Quyết định 49/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định 49/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2004/QĐ-BNN về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung, đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2004/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 49/2004/QĐ-BNN Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C,ĐĂNG KÝ B SUNG VÀ ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀO DANH M C ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Đi u 5, 28 và 29 Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 08 tháng 8 năm 2001; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1: a. Cho đăng ký chính th c 02 lo i thu c (g m 01 lo i thu c tr b nh, 01 lo i thu c tr c ) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). b. Cho đăng ký b sung 167 lo i thu c (g m 68 lo i thu c tr sâu, 62 lo i thu c tr b nh, 30 lo i thu c tr c , 04 lo i thu c kích thích sinh trư ng, 02 lo i thu c tr c, 01 lo i thu c thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). c. Cho đăng ký đ c cách 16 lo i thu c (g m 10 lo i thu c tr sâu, 05 lo i thu c tr b nh, 01 lo i thu c tr m i) vào danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). Đi u 2: Vi c xu t kh u, nh p kh u các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t đ nh này đư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t đ nh 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001- 2005 và Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B Nông nghi p và PTNT. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 4: C c trư ng C c B o v th c v t, v trư ng V Khoa h c Công ngh , Chánh văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Bùi Bá B ng (Đã ký)
 2. CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 49/2004/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN HO T CH T XIN TÊN THƯƠNG PH M M C ĐÍCH TT ĐĂNG KÝ CHÍNH T CH C XIN ĐĂNG KÝ XIN ĐĂNG KÝ XIN ĐĂNG KÝ TH C Thu c tr b nh: 1. Workup 9 SL Metconazole - Lem lép h t h i lúa Kureha Chemical Industry Co., Ltd Thu c tr c : 1. Maxer 660SC Potassium salt of - C h i cà phê Monsanto Thailand Ltd. Glyphosate CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 49/2004/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN THƯƠNG TÊN HO T CH T ĐÃ LÝ DO XIN ĐĂNG KÝ TT PH M XIN ĐĂNG CÓ TRONG DANH T CH C XIN ĐĂNG KÝ KÝ M C B SUNG Thu c tr sâu: 1 Abatin 1.8EC Abamectin - M r ng ph m vi s d ng; Map Pacific Ltd - B trĩ h i dưa h u 2 Achony 35WP Chlorpyrifos Ethyl 14% - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH TM & SX + Acephate 21% - Sâu đ c qu h i đ u tương Ng c Y n 3 Actara 350FS Thiamethoxam - M r ng ph m vi s d ng; Syngenta Vietnam Ltd - R y xanh, r p h i bông v i
 3. 4 Alfatap 10G Cartap - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty TNHH Alfa - Sâu đ c thân h i lúa (SàiGòn) 5 Alpha 10SC Alpha - Cypermethrin - B sung d ng; Map Pacific Ltd - B trĩ h i dưa h u 6 Ammate 150SC Indoxacarb - M r ng ph m vi s d ng; DuPont Vietnam Ltd - Sâu xanh h i thu c lá, sâu khoang h i l c 7 Anbas 300EC Fenobucarb 150g/l + - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH - TM Isoprocarb 150g/l - R y nâu h i lúa Hoàng Ân 9 Antricis 15EC Dimethoate 10% + - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH - TM Fenvalerate 3% + - Sâu v bùa h i cây có múi Hoàng Ân Cypermethrin 2% 10 Apashuang 10H Nereistoxin (Dimehypo) - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty TNHH -TM - Sâu đ c thân h i lúa Thái Nông Apashuang 18SL - M r ng ph m vi s d ng; - B trĩ, sâu cu n lá h i lúa Apashuang 95WP - M r ng ph m vi s d ng; - B trĩ, sâu cu n lá h i lúa 11 Aperlaur 10WP Buprofezin - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - R y nâu h i lúa 12 Alphacide 5EC Alpha - Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM - Sâu đ c qu h i v i Nông Phát 13 Apolo 10WP Buprofezin - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH -TM - R p sáp h i cà phê, r y nâu Thái Nông h i lúa
 4. 14 Apphe 17EC Alpha- Cypermethrin 1% - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM + Chlorpyrifos Ethyl - Sâu xanh h i đ u tương Đ ng Xanh 16% Apphe 40EC Chlorpyrifos Ethyl 38% - B xung hàm lư ng; + Alpha - Cypermethrin - Sâu đ c qu h i đ u tương 2% 15 Arriphos 40EC Dimethoate - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH - TM Thái - B trĩ h i bông v i Nông 16 Badannong 4G Cartap - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH An Nông - Sâu đ c thân h i lúa 17 Binhfos 50EC Profenofos - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - R p, sâu khoang h i bông v i; r p h i ngô; sâu v bùa h i cam 18 Binhmor 40EC Acephate - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - R p sáp, r p v y h i cà phê; sâu cu n lá, b xít h i lúa 19 Binhnon 40EC Diazinon - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - Sâu đ c thân h i lúa, b xít h i nhãn 20 Binhtox 1.8EC Abamectin - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - Sâu xanh h i bông v i 21 Bini 58 40EC Dimethoate - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex - R p h i mía 22 Chix 2.5EC Beta - Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Cerexagri S.A - B trĩ h i lúa 23 Conphai 15WP Imidacloprid - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH - R y nâu h i lúa Trư ng Th nh
 5. 24 Cymerin 5EC Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty c ph n v t tư BVTV Hà N i - Sâu đ c thân lúa 25 Cyrin 10EC Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM - Sâu cu n lá h i lúa Nông Phát Cyrin 25EC - M r ng ph m vi s d ng; - Sâu xanh h i đ u tương 26 Daphacis 25EC Deltamethrin - Đ t tên; Công ty TNHH Vi t - Sâu cu n lá h i lúa Bình Phát 27 Dersi-s 2.5EC Deltamethrin - Đ t tên; Công ty TNHH BVTV An - Sâu cu n lá h i lúa Hưng Phát 28 Diazol 10G Diazinon - B sung d ng, hàm lư ng; Makhteshim Chemicals Ltd - Sâu đ c thân h i lúa 29 Dibamerin 5EC Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn - Sâu v bùa h i cam Dibamerin 10EC - M r ng ph m vi s d ng; - Dòi đ c lá h i đ u tương, sâu v bùa h i cam Dibamerin 25EC - M r ng ph m vi s d ng; - Dòi đ c lá h i đ u tương, sâu v bùa h i cam 30 Dibathoate 40EC Dimethoate - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn - Dòi đ c lá h i đ u tương, b xít h i v i Dibathoate 50EC - M r ng ph m vi s d ng; - B xít h i v i 31 Encofezin 25WP Buprofezin - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH Alfa (SàiGòn) - R y nâu h i lúa
 6. 32 Fenkill 20EC Fenvalerate - M r ng ph m vi s d ng; United Phosphorus Ltd - Sâu đ c qu h i đ u tương 33 Fiprogen 5SC Fipronil - B sung d ng, hàm lư ng Công ty TNHH TM - Sâu đ c thân h i lúa, sâu Nông Phát xanh h i đ u tương 34 Gà nòi 95 SP Cartap - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH 1 TV B o - Sâu cu n lá h i lúa v th c v t Sài Gòn 35 Lexus 5SC Fipronil - Đ t tên; Map Pacific Ltd - Sâu cu n lá h i lúa 36 Losmine 5G Chlorpyrifos Ethyl 4% + - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty TNHH TM Imidacloprid 1% - R p sáp h i h tiêu Đ ng Xanh 37 Midan 10WP Imidacloprid - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex - R y nâu h i lúa 38 Miretox 10WP Imidacloprid - Đ t tên; - Công ty TNHH nông dư c R y nâu h i lúa Vi t Hà 39 Monttar 40EC Chlorpyrifos Methyl - Đ t tên; Công ty TNHH nông dư c Vi t Hà - Sâu xanh da láng h i đ u tương 40 Mortac 1.8EC Abamectin - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư - Sâu tơ h i c i b p BVTV Hà N i 41 Motox 2.5EC Alpha - Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM SX & DV Ng c Tùng - B xít h i lúa, r p sáp h i cà phê, r p h i đ u tương Motox 5EC - M r ng ph m vi s d ng; - Sâu đ c qu h i đ u xanh 42 Neretox 18SL Nereistoxin (Dimehypo) - M r ng ph m vi s d ng; Công ty v t tư BVTV 1 - Sâu cu n lá, b trĩ h i lúa
 7. Neretox 95WP - M r ng ph m vi s d ng; - Sâu cu n lá, b trĩ h i lúa 43 Nibas 50ND Fenobucarb (BPMC) - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex - R p v y h i cà phê 44 Nitox 30EC Dimethoate 27.0 % + - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex Cypermethrin 3.0% - R p h i cà phê, sâu ăn lá h i đ u tương 45 Nicyper 4.5EC Beta - Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex - Sâu v bùa h i cam 46 Patriot 50EC Permethrin - Đ t tên; Doanh nghi p tư nhân - Sâu khoang h i đ u tương Th nh Hưng 47 Phironin 50SC Fipronil - M r ng ph m vi s d ng; Công ty c ph n hoá nông Lúa Vàng - Sâu đ c thân h i lúa, b trĩ h i ngô, sâu khoang h i l c Phironin 800WG - B sung d ng, hàm lư ng; - Sâu đ c thân h i ngô, sâu khoang h i l c 48 Pounce 50EC Permethrin - B sung hàm lư ng; FMC International S.A. - Sâu khoang h i l c, sâu v bùa h i cam 49 Profast 210EC Profenofos 200 g/l + - H n h p hai ho t ch t; Arysta Agro Vietnam Alpha - cypermethrin - Sâu cu n lá h i lúa, sâu Corporation 10g/l xanh h i đ u tương 50 Quiafos 25EC Quinalphos - Đ t tên; Công ty TNHH TM Đ ng Xanh - Sâu đ c b h i lúa 51 Regal 800WP Fipronil - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hà N i - Sâu đ c thân h i ngô
 8. 52 Rigell 0.3G Fipronil - B dung d ng, hàm lư ng; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - Sâu cu n lá h i đ u tương, sâu đ c thân h i ngô Rigell 5SC - B dung d ng, hàm lư ng; - B trĩ h i nho; sâu v bùa h i cam, quýt; r p, r y xanh h i dưa h u; sâu tơ h i b p c i; nh n h i v i Rigell 800WG - M r ng ph m vi s d ng; - B trĩ h i nho, sâu đ c thân h i lúa 53 Tapdanthai 95SP Cartap - Đ t tên; Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát - Sâu cu n lá h i lúa 54 Sago super 3G Chlorpyrifos Methyl - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH 1 TV - B cánh c ng h i d a B o v th c v t Sài Gòn 55 Sattrungdan 18SL Nereistoxin (Dimehypo) - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex - B trĩ h i lúa Sattrungdan 95BTN - M r ng ph m vi s d ng; - B trĩ h i lúa 56 Sectox 10WP Imidacloprid - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - R y nâu h i lúa 57 Selecron 500 EC Profenofos - M r ng ph m vi s d ng; Syngenta Vietnam Ltd - Sâu khoang h i bông v i 58 Siêu nhân 50SC Fipronil - B sung hàm lư ng, d ng; Công ty TNHH An Nông - Sâu đ c thân h i ngô Siêu nhân 800WG - B sung hàm lư ng, d ng; - Sâu đ c thân h i ngô
 9. 59 Siêu sao 40 EC Chlorpyrifos Methyl - Đ t tên; Công ty TNHH - TM Tân Thành - Sâu v bùa h i cam 60 Supergen 800WG Fipronil - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH - TM - Sâu tơ h i c i b p; r p h i Tân Thành dưa chu t; dòi đ c lá, b trĩ h i dưa h u; r y ch ng cánh h i cam 61 Superin 15EC Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - Sâu đ c thân h i lúa 62 Supertox 10EC Alpha - Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - Sâu đ c thân h i lúa 63 Tigifast 10EC Permethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n VT NN Ti n Giang - Sâu đ c thân h i lúa 64 Tigithion 40EC Dimethoate - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n VT NN Ti n Giang - B xít h i lúa 65 Tungsong 95WP Nereistoxin (Dimehypo) - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM SX & DV Ng c Tùng - Sâu đ c thân, b trĩ h i lúa 66 Tungrin 5EC Cypermethrin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM SX & DV Ng c Tùng - Sâu keo h i lúa, r p sáp h i cà phê, sâu khoang h i rau c i Tungrin 50EC - M r ng ph m vi s d ng; - R p h i thu c lá Tungrin 25EC - M r ng ph m vi s d ng; - R p sáp h i cà phê, r p h i thu c lá, sâu khoang h i rau c i
 10. 67 Viaphate 40EC Acephate - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam - Sâu đ c thân h i lúa 68 Yamida 10WP Imidacloprid - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - R p sáp, r p v y h i cà phê; r y nâu h i lúa; r y ch ng cánh h i cam; r y h i xoài Thu c tr b nh: 1 Đ ng cloruloxi Copper Oxychoride - Đ t tên; Công ty TNHH 30WP - Sương mai h i cà chua Vi t Th ng 2 Adavin 500FL Carbendazim - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH - TM - Lem lép h t h i lúa, thán Hoàng Ân thư h i xoài 3 Andoral 50WP Iprodione - Đ t tên; Công ty TNHH - TM - Khô v n h i lúa Hoàng Ân 4 Agrodazim 50SL Carbendazim - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH Alfa - Đ o ôn h i lúa (SàiGòn) 5 Agronil 75WP Chlorothalonil - Đ t tên; Công ty TNHH BVTV - Khô v n h i lúa An Hưng Phát 6 Agrotop 70WP Thiophanate - Methyl - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH Alfa - Khô v n h i lúa (SàiGòn) 7 Agrozo 250EC Propiconazole - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH Alfa - Lem lép h t h i lúa (SàiGòn) 8 Alpine 80WP Fosetyl Aluminium - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH 1 TV - Ch t nhanh h i h tiêu, B o v th c v t Sài Gòn sương mai h i dưa h u, xì m h i cam
 11. 9 An-K-Zed 80WP Mancozeb - Đ t tên; Công ty TNHH BVTV An - Th i qu h i v i Hưng Phát 10 Antyl S 80WP Fosetyl Aluminium - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH BVTV - Sương mai h i khoai tây, An Hưng Phát hành Antyl S 90SP - M r ng ph m vi s d ng; - Đ m lá h i thu c lá 11 Arin 25SC Carbendazim - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM SX & DV Ng c Tùng - Lem lép h t h i lúa, r s t h i cà phê, thán thư h i dưa h u, m c sương h i cà chua 12 Asusu 20WP Sai ku zuo - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH - TM - B c lá h i lúa Thái Nông 13 Atulvil 5SC Hexaconazole - Đ t tên; Công ty TNHH TM - Lem lép h t h i lúa Thanh Đi n 14 Avalin 5SL Validamycin - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH - TM - Khô v n h i lúa Thái Nông 15 Bemsuper 20WP Tricyclazole - B sung hàm lư ng; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - Đ o ôn h i lúa 16 Bim annong 20WP Tricyclazole - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH An Nông - Đ o ôn h i lúa 17 Bisomin 6WP Kasugamycin - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - B c lá h i lúa, héo rũ h i cà chua 18 Bozo 50WP Iprodione - Đ t tên; Map Pacific Ltd - Lem lép h t h i lúa
 12. 19 Carban 50SC Carbendazim - M r ng ph m vi s d ng; Công ty d ch v BVTV - Thán thư h i cà phê An Giang. 20 Carben 50 SC Carbendazim - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n VT NN Ti n Giang - Lem lép h t h i lúa 21 Curzate M8 72WP Cymoxanil 8 % + - M r ng ph m vi s d ng; DuPont Vietnam Ltd Mancozeb 64 % - Sương mai h i v i 22 Dafostyl 80WP Fosetyl - Aluminium - Đ t tên; Công ty TNHH - Ch t nhanh h i h tiêu Vi t Bình Phát 23 Dana win 12.5WP Diniconazole - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn - Lem lép h t h i lúa 24 Dipomate 430SC Mancozeb - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty TNHH 1 TV - Lem lép h t h i lúa B o v th c v t Sài Gòn 25 Dithane F 448 Mancozeb - B sung d ng; Dow AgroSciences B.V 43SC - R s t h i cà phê 26 Do.one 250SC Carbendazim 200 g/l + - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM Hexaconazole 50g/l - R s t h i cà phê Đ ng Xanh Do.one 180SC Carbendazim 150g/l + - B sung hàm lư ng; Hexaconazole 30g/l - Khô v n h i lúa 27 Dosuper 300EW Propiconazole - Đ t tên; Công ty TNHH TM - Lem lép h t h i lúa Đ ng Xanh 28 Edisan 30EC Edifenphos - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH 1 TV - Đ o ôn h i lúa B o v th c v t Sài Gòn 29 Folpan 50SC Folpet - M r ng ph m vi s d ng; Makhteshim Chemicals Ltd - M c sương h i nho
 13. 30 Fortamin 2L Kasugamycin - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM - Thán thư h i xoài, s o h i Tân Thành cam 31 Forthane 330FL Mancozeb - B sung d ng, hàm lư ng; Forward International Ltd - Đ o ôn h i lúa 32 Fortil 25SC Tebuconazole - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH - TM - Lem lép h t, đ o ôn h i lúa Thái Nông 33 Mexyl MZ 72WP Metalaxyl 8 % + - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH 1 TV Mancozeb 64 % - Sương mai h i v i thi u B o v th c v t Sài Gòn 34 Microthiol Special Sulfur - B sung d ng; Cerexagri S.A 80WG - Ph n tr ng h i chôm chôm, nho 35 Nustar 20DF Flusilazole - B dung d ng, hàm lư ng; Dupont Vietnam Ltd - Thán thư h i dưa h u, xoài 36 OK Sulfolac 85SC Sulfur - B sung d ng, hàm lư ng; DNTN Tân Quy - S o h i cam 37 PN - Balacide Streptomycin sulfate - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH 32WP 5% + Copper - B c lá, đ m s c vi khu n, Phương Nam, Vi t Nam Oxychloride 17 % + đen lép h t h i lúa; héo xanh Zinc sulfate 10% h i cà chua, khoai tây; b nh th i lá h i cây hoa hu ; b nh th i hoa h i cây hoa h ng; th i nhũn h i hành, b p c i; đ m góc lá h i dưa chu t 38 PN – Coppercide Copper Oxychloride - Đ t tên; Công ty TNHH 50WP - Loét s o h i cam quýt; Phương Nam, Vi t Nam sương mai, đ m vòng h i cà chua; đ m lá, th i thân h i l c; r s t h i cà phê
 14. 39 Prota 50WP Iprodione - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM - S o h i cam Tân Thành 40 Prothiram 80WP Thiram (TMTD) - M r ng ph m vi s d ng; Taminco N.V - Đ m lá h i phong lan 41 Rabcide 30SC Fthalide - B sung d ng; Kureha Chemical Industry Co., Ltd - Đ o ôn h i lúa 42 Ridomil gold 68WP Metalaxyl-M 40 g/kg + - M r ng ph m vi s d ng; Syngenta Vietnam Ltd Mancozeb 640 g/kg - Loét s c m t c o h i cao su 43 Rinhmyn 680WP Metalaxyl 40g/kg+ - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH An Nông Mancozeb 640g/kg - Vàng lá h i lúa 44 Rotaram 50WP Iprodione - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - Lem lép h t h i lúa 45 Saizole 5SC Hexaconazole - Đ t tên; Công ty TNHH 1 TV - Khô v n h i lúa B o v th c v t Sài Gòn 46 Sansai 20WP Sai ku zuo - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - B c lá h i lúa 47 Sasa 25WP Sai ku zuo - B sung hàm lư ng; T ng công ty TM Hoa Vi t – Trung Qu c - B c lá h i lúa 48 Super mastercop Copper Sulfate - M r ng ph m vi s d ng; DNTN Tân Quy 21AS (Pentahydrate) - Th i qu h i s u riêng 49 Tebuzol 250SC Tebuconazole - Đ t tên; Công ty TNHH TM - Lem lép h t h i lúa Thanh Sơn A 50 Thio M 500FL Thiophanate - Methyl - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH 1TV - Thán thư h i xoài B o v th c v t Sài Gòn
 15. 51 Tien 250EW Tebuconazole - Đ t tên; Công ty TNHH Nông dư c Đi n Bàn - Khô v n h i lúa 52 Tilsai 5SC Hexaconazole - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hà N i - Lem lép h t h i lúa 53 Tilt super 300EC Difenoconazole 150g/l + - M r ng ph m vi s d ng; Syngenta Vietnam Ltd Propiconazole 150g/l - R s t h i đ u tương 54 Topan 70WP Thiophanate - Methyl - M r ng ph m vi s d ng; Công ty d ch v BVTV - Vàng lá h i lúa An Giang 55 Toplaz 70WP Thiophanate - Methyl - M r ng ph m vi s d ng; Behn Mayer - Đ o ôn h i lúa 56 Tridozole 45SC Tricyclazole - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty TNHH TM Đ ng Xanh - Đ o ôn h i lúa Tridozole 75WDG - B sung d ng; - Đ o ôn h i lúa 57 Vanicide 15WP Validamycin - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH 1 TV - Khô v n h i lúa B o v th c v t Sài Gòn 58 Victozat 72WP Cymoxanil 8 % + - Đ t tên; Công ty TNHH Mancozeb 64 % Nh t Nông - Sương mai h i nho 59 Vieteam 75WP Sulfur 55 % + - B sung hàm lư ng; Công ty TNHH Tricyclazole 20 % Vi t Trung - Lem lép h t h i lúa 60 Vilaxyl 35BTN Metalaxyl - M r ng ph m vi s d ng; Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam - Ch t nhanh h i h tiêu 61 Vitin New 250EC Propiconazole - Đ t tên; Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam - Lem lép h t h i lúa
 16. 62 Zineb bul 80WP Zineb - M r ng ph m vi s d ng; Agria SA, Sofia - Bulgaria - Lem lép h t h i lúa, s o h i cam, ph n tr ng h i nho Thu c tr c : 1 Accura 34.5WP Quinclorac 32.5 % + - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH - TM ACP Pyrazosulfuron Ethyl - C h i lúa gieo 2.0% 2 Agrofit 10SC Bispyribac - Sodium - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hà N i - C h i lúa gieo 3 Ari 25EC Oxadiazon - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH -TM - C h i lúa gieo Thái Nông 4 Afadax 17WP Acetochlor 14.5 % + - M r ng ph m vi s d ng; Công ty c ph n v t tư Bensulfuron Methyl 2.5 BVTV Hoà Bình - C h i lúa c y % 5 Arorax 17WP Acetochlor 14.6 % + - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH Bensulfuron Methyl 2.4 Vi t Th ng - C h i lúa c y % 6 B.L.Tachlor 27WP Butachlor - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty TNHH Vi t Trung -C h il c 7 Butanix 60EC Butachlor - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex -C h il c 8 Capo 6.9EC Fenoxaprop - P - Ethyl - Đ t tên; Map Pacific Ltd - C h i lúa gieo 9 Cimix 20SL Paraquat - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hà N i - C h i cà phê 10 Clorcet 50WP Quinclorac - Đ t tên; Công ty TNHH nông dư c Vi t Hà - C h i lúa gieo
 17. 11 Ekill 80WDG Quinclorac - B sung hàm lư ng; Map Pacific Ltd - C h i lúa gieo 12 Genius 25WP Quinclorac 22 % + - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH nông dư c Pyrazosulfuron Ethyl 3% Đi n Bàn - C h i lúa gieo 13 Heco 600EC Butachlor - M r ng ph m vi s d ng; Công ty v t tư BVTV 1 - C h i đ u tương 14 Imperial 10SC Bispyribac - Sodium - Đ t tên; Công ty TNHH TM - C h i lúa gieo Nông Phát 15 Maxima 10SC Bispyribac - Sodium - Đ t tên; Công ty TNHH - TM ACP - C h i lúa gieo 16 Niphosate 480SL Glyphosate IPA Salt - M r ng ph m vi s d ng; Công ty C ph n Nicotex - C h i đ t không tr ng tr t 17 Nomirius 10SC Bispyribac - Sodium - Đ t tên; Công ty C ph n v t tư BVTV Hoà Bình - C h i lúa gieo 18 Pendi 330EC Pendimethalin - Đ t tên; Công ty TNHH Alfa (SàiGòn) -C h il c 19 Pesle 276SC Paraquat - Đ t tên; Công ty TNHH 1 TV - C h i cao su B o v th c v t Sài Gòn 20 Pyan plus 6EC Fenoxaprop - P - Ethyl - Đ t tên; Công ty TNHH 1 TV 1% + Pyribenzoxim 5% - C h i lúa gieo B o v th c v t Sài Gòn 21 Pylet 50WP Mefenacet 47 % + - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH BVTV Pyrazosulfuron Ethyl 3% - C h i lúa gieo An Hưng Phát 22 Rorax 10WP Bensulfuron Methyl - Đ t tên; Công ty TNHH Vi t Th ng - C h i lúa gieo
 18. 23 Sipyri 10SC Bispyribac - Sodium - Đ t tên; Công ty TNHH BVTV - C h i lúa gieo An Hưng Phát 24 Shetin 25EC Oxadiazon - Đ t tên; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - C h i lúa gieo 25 Superminee 10SC Bispyribac - Sodium - Đ t tên; Công ty TNHH TM - C h i lúa gieo Tân Thành 26 Surio 10WP Pyrazosulfuron Ethyl - Đ t tên; Công ty TNHH nông dư c Vi t Hà - C h i lúa c y 27 Sunrus 10WP Pyrazosulfuron Ethyl - M r ng ph m vi s d ng; Công ty c ph n v t tư BVTV Hoà Bình - C h i lúa c y 28 Tempest 36WP Quinclorac 33 % + - H n h p hai ho t ch t; Công ty TNHH Nông dư c Bensulfuron Methyl 3% Đi n Bàn - C h i lúa gieo 29 Xophic annong Pretilachlor 300 g/l, - Đ t tên; Công ty TNHH An Nông 300EC (Fenclorim 100 g/l) - C h i lúa gieo 30 Topgun 700WDG Quinclorac 500 g/kg + - H n h p 3 ho t ch t; Map Pacific Ltd Pyrazosulfuron Ethyl 70 - C h i lúa gieo g/kg + Fenoxaprop - P - Ethyl 130 g/kg Thu c kích thích sinh trư ng: 1 Bidamin 15WP Paclobutrazol - M r ng ph m vi s d ng; Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd - KTST l c
 19. 2 Dotonic 1.95DD Sodium Para - Đ t tên; Doanh nghi p Tư nhân Nitrophenolate 0.9 % + Th nh Hưng - KTST lúa Sodium Ortho Nitrophenolate 0.6 % + Sodium - 5 - Nitroguacolate 0.3 % + Sodium 2,4 Dinitrophenol 0.15 % 3 Paclo 10SC Paclobutrazol - B sung d ng, hàm lư ng; Công ty Thu c sát trùng Vi t Nam - KTST xoài, s u riêng 4 Super Cultar Mix Paclobutrazol - B sung hàm lư ng; DNTN Tân Quy 15WP - KTST lúa Thu c tr c: 1 Helix 500WP Metaldehyde - M r ng ph m vi s d ng; Công ty TNHH TM - c sên h i cây c nh Tân Thành 2 Trioc annong 50WP Metaldehyde - Đ t tên; Công ty TNHH An Nông - c bươu vàng h i lúa Thu c tr m i: 1 1 Lenfos 50EC Chlorpyrifos Ethyl - Đ t tên; Brightonmax International Sdn Bhd - M i h i công trình xây d ng CÁC LO I THU C B O V TH C V T ĐƯ C ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T ĐƯ C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 49/2004/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TÊN THƯƠNG PH M TT TÊN HO T CH T Đ I TƯ NG ĐĂNG KÝ T CH C XIN ĐĂNG KÝ XIN ĐĂNG KÝ
 20. Thu c tr sâu: 1 Abecyny 2.2EC Matrine 2% + Abamectin 0.2% B trĩ h i dưa h u; sâu xanh h i c i Công ty TNHH TM – SX Ng c Y n b p 2 Aizabin WP Bacillus thuringiensis var. Sâu tơ, sâu xanh, sâu đo h i rau h Công ty TNHH S n ph m Công aizawai NT 0432 hoa th p t ; sâu khoang, sâu cu n lá Ngh Cao h i l c; sâu khoang, sâu đ c qu h i 40% (20BIU) đ u tương; sâu xanh, sâu khoang, sâu đo h i cà chua; sâu cu n lá h i cây có múi; sâu xanh, sâu khoang h i thu c lá; sâu xanh, sâu đo h i bông v i 3 Aztron DF Bacillus thuringiensis var. Sâu tơ h i c i b p; sâu xanh da láng DNTN Tân Quy aizawai 35000 DMB Units/ h i cà chua; sâu xanh da láng, sâu mg tơ, sâu khoang h i c i xanh; sâu v bùa h i cây có múi; sâu đ c trái h i h ng xiêm 4 Dipel 6.4DF Bacillus thuringiensis var. B xít mu i, sâu cu n lá h i chè Valent BioSciences, USA Kurstaki 5 Jiabat 15 WDG Bacillus thuringiensis var. Sâu tơ, sâu xanh bư m tr ng h i c i Jia Non Enterprise Co., Ltd, Taiwan Kurstaki b p 6 Jianet Methyl eugenol 85% + Natural Ru i đ c qu h i đào, i, doi Jia Non Enterprise Co., Ltd, Taiwan gum 10% + Synthetic adhesive: Poly(propylene amide) 5% 7 Kuraba WP Bacillus thuringiensis var. Sâu tơ, sâu xanh, sâu đo, dòi đ c lá Công ty TNHH S n ph m Công Kurstaki 1.9% + abamectin h i rau h hoa th p t ; sâu khoang, Ngh Cao 0.1% sâu xanh h i l c; sâu đo, sâu đ c qu h i đ u tương; sâu xanh, dòi đ c lá h i cà chua; b trĩ h i dưa chu t; sâu đ c thân h i ngô; sâu đ c gân lá, sâu đ c qu h i v i; nh n đ h i chè; nh n đ , sâu v bùa, sâu ăn lá h i cây có múi; sâu xanh h i bông v i; sâu róm h i thông
Đồng bộ tài khoản