh÷ng  kho¶n  cho vay b»ng  ån  èn  µitrî ñy    u    ngu v t     th¸c®Ç t theo  õng , t  HiÖp  nh  ∙  ý  Õt  íic¸c tæ  ®Þ ® k k v     chøc  ícngoµi,®∙  îctrÝch dù  n   ®    phßng  ñiro r   theo yªu  Çu  ña  Öp  nh  µ  ñiro  c c Hi ®Þ v r   x¶y  sÏ ® îc tæ  ra      chøc  íc ngoµi cã  n    tr¸chnhiÖ m  ö  ý.   xl §i Ò u 8. Tæ  chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Öc  ©n   ¹  µis¶n  ã"  ¹t ®éng   td th hi vi ph lo it   "C ho   ng©n  µng    h nh sau: 1.Tµis¶n  ã" cña  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông  îcph©n  ã m        "C   ho   ctd ®  nh nh sau: Nhã m   gå m: 1  ­Nh÷ng    kho¶n  cho  vay  a  n   ¹n tr¶nî(kÓ  kú  ¹n  îgiah¹n). ch ®Õ h       c¶  h n    
 4. 4 ­Nh÷ng    kho¶n  Òn chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy têcã  ti       i   th phi v gi     gi¸ng ¾n  ¹n kh¸ccha  n   ¹n thanh    h    ®Õ h   to¸n. ­Nh÷ng    kho¶n  cho    µi Ýnh  a  n   ¹n tr¶tiÒn thuª. thuªt   ch ch ®Õ h       Nhã m   gå m: 2  ­ Nh÷ng    kho¶n cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙  t  ® qu¸  ¹n    î díi h tr¶n     181  µy;nh÷ng  ng   kho¶n cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n  t  ® qu¸ h tr¶nîdíi ngµy.      91  ­Nh÷ng    kho¶n  Òn chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy têcã  ti       i   th phi v gi     gi¸ng ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh      h    qu¸ h   to¸ntrong thêigian díi ngµy.       31  ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng  a    åi® îctrong thêi   ng     l∙nhnh ch thu h        gian díi ngµy.    61  ­ Nh÷ng    kho¶n  cho thuª tµichÝnh  µ      m bªn thuª kh«ng    îc tiÒn      tr¶®   thuª trongthêigian díi       181  µy. ng Nhã m   gå m: 3  ­Nh÷ng    kho¶n  cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n tr¶nîtõ181  t  ® qu¸ h         ngµy  n   íi361  µy; nh÷ng  ®Õ d   ng   kho¶n cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ∙    ¹n tr¶nîtõ91  µy  n   íi ® qu¸ h         ng ®Õ d   181  µy. ng ­Nh÷ng    kho¶n  Òn chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy têcã  ti       i   th phi v gi     gi¸ng ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh    õ31  µy  n   íi ngµy.   h    qu¸ h   to¸nt   ng ®Õ d   61  ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng  a    åi® îctrong thêi   ng     l∙nhnh ch thu h        gian tõ61  µy  n   íi     ng ®Õ d   181  µy. ng ­ Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  µ   thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ thuªt   m bªn    tr¶®        181  n   íi ®Õ d   361  µy. ng Nhã m   gå m: 4  ­Nh÷ng    kho¶n cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n tr¶nîtõ361  t  ® qu¸ h         ngµy  ëlªn; ÷ng  tr    nh kho¶n cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n  t  ® qu¸ h tr¶nîtõ181  µy  ëlªn.     ng tr   ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn tr ÕtkhÊu, t¸  iÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê ti   i    i tr   th phi v c¸c gi t   cã    ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh    õ61  µy  ëlªn. gi¸ng h    qu¸ h   to¸nt   ng tr   ­  è   Òn    S ti tr¶ thay cho  êi ® îc b¶o    ng  a  ng     l∙nh nh ch thu  åi ® îc tõ 181  h     ngµy  ëlªn. tr   ­ Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  µ   thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ thuªt   m bªn    tr¶®        361  µy  ëlªn. ng tr   2.Tµis¶n  ã" cña    Þch  ô     "C   c¸cd v thanh  to¸n: C¸c  kho¶n  thanh    é  to¸nh kh¸ch hµng,tæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸c(kh«ng      bao gå m   ÷ng  nh kho¶n    tr¶thay cho  êi® îcb¶o      ng     l∙nhquy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n    Òu  1, §i nµy)®∙    ¹n thu håi.   qu¸ h     M ô c  2 Tr Ý c h l Ë p d ù   h ß n g p
 5. 5 §i Ò u 9. 1.Tû  Ö  Ých dù    l tr   phßng    ông  ¸p d cho  µis¶n  ã": t  "C ­§èivíi ¹t®éng  Êp  Ýn  ông:       ho ctd Nhã m     1:0% Nhã m     2:20% Nhã m     3:50% Nhã m     4:100% ­§èivíi   Þch  ô       dc¸c v thanh  to¸n:  20%. 2.Sè  Òn dù    ti   phßng  ph¶itrÝch lËp cña  chøc  Ýn  ông       tæ  td bao  å m: g ­Sè  Òn dù    ti   phßng cho  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  ho   ctd ®   trªnc s tûlÖ  Ých dù    tr   phßng  µ  µi v t  s¶n  ã" tõng nhã m   ña  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông; "C     c ho   ctd ­ Sè   Òn dù    ti   phßng  cho    Þch  ô  c¸c d v thanh    îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  to¸n®     trªnc s tûlÖ  Ých dù    tr   phßng  µ  µi v t s¶n  ã" cña    Þch  ô  "C   c¸cd v thanh  to¸n. §i Ò u 10. Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông  µ   ícthùc hiÖn  Öc  Ých lËp dù  td Nh n     vi tr     phßng  theo Quy  nh  µy  ã  Ó  Én  í kÕt  ®Þ n c th d t  i qu¶  kinh doanh  ña    c n¨m    çth×    ®ã l   tæ chøc  Ýn  ông    td ®ã ph¶ilËp  ¬ng  kh ¾c  ôc  öiBé   µi chÝnh  µ  ©n     ph ¸n  ph g   T   v Ng hµng  µ   ícxem   Ðt. Nh n   x M ô c  3 S ö  d ô n g  d ù  p h ß n g   §i Ò u 11 Tæ   chøc  Ýn  ông  îcsö  ông  ù  td ® d d phßng    ö  ýrñiro trong c¸ctr ng  ®Ó x l          ê hîp sau  y:   ®© 1. Khi kh¸ch hµng       vay  èn,ngêib¶o    v    l∙nhvay  èn,ngêiph¸thµnh  ¬ng  v     th phiÕu  µ  Êy têcã    ¾n  ¹n  v gi     gi¸ng h kh¸c,ngêib¶o    ¬ng  Õu,bªn    µi     l∙nhth phi   thuªt   chÝnh,ngêi® îccung       øng  Þch  ô  d v thanh    µc¸c tæ  to¸nl     chøc  Þ     b ph¸ s¶n,gi¶i    thÓ  µ  ∙  µn  µnh  Öc  v ® ho th vi thanh    µis¶n.Møc  ö  ýrñiro b»ng  to¸nt     x l      møc    tæn thÊtsau    ∙    khi® thanh    µis¶n  ña  chøc  Þ    to¸nt   c tæ  b ph¸ s¶n,gi¶i Ó.    th 2. Tµis¶n  ã" cã  êigian qu¸ h¹n  Ó  tr ng  îp c¸c tæ     "C   th       (k c¶  ê h     chøc  Þ     b ph¸ s¶n,gi¶i Ó  ng  a  µn  µnh  Öc     th nh ch ho th vi thanh    µis¶n)nh  to¸nt     sau: ­Nh÷ng    kho¶n cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n tr¶nîtõ721  t  ® qu¸ h         ngµy  ëlªn: ÷ng  tr    nh kho¶n cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n  t  ® qu¸ h tr¶nîtõ361  µy  ëlªn.     ng tr   ­ Nh÷ng    kho¶n  Òn  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy ti chi    i chi   th phi v c¸c gi   têcã    ¾n  ¹n kh¸c®∙    ¹n thanh    õ91  µy  ëlªn.   gi¸ng h    qu¸ h   to¸nt   ng tr   ­  è   Òn    S ti tr¶ thay cho  êi ® îc b¶o    ng  a  ng     l∙nh nh ch thu  åi ® îc tõ 361  h     ngµy  ëlªn. tr  
 6. 6 ­ Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  µ   thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ thuªt   m bªn    tr¶®        721  µy  ëlªn. ng tr   ­ Sè   Òn    ti thanh    é  to¸nh kh¸ch hµng, tæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸c (kh«ng      bao gå m   ÷ng  nh kho¶n    tr¶thay cho  êi ® îc b¶o  ng     l∙nh)®∙    qu¸  ¹n  h thu  åi tõ 181  h   ngµy  ëlªn. tr   3. Nh÷ng    kho¶n  î cho  n  vay  îc ChÝnh  ñ  ®  ph cho  Ðp  ãa  î cho  ph x n  kh¸ch  hµng  ng  nh kh«ng  îcChÝnh  ñ  Êp  ån    ﮾ p   µ   a  îcsö  ông  ®  ph c ngu ®Ó b   m ch ®   d dù  phßng    ö  ýtheo quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  §iÒu  µy. ®Ó x l     ®Þ t  i 1  2  n §i Ò u 12. Tæ  chøc  Ýn  ông  td ph¶ithµnh  Ëp Héi ®ång  ö  ýrñiro do  ñ  Þch  éi    l    x l       Ch t H ®ång  qu¶n  Þ (®èivíi chøc  Ýn  ông  ã  éi ®ång  tr      tæ  td cH  qu¶n  Þ)hoÆc   tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) lµm  ñ  Þch  µ  ã  µnh    ¾t  éc  å m   ëng    ®è   Ch t v c th viªnb bu g Tr ban kiÓm  so¸t, Õ     ëng, Trëng   K to¸n tr   phßng  Ýn  ông, Trëng  td   phßng  Óm     éi ki tran   bé; c¸c thµnh       viªn kh¸c do  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) quyÕt ®Þnh.     §i Ò u 13. NhiÖ m   ô  ña  éi ®ång  ö  ý: vc H  xl 1. Xem   Ðt  Öc  ©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch  Ëp  ù    x vi ph lo i   t "C   l d phßng  ñiro  ña  r  c quý  Ön  µnh  Tæng  hi h do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) thùc hiÖn. ®è     2. Xem   Ðt    x b¸o  t×nh  ×nh  c¸o  h theo  âi,sao  vµ  ùc hiÖn  håi nî d  kª  th   thu      ®èi víi ÷ng  ñiro ®∙  îcxö  ý.    nh r   ®   l 3. Quy Õt  nh  Öc  ö  ýrñiro cña  ý  Ön  µnh  µ  ¬ng      åi   ®Þ vi x l       qu hi h v ph ¸n thu h   nî trong  ý  Õp    qu ti theo  i  íirñiro  ∙  îc xö  ý.Trong  ¬ng    ®è v     ® ®   l   ph ¸n,ph¶i x¸c    ®Þnh  îcthêigian vµ  ÷ng  Ön  ®      nh bi ph¸p ¸p dông      åinî.    ®Ó thu h   §i Ò u 14. Hå   ¬    µm    xö  ýrñiro bao  å m: s ®Ó l c¨n cø  l       g 1.  å   ¬  Ò   H s v cho  vay  µ  v thu  åi nî;chiÕt khÊu,  ichiÕt khÊu  ¬ng  h     t¸    th phiÕu  µ  Êy tê cã    ¾n  ¹n  v gi     gi¸ng h kh¸c;b¶o    l∙nh;cho    µichÝnh;c¸c dÞch    thuªt      vô thanh    µ    Êy  ê kh¸c cã  ªnquan  n   ÷ng  ñiro  to¸n v c¸c gi t     li   ®Õ nh r   trong c¸c tr    ­ êng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy. h  ®Þ t i 11  ®Þ n 2.Ngoµihå  ¬      s trªn: a. §èivíi ÷ng  ñiro trong c¸c tr ng  îp quy  nh  ¹ Kho¶n    Òu         nh r      ê h   ®Þ ti   1, §i 11 Quy  nh  µy  ®Þ n cßn ph¶icã:   ­ Quy Õt  nh    ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n  ña  µ    c To ¸n hoÆc   Õt  nh    Ó  quy ®Þ gi¶ith cña  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët(b¶n    lu   sao cã  c«ng  chøng); ­B¸o      µnh  Õt ®Þnh    c¸o thih quy   tuyªnbè      ph¸ s¶n  µ      Õt  óc viÖc  v b¸o c¸o k th   thihµnh  Õt  nh    quy ®Þ tuyªn bè    ph¸ s¶n  ña  c Phßng    µnh    thih ¸n;v¨n b¶n    gi¶i quyÕt c¸ckho¶n  îcña  chøc  Þ    Ó     n  tæ  b gi¶ith (b¶n  sao  ã  c c«ng chøng). b. §èivíinh÷ng  ñiro trong c¸c tr ng  îp quy  nh  ¹       r      ê h   ®Þ tikho¶n    Òu    3, §i 11 Quy  nh  µy  ®Þ n cßn  ph¶icã:  
 7. 7 V¨n  b¶n  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph cho  Ðp    îcho  ph xo¸n   kh¸ch hµng.   M ô c  4 H ¹ ch to¸n, b¸o c¸o, ö  lý vi p h ¹ m  x §i Ò u 15. Tæ  chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  ¹ch  td th hi h to¸n viÖc  Ých  Ëp, sö  ông  ù    tr l d d phßng  µ  è  Òn  håi® îc sau    ö  ông  ù  v s ti thu      khis d d phßng  theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u 16. Tæ  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Öc  td th   vi b¸o    ©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch c¸o ph lo i   t "C     lËp vµ  ö  ông  ù    sd d phßng   nh sau: 1. B¸o    c¸o  ©n  ¹  µis¶n  ã",trÝch  Ëp  ù  ph lo it   "C   l d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trongho¹t®éng  ©n  µng:    Ng h a. Tríc ngµy  th¸ng thø  Êt cña  ý     10    nh   qu sau, tæ    chøc  Ýn  ông  td b¸o    c¸o Ng ©n   µng  µ   íc vµ  ¬  h Nh n   c quan  µichÝnh  ×nh  ×nh  ©n  ¹  µis¶n  ã", t  t h ph lo i   t "C   trÝch lËp dù      phßng  theo M É u   Óu  è  (®Ýnh  Ìm):   bi s 1A  k ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc göi Ng ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   td Nh n     h Nh n   traNg hµng  µ   íc),Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    ©n   µng  µ  chøc  µi Nh n   T   (V T   c¸c Ng h v tæ  t  chÝnh)  µ  ôc  Õ   vC thu tØnh, thµnh  è  ¬i tæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ô së  td ®ã tr   chÝnh; ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh,tæ  td li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   vèn  íc ngoµi,chinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi t¹  Öt Nam   öi Ng ©n   µng  n     ng h n   i Vi   g  h Nhµ   íc (Thanh    ©n   µng  µ   íc),Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    n  tra Ng h Nh n   T   (V T   c¸c ng©n  µng  µ  chøc  µichÝnh),Chi  h v tæ  t    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vµ  ôc  Ng h Nh n   C thuÕ tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë  Ýnh. td ®ã tr   ch ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh¸c göicho       Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ  ôc  Ng h Nh n   C thuÕ  tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë  Ýnh. td ®ã tr   ch b. Tríc ngµy  th¸ng thø  Êt cña  ý     20    nh   qu sau,chinh¸nh  ©n   µng  µ      Ng h Nh níctØnh,thµnh  è      ph tæng  îp c¸c b¸o    ña    chøc  Ýn  ông  h     c¸o c c¸c tæ  td kh¸c quy    ®Þnh  ¹  iÓ m     ti ® a, kho¶n    Òu  µy  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc (Thanh    1, §i n g   Ng h Nh n   tra Ng ©n   µng  µ   íc)vµ  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    ©n  µng  µ    h Nh n   B T   (V T   c¸c ng h v tæ chøc  µichÝnh) theo M É u   Óu  è  (®Ýnh  Ìm). t      bi s 1B  k 2. B¸o c¸o  ö  ông  ù   sd d phßng    ö  ý rñiro  ®Ó x l     trong  ¹t ®éng  ©n   ho   ng hµng: a. Tríc ngµy  th¸ng thø  Êt cña  ý     10    nh   qu sau, tæ    chøc  Ýn  ông  td b¸o    c¸o Ng ©n   µng  µ   íc vµ  ¬  h Nh n   c quan  µichÝnh  ×nh  ×nh  ö  ông  ù  t  t h sd d phßng    ®Ó xö  ýrñiro   l      theo M É u   Óu  è  (®Ýnh  Ìm):   bi s 2A  k ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc göi Ng ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   td Nh n     h Nh n   traNg hµng  µ   íc),Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    ©n   µng  µ  chøc  µi Nh n   T   (V T   c¸c Ng h v tæ  t  chÝnh)  µ  ôc  Õ   vC thu tØnh, thµnh  è  ¬i tæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ô së  td ®ã tr   chÝnh; ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ªndoanh,tæ  td li     chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   vèn  íc ngoµi,chinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi t¹  Öt Nam   öi Ng ©n   µng  n     ng h n   i Vi   g  h
 8. 8 Nhµ   íc (Thanh    ©n   µng  µ   íc),Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    n  tra Ng h Nh n   T   (V T   c¸c ng©n  µng  µ  chøc  µichÝnh),Chi  h v tæ  t    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vµ  ôc  Ng h Nh n   C thuÕ tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë  Ýnh. td ®ã tr   ch ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td kh¸c göicho       Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ  ôc  Ng h Nh n   C thuÕ  tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Ýn  ông  ng  ôsë  Ýnh. td ®ã tr   ch b. Tríc ngµy  th¸ng thø  Êt cña  ý     20    nh   qu sau,chinh¸nh  ©n   µng  µ      Ng h Nh níctØnh,thµnh  è      ph tæng  îp c¸c b¸o    ña    chøc  Ýn  ông  h     c¸o c c¸c tæ  td kh¸c quy    ®Þnh  ¹  iÓ m     ti ® a, kho¶n    Òu  µy  öi vÒ   ©n   µng  µ   íc (Thanh    2, §i n g   Ng h Nh n   tra ng©n  µng  µ   íc)vµ  é   µi chÝnh  (Vô  µi chÝnh    ©n  µng  µ    h Nh n   B T     T  c¸c ng h v tæ chøc  µichÝnh) theo M É u   Óu  è  (®Ýnh  Ìm). t      bi s 2B  k §i Ò u 17. 1.Ng ©n  µng  µ   íc(Thanh    ©n  µng  µ   íc)vµ  é  µichÝnh    h Nh n   traNg h Nh n   B T   cã  tr¸chnhiÖ m  Óm    Öc  ùc hiÖn  µ  ö  ông  ù    ki travi th   vsd d phßng  ñiro trong ho¹t r      ®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông. ng h c tæ  td 2. Tæ     chøc  Ýn  ông    ¹m  td vi ph Quy  nh  µy  ×  Þ   ö  ¹ttheo    ®Þ n th b x ph   quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­   µy  CP ng 15/6/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch tronglÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.   v ti   v ho   ng h C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 18 ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong Quy  nh  µy  Thèng    ®Þ n do  ®èc  ©n   µng  µ   ícquyÕt  nh  Ng h Nh n   ®Þ sau    èng  Êt víiBé   ëng  é   µi khith nh     tr BT  chÝnh.
 9. 9 M É u  bi Ó u  s è  1 A T æ  ch øc  t Ý n d ô n g C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B¸o c¸o P h © n  lo¹i µi ¶ n " C ã ", tr Ý ch l Ë p d ù  p h ß n g    t  s ® Ó  x ö  l ý r ñi ro trong h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g   Quý... . .. . ..  n¨m... . .. . .. §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å ChØ   tiªu Gi¸trÞtµi     Sè  Òn trÝch ti     s¶n  ã" "C lËp dù    phßng 1.Tµis¶n  ã"cña  ¹t®éng  Êp  Ýn  ông:    "C   ho   ctd Nhã m   gå m: 1  ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho vay  a  n   ¹n    î ch ®Õ h tr¶ n   (kÓ  kú  ¹n nîgiah¹n). c¶  h       .. . ....... . . ....... ­ Nh÷ng  kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ chiÕt i   khÈu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  th phi v gi t   gi¸ng h kh¸ccha  n   ¹n thanh    ®Õ h   to¸n. .. . ....... . . ....... ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho  thuª tµichÝnh  a  n      ch ®Õ h¹n tr¶tiÒn thuª.      .. . ....... . . ....... Nhã m   gå m: 2  ­ Nh÷ng kho¶n      cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n ®∙ qu¸ h¹n tr¶ î díi  n  181 ngµy; ÷ng   nh kho¶n  cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ∙    ¹n tr¶nîdíi ngµy. ® qu¸ h         91  .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... ­ Nh÷ng  kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ chiÕt i   khÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  th phi v gi t   gi¸ng h kh¸c ®∙    qu¸  ¹n  h thanh  to¸n trong thêigian  íi .. . ....... .. . .......      d   . . ....... . . ....... 31  µy. ng ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng    ti       ng     l∙nhnh cha    åi® îctrong thêigian díi ngµy. thu h           61  .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho  thuª tµi chÝnh  µ        m bªn thuªkh«ng    îctiÒn thuªtrong thêigian díi   tr¶®            181  µy. ng .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... Nhã m   gå m: 3  ­ Nh÷ng    kho¶n  cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n  ∙    ¹n    îtõ 181  µy  n   íi   ® qu¸ h tr¶n     ng ®Õ d   361 ngµy; ÷ng kho¶n cho vay kh«ng cã b¶o   nh ®¶m   b»ng  µis¶n  ∙    ¹n tr¶nîtõ91  µy  t  ® qu¸ h         ng ®Õ n   íi d  181  µy. ng .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... ­ Nh÷ng  kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ chiÕt i  
 10. 10 khÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  th phi v gi t   gi¸ng h kh¸c®∙    ¹n    qu¸ h thanh    õ 31  µy  n   íi .. . ....... .. . ....... to¸nt   ng ®Õ d   . . ....... . . ....... 61  µy. ng ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng    ti       ng     l∙nhnh cha  thu  åi ® îc trong  êi gian  õ  ngµy  h    th   t 61  ®Õ n   íi d  181  µy. ng .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho thuª tµi chÝnh  µ        m bªn thuªkh«ng    îctiÒn thuªtõ 181  µy  n     tr¶®        ng ®Õ díi  361  µy. ng .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... Nhã m   gå m: 4  ­ Nh÷ng    kho¶n  cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µi t  s¶n ®∙ qu¸ h¹n tr¶ î tõ 361 ngµy trë  n  lªn;   nh÷ng kho¶n cho vay kh«ng cã  b¶o ®¶m   b»ng  µis¶n  ∙    ¹n    î tõ 181  µy  ë .. . ....... .. . ....... t  ® qu¸ h tr¶n     ng tr   . . ....... . . ....... lªn. ­ Nh÷ng  kho¶n tiÒn chiÕt khÊu, t¸ chiÕt i   khÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    ¾n   th phi v c¸c gi t   gi¸ng h¹n  kh¸c ®∙    ¹n    qu¸ h thanh    õ 61  µy  ë .. . ....... .. . ....... to¸nt   ng tr   . . ....... . . ....... lªn. ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng    ti       ng     l∙nhnh cha    åi® îctõ181  µy  ëlªn. thu h       ng tr   .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho thuª tµi chÝnh  µ        m bªn thuª kh«ng    îc tiÒn    tr¶ ®   thuª tõ 361  µy  ë .. . ....... .. . .......    ng tr   . . ....... . . ....... lªn. 2.Tµis¶n  ã"cña    Þch  ô     "C   c¸cd v thanh  to¸n: C¸c  kho¶n  thanh    é  to¸nh kh¸ch hµng,tæ      chøc  tÝn  ông  d kh¸c (kh«ng    bao  å m   ÷ng  g nh kho¶n  tr¶thay cho  êi® îcb¶o      ng     l∙nh)®∙    ¹n    .. . ....... .. . .......   qu¸ h thu . . ....... . . ....... håi. Tæng  è: s .. . ....... .. . ....... . . ....... . . ....... Ng êilËp b¸o      c¸o Ng êikiÓm    so¸t .. . . µy..   . . , ng .th¸ng..n¨m... .   . (Ghirâ hä      tªn) (Ghirâ hä      tªn) Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) TCTD ®è   (Ghirâ hä      tªn)
 11. 11 M É u  bi Ó u  2 A T æ  ch øc  t Ý n d ô n g C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B¸o c¸o S ö  d ô n g  d ù  p h ß n g  ® Ó  x ö  l ý r ñi ro trong  h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g   Quý...  .n¨m... . . . . .. §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å ChØ  tiªu Sè  Òn ti I.Sè  Òn dù    ti   phßng  ñiro tr ckhixö  ýrñiro r     í     l    .. . ....... . . ....... II  ö  ông  ù  .d S d phßng    ö  ýrñiro trongquý: ®Ó x l         .. . ....... . . ....... 1. Kh¸ch  µng    h vay  èn,ngêib¶o    v    l∙nhvay  èn,ngêiph¸t v     hµnh  ¬ng  Õu  µ  Êy tê cã    ¾n  ¹n  th phi v gi     gi¸ng h kh¸c,ngêi     b¶o    ¬ng  Õu,bªn    µichÝnh, ngêi® îccung  l∙nhth phi   thuªt        øng  Þch  ô  d v thanh    µ c¸c tæ  to¸nl     chøc  Þ     b ph¸ s¶n,gi¶i    thÓ  µ  ∙  µn  µnh  Öc  v ® ho th vi thanh    µi to¸nt   s¶n. .. . ....... . . ....... 2. Tµis¶n  ã" cã  êigian qu¸ h¹n  Ó  tr ng  îp c¸c    "C   th       (k c¶  ê h     tæ  chøc  Þ     b ph¸ s¶n,gi¶ithÓ  ng  a  µn  µnh  Öc     nh ch ho th vi thanh    µi to¸nt   s¶n): ­ Nh÷ng    kho¶n  cho  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    t  ® qu¸ h¹n    î  õ  tr¶ n t 721  µy  ë lªn;nh÷ng  ng tr     kho¶n  cho    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    ¹n    î tõ 361  .. . ....... t  ® qu¸ h tr¶n     . . ....... ngµy  ëlªn. tr   ­  ÷ng  Nh kho¶n  Òn  Õt khÊu,  ichiÕt khÊu  ¬ng  ti chi   t¸    th phiÕu  µ    Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  v c¸c gi t c gi¸ng h kh¸c ®∙   qu¸  ¹n  h thanh    õ91  µy  ëlªn. to¸nt   ng tr   .. . ....... . . ....... ­Sè  Òn tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng  a    åi   ti       ng     l∙nhnh ch thu h   ® îctõ361  µy  ëlªn.    ng tr   .. . ....... . . ....... ­Nh÷ng    kho¶n  cho    µichÝnh  µ   thuªkh«ng    thuªt   m bªn    tr¶ ® îctiÒn thuªtõ721  µy  ëlªn.        ng tr   .. . ....... . . ....... ­ Sè   Òn    ti thanh  to¸n hé    kh¸ch  µng, tæ  h   chøc  Ýn  ông  td kh¸c(kh«ng    bao  å m   ÷ng  g nh kho¶n    tr¶thay cho  êi® îc   ng     b¶o  l∙nh)®∙    ¹n thu håitõ181  µy  ëlªn.   qu¸ h         ng tr   .. . ....... . . ....... 3. Nh÷ng    kho¶n  î cho  n  vay  îc ChÝnh  ñ  ®  ph cho  Ðp  ph xo¸ nî cho     kh¸ch hµng  ng    nh kh«ng  îc Ch Ýnh  ñ  Êp  ®  ph c nguån    ﮾ p   µ   a  îcsö  ông  ù  ®Ó b   m ch ®   d d phßng    ö  ®Ó x lýtheo quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  trªn®©y.     ®Þ t i 1  2    .. . ....... . . ....... II   è  Òn dù  IS ti   phßng  ñiro cßn  ¹sau    ö  ýrñiro. . r   l i khix l     .. . ....... . . ....... IV. Sè   Òn    ti thu  åi ® îc ®∙  µn  Ëp  µo  h     ho nh v doanh    thu trongquý.   .. . ....... . . ....... V. Tæng  è  Òn ®∙  ö  ýrñiro cha    åi® îc®Õ n   êi s ti   x l       thu h     th   ®iÓ m   b¸o  c¸o  è  ü kÕ), kh«ng  (s lu     bao  è m   è  Òn  îc g s ti ®   ChÝnh  ñ ph cho  Ðp    îcho  ph xo¸n   kh¸ch hµng.   .. . ....... . . ....... Ng êilËp b¸o c¸o     Ng êikiÓm    so¸t .. .  µy..   . .ng , .th¸ng.. .n¨m... . . . . (ghirâ hä      tªn) (ghirâ hä      tªn) Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   TCTD
 12. 12 (ghirâ hä      tªn) M É u  bi Ó u  s è  1 B C hi n h¸nh N H N N C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph TØnh, thµnh  è.. .   ph . B¸o c¸o P h © n   ¹i µi lo  t  s¶n " C ã ", tr Ý ch l Ë p d ù   h ß n g  ® Ó   p x ö  lý  ñi r  ro trong  o ¹t ® é n g   g © n  h µ n g   ñ a  h n c c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g Quý...n¨m... .   . . §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å C¸c TCTD Trong  ®ã Gi¸  Sè   ChØ   tiªu trÞtµi tiÒn      TCTD TCTD s¶n  trÝch   "Cã" lËp  ù  d phßng Gi¸trÞ     Sè   Gi¸trÞ     Sè   tµis¶n  tiÒn tµis¶n  tiÒn         "Cã" trÝch  "Cã" trÝch  lËp  ù  d lËp  ù  d phßng phßng 1. Tµi s¶n  "Cã" cña  ho¹t   ®éng  Êp  Ýn  ông ctd Nhã m   gå m: 1  ­  ÷ng  Nh kho¶n cho vay  a  ch ®Õ n   ¹n    î (kÓ  kú  ¹n  h tr¶n   c¶  h .. . ... . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. nîgiah¹n)    . . ­ Nh÷ng  kho¶n  tiÒn chiÕt   khÊu, t¸ chiÕt khÊu  th ng  i ¬ phiÕu  µ  Êy  ê cã    ¾n   v gi t   gi¸ng ch ®Õ h thanh  ... . .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. h¹n kh¸c  a  n   ¹n  . . . to¸n. ­ Nh÷ng kho¶n cho thuª µi  t   chÝnh  a  n   ¹n    Òn ... . .. ch ®Õ h tr¶ ti   . ... .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . thuª Nhã m   gå m: 2  ­ Nh÷ng  kho¶n cho vay cã  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    t  ® qu¸ h¹n    î díi tr¶n    181  µy;nh÷ng  ng   kho¶n  cho vay kh«ng  ã    c b¶o ®¶m   b»ng  µis¶n    ¹n    t  qu¸ h tr¶ .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . ..
 13. 13 nîdíi ngµy.    91  . . . . . . ­ Nh÷ng  kho¶n  tiÒn chiÕt  khÊu, t¸ chiÕt khÊu  th ng  i ¬ phiÕu  µ  Êy  ê cã    ¾n   v gi t   gi¸ng h¹n kh¸c®∙    ¹n thanh        qu¸ h   to¸n .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. trongthêigian díi ngµy.       31  . . . . . . ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® ­   ti       ng   îc b¶o    ng  a    l∙nh nh ch thu  åi h  ® îc trong thêi  gian díi    61 .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ngµy. . . . . . . ­ Nh÷ng kho¶n cho thuª µi  t   chÝnh  µ   m bªn  thuª kh«ng      tr¶ ® îc tiÒn    thuª trong  êigian   th     .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. díi  181  µy. ng . . . . . . Nhã m   gå m: 3  ­ Nh÷ng  kho¶n cho vay cã  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    t  ® qu¸ h¹n    î tõ 181  µy  n   ­ tr¶n     ng ®Õ d íi  361  µy;nh÷ng  ng   kho¶n    cho vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n  ∙    ¹n    î tõ 91    ® qu¸ h tr¶n     .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ngµy  n   íi ®Õ d   181  µy. ng . . . . . . ­ Nh÷ng  kho¶n  tiÒn chiÕt  khÊu, t¸ chiÕt khÊu  th ng  i ¬ phiÕu  µ  Êy  ê cã    ¾n   v gi t   gi¸ng h¹n kh¸c®∙    ¹n thanh        qu¸ h   to¸n tõ31  µy  n   íi ngµy. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. . ... . . .. . . .. . ... . . .. . . ..   ng ®Õ d   61  . . . . . . ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® ­   ti       ng   îc b¶o    ng  a    l∙nh nh ch thu  åi h  ® îctrong thêigian tõ61  µy           ng .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ®Õ n   íi d  181  µy. ng . . . . . . ­ Nh÷ng kho¶n cho thuª µi t   chÝnh  µ   m bªn  thuª kh«ng      tr¶ ® îc tiÒn thuª tõ 181  ngµy  .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ®Õ n   íi d  361  µy. ng . . . . . . Nhã m   gå m: 4  ­ Nh÷ng  kho¶n cho vay cã  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙    t  ® qu¸ h¹n tr¶ nî tõ 361  trë lªn;   nh÷ng  kho¶n  cho vay kh«ng  cã b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙  t  ® qu¸ h¹n    î tõ 181  µy  ë ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ng tr   . ... . . .. . . .. . ... . . .. . . ..   tr¶n     . . . . . . lªn. ­ Nh÷ng  kho¶n  tiÒn chiÕt   khÊu, t¸ chiÕt khÊu  th ng  i ¬ phiÕu vµ  c¸c giÊy tê cã gi¸   ng ¾n  h¹n kh¸c ®∙ qu¸ h¹n  .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . ..
 14. 14 thanh    õ61  µy  ëlªn. to¸nt   ng tr   . . . . . . ­ Sè   Òn tr¶thay cho  êi® ­   ti       ng   îc b¶o    ng  a    l∙nh nh ch thu  åih  .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ® îctõ181  µy  ëlªn.    ng tr   . . . . . . ­ Nh÷ng kho¶n cho thuª µi  t   chÝnh  µ   m bªn  thuª kh«ng      tr¶ ® îc tiÒn    thuª tõ 361  µy  ë    ng tr   .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. lªn. . . . . . . 2. Tµi s¶n  ã" cña    Þch     "C   c¸c d vô thanh to¸n: C¸c  kho¶n  thanh  to¸n hé  kh¸ch hµng, tæ  chøc  tÝn  dông kh¸c (kh«ng bao gå m   nh÷ng  kho¶n    tr¶thay cho  ­   ng l∙nh)®∙    ¹n    ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. ... . .. . ... . . .. . . .. . ... . . .. . . .. êi® îcb¶o       qu¸ h thu . . . . . . håi. Tæng  è: s Ng êilËp b¸o c¸o     Ng êikiÓm    so¸t .. .  µy..   .., ng .th¸ng.. .n¨m... . . . . (ghirâ hä      tªn) (ghirâ hä      tªn) Gi¸m  c    ®è chinh¸nh (ghirâ hä      tªn)
 15. 15 M É u  bi Ó u  s è  2 B C hi n h¸nh N H N N C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N TØnh, thµnh  è.. .   ph . §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph B¸o c¸o  S ö  d ô n g  d ù  p h ß n g  ® Ó  x ö  l ý r ñi ro trong  h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g  c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   Quý...  .n¨m... . . . §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å ChØ   tiªu C¸c  Trong  ®ã TCTD TCTD TCTD I.Sè  Òn dù    ti   phßng  ñiro tr ckhixö  ýrñiro r     í     l    .. . ..... .. . .... .. . ... . . ..... . . .... . . ... .. . II  ö   ông  ù  .d S d phßng    ö  ýrñiro  ®Ó x l     trong   quý: 1. Kh¸ch  µng  h vay  èn, ngêi b¶o      v    l∙nh vay vèn, ngêi ph¸thµnh  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê      th phi v gi t   cã    ¾n   ¹n  gi¸ ng h kh¸c,ngêi b¶o    ¬ng      l∙nh th phiÕu,  bªn thuª µi Ýnh, ngêi ® îc cung   t  ch øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n lµ c¸c tæ        chøc  Þ   b ph¸ s¶n, gi¶i Ó  vµ  ®∙ hoµn thµnh viÖc   th .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... thanh    µi to¸nt   s¶n. . 2. Tµi s¶n  ã" cã  êigian     "C   th   qu¸  ¹n  Ó    h (k c¶ tr ng  îp    chøc  Þ   ê h c¸c tæ  b ph¸  s¶n, gi¶ithÓ     nhng cha hoµn thµnh viÖc thanh to¸n µi  t   .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... s¶n): . ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n  ∙    ¹n    î tõ 721  µy  ëlªn;   ® qu¸ h tr¶n     ng tr     nh÷ng  kho¶n  cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ∙  t  ® qu¸  ¹n    î tõ 361  µy  h tr¶ n     ng .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... trëlªn.   . ­ Nh÷ng kho¶n tiÒn chiÕt Êu, t¸ chiÕt  kh i   khÊu  th ng phiÕu vµ  c¸c giÊy tê cã  gi¸ ¬   ng ¾n   ¹n  h kh¸c ®∙   qu¸  ¹n  h thanh  to¸n tõ 91     .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... ngµy  ëlªn. tr   . ­ Sè   Òn      ti tr¶thay cho  êi ® îc b¶o    ­   ng     l∙nhnh ng  a    åi® îctõ361  µy  ëlªn. ch thu h       ng tr   .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... . ­  ÷ng  Nh kho¶n  cho thuª tµichÝnh  µ        m bªn thuªkh«ng    îctiÒn    tr¶®   thuªtõ 721  µy  ë .. . .... .. . .... .. . ...    ng tr   . . ... . . ... . . ... lªn. . ­ Sè  Òn thanh    é    ti   to¸nh kh¸ch hµng,tæ      chøc  tÝn dông  kh¸c (kh«ng bao  gå m  nh÷ng  kho¶n    tr¶thay cho  êi® îcb¶o    ng     l∙nh)®∙      qu¸ h¹n thu håitõ181  µy  ëlªn.        ng tr   .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ...
 16. 16 . 3. Nh÷ng    kho¶n  î cho  n  vay  îc Ch Ýnh  ñ  ®  ph cho  phÐp  xo¸ nî cho  kh¸ch hµng  nhng  kh«ng ® îc Ch Ýnh  phñ  cÊp nguån ®Ó  bï   ®¾ p   µ   a  îc sö  ông  ù  m ch ®   d d phßng    ö  ®Ó x lýtheo quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  trªn®©y.     ®Þ t i 1  2    .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... . II   è  Òn dù  IS ti   phßng  ñiro cßn  ¹ sau    ö  . r   l  i khix lýrñiro.    .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... . IV. Sè   Òn    ti thu  åi ® îc ®∙  µn  Ëp  µo  h     ho nh v doanh    thu trong quý.   .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... . V. Tæng   è  Òn  ∙  ö  ýrñiro  a  s ti ® x l     ch thu  åi h  ® îc ®Õ n  thêi ®iÓ m  b¸o c¸o (sè luü kÕ),     kh«ng  bao  å m   è  Òn ® îcCh Ýnh  ñ    g s ti     ph cho phÐp    îcho  xo¸n   kh¸ch hµng.   .. . .... .. . .... .. . ... . . ... . . ... . . ... . Ng êilËp b¸o c¸o     Ng êikiÓm    so¸t .. .  µy..   . .ng , .th¸ng.. .n¨m... . . . . (ghirâ hä      tªn) (ghirâ hä      tªn) Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh (ghirâ hä      tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản