Quyết định 49/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 49/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 49/2000/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH VINH, T NH NGH AN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 10/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An (t trình s 3718/TT/UB ngày 09 tháng 12 năm 1999) và c a B trư ng B Xây d ng (t trình s 07/TTr-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2000), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vinh, t nh Ngh An n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: Xác nh v trí, ch c năng c a thành ph Vinh trong m i quan h phát tri n kinh t - xã h i t nh Ngh An, khu v c B c Trung B và các t nh lân c n nh m góp ph n vào s nghi p Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá; k t h p gi a xây d ng ô th v i b o m an ninh, qu c phòng; gi a c i t o v i xây d ng m i t ng bư c xây d ng thành ph Vinh tr thành ô th hi n i, gi gìn và phát huy truy n th ng văn hoá dân t c, gi vai trò là trung tâm chính tr kinh t , văn hoá, giáo d c th d c th thao, y t , du l ch khoa h c c a t nh Ngh An và c a vùng B c Trung B . 2. Ph m vi nghiên c u và nh hư ng phát tri n không gian: i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Vinh n năm 2020 có ph m vi nghiên c u r ng 300 km2, bao g m: - Vùng ô th trung tâm có 13 phư ng n i thành, 5 xã ngo i thành và m t ph n c a 2 xã Nghi Kim, Nghi Liên huy n Nghi L c v i di n tích 6.500 ha;
  2. - Vùng nh hư ng tr c ti p bao g m 24 xã c a huy n Nghi L c; xã Hưng Chính và th tr n Th i Lão thu c huy n Hưng Nguyên; th tr n Xuân An và th tr n Nghi Xuân thu c huy n Nghi Xuân t nh Hà Tĩnh; - Ngoài ra, có nghiên c u n nh hư ng c a thành ph i v i các ô th d c Qu c l 1A, Qu c l 46 v i bán kính nh hư ng kho ng 20 - 30 km. - M r ng ô th trên cơ s k t h p gi a phát tri n ô th hi n có và xây d ng các ô th v tinh, phát tri n k t c u h t ng t ng bư c hình thành chùm ô th Vinh. 3. Tính ch t: - Thành ph Vinh là ô th trung tâm c a vùng B c Trung B v các m t: giao thông v n t i, văn hoá, th d c th thao, l ch s , y t , giáo d c, ào t o, du l ch ngh dư ng; - Thành ph Vinh là t nh l , là trung tâm chính tr , kinh t văn hoá, khoa h c k thu t c a t nh Ngh An; là u m i giao lưu c a t nh v i c nư c; Thành ph Vinh có v trí c bi t quan tr ng v m t an ninh, qu c phòng. 4. Quy mô dân s : - n năm 2005: Dân s thành ph Vinh kho ng 275.000 ngư i, (trong ó n i thành 227.000 ngư i); dân s các ô th v tinh kho ng 133.000 ngư i; - n năm 2020: Dân s thành ph Vinh kho ng 450.000 ngư i, (trong ó n i thành 408.000 ngư i); dân s các ô th v tinh kho ng 252.000 ngư i. 5. Quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th : a) V ch tiêu s d ng t và hư ng phát tri n thành ph : - Ch tiêu s d ng t ô th bình quân: 120 m2/ngư i (năm 2005) và 115 m2/ngư i (năm 2020). - Hư ng phát tri n thành ph : + Phát tri n theo hư ng ông B c, v phía th xã C a Lò huy n Nghi L c; + Phát tri n theo hư ng B c, v phía các xã Nghi Kim, Nghi Liên huy n Nghi L c. b) V phân khu ch c năng: - Các khu dân cư bao g m: + Khu ô th hi n có, di n tích kho ng 3.000 ha, dân s 258.000 ngư i, ư c t ch c thành 5 khu ; + Khu ô th m i, di n tích kho ng 1.800 ha, dân s 150.000 ngư i, g m các khu Nam Nguy n S Sách, B c Lê L i, Nghi Phú, Hưng L c.
  3. - Khu công nghi p B c Vinh có quy mô 143 ha t i các xã Hưng ông và Nghi Kim. Các xí nghi p công nghi p gây ô nhi m hi n ang n m t i n i thành s di chuy n n v trí thích h p. Di n tích xây d ng các khu công nghi p, kho tàng c a thành ph kho ng 470 ha. Ti p t c nghiên c u các khu công nghi p phía Nam c u C m, C a Lò trên tr c ư ng Vinh - C a Lò. H th ng trung tâm ô th : * Các trung tâm chuyên ngành c p vùng: + Trung tâm ào t o g m các trư ng i h c và d y ngh c a vùng B c Trung B t i Hưng L c trên tr c ư ng Vinh - C a H i; + Trung tâm y t vùng trên tr c ư ng Vinh - C a H i; + Trung tâm th thao c p Qu c gia t i d c tr c i l 3-2 phía ông B c thành ph thu c phư ng Hà Huy T p và xã Hưng L c. * Trung tâm c p thành ph : + Trung tâm thương m i. d ch v c a thành ph ư c t ch c theo hư ng a trung tâm, b trí trên tr c ư ng Quang Trung t ch Vinh phát tri n v phía B c. H tr cho các trung tâm d ch v công c ng c a thành ph là trung tâm c p khu v c và c p cơ s , ư c b trí g n v i các c m phư ng và khu dân cư, phù h p v i quy mô c p khu v c và c p cơ s . + Trung tâm hành chính b trí trên tr c ư ng Trư ng Thi, Lê Mao. + Trung tâm khu ô th m i c a thành ph xây d ng theo xu hư ng hi n i, b trí t i khu v c Nghi Phú, Hưng L c. - Hình thành và phát tri n cùng c nh quan sinh thái nh m c i thi n môi trư ng toàn khu v c theo hành lang t phư ng C a Nam - C a Ti n, cánh ng en, núi Quy t, các bãi bên sông Lam, núi H ng Lĩnh t i Hưng Hoà. - Các cơ s an ninh qu c phòng hi n có và xây d ng m i ư c quy ho ch, b trí theo k ho ch c a B Qu c phòng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 197/TTg ngày 01 tháng 4 năm 1997. U ban nhân dân t nh Ngh An c n ph i h p v i B Qu c phòng, B Tư l nh Quân khu 4 gi i quy t các v n c th c a các d án có liên quan n qu c phòng, an ninh. c) V ki n trúc và c nh quan ô th : - i v i khu v c n i thành cũ: Ph i gi gìn, tôn t o các di s n văn hoá, l ch s , các công trình ki n trúc có giá tr ; c i t o và nâng c p cơ s h t ng; tăng di n tích cây xanh, di n tích các công trình ph c v công c ng; di d i ra ngo i thành nh ng cơ s công nghi p, ti u th công nghi p, kho tàng gây ô nhi m; t ng bư c c i t o môi trư ng ô th ; l y tr c ư ng Quang Trung và 3 tr c ư ng chính hi n nay g m: Tr n
  4. Phú - Phan ình Phùng, Nguy n Du, Trư ng Thi làm tr c không gian chính; xây d ng và c i t o hi n i hoá các tr c này nh m c i thi n b m t ki n trúc ô th . - i v i các khu ô th phát tri n m i: Ph i ư c xây d ng theo hư ng hi n i, văn minh, b n v ng, mang b n s c dân t c; chú tr ng phát tri n h th ng cây xanh, công viên, m t nư c; có h th ng cơ s h t ng hi n i, ng b , tăng t l t ng cao, gi m m t xây d ng; ưu tiên t cho không gian thông thoáng; s d ng i l 3-2, ư ng Vinh - C a H i làm tr c không gian chính v i tr c ư ng i b hi n i. - Phát huy, k t h p và khai thác tri t nh ng l i th v c nh quan, môi trư ng t nhiên, các di tích l ch s c a thành ph Vinh và các vùng ph c n; hình thành các h i u hoà, vành ai xanh b o v môi trư ng sinh thái, g n v i các ho t ng vui chơi gi i trí. 6. Quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t: a) V quy ho ch giao thông: - ư ng b : Qu c l 1A o n qua thành ph Vinh ch y v phía Tây thành ph , vòng xu ng Nam qua c u B n Thu ; t ch c 2 nút giao thông l p th khi giao v i Qu c L 46 Nam àn và ư ng t Quán Bánh qua Truông Gió v phía Tây. M r ng Qu c l 46 t Vinh lên phía Tây làm c a ngõ n i thành ph Vinh v i ư ng H Chí Minh và là tuy n ư ng i c a khNu sang nư c Lào t i xã Thanh Thu , huy n Thanh Chương. M r ng các tr c ư ng Vinh - C a Lò, Vinh - C a H i và t ch c giao thông công c ng nh m b o m yêu c u giao lưu gi a Vinh và C a Lò, C a H i. Xây d ng thêm c u vư t sông Lam v phía ông B c c u B n Thu vào th i i m thích h p n i hai khu ô th hai b sông Lam, n i v i các vùng kinh t ven bi n. - ư ng s t: Có k ho ch dành t d tr xây d ng ư ng s t ôi kh 1.000ml o n ư ng s t B c Nam qua thành ph Vinh và dành t tách ga hàng hoá kh i ga hành khách khi có nhu c u phát tri n. - ư ng thu : + Nâng c p c ng B n Thu , b o m năng l c v n t i hàng hoá ven bi n ph c v nhu c u c a thành ph và vùng lân c n; m t ph n dành t ch c b n khách ph c v du l ch ư ng thu . T ch c các tuy n du l ch ư ng sông n các i m danh th ng ven sông và ra o Ngư, o M t. + N o vét, c i t o lu ng l ch d c sông Lam và Kênh ào phát tri n năng l c v n t i ư ng sông và v n t i ven bi n.
  5. - ư ng hàng không: Sân bay Vinh là sân bay s d ng chung quân s và dân s , có ý nghĩa r t quan tr ng i v i vi c phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng an ninh trong khu v c. Hư ng phát tri n sân bay là hư ng B c, c n dành qu t phát tri n và m r ng sân bay. - Giao thông n i ô: Trong khu ô th hi n có, m ng ư ng v cơ b n gi nguyên v tuy n và m t c t ngang như Quy ho ch chung thành ph Vinh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 603/TTg ngày 20 tháng 12 năm 1993. Trong khu ô th phát tri n m i phía B c, t ch c m ng lư i ư ng phù h p v i yêu c u phát tri n ô th hi n i. Nghiên c u chuy n b n xe Vinh hi n nay v phía B c, xây d ng thêm b n xe phía Nam g n c u B n Thu . B n xe ph c v ch Vinh gi nguyên v trí hi n nay. Trên các tr c ph chính, dành t t ch c h th ng giao thông tĩnh. T ch c m ng lư i giao thông công c ng b ng ô tô buýt. b) V chuNn b k thu t, t ai: - Trong khu v c n i thành cũ: Cao n n xây d ng và h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn ã qua x lý th c hi n theo Quy ho ch chung thành ph Vinh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 603/TTg ngày 20 tháng 12 năm 1993. - Trong khu ô th m i phía B c: Kh ng ch c th cao n n xây d ng cho t ng khu v c m t cách h p lý nh m gi i quy t t t v n thoát nư c, tránh úng ng p c c b ; h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn ch y riêng. H th ng kênh mương chính thoát nư c theo các hư ng sau: + Phía Tây thành ph thoát ra sông K Gai; + Phía Nam thoát ra sông ào; + Khu ô th m i phía B c và lưu v c kênh b c ch y ra sông Rào ng. c) V c p nư c: - Tiêu chuNn c p nư c n năm 2020: nư c sinh ho t là 160 lít/ngư i ngày êm; nư c cung c p cho các khu công nghi p là 50 m3/ha. - Ngu n nư c: Nư c m t c a sông Lam, l y t i th tr n Nam àn. - Quy mô nhà máy nư c: 150.000 m3/ngày êm, c p cho thành ph Vinh và C a Lò, C a H i. T n d ng nhà máy nư c và tr m Bơm hi n có; thi t k m ng lư i ư ng ng c p nư c theo m ch vòng khép kín toàn thành ph .
  6. d) V c p i n: Ngu n cung c p là lư i i n qu c gia qua các tr m bi n th trung gian 110/35/22/KV Hưng ông và B n Thu . Xây d ng thêm tr m bi n áp trung gian 110/22/KV t i khu v c C a Lò. C i t o, nâng c p lư i i n hi n có các c p i n khác nhau 6KV, 10KV thành lư i i n có i n áp chuNn là 22 KV. e) V thông tin, bưu chính vi n thông: Hi n i hoá m ng thông tin liên l c theo d án c a ngành Bưu i n; hoàn ch nh m ng lư i tr m bưu c c khu v c, m ng i n tho i công c ng; phát tri n các d ch v bưu chính vi n thông tiên ti n. f) V thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Ch tiêu thoát nư c n năm 2020: L y b ng ch tiêu c p nư c. - i v i khu v c n i thành cũ: H th ng thoát nư c bNn qua x lý c c b ch y chung v i h th ng thoát nư c mưa; cu i các tuy n mương chính xây d ng h th ng h sinh h c x lý nư c th i sinh ho t v mùa ki t nư c trư c khi x ra sông. - i v i khu ô th m i: H th ng thoát nư c bNn ch y riêng theo h th ng ư ng ng và tr m bơm v khu x lý t p trung phía ông B c thành ph . - V v sinh phân rác và x lý ch t th i r n: Thu gom và v n chuy n v nơi x lý 100% kh i lư ng ch t th i r n; xây d ng h th ng thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i r n b ng công ngh thích h p; bãi th i và nhà máy ch bi n ch t th i r n xây d ng cách thành ph kho ng 25 km v phía B c trên a bàn huy n Nghi L c s d ng chung cho thành ph Vinh và th xã C a Lò. - Khu nghĩa trang: Di chuy n nghĩa trang hung táng v v trí m i t i xã Nghi Phong, huy n Nghi L c và nghĩa trang cát táng t i Truông Gió, cách thành ph kho ng 12 km. 7. Quy ho ch t u n năm 2005: - Xây d ng khu công nghi p t p trung B c Vinh, t u 60 ha; - M r ng nhà máy nư c lên công su t 60.000m3/ngày êm; - C i t o h th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng theo d án ã ư c phê duy t; - C i t o m ng lư i i n thành ph theo d án c a T ng công ty i n l c Vi t Nam ã ư c phê duy t; - Hoàn thành xây d ng ư ng t trung tâm thành ph i sân bay, ư ng L Ninh i Quán Bánh, ư ng Nguy n Sĩ Sách, ư ng Hà Huy T p. T ng bư c u tư nâng c p
  7. m r ng các tuy n giao thông n i th ; hoàn thi n v a hè các tuy n ph chính; tr ng cây xanh trên các tr c ư ng; - Xây d ng công viên Trung tâm, công viên Núi Quy t; nâng c p công viên H Goong; Tr ng cây xanh phòng h ven sông, ven thành ph ; - Xây d ng bãi chôn l p ch t th i r n m i và nghĩa trang cát táng n nh lâu dài c a thành ph . i u 2. U ban nhân dân t nh Ngh An ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan t ch c th c hi n Quy ho ch chung thành ph Vinh n năm 2020: 1. Hoàn ch nh và phê duy t h sơ thi t k quy ho ch, t ch c công b Quy ho ch chung thành ph Vinh n năm 2020 nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; 2. T ch c so n th o và ban hành i u l qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng thành ph Vinh; 3. L p và trình du t quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, quy ho ch chuyên ngành nh m c th hoá án quy ho ch chung; 4. L p k ho ch hàng năm và dài h n, tìm bi n pháp th c hi n quy ho ch c i t o, xây d ng thành ph Vinh trên cơ s huy ng m i ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài b ng các chính sách và cơ ch thích h p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , th trư ng các cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản