Quyết định 49/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 49/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 49/2002/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc thµnh lËp Tæ thêng trùc chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ ®· ®îc Uû ban Thêng vô Quèc héi ban hµnh ngµy 28/8/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø KÕ ho¹ch triÓn khai thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 2983/ TC-CSTC ngµy 28/3/2002 cña Bé Tµi chÝnh; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Thµnh lËp Tæ thêng trùc chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ cña Bé Tµi chÝnh do ®ång chÝ Vò V¨n Ninh - Thø trëng Bé Tµi chÝnh phô tr¸ch gåm c¸c thµnh viªn cã tªn díi ®©y: 1. ¤ng Qu¸ch §øc Ph¸p - Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, Tæ phã th- êng trùc. 2. Bµ NguyÔn ThÞ Cóc - Phã tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Tæ phã. 3. ¤ng TrÇn Xu©n TrÝ - Phã tæng gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc, thµnh viªn. 4. ¤ng Vò Xu©n HiÓn - Phã vô trëng Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i, thµnh viªn. 5. ¤ng Lª Quang B×nh - Phã vô trëng Vô Tµi chÝnh c¸c Ng©n hµng vµ Tæ chøc tµi chÝnh, thµnh viªn. 6. ¤ng Huúnh Quang H¶i - Phã vô trëng Vô Hµnh chÝnh sù nghiÖp, thµnh viªn. 7. Bµ TrÇn ThÞ HuÖ - Trëng phßng Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i, thµnh viªn. 8. ¤ng L¹i V¨n D¬ng - Trëng phßng Vô Hµnh chÝnh sù nghiÖp, thµnh viªn. 9. ¤ng Lu §øc Huy - Phã trëng phßng Vô ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, thµnh viªn. 10. ¤ng TrÇn Trinh - Phã trëng phßng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc, thµnh viªn.
  2. 2 11. ¤ng §µo Ngäc S¬n - Chuyªn viªn Tæng côc ThuÕ, thµnh viªn. 12. Bµ TrÇn ThÞ BÝch Thanh - Chuyªn viªn Kho b¹c Nhµ níc, thµnh viªn. 13. ¤ng Lª Song Lai - Chuyªn viªn Vô Tµi chÝnh ng©n s¸ch vµ c¸c Tæ chøc tµi chÝnh, thµnh viªn. 14. Bµ L¬ng Ngäc H¬ng - Chuyªn viªn Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp, thµnh viªn. §iÒu 2: Tæ thêng trùc cã nhiÖm vô gióp Bé trëng Bé Tµi chÝnh: + Theo dâi, xö lý nhanh, toµn diÖn mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ. + §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ cña Bé trong viÖc nghiªn cøu so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ theo ®óng kÕ ho¹ch, tiÕn ®é ®· ®îc duyÖt; tham gia vµ thÈm ®Þnh tríc khi tr×nh Bé hoÆc tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh theo thÈm quyÒn. + Theo dâi, gi¸m s¸t vµ tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, xö lý c¸c kiÕn nghÞ, víng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh. + §Þnh kú b¸o c¸o Bé, b¸o c¸o ChÝnh phñ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ. §iÒu 3: C¸c thµnh viªn cña Tæ thêng trùc lµm viÖc theo chÕ ®é kiªm nhiÖm vµ theo sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o Tæ. Tæ thêng trùc tù gi¶i thÓ sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Vô tr- ëng Vô ChÝnh s¸ch tµi chÝnh, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o, Ch¸nh v¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã tªn t¹i §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản