Quyết định 49/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định 49/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  49/2000/Q§­T T G   T t p S n g µ y 21 th¸ng 4 n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t ® i Ò u   h Ø n h   c Q u y  h o ¹ ch ch u n g  x © y  d ù n g  th µ nh  h è  Vinh,  p tØ n h  N g h Ö  A n  ® Õ n  n¨ m  2020 T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ  l  ho ® th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 10/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 01  ng 23    n¨m  1998  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt  Þnh  íng quy  ¹ch  duy § h  ho tæng  Ó   th ph¸ttr Ón®«  Þ  ÖtNam   n     i   th Vi   ®Õ n¨m 2020; X Ðt    Þ  ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   (têtr×nh  An    sè 3718/TT/UB  µy  th¸ng12  ng 09    n¨m  1999)vµ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  ê   c B tr BX d (t   tr×nh sè    07/TTr­ BXD   µy  th¸ng01  ng 20    n¨m 2000), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  iÒu  duy ® chØnh Quy  ¹ch  ho chung  ©y  ùng  µnh  x d th phè Vinh, tØnh    Ngh Ö   ®Õ n   An  n¨m 2020  íinh÷ng  éi dung  ñ  Õu    v  n  ch y sau ®©y: 1.M ôc    tiªu: X¸c  nh  Þ  Ý,chøc  ®Þ v tr   n¨ng  ña  µnh  è  c th ph Vinh  trong m èi    quan  Ö     h ph¸t tr Ón kinh tÕ      éitØnh  i    ­ x∙h   Ngh Ö     An, khu  ùc  ¾c   vB Trung  é   µ    B v c¸c tØnh  ©n  l cËn  nh»m   ãp  Çn  µo  ù  g ph v s nghiÖp  y   ¹nh  ®È m c«ng  nghiÖp  ho¸,hiÖn  i   ®¹   ho¸;kÕt  îp gi÷a x©y  ùng  «  Þ  íi   h    d ® th v   b¶o  ¶m   ninh,quèc  ® an    phßng;gi÷a c¶i      t¹ovíix©y  ùng  íi®Ó   õng  íc x©y  ùng  µnh  è     d m  t b  d th ph Vinh  ëthµnh  «   Þ  tr   ® th hiÖn  i,gi÷ g×n  µ  ®¹     v ph¸thuy    truyÒn  èng  th v¨n ho¸  ©n  éc,gi÷ vai trß lµ d t          trung  ©m   Ýnh  Þ kinh  Õ, v¨n  t ch tr   t  ho¸,gi¸o dôc  Ó  ôc  Ó     th d th thao,y  Õ, du   t  lÞch khoa  äc  ña    h c tØnh  Ngh Ö   vµ  ña  ïng B ¾ c  An  c v   Trung  é. B 2.Ph¹m      vinghiªncøu  µ  nh  íng ph¸ttr Ónkh«ng    v ®Þ h    i   gian: §iÒu  chØnh Quy  ¹ch chung  ©y  ùng  µnh  è  ho   xd th ph Vinh  n   ®Õ n¨m  2020  cã  ¹m    ph vinghiªncøu  éng    r 300 km2, bao  å m:   g ­ Vïng  «  Þ    ® th trung t©m  ã  phêng  éithµnh,5    ¹ithµnh  µ  ét    c 13  n    x∙ngo   vm phÇn  ña  x∙NghiKim, NghiLiªnhuyÖn  c 2           NghiLéc  íi Ön  Ých    v  di t 6.500  ha; ­ Vïng    ¶nh  ëng  ùc tiÕp  h tr   bao  å m   x∙ cña  Ön  g 24    huy Nghi Léc; x∙ H ng       ChÝnh  µ  Þ  Ên Th¶iL∙o thuéc huyÖn  ng  v th tr        H Nguyªn;thÞ  Ên Xu ©n  vµ    tr   An  thÞ  Ên NghiXu ©n  éc huyÖn  tr     thu   NghiXu ©n    tØnh  µ   Ünh; HT ­ Ngoµi ra,cã        nghiªncøu  n     ®Õ ¶nh  ëng  ña  µnh  è  i  íic¸c ®«   h c th ph ®è v     thÞ  äc  èc  é1A, Quèc  é46  íi   Ýnh  d Qu l     l  v   k b¸n ¶nh  ëng  h kho¶ng  ­30  20   km.
  2. 2 ­ M ë   éng  «   Þ    ¬  ë  Õt  îp  ÷a ph¸ttr Ón ®«   Þ  Ön  ã  µ   r ® th trªnc s k h gi     i   th hi c v x©y  ùng    «   Þ  Ö   d c¸c ® th v tinh,ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹  Çng    õng  íc h×nh     i   c ht ®Ó t b  thµnh  ïm  «  Þ  ch ® th Vinh. 3.TÝnh  Êt:   ch ­ Thµnh  è    ph Vinh  µ §«  Þ  l   th trung t©m   ña  ïng  ¾ c     cv B Trung  é   Ò     B v c¸c m Æt: giao th«ng  Ën  , v t¶i  ho¸,thÓ  ôc  Ó  v¨n    d th thao,lÞch  ö, y  Õ, gi¸odôc,   s  t       ®µo  ¹o, lÞch nghØ  ìng; t  du    d ­ Thµnh  è    ph Vinh  µ tØnh  þ,lµ trung t©m   Ýnh  Þ,kinh  Õ  l  l     ch tr   t v¨n  ho¸,   khoa  äc  ü  Ëtcña  h k thu   tØnh  Ngh Ö     µ®Ç u   èi  An; l   m giao l cña   u  tØnh  íi níc; v  c¶  Thµnh  è  ph Vinh  ã  Þ  Ý ® Æc   Ötquan  äng vÒ   Æt   ninh,quèc  c v tr   bi   tr   m an    phßng. 4.Quy    ©n  è:   m« d s ­ § Õn     n¨m 2005: D © n   è  µnh  è    s th ph Vinh kho¶ng 275.000  êi,(trong ng     ®ã   éithµnh  n  227.000  êi); ©n  è    «  Þ  Ö     ng   d s c¸c® th v tinhkho¶ng  133.000  êi; ng ­ § Õn     n¨m 2020: D © n   è  µnh  è    s th ph Vinh kho¶ng 450.000  êi,(trong ng     ®ã   éithµnh  n  408.000  êi); ©n  è    «  Þ  Ö     ng   d s c¸c® th v tinhkho¶ng  252.000  êi. ng 5.Quy  ¹ch sö  ông  t  ai vµ  Õn  ócc¶nh    ho   d ®Ê ®   ki tr   quan  «  Þ: ® th a) V Ò     chØ    ö  ông  t  µ  íng ph¸ttr Ónthµnh  è: tiªus d ®Ê v h     i   ph ­ ChØ     ö  ông  t  «   Þ  ×nh  ©n:    tiªus d ®Ê ® th b qu 120  2/ng i (n¨m  m ê  2005) vµ    115  /ng i(n¨m  m ê  2020). 2 ­H íng ph¸ttr Ónthµnh  è:      i   ph + Ph¸ttr Ón theo  íng   i   h §«ng  ¾ c,  Ò   Ýa  Þ    öa  huyÖn  B v ph th x∙ C Lß  Nghi  Léc; + Ph¸ttr Ón theo  íng  ¾c,  Ò   Ýa       i   h B v ph c¸c x∙ Nghi Kim, Nghi LiªnhuyÖn         NghiLéc.   b) V Ò   ©n    ph khu  chøc  n¨ng: ­C¸c    khu  ©n    d c bao  å m: g +  Khu  «  Þ  Ön  ã,diÖn  Ých  ® th hi c   t kho¶ng  3.000    ©n  è  ha,d s 258.000  ­ ng êi,® îctæ      chøc  µnh  khu  ; th 5  ë + Khu  «   Þ  íi,diÖn  Ých  ® th m   t kho¶ng 1.800    ©n  è  ha, d s 150.000  êi, ng   gå m     c¸ckhu Nam  Nguy Ôn  ü  S S¸ch,B ¾c  Lîi NghiPhó, H ng  éc.   Lª   ,     L ­ Khu    c«ng nghiÖp  ¾ c   B Vinh  ã  c quy    m« 143  t¹      ng  ha  i x∙ H c¸c §«ng  µ  v Nghi Kim. C¸c  Ý      x nghiÖp  c«ng  nghiÖp  ©y  nhiÔ m   Ön  ang  g «  hi ® n»m   ¹  éi ti   n thµnh  ÏdichuyÓn  n   Þ  Ý thÝch  îp.DiÖn  Ých  ©y  ùng    s    ®Õ v tr   h  t xd c¸c khu  c«ng  nghiÖp,kho  µng  ña  µnh  è    t c th ph kho¶ng  470    Õp  ôcnghiªncøu      ha.Ti t     c¸ckhu c«ng nghiÖp  Ýa  ph Nam   Çu  Ê m,  öa  trªntrôc® êng  cC C Lß      Vinh   öa  ­C Lß. H Ö   èng  th trungt©m  «  Þ:   ® th * C¸c    trung t©m    chuyªn ngµnh  Êp  ïng:   cv + Trung  ©m   o  ¹ogå m     êng  ihäc  µ  ¹y nghÒ   ña  ïng B ¾c   t ®µ t   c¸c tr ®¹   vd  cv  Trung  é  ¹ H ng  éc    ôc® êng  B t  i L trªntr   Vinh   öa  éi; ­C H +  Trung  ©m  tÕ  ïng trªntrôc® êng  t y  v       Vinh   öa  éi; ­C H
  3. 3 + Trung  ©m   Ó  t th thao  Êp  èc    ¹  äc  ôc ®¹i lé 3­ phÝa  c Qu gia t id tr       2  §«ng  B ¾c  µnh  è  éc phêng  µ   th ph thu   H Huy  Ëp  µ    ng  éc. T v x∙H L * Trung  ©m  Êp  µnh  è:   t c th ph +  Trung  ©m   ¬ng  ¹i.dÞch  ô  ña  µnh  è  îc tæ  t th m  v c th ph ®   chøc  theo  íng h  ®a  trung t©m,  è  Ý trªntrôc ® êng    b tr       Quang Trung  õ chî Vinh  t    ph¸ttr Ón vÒ    i   phÝa  ¾ c. B Hç   î tr cho    c¸ctrung t©m  Þch  ô    d v c«ng  éng  ña  µnh  è  µtrung t©m   c c th ph l     cÊp khu  ùc  µ  Êp  ¬  ë, ® îc bè  Ý g ¾n   íic¸c cô m   êng  µ  v v c c s     tr   v    ph v khu  ©n  , d c  phïhîp víi      quy    Êp  m« c khu  ùc  µ  Êp  ¬  ë. v vc cs +  Trung  ©m  µnh  Ýnh  è  Ýtrªntrôc® êng  êng      t h ch b tr       Tr Thi,Lª Mao. +  Trung  ©m  t khu  «  Þ  íicña  µnh  è  ©y  ùng  ® th m   th ph x d theo  híng hiÖn  xu    ®¹i, è  Ýt¹ khu  ùc    tr     b i v NghiPhó, H ng  éc.     L ­ H×nh  µnh  µ    iÓn cïng c¶nh    th v ph¸ttr     quan sinh th¸i    nh»m     Ön    c¶ithi m«i tr ng  µn  ê to khu  ùc v theo hµnh    lang tõphêng  öa     C Nam     öa  Òn,c¸nh  ng  ­C Ti   ®å §en,nóiQuy Õt,c¸cb∙i          s«ng  bªn  Lam,  óiHång  Ünh  íH ng  µ. n  L t  i Ho ­ C¸c  ¬  ë  ninh quèc    c s an    phßng  Ön  ã  µ  ©y  ùng  íi® îcquy  ¹ch, hi c v x d m    ho   bè  Ý theo  Õ   ¹ch  ña  é   èc  tr   k ho c B Qu phßng  ∙  îc Thñ  íng  Ýnh  ñ    ®®  t Ch ph phª duyÖt  ¹  tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 197/TTg  µy  th¸ng 4  ng 01    n¨m  1997. Uû     ban  ©n   nh d©n tØnh  Ngh Ö   cÇn  èihîp víi é   èc  An  ph       Qu phßng,Bé     Önh  © n   B   Tl Qu khu    4 ®Ó     gi¶iquyÕt  c¸c  Ên    ô  Ó   ña  v ®Ò c th c c¸c  ù   cã  ªnquan  n   èc  d ¸n  li   ®Õ qu phßng,an    ninh. c)V Ò   Õn  ócvµ    ki tr   c¶nh  quan  «  Þ: ® th ­ §èi víikhu  ùc  éi thµnh  ò: Ph¶i gi÷ g×n, t«n  ¹oc¸c di s¶n       v n  c       t     v¨n    ho¸, lÞch  ö, c¸c c«ng  ×nh  Õn  óc cã    Þ;c¶i t¹o vµ  ©ng  Êp  ¬  ë  ¹ s    tr ki tr   gi¸tr       n c c s h  tÇng;t¨ngdiÖn  Ých  ©y     t c xanh,diÖn  Ých      t c¸c c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v c«ng  éng; c   di dêi ra  ¹ithµnh  ÷ng  ¬  ë      ngo   nh c s c«ng  nghiÖp, tiÓu  ñ    th c«ng  nghiÖp, kho    tµng  ©y  nhiÔ m;  õng  íc c¶it¹o m«i  êng  «   Þ; lÊy trôc ® êng  g «  t b    tr ® th       Quang  Trung  µ  trôc ® êng  Ýnh  Ön  v 3    ch hi nay  å m:  Çn  ó     g Tr Ph ­ Phan  ×nh  ïng, § Ph   NguyÔn  Du,  êng    µm  ôckh«ng  Tr Thi l tr   gian chÝnh; x©y  ùng  µ    ¹ohiÖn      d v c¶it   ®¹iho¸ c¸ctrôcnµy        nh»m     Ön bé  Æt   Õn  óc®«  Þ. c¶ithi   m ki tr   th ­ §èivíi         khu  «  Þ    iÓnmíi:Ph¶i® îcx©y  ùng  c¸c ® th ph¸ttr        d theo  íng hiÖn  h  ®¹i,v¨n    minh, b Òn   ÷ng, mang     v   b¶n  ¾c  ©n  éc;chó  äng  s d t  tr ph¸ttr Ón  Ö    i h thèng  ©y  c xanh, c«ng    viªn,m Æt   íc;cã  Ö   èng  ¬  ë  ¹  Çng  Ön  i,   n   h th csht hi ®¹   ®ång  é, t¨ng tû lÖ  Çng  b      t cao, gi¶m  Ët    ©y  ùng; u    t    m ®é x d   tiªn®Ê cho  kh«ng  gian th«ng tho¸ng;sö  ông  ¹ilé 3­   êng   d §     2, ® Vinh    öa  éi  µm  ôc kh«ng  ­C H l tr   gian chÝnh  íi ôc® êng  i  é  Ön  i.   v    tr ® b hi ®¹ ­Ph¸thuy,kÕt  îp vµ        h   khaith¸ctr Öt   ÷ng  îthÕ  Ò       i   nh ®Ó l i v c¶nh quan,m«i    tr ng  ù nhiªn,c¸c di tÝch  Þch  ö  ña  µnh  è  ê t       l s c th ph Vinh  µ    ïng  ô  Ën; v c¸c v ph c   h×nh  µnh    å  iÒu  µ, vµnh  ai xanh  th c¸c h ® ho   ®  b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh th¸ig ¾n      , víi   ¹t®éng    ¬igi¶i Ý.   ho   c¸c vuich     tr 6.Quy  ¹ch giao th«ng  µ  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët:   ho     v c s h  k thu a) V Ò     quy  ¹ch giao th«ng: ho     ­§êng  é:   b Quèc  é 1A  o¹n  l  ® qua  µnh  è  th ph Vinh  ¹y  Ò   Ýa  ©y  µnh  è, ch v ph T th ph   vßng  èng  xu Nam  qua  Çu  Õ n   û; tæ  c B Thu   chøc  nót giao  2    th«ng  Ëp  Ó    l th khi
  4. 4 giao víi èc  é  Nam   µn  µ  êng  õQu¸n     Qu L 46  § v® t  B¸nh  qua  Tru«ng  ã  Ò   Ýa  Gi v ph T ©y. M ë   éng  èc  é 46  õ Vinh    Ýa  ©y  µm  öa  â  èi thµnh  è  r Qu l  t  lªnph T l c ng n   ph Vinh  íi êng  å   Ý   v  ® H Ch Minh  µ  µtuyÕn  êng  i  öa  Èu  v l  ® ® c kh sang  ícLµo  ¹ x∙ n  ti     Thanh  û,huyÖn  Thu   Thanh  ¬ng. Ch M ë   éng    ôc® êng  r c¸c tr   Vinh    öa    ­C Lß, Vinh    öa  éi vµ  chøc  ­C H   tæ  giao  th«ng c«ng  éng  c nh»m  b¶o  ¶m   ® yªu  Çu  c giao u  ÷a Vinh  µ  öa    öa  l gi   vC Lß, C Héi. X ©y  ùng  d thªm  Çu  îts«ng  c v  Lam   Ò   Ýa  v ph §«ng  ¾c   Çu  Õ n   û  B c B Thu vµo  êi®iÓ m   Ých  îp ®Ó   èihaikhu  «  Þ      ê  th   th h  n    ® th ë haib s«ng  Lam,  èivíi   n   c¸c vïng kinh tÕ      ven  Ón. bi ­§êng  ¾t:   s Cã   Õ   ¹ch dµnh  t  ù  ÷®Ó   ©y  ùng  êng  ¾t  «i khæ   k ho   ®Ê d tr   xd ® s ®  1.000ml  ®o¹n  êng  ¾t  ¾c   ® sB Nam  qua  µnh  è  th ph Vinh  µ  µnh  t      hµng  vd ®Ê ®Ó t¸chga  ho¸ kháiga  µnh     h kh¸ch khicã      nhu  Çu    iÓn. c ph¸ttr ­§êng  û:   thu +  © ng   Êp  N c c¶ng  Õ n   û, b¶o  ¶m   B Thu   ® n¨ng  ùc vËn    µng  l  t¶ih ho¸    ven biÓn  ôc  ô  ph v nhu  Çu  ña  µnh  è  µ  ïng  ©n  Ën; m ét  Çn  µnh    c c th ph v v lc  ph d ®Ó tæ chøc  Õn  b kh¸ch phôc  ô  lÞch  êng  û.Tæ     v du  ® thu   chøc    Õn  lÞch c¸c tuy du    ® êng s«ng  n     iÓ m   ®Õ c¸c® danh  ¾ng  th ven  s«ng  µ    ¶o  ,®¶o  ¾t. v ra ® Ng   M +  ¹o  Ðt,c¶it¹oluång  ¹chdäc  N v    l  s«ng Lam   µ  v Kªnh  µo    § ®Ó ph¸ttr Ón  i   n¨ng  ùcvËn    êng  l  t¶i® s«ng  µ  Ën    v v t¶i ven  Ón. bi ­§êng  µng    h kh«ng: S ©n  bay Vinh  µ s©n  l  bay  ö  ông  sd chung  ©n   ù  µ  ©n   ù, cã    qu svd s  ý nghÜa  Êtquan  äng ®èi víi Öc    iÓnkinh tÕ      éivµ  r  tr       vi ph¸ttr     ­ x∙h   b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng  ninh trong khu  ùc.H íng ph¸ttr Óns©n  an      v     i   bay  µhíng B ¾c,  Çn  µnh  l    cd quü  t      iÓnvµ  ë   éng  ©n  ®Ê ®Ó ph¸ttr   m r s bay. ­Giao    th«ng  éi®«: n  Trong  khu  «  Þ  Ön  ã,m¹ng  êng  Ò   ¬  ® th hi c   ® v c b¶n  ÷ nguyªn vÒ   Õn  gi     tuy vµ  Æt   ¾t  m c ngang   Quy   ¹ch  nh ho chung  µnh  è  th ph Vinh  ∙  îc Thñ   íng ®®  t  ChÝnh  ñ  ph phª  duyÖt  ¹  t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 603/TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 20  12  1993. Trong khu  «  Þ    iÓn míië  Ýa  ¾ c,  chøc  ¹ng íi êng  ï ® th ph¸ttr     ph B tæ  m l ® ph   hîp víi   Çu    iÓn®«  Þ  Ön  i.     c ph¸ttr   th hi ®¹ yªu Nghiªn cøu    chuyÓn  Õn   Vinh  Ön  b xe  hi nay  Ò   Ýa  ¾ c,  ©y  ùng  v ph B x d thªm  Õn   phÝa  b xe  Nam   Çn  Çu  Õ n   û. B Õ n   phôc  ô  î Vinh  ÷ g c B Thu   xe  v ch   gi   nguyªn vÞ  ÝhiÖn    tr   nay. Trªn    ôc phè  Ýnh, dµnh  t    chøc  Ö   èng  c¸c tr   ch   ®Ê ®Ó tæ  h th giao th«ng  tÜnh.Tæ     chøc  ¹ng íi m l  giao th«ng    c«ng  éng  c b»ng  t«buýt. «    b) V Ò   Èn  Þ  ü  Ët, t  ai:   chu b k thu   ®Ê ® ­ Trong    khu  ùc  éithµnh  ò:Cao    Òn  ©y  ùng  µ  Ö   èng  v n  c  ®é n xd v h th tho¸t   níc m a  µ  íc bÈn  ∙    vn  ® qua  ö  ýthùc hiÖn  x l    theo Quy  ¹ch  ho chung  µnh  è  th ph Vinh  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ®®  t  ph phª  Öt  ¹ Quy Õt  nh  è  duy t i   ®Þ s 603/TTg  µy  ng 20 th¸ng12    n¨m  1993.
  5. 5    ­ Trong  khu  «   Þ  íi ë  Ýa  ¾ c:  èng  Õ   ô  Ó    ® th m   ph B Kh ch c th cao    Òn   ®é n x©y  ùng  d cho  õng  t khu  ùc  ét  v m c¸ch hîp lýnh»m     Õt  ètvÊn         gi¶iquy t   ®Ò tho¸t   níc,tr¸nhóng  Ëp  ôc  é; h Ö   èng      ng c b   th tho¸tnícm a  µ  ícbÈn      vn  ch¶y  riªng.H Ö     thèng kªnh  ¬ng  Ýnh  m ch tho¸t íctheo c¸chíng sau:    n      +  Ýa  ©y  µnh  è  Ph T th ph tho¸t     s«ng  Π ra K Gai; +  Ýa  Ph Nam   tho¸t     s«ng  µo; ra § + Khu  «   Þ  íi ë  Ýa  ¾ c   µ u  ùc  ® th m   ph B v l v kªnh  ¾c  b ch¶y  s«ng  µo   ra  R §õng. c)V Ò   Êp  íc:  cn ­ Tiªu chuÈn  Êp  íc ®Õ n       c n  n¨m 2020: níc sinh ho¹tlµ 160  Ýt/ng i ngµy          l ê  ®ªm;  íccung  Êp  n  c cho   c¸ckhu  c«ng nghiÖp  µ50  l   m3/ha. ­Nguån  íc:N ícm Æt   ña    n   c s«ng  Lam,  Êy t¹ thÞ  Ên Nam   µn. l     tr   i § ­ Quy    µ    m« nh m¸y  íc:150.000  n  m3/ngµy  ªm,  Êp  ® c cho  µnh  è  th ph Vinh  vµ  öa    öa  éi.TËn  ông  µ  C Lß, C H  d nh m¸y  íc vµ  ¹m  ¬ m   Ön  ã; thiÕtkÕ   n   tr B hi c     m¹ng íi êng  ng  Êp  íctheo m¹ch  l  ® è c n    vßng  Ðp  Ýn  µn  µnh  è. kh k to th ph d) V Ò   Êp  iÖn:  c® Nguån cung  Êp  µ l i®iÖn  èc    c l  í  qu gia qua    ¹m  Õn  Õ  c¸c tr bi th trung gian    110/35/22/KV  ng  H §«ng  µ  Õ n   vB Thuû.  ©y   ùng  X d thªm  ¹m  Õn  trung tr bi ¸p    gian 110/22/KV  ¹  ti khu  ùc  öa  vC Lß. C¶i  ¹o,n©ng  Êp íi®iÖn  Ön  ã    t  c l  hi c c¸c cÊp  iÖn  ® kh¸cnhau    6KV, 10KV  µnh íi iÖn  ã  iÖn    Èn  µ22  th l ® c® ¸p chu l   KV. e) V Ò     th«ng    u  Ýnh  Ôn  tin, ch b vi th«ng: HiÖn  iho¸ m¹ng  ®¹     th«ng    ªnl¹ctheo  ù    ña  µnh  u  iÖn; hoµn  tinli     d ¸n c ng B®   chØnh  ¹ng íi ¹m bu  ôc  m l     c khu  ùc,m¹ng  iÖn  ¹i tr v  ® tho   c«ng  éng;ph¸ttr Ónc¸c c    i     dÞch  ô  u  Ýnh  Ôn  v b ch vi th«ng    Õn. tiªnti f)V Ò     tho¸t ícbÈn  µ  Ö      n v v sinhm«i  êng:   tr ­ChØ       tiªutho¸t íc®Õ n      n n¨m  2020:LÊy    b»ng  chØ    Êp  íc. tiªuc n ­ §èivíikhu  ùc  éithµnh  ò: H Ö   èng       v n  c  th tho¸tníc bÈn     qua  ö  ýcôc  é  x l  b ch¶y  chung  íih Ö   èng  v   th tho¸tnícm a; cuèic¸c tuyÕn  ¬ng  Ýnh  ©y  ùng          m ch xd h Ö   èng  å  th h sinh häc    ö  ýnícth¶isinh ho¹tvÒ   ïa  Ötníctr ckhix¶      ®Ó x l           m ki     í     ra s«ng. ­  èi víikhu  «   Þ  íi:H Ö   èng  §   ® th m   th tho¸tníc bÈn     ch¶y riªng theo  Ö     h thèng  êng  ng  µ  ¹m  ¬ m   Ò   ® è v tr b v khu  ö  ýtËp  x l   trung ë  Ýa    ph §«ng  ¾ c   µnh  B th phè. ­V Ò   Ö     v sinh ph©n    µ  ö  ýchÊtth¶ir¾n:   r¸cv x l      Thu  gom   µ  Ën  v v chuyÓn  Ò   ¬ixö  ý100%   èil ng chÊt th¶ir¾n; x©y  v n   l  kh  î        dùng  Ö   èng    h th thu gom,  Ën  v chuyÓn  µ  ö  ýchÊt th¶ir¾n  v x l     b»ng  c«ng  Ö   ngh thÝch  îp;b∙ith¶ivµ  µ  h       nh m¸y  Õ   Õn  Êt th¶ir¾n  ©y  ùng  ch bi ch     x d c¸ch  µnh  th phè kho¶ng  km   Ò   Ýa  ¾ c     a   µn  25  v ph B trªn ®Þ b huyÖn  Nghi  éc  ö  ông  L sd chung cho  µnh  è  th ph Vinh  µ  Þ    öa  v th x∙C Lß. ­Khu  Üa    ngh trang:Di    chuyÓn  Üa  ngh trang hung    Ò   Þ  Ýmíit¹ x∙   t¸ngv v tr        i Nghi Phong, huyÖn    Nghi  éc  µ  L v nghÜa  trang    c¸tt¸ng t¹    iTru«ng  ã, c¸ch Gi     thµnh  è  ph kho¶ng  km. 12 
  6. 6 7.Quy  ¹ch ®ît®Ç u   n     ho     ®Õ n¨m  2005: ­X ©y  ùng    d khu  c«ng  nghiÖp  Ëp  t trungB ¾ c    Vinh,®ît®Ç u   ha;    60  ­M ë   éng  µ   r nh m¸y  íclªnc«ng  Êt60.000m3/ngµy  ªm; n   su   ® ­ C¶i t¹oh Ö   èng        th tho¸tníc vµ  Ö       v sinh m«i  êng    tr theo  ù  ®∙  îc phª d ¸n  ®     duyÖt; ­ C¶i t¹om¹ng íi iÖn  µnh  è       l ® th ph theo  ù    ña  d ¸n c Tæng  c«ng    Ön  ùc ty§i l   ViÖtNam   ∙  îcphª duyÖt;   ®®     ­ Hoµn  µnh  ©y  ùng  êng  õ trung t©m  µnh  è  i  ©n    th xd ® t    th ph ® s bay,® êng    LÖ  Ninh  i  ® Qu¸n  B¸nh,® êng    NguyÕn  Ü   S S¸ch,® êng  µ     H Huy  Ëp. Tõng  íc T   b  ®Ç u    ©ng  Êp  ë   éng    Õn  tn c mr c¸ctuy giao th«ng  éithÞ;hoµn  Ön vØa  Ìc¸c   n    thi   h    tuyÕn  è  Ýnh;trång c©y  ph ch     xanh      ôc® êng; trªnc¸ctr   ­ X ©y  ùng    d c«ng    viªnTrung  ©m,  t c«ng    ói Quy Õt;n©ng  Êp  viªnN     c c«ng  viªnHå     Goong;Trång  ©y    c xanh  phßng  é  h ven s«ng,ven  µnh  è;   th ph ­ X ©y  ùng      d b∙ich«n  Êp  Êt th¶ir¾n  íi vµ  Üa  l ch     m   ngh trang c¸tt¸ng æn        ®Þnh  ©u  µicña  µnh  è. l d  th ph §i Ò u    û   2. U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   phèihîp víiBé   ©y  ùng  An       X d vµ    é,  µnh  ªnquan  chøc  ùc  Ön  c¸c B ng li   tæ  th hi Quy  ¹ch ho chung  µnh  è  th ph Vinh  n   ®Õ n¨m  2020: 1. Hoµn    chØnh  µ  v phª  Öt  å  ¬  ÕtkÕ   duy h s thi   quy  ¹ch,tæ  ho   chøc c«ng  bè  Quy   ¹ch  ho chung  µnh  è  th ph Vinh  n   ®Õ n¨m  2020    ©n   ©n   Õt, ®Ó nh d bi   kiÓm    µ  ùc hiÖn; trav th     2.    Tæ chøc  ¹n  so th¶o  µ  v ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý kiÕn  óc vµ    l  tr   quy ho¹ch x©y  ùng  µnh  è    d th ph Vinh; 3. LËp  µ  ×nh duþÖt    v tr   quy  ¹ch    Õtc¸c khu  ho chiti     chøc n¨ng,quy  ¹ch    ho chuyªn ngµnh    nh»m   ô  Ó        c th ho¸ ®å ¸n quy  ¹ch chung; ho   4.  Ëp  Õ   ¹ch  µng  L k ho h n¨m  µ  µi h¹n, t×m  Ön  vd    bi ph¸p  ùc  Ön    th hi quy ho¹ch    ¹o,x©y  ùng  µnh  è  c¶it   d th ph Vinh    ¬  ë  trªnc s huy  ng  äi  ån  èn  ®é m ngu v ®Ç u    ttrongnícvµ  ícngoµib»ng    Ýnh      n    c¸cch s¸ch vµ  ¬  Õ   Ých  îp.   c ch th h §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ngh Ö     é   ëng,Thñ  ëng    ¬  An, B tr   tr c¸c c quan  ngang  é, thñ tr ng    ¬  B     ë c¸cc quan  éc ChÝnh  ñ  Þu  thu   ph ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản