Quyết định 49/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
88
lượt xem
11
download

Quyết định 49/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức dự toán công tác xây dụng và thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. Q UY Õ T § Þ NH cña bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n  Sè 49/2005/Q§­BNN ngµy 27 th¸ng 07 n¨m 2005 Ban hµnh  §Þnh møc dù to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ nghiÖm  m« h×nh thuû lùc c«ng tr×nh Bé TR¦ëNG Bé N¤NG NGHIÖP  Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2003/N§­CP   ngµy   18   th¸ng   07   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ      quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t   triÓn n«ng th«n; C¨n cø  c¸c NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  sè  52/1999/N§­CP   ngµy 08 th¸ng 07 n¨m 1999 ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t   vµ  x©y dùng, sè  12/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 2000   vµ  sè  07/2003/N§­CP ngµy 30/01/2003 vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ   sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; C¨n cø v¨n b¶n sè 1324/BXD­KTTC ngµy 06/7/2005 cña Bé   X©y dùng V/v tho¶ thuËn  ®Þnh møc thÝ  nghiÖm m« h×nh thuû   lùc c«ng tr×nh; Theo  ®Ò  nghÞ  cña ¤ng Côc trëng Côc Qu¶n lý  x©y dùng   c«ng tr×nh, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1:  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “§Þnh møc  dù  to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ  nghiÖm m« h×nh thuû  lùc  c«ng tr×nh” . §i Ò u   2:  §Þnh møc dù  to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ  nghiÖm m« h×nh thuû  lùc c«ng tr×nh lµ  c¨n cø  ®Ó  lËp dù  to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thuû lùc cho  c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n thuéc ngµnh N«ng nghiÖp vµ   Ph¸t triÓn n«ng th«n.
 2. 2 § i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  cho tËp  ®Þnh  møc   sè   578   NN/§TXD/Q§   ngµy   14/04/1997   cña   Bé   trëng   Bé  N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh   møc chi phÝ  c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ  nghiÖm m« h×nh thuû  lùc c«ng tr×nh. §i Ò u   4:  Ch¸nh V¨n phßng, Côc trëng Côc Qu¶n lý X©y  dùng c«ng tr×nh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, Gi¸m  ®èc   Së   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   c¸c   tØnh,   Thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.  
 3. 3 § Þ N H   M ø C   D ù   T O ¸ N   C ¤ N G   T ¸ C   X ¢ Y   D ù N G   V µ   T H Ý   N G H I Ö M   M ¤  H×NH THUû LùC C¤NG TR×NH (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 49/2005/Q§/BNN ngµy   27/07/2005  cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) PHÇN I QUY §ÞNH CHUNG 1. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngµnh N«ng nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   sö   dông   vèn   Nhµ   níc,   khi   tiÕn  hµnh c«ng t¸c thÝ  nghiÖm m« h×nh thñy lùc c«ng tr×nh  ®Òu  ph¶i tu©n theo quy  ®Þnh trong tËp  ®Þnh møc nµy. Thêi h¹n  ¸p dông kÓ tõ ngµy 01/01/2005. 2. §Þnh møc thÝ  nghiÖm m« h×nh thuû  lùc lµ  c¨n cø  ®Ó  tÝnh gi¸ dù  to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ  nghiÖm m« h×nh  thñy lùc c«ng tr×nh (kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i m« h×nh  kh¸c). Tríc khi ký  kÕt hîp  ®ång thùc hiÖn thÝ  nghiÖm m«  h×nh thuû  lùc c«ng tr×nh c¸c bªn ph¶i c¨n cø yªu cÇu cña  thiÕt kÕ   ®Ó  x¸c  ®Þnh c¸c néi dung thÝ  nghiÖm cho phï  hîp  vµ   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   tr¸nh   trïng   lÆp,  l∙ng phÝ. 3.   §èi   víi   nh÷ng   néi   dung   thÝ   nghiÖm   cha   cã   trong  b¶ng   ®Þnh   møc   th×   cã   thÓ   vËn   dông   nh÷ng   néi   dung   thÝ  nghiÖm   ®∙ cã  møc  ®Ó  tÝnh.  Trêng  hîp  kh«ng  vËn dông  ®îc  ph¶i b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt. 4. §Þnh møc dù  to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ  nghiÖm  m« h×nh thuû  lùc c«ng tr×nh lµ  møc hao phÝ  cÇn thiÕt vÒ  vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y  ®îc quy  ®Þnh  ®Ó  hoµn thµnh toµn  bé  c¸c c«ng viÖc thÝ  nghiÖm m« h×nh: tõ  kh©u nghiªn cøu  tµi liÖu, thiÕt kÕ  bè  trÝ  c«ng tr×nh thÝ  nghiÖm cho  ®Õn  khi kÕt thóc c«ng t¸c thÝ nghiÖm, ph¸ dì, th¸o bá m« h×nh  c«ng tr×nh. §Þnh møc nµy lµ  c¨n cø  ®Ó  lËp dù  to¸n thùc  hiÖn   c«ng   viÖc   thÝ   nghiÖm,   ký   kÕt   hîp   ®ång   thÝ   nghiÖm  theo yªu cÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.  5. §Þnh møc dù  to¸n c«ng t¸c x©y dùng vµ  thÝ  nghiÖm  thñy lùc  ®îc x©y dùng trªn c¬  së  c¸c quy tr×nh quy ph¹m,  tiªu chuÈn cña ngµnh, yªu cÇu kü  thuËt vµ  quy tr×nh thÝ  nghiÖm thuû  lùc, c¸c chÕ   ®é  chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña nhµ  níc, t×nh h×nh chung vÒ  trang bÞ  m¸y mãc thiÕt bÞ  vµ  kÕt  qu¶ nghiªn cøu, theo dâi, thèng kª thùc tÕ   ë  c¸c  ®¬n vÞ  lµm c«ng t¸c thÝ nghiÖm thuû lùc trong nh÷ng n¨m qua. 6. §Þnh møc dù  to¸n thÝ  nghiÖm  ®îc tÝnh cho mét néi  dung thÝ  nghiÖm cã  3 cÊp lu lîng cña mét ph¬ng ¸n, lu l­ îng th¸o trªn m« h×nh tõ  Q = 200­300 m3/h, dßng ch¶y qua 
 4. 4 c«ng tr×nh lµ dßng æn ®Þnh. NÕu ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm kh¸c   víi quy  ®Þnh trªn,  th×   ®Þnh møc trªn  ®îc  ®iÒu  chØnh  nh  sau: + NÕu mét néi dung ph¶i thÝ nghiÖm víi sè cÊp lu lîng  lín (hoÆc nhá) h¬n 3, th×  cø t¨ng thªm (hoÆc bít  ®i) 1  cÊp lu lîng ®Þnh møc ®îc céng thªm (hoÆc trõ ®i) 20% ®Þnh  møc chi phÝ. +   NÕu   lu   lîng   th¸o   trªn   m«   h×nh   Q   >   300   m3/h,   th×  ®Þnh møc chi phÝ  thÝ  nghiÖm  b»ng  ®Þnh  møc  chi  phÝ  trªn  nh©n víi hÖ  sè  K =1,05,  trêng hîp Q 
 5. 5 15. Trong thÝ  nghiÖm  ®¸nh gi¸ tiªu n¨ng, nÕu chØ cÇn  lÊy sè  liÖu s¬  bé   ®Ó   ®¸nh gi¸ tiªu n¨ng th×   ®Þnh møc thÝ   nghiÖm  ®îc nh©n víi hÖ sè K = 0,6. 16.   NÕu   thÝ   nghiÖm   nhiÒu   néi   dung   trªn   mét   m«   h×nh  th×   ®Þnh møc thÝ  nghiÖm ph¶i gi¶m  ®i mét tû  lÖ  (t%) nh  sau: + Khi sè  néi dung thÝ  nghiÖm = 1  ÷   2 néi     dung:   t = 0% + Khi sè  néi dung thÝ  nghiÖm = 3  ÷   6 néi     dung:   t = 1% + Khi sè néi dung thÝ nghiÖm = 7 ÷  10  néi     dung:   t = 2% +   Khi   sè   néi   dung   thÝ   nghiÖm   >   10   néi     dung:   t = 3%   PHÇN II § Þ N H   M ø C   D ù   T O ¸ N   C ¤ N G   T ¸ C   X ¢ Y   D ù N G   V µ   T H Ý   N G H I Ö M   M ¤  H×NH THUû LùC C¤NG TR×NH X¢Y DùNG   A­ §ÞNH MøC GIA C¤NG CHÕ T¹O M¤ H×NH    B¶ng A1 Lo¹i m« h×nh c«ng tr×nh  TT §¬n vÞ §Þnh møc x©y dùng Lo¹i   m«   h×nh   ®Ëp   trµn,  1 ®Ëp d©ng LÇn so víi chi  ­ §Ëp trµn cã cöa 1,0 phÝ vËt liÖu  ­ §Ëp trµn kh«ng  cöa gia c«ng chÕ  0,84 t¹o m« h×nh ­ §Ëp d©ng cã cöa 1,0 ­ §Ëp d©ng kh«ng cöa 1,0 2 Lo¹i m« h×nh Xi ph«ng ­ Lo¹i hép nt 0,975 ­ Lo¹i trßn 0,94 3 Lo¹i m« h×nh Tuy nen nt 0,90 Lo¹i   m«   h×nh   cèng,   cöa  4 van ­ Lo¹i ®èng më tù ®éng nt 1,0 ­ Lo¹i  ®ãng më  kh«ng tù  1,0 ®éng 5 Lo¹i m« h×nh cÇu m¸ng nt 1,0   Ghi chó:
 6. 6 B¶ng  ®Þnh møc tû  lÖ  chi phÝ  gia c«ng chÕ  t¹o m« h×nh  c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®©y tÝnh trong ®iÒu kiÖn m« h×nh   gia c«ng lµ m« h×nh theo thiÕt kÕ ban ®Çu vµ m« h×nh hoµn   thiÖn, tû  lÖ  m« h×nh λ  = 25. NÕu c¸c  ®iÒu kiÖn kh¸c trªn  th× ®iÒu chØnh l¹i nh sau: 1.    NÕu λ  ≠ 25 th× nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh sau: 2       λ   26 ÷  35  :      HÖ sè K=1,10         λ  > 35 ÷  50  :      HÖ sè K=1,25         λ  > 50          :      HÖ sè K=1,40 2.    NÕu gia c«ng m« h×nh theo ph¬ng ¸n söa  ®æi, do  tËn   dông   ®îc   mét   phÇn   cña   m«   h×nh   cò,   nªn   chi   phÝ   gia  c«ng sÏ  gi¶m nhá  so víi ph¬ng ¸n ban  ®Çu, v×  vËy trong  trêng hîp nµy tû  lÖ  chi phÝ  tÝnh b»ng 0,7   møc quy  ®Þnh  trªn, kÓ c¶ m« h×nh mÆt c¾t.   B. §ÞNH MøC Dù TO¸N THÝ NGHIÖM M¤ H×NH THUû LùC I. THÝ NGHIÖM KIÓM NGHIÖM M¤ H×NH 1. Môc ®Ých:  KiÓm tra toµn bé m« h×nh, nh»m ph¸t hiÖn söa ch÷a c¸c   sai sãt tríc khi  ®a m« h×nh vµo sö  dông (®o c¸c kÝch th ­ íc, cao tr×nh, kiÓm  ®Þnh thiÕt bÞ, kiÓm tra chÕ   ®é  ch¶y  qua c«ng tr×nh øng víi c¸c lu lîng ®Æc trng,...)   2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: Nghiªn cøu tµi liÖu, vÖ  sinh m¸ng lêng, kiÓm tra c¸c  bé  phËn, dông cô, thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q  cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y b¬m, lªn ga c¾m  tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ v¹ch dÊu c¸c vÞ trÝ cÇn ®o kiÓm tra,   tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm theo  ®óng yªu cÇu; Thu dän m¸y mãc,  thiÕt  bÞ;  TËp  hîp  sè  liÖu,  viÕt b¸o c¸o, hoµn  chØnh  hå  s¬. §¬n vÞ tÝnh: 01 Néi dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu Níc M3 270 Nh©n c«ng
 7. 7 Nghi  cøu vi  ch Ýnh: 5/ ªn ªn 9 c«ng 6,37 M ¸y  M ¸y tÝ nh  ca 1,8 TL 01 M ¸y Th¨ng b»ng ca 1,8 M ¸y b¬ m ní  50KW c ca 1,8 M ¸y kh¸c % 3   II. THÝ NGHIÖM X¸C §ÞNH §¦êNG MÆT N¦íC  HOÆC KH¶ N¡NG TH¸O 1. Môc ®Ých: a. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®êng mÆt níc  X¸c  ®Þnh  ®êng mÆt níc theo ph¬ng däc vµ  ph¬ng ngang  øng víi c¸c lu lîng th¸o qua c«ng tr×nh kh¸c nhau. b. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng th¸o  X¸c  ®Þnh kh¶ n¨ng th¸o qua c«ng tr×nh nh trµn, cèng,  xi ph«ng,... øng víi c¸c mùc níc thîng, h¹  lu c«ng tr×nh  ®∙ ®Þnh.  2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q   ~ H cña m¸ng l­ êng; X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè   m¸y b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ   trÝ  cÇn  ®o, kiÓm tra cao  ®é  c¸c vÞ  trÝ  c¬  b¶n, kÝch th íc  c¸c kÕt cÊu chÝnh, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm theo 3 cÊp lu l­ îng, quan s¸t ghi chÐp lu lîng vµ  c¸c diÔn biÕn bÊt lîi,  chØnh ®Õn khi ®¹t mùc níc yªu cÇu; Thu dän m¸y mãc, thiÕt  bÞ; TËp hîp sè liÖu, viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬. §¬n vÞ tÝnh: 01 Néi dung M∙  §¬n  Thµnh phÇn hao phÝ Sè lîng hiÖu vÞ VËt liÖu Níc m3 630 Nh©n c«ng Nghiªn   cøu   viªn   chÝnh:  c«ng 17,84 TL 02 5/9 M¸y  M¸y tÝnh  ca 4,2 M¸y Th¨ng b»ng ca 4,2 M¸y b¬m níc 50KW ca 4,2 M¸y kh¸c % 5
 8. 8  I I I .   T H Ý   N G H I Ö M   C H Õ   § é   T H U û   L ù C 1. Môc ®Ých:  X¸c  ®Þnh c¸c chÕ   ®é, h×nh thøc ch¶y qua c«ng tr×nh,   ®o vÏ  c¸c  ®é  s©u nèi tiÕp, quan tr¾c, x¸c  ®Þnh  ®¸nh gi¸  c¸c yÕu tè  thuû  lùc bÊt lîi hoÆc hîp lý  øng víi mét cÊp  lu lîng qua c«ng tr×nh 2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ  trÝ   cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm theo  ®óng yªu cÇu; Thu dän  m¸y mãc, thiÕt  bÞ; TËp hîp sè  liÖu,  viÕt b¸o c¸o,  hoµn  chØnh hå s¬.  §¬n vÞ tÝnh: 01 Néi dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu Níc m3 675 Nh©n c«ng TL 03 Nghiªn cøu viªn chÝnh: 5/9 c«ng 12,76 M¸y  M¸y tÝnh ca 4,5 M¸y b¬m níc 50KW ca 4,5 M¸y kh¸c % 3 IV.  THÝ NGHIÖM NGHI£N CøU CHäN TUYÕN C¤NG TR×NH  1. Môc ®Ých: ThÝ nghiÖm ®Ó lÊy sè liÖu phôc vô cho viÖc ph©n tÝch,   chän tuyÕn c«ng tr×nh vµ  x¸c  ®Þnh c¸c th«ng sè  thuû  lùc  cÇn thiÕt nh  v, Q,... t¬ng øng víi c¸c trêng hîp nghiªn  cøu,   sè   néi   dung   thÝ   nghiÖm   tuú   theo   yªu   cÇu   tuyÕn   vµ  h×nh thøc nèi tiÕp gi÷a c¸c c«ng  tr×nh. 2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q   ~ H cña m¸ng l­ êng; X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè   m¸y b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ   trÝ  cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm theo 3 cÊp lu lîng,  ®o  vËn tèc t¹i mét sè ®iÓm ®Æc trng, ®o lu lîng, ®o ®¹c b×nh  ®å   dßng   ch¶y,  nghiªn   cøu   ph©n  tÝch   chän   tuyÕn;   Thu   dän  
 9. 9 m ¸y m ãc, th i t  bÞ ; TËp h î  sè  li u ,  vi t b¸o  c¸o,  hoµn  Õ p Ö Õ chØ nh hå s¬ . §¬ n vÞ tÝ nh : 01 N é i dung M ∙ Öu  hi Thµnh phÇ n hao phÝ §¬ n vÞ Sè lîng V Ë t li u Ö Ní c m3 540  Nh© n  c«ng TL 04 Nghi  cøu vi  ch Ýnh:  ªn ªn c«ng 12,74 5/ 9  M ¸y  M ¸y tÝ nh ca 3,6 M ¸y b¬ m ní  50KW c ca 3,6 M ¸y kh¸c % 5   V. THÝ NGHIÖM X¸C §ÞNH VËN TèC DßNG CH¶Y 1. Môc ®Ých:  ThÝ   nghiÖm   x¸c   ®Þnh   vËn   tèc   dßng   ch¶y   lµ   x¸c   ®Þnh  ph©n bè  chi tiÕt lu tèc  dßng  ch¶y theo kh«ng  gian trªn  toµn tuyÕn c«ng tr×nh nh»m cung cÊp sè  liÖu  ®Ó  kiÓm tra  l¹i c¸c tÝnh to¸n, lùa chän cña thiÕt kÕ.   2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ  trÝ   cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm gåm 3 cÊp lu lîng,  ®o vËn  tèc theo yªu cÇu thÝ  nghiÖm; Thu dän m¸y mãc, thiÕt bÞ;  TËp hîp sè liÖu, viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬.   §¬n vÞ tÝnh: 01 Néi dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu Níc m3 675 Nh©n c«ng TL 05 Nghiªn cøu viªn chÝnh: 5/9 c«ng 22,30 M¸y  M¸y tÝnh ca 4,5 M¸y b¬m níc 50KW ca 4,5 M¸y kh¸c % 5  
 10. 10  VI. THÝ NGHIÖM X¸C §ÞNH ¸P SUÊT DßNG CH¶Y  1. Môc ®Ých:  §o ph©n bè  ¸p suÊt vµ  c¸c trÞ  sè  ¸p suÊt max, min,  trung b×nh cña dßng ch¶y trªn c«ng tr×nh nh  mÆt trµn, dèc  níc, bÓ  tiªu n¨ng, cöa van,... øng víi c¸c mùc n íc thîng  h¹  lu kh¸c nhau  ®Ó  phôc vô  cho viÖc  ®a ra c¸c ph¬ng ¸n  thay   ®æi   h×nh   d¹ng,   kÕt   cÊu   c«ng   tr×nh   cho   hîp   lý,   an  toµn.   2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ  trÝ   cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm theo 3 cÊp lu lîng,  ®o ¸p  suÊt t¹i c¸c  ®iÓm  ®Æc trng theo yªu cÇu thÝ  nghiÖm; Thu  dän   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ;   TËp   hîp   sè   liÖu,   viÕt   b¸o   c¸o,  hoµn chØnh hå s¬.      §¬n vÞ tÝnh: 01 Néi  dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu Níc m3 405 Nh©n c«ng TL 06 Nghiªn cøu viªn chÝnh:  c«ng 10,61 5/9 M¸y  M¸y tÝnh  Ca 2,7 M¸y b¬m níc 50KW Ca 2,7 M¸y ®o ¸p suÊt Ca 2,7 M¸y kh¸c % 2   VII. THÝ NGHIÖM §¸NH GI¸ TI£U N¡NG 1. Môc ®Ých:  §¸nh gi¸ tiªu n¨ng theo ph¬ng ¸n thiÕt kÕ  hoÆc theo  ph¬ng   ¸n   söa   ®æi   øng   víi   c¸c   mùc   níc   thîng   h¹   lu   kh¸c  nhau  ®Ó  phôc vô  cho viÖc t×m  ®îc d¹ng tiªu n¨ng, kÕt cÊu  tiªu n¨ng hîp lý.   2. Thµnh phÇn c«ng viÖc:
 11. 11 VÖ   si   m ¸ng  lêng,  ki m   tra   c¸c   bé   phËn,  dông   cô ,  nh Ó th i t bÞ th Ý  nghi m ; i m  tra  quan hÖ  Q~ H cñ a m ¸ng lêng;  Õ Ö  K Ó X¸c  ® Þnh s¬  bé  Q cñ a tr¹   ® éng l c   ® Ó quyÕ t  ® Þnh sè  m ¸y  m ù b¬ m , ªn  ga c¾ m tuyÕ n c¸c  m Æ t ¾ t vµ  v ¹ch  dÊu c¸c  vÞ  trÝ    l  c cÇ n  ® o, ti n  hµnh th Ý  nghi m  gåm  3 cÊp  lu lî ,   ® o Ën  Õ Ö ng  v tè c  ® ¸y t¹i  c¸c ® i m ® Æ c ng; Thu dän m ¸y m ãc, th i t bÞ ;  Ó  tr Õ TËp h î  sè  li u , vi t b¸o c¸o, hoµn chØ nh hå s¬ . p Ö Õ     §¬ n   vÞ   tÝ nh :   01  N é i dung M ∙ Ö u Thµnh phÇ n hao phÝ  hi §¬ n vÞ Sè lîng V Ë t li u Ö Ní c M3 405 Nh© n  c«ng TL 07 Nghi  cøu vi  ch Ýnh: 5/ ªn ªn 9 c«ng 7,65 M ¸y  M ¸y tÝ nh  ca 2,7 M ¸y b¬ m ní  50KW c ca 2,7 M ¸y ® o u tè c  l ca 2,7 M ¸y kh¸c % 2          VIII. THÝ NGHIÖM NGHI£N CøU CHäN TUYÕN  (CHÕ §é NèI TIÕP) 1. Môc ®Ých:  X¸c   ®Þnh   c¸c   h×nh   thøc   nèi   tiÕp   thuû   lùc   qua   c«ng  tr×nh, kiÓm tra co hÑp, vËn tèc, chiÒu s©u dßng ch¶y tõ  thîng lu ®Õn h¹ lu c«ng tr×nh, phÇn cöa vµo, cöa ra, c«ng  tr×nh tiªu n¨ng cña c¸c c«ng tr×nh øng víi   c¸c mùc níc  thîng h¹ lu kh¸c nhau.   3. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ  trÝ   cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm gåm 3 cÊp lu lîng,  ®o vËn  tèc t¹i mét sè   ®iÓm  ®Æc trng, x¸c  ®Þnh vÞ  trÝ  mÆt c¾t co  hÑp, chiÒu  cao, chiÒu  dµi,  vÞ  trÝ  níc nh¶y,   ®o vËn  tèc  ®¸y t¹i c¸c ®iÓm ®Æc trng; Thu dän m¸y mãc, thiÕt bÞ; TËp  hîp sè liÖu, viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬.
 12. 12 §¬ n   vÞ   tÝ nh :   01   N é i  dung M∙  Thµnh phÇ n hao phÝ §¬ n vÞ Sè lîng hi u Ö V Ë t li u Ö Ní c m3 675 Nh© n  c«ng TL 08 Nghi   cøu   vi   ch Ýnh:  ªn ªn c«ng 15,93 5/ 9 M ¸y  M ¸y tÝ nh  ca 4,5 M ¸y b¬ m ní  50KW c ca 4,5 M ¸y ® o u tè c  l ca 4,5 M ¸y kh¸c % 1 IX. THÝ NGHIÖM §¸NH GI¸ XãI Lë H¹ L¦U (HAI CHIÒU) 1. Môc ®Ých:  X¸c   ®Þnh   c¸c   h×nh   thøc   nèi   tiÕp   thuû   lùc   qua   c«ng  tr×nh, kiÓm tra co hÑp, vËn tèc, chiÒu s©u dßng ch¶y tõ  thîng lu ®Õn h¹ lu c«ng tr×nh, phÇn cöa vµo, cöa ra, c«ng  tr×nh  tiªu  n¨ng cña c¸c c«ng tr×nh  øng víi c¸c mùc níc  thîng h¹ lu kh¸c nhau.   2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ  trÝ   cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm gåm 3 cÊp lu lîng,  ®o vËn  tèc vËn tèc  ®¸y t¹i c¸c  ®iÓm  ®Æc trng, lªn  ®Þa h×nh hè  xãi sau mçi lu lîng; Thu dän m¸y mãc, thiÕt bÞ; TËp hîp  sè liÖu, viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬.    §¬n vÞ  tÝnh: 01 Néi  dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu Níc m3 855 Nh©n c«ng TL 09 Nghiªn cøu viªn chÝnh: 5/9 c«ng 16,14 M¸y  M¸y tÝnh  ca 5,7 M¸y b¬m níc 50KW ca 5,7
 13. 13 M ¸y ® o u tè c  l ca 5,7 M ¸y kh¸c % 2 X. THÝ NGHIÖM §¸NH GI¸ BåI L¾NG 1. Môc ®Ých:  Nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng båi l¾ng ë lßng hå, cöa lÊy n­ íc, h¹  lu c«ng tr×nh øng víi c¸c cÊp lu lîng, hµm lîng  phï   sa   kh¸c   nhau,   nh»m   ®¸nh   gi¸   kh¶   n¨ng   båi   l¾ng   qua  c«ng   tr×nh,   ®Ò   xuÊt   c¸c   ph¬ng   ¸n   phßng   chèng   båi   l¾ng  thÝch hîp.   2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, lªn ga c¾m tuyÕn c¸c mÆt c¾t vµ  v¹ch dÊu c¸c vÞ  trÝ   cÇn  ®o, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm gåm 3 cÊp lu lîng,  ®o vËn  tèc  ®¸y t¹i c¸c  ®iÓm  ®Æc trng sau mçi, lªn  ®Þa h×nh khu  vùc båi l¾ng; Thu dän m¸y mãc, thiÕt bÞ; TËp hîp sè liÖu,  viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬.    §¬n   vÞ   tÝnh:   01   Néi  dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu Níc m3 810 Nh©n c«ng Nghiªn   cøu   viªn   chÝnh:  c«ng 19,12 TL 10 5/9 M¸y  M¸y tÝnh  ca 5,4 M¸y b¬m níc 50KW ca 5,4 M¸y ®o lu tèc ca 5,4 M¸y kh¸c % 2  
 14. 14 XI. THÝ NGHIÖM THAY §æI GãC QUAY TRôC CöA VAN  (3 VÞ TRÝ) 1. Môc ®Ých:  ThÝ   nghiÖm   nh»m   x¸c   ®Þnh   m«   men   thuû   ®éng   t¸c   ®éng  lªn cöa van øng  víi c¸c gãc më cöa van kh¸c nhau øng víi  c¸c mùc níc thîng h¹ lu kh¸c nhau (cho mét vÞ trÝ trôc ®∙  ®Þnh). Qua thÝ nghiÖm rót ra ®îc kÕt luËn khi nµo cöa van  ®ãng më dÔ hoÆc ®ãng më hÕt (®èi víi cöa van tù ®éng vïng   triÒu)  2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm gåm 3 cÊp lu lîng, x¸c ®Þnh lùc  t¸c dông lªn cöa van; Thu dän m¸y mãc, thiÕt bÞ; TËp hîp  sè liÖu, viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬.   §¬n   vÞ   tÝnh:   01   Néi  dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu TL 11 VËt liÖu Níc m3 405 Nh©n c«ng Nghiªn cøu viªn chÝnh: 5/9 c«ng 9,56 M¸y  M¸y tÝnh  ca 2,7 M¸y b¬m níc 50KW ca 2,7 M¸y ®o ¸p suÊt ca 2,7 M¸y kh¸c % 2   XII. THÝ NGHIÖM X¸C §ÞNH §é Më CöA VAN  1. Môc ®Ých:  ThÝ   nghiÖm   nh»m   x¸c   ®Þnh   quan   hÖ   gi÷a   l u   lîng   th¸o  qua c«ng tr×nh vµ gãc më trung b×nh cña cöa van, nh»m lÊy  sè liÖu phôc vô c«ng t¸c vËn hµnh.  2. Thµnh phÇn c«ng viÖc: VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y 
 15. 15 b¬ m , Õ n  hµnh th Ý  nghi m  gåm  3 cÊp lu lî ,  ® o  ti Ö ng  dao  ® éng  gãc m ë öa van, tÝ nh  to¸n  gãc m ë  c  trung  b× nh, x¸c  ® Þnh lu  lî  qua c«ng tr× nh; Thu dän m ¸y m ãc, th i t  bÞ ; TËp h î   ng Õ p sè  li u , vi t b¸o c¸o, hoµn chØ nh hå s¬ . Ö Õ   §¬ n vÞ tÝ nh : 01 N é i dung M ∙ Öu  hi Thµnh phÇ n hao phÝ §¬ n vÞ Sè lîng TL 12 V Ë t li u Ö Ní c m3 225 Nh© n  c«ng Nghi  cøu vi  ch Ýnh: 5/ ªn ªn 9 c«ng 4,25 M ¸y  M ¸y tÝ nh  ca 1,5 M ¸y b¬ m ní  50KW c ca 1,5 M ¸y kh¸c % 1   X I I I .   T H Ý   N G H I Ö M   P H ô C   V ô   V I Ö C   L Ë P   Q U Y   T R × N H   § ã N G   M ë  1. Môc ®Ých:  Nh»m x¸c  ®Þnh sè  lîng (víi c«ng tr×nh cã  nhiÒu cöa)  vµ  chÕ   ®é  më  cöa cèng, cöa van  ®¶m b¶o cã  lîi cho viÖc  tiªu n¨ng vµ  sù  æn  ®Þnh, an toµn cña c«ng tr×nh øng víi  c¸c mùc níc thîng h¹  lu kh¸c nhau, nh»m lÊy sè  liÖu phôc  vô cho viÖc lËp quy tr×nh ®ãng më.  2. Thµnh phÇn c«ng viÖc:  VÖ   sinh   m¸ng   lêng,   kiÓm   tra   c¸c   bé   phËn,   dông   cô,  thiÕt bÞ  thÝ  nghiÖm; KiÓm tra quan hÖ  Q~H cña m¸ng lêng;  X¸c  ®Þnh s¬  bé  Q cña tr¹m  ®éng lùc  ®Ó  quyÕt  ®Þnh sè  m¸y  b¬m, tiÕn hµnh thÝ  nghiÖm gåm 3 cÊp lu lîng,  ®o vËn tèc  vËn tèc ®¸y t¹i c¸c ®iÓm ®Æc trng; Thu dän m¸y mãc, thiÕt  bÞ; TËp hîp sè liÖu, viÕt b¸o c¸o, hoµn chØnh hå s¬. §¬n   vÞ   tÝnh:   01   Néi  dung M∙  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Sè lîng hiÖu VËt liÖu TL 13 Níc m3 450 Nh©n c«ng Nghiªn cøu viªn chÝnh: 5/9 c«ng 10,61 M¸y M¸y tÝnh  ca 3
 16. 16 M¸y b¬m níc 50KW ca 3 M¸y ®o l u tèc ca 3 M¸y kh¸c % 1 PHÇN III H¦íNG DÉN LËP Dù TO¸N CHI PHÝ X¢Y DùNG Vµ  THÝ NGHIÖM M¤ H×NH THUû LùC C¤NG TR×NH C¨n cø vµo quy tr×nh thÝ nghiÖm, néi dung c«ng t¸c x©y dùng vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thuû lùc c«ng tr×nh bao gåm nh÷ng c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu tµ i l iÖu , thùc ®Þa t¹ i hiÖn tr êng c«ng t r×nh, th iÕt kÕ m« h×nh, lËp ®Ò c ¬ng dù to¸n, vµ bè trÝ mÆt b»ng khu thÝ nghiÖm; - X©y dùng mÆt b»ng khu thÝ nghiÖm, gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh c«ng tr×nh, m« h×nh mÆt c¾t vµ c¸c h¹ng môc phô t r î phôc vô cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm, kiÓm nghiÖm m« h×nh; - C«ng t¸c thÝ nghiÖm tr ªn m« h×nh; - Th¸o dì m« h×nh, dän dÑp tr¶ l ¹ i mÆt b»ng sau khi t hÝ nghiÖm xong. I. Chi phÝ cho c«ng t¸c x©y dùng vµ thÝ nghiÖm  m« h×nh thuû lùc c«ng tr×nh 1. Chi phÝ cho c«ng t¸c nghiªn cøu tµ i l iÖu , th iÕt kÕ m« h×nh, lËp ®Ò c ¬ng dù to¸n, bè trÝ mÆt b»ng, c¾m mèc cao tr×nh khu thÝ nghiÖm. Kho¶n chi phÝ nµy tÝnh b»ng 5% chi phÝ trùc t iÕp (Chi phÝ x©y dùng m« h×nh, chi phÝ thÝ nghiÖm vµ chi phÝ th¸o dì m« h×nh). Chi phÝ ®i thùc ®Þa nghiªn cøu ®Þa h×nh phôc vô cho c«ng t¸c th iÕt kÕ m« h×nh ® tÝnh r i ªng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc . îc 2. Chi phÝ cho c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh thÝ nghiÖm bao gåm: 2.1. Chi phÝ cho c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh mÆt b»ng ®Þa h×nh bè trÝ c«ng tr×nh vµ c¸c h¹ng môc phô tr î nh l ¸ng nÒn chèng thÊm, ®¾p c¸t m« h×nh, l ¸ng bÒ mÆt m« h×nh, x©y hÖ thèng t i ªu tho¸t níc , t¹o nh¸m, x©y t êng bao, t¹o vËt l iÖu lßng ®éng,. . . Chi phÝ nµy bao gåm toµn bé chi phÝ: vËt l iÖu , nh©n c«ng, m¸y th i c«ng phôc vô x©y dùng. Chi phÝ nµy ® tÝnh to¸n c¨n cø vµo khèi l îng c«ng îc t ¸c x©y dùng theo m« h×nh th iÕt kÕ ®· ® duyÖt, ®Þnh møc îc dù to¸n hiÖn hµnh cña Bé X©y dùng, mÆt b»ng gi¸ x©y dùng
 17. 17 h iÖn hµnh ®Ó tÝnh to¸n. Riªng chi phÝ nh©n c«ng cña c«ng v iÖc ® p c¸t m« h×nh vµ l¸ng bÒ m m« h×nh ® nh©n ví i ¾ Æt îc hÖ sè K = 4. 2.2. Chi phÝ cho c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh c«ng tr×nh kiÕn tróc x©y dùng (Theo ph¬ng ¸n thiÕt kÕ) lµ toµn bé chi phÝ nh©n c«ng, vËt l iÖu, c«ng cô, dông cô, n¨ng l îng m¸y mãc phôc vô cho c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh c«ng tr×nh x©y dùng nh: ®Ëp trµn, ®Ëp d©ng, cèng x i ph«ng, tiªu n¨ng, cöa van,. . . vµ m« h×nh m c¾t (nÕu Æt cã). Kho¶n chi phÝ nµy ® tÝnh nh sau: îc + Chi phÝ vËt l iÖu: Lµ toµn bé nguyªn vËt l iÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh c«ng tr×nh x©y dùng, m« h×nh m c¾t. Chi phÝ nµy ® tÝnh to¸n c¨n Æt îc cø vµo tû lÖ m« h×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn x©y dùng m« h×nh ®Ó x¸c ®Þnh sè l îng, chñng lo¹ i vËt l iÖu cÇn thiÕt vµ m b»ng gi¸ c¶ hiÖn hµnh. Æt + Chi phÝ nh©n c«ng phôc vô cho c«ng t¸c gia c«ng chÕ t ¹o m« h×nh m« pháng c«ng tr×nh x©y dùng, ® tÝnh theo îc tû lÖ cña chi phÝ nguyªn vËt l iÖu chÕ t¹o m« h×nh (Theo b¶ng A1). Trong qu¸ tr×nh sö dông nÕu cã sù thay ® vÒ æi chÝnh s¸ch tiÒn l ¬ng, th× ® ®iÒu chØnh theo c¸c híng îc dÉn ®· ® ban hµnh. Chi phÝ gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh ® îc îc tÝnh to¸n lµ chi phÝ ®· bao gåm c¸c thµnh phÇn chi phÝ thay ® sau ®iÒu chØnh. æi + Khi gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh theo ph¬ng ¸n söa ® æi (nÕu cã) th× c¨n cø khèi l îng vËt l iÖu cÇn thiÕt cña h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn söa ® ®Ó tÝnh to¸n vµ ®iÒu chØnh l¹ i æi theo hÖ sè sau: * Ph¬ng ¸n hoµn thiÖn: tÝnh theo b¶ng A1 nh©n ví i hÖ sè = 1,0 * Ph¬ng ¸n söa ® æi: tÝnh theo b¶ng A1 nh©n víi hÖ sè = 0,7 3. Chi phÝ cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm: lµ toµn bé chi phÝ cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm trªn m« h×nh, viÕt b¸o c¸o tæng kÕt. C¸c chi phÝ nµy gåm chi phÝ nh©n c«ng, nguyªn vËt l iÖu phô, m¸y mãc dông cô ®o, n¨ng l îng vµ c¸c chi phÝ phô tr î kh¸c. Cô thÓ bao gåm: 3.1. Chi phÝ thÝ nghiÖm trªn m« h×nh: ® tÝnh riªng îc theo tõng néi dung thÝ nghiÖm ®· ® duyÖt. NÕu mét néi îc dung ph¶i thÝ nghiÖm ë nhiÒu ph¬ng ¸n kh¸c nhau (ph¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph¬ng ¸n söa ® æi, ph¬ng ¸n hoµn thiÖn) th× tæng chi phÝ thÝ nghiÖm cña néi dung ®ã ® tÝnh riªng cho îc tõng ph¬ng ¸n ph¶i thÝ nghiÖm. 3.2. Chi phÝ viÕt tæng kÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, nªu nhËn xÐt, kiÕn nghÞ vµ hoµn thiÖn toµn bé hå
 18. 18 s¬ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm giao nép. Kho¶n chi phÝ nµy ® îc tÝnh b»ng 15% chi phÝ thÝ nghiÖm trªn m« h×nh. 4. Chi phÝ cho c«ng t¸c th¸o dì m« h×nh sau khi thÝ nghiÖm xong: lµ toµn bé chi phÝ phôc vô cho c«ng t¸c th¸o d ì m« h×nh, dän dÑp tr¶ l¹ i m b»ng. Chi phÝ nµy ® Æt îc tÝnh c¨n cø vµo ®Þnh møc dù to¸n hiÖn hµnh cña Bé X©y dùng vµ trõ ®i gi¸ trÞ phÇn nguyªn vËt l iÖu thu håi, ® îc tÝnh b»ng 20% gi¸ trÞ ban ®Çu cña c¸c lo¹ i nguyªn vËt l iÖu cã thÓ thu håi ® (gåm: kÝnh h÷u c¬ cã kÝch th íc îc t rong kÕt cÊu m« h×nh ≥ 0,5mx0,5m, phÇn c¸t ® p nÒn m« ¾ h×nh, b¶ng ®o ¸p b»ng thÐp, cöa cuèi, c¸c kÕt cÊu ®óc s½n,.. . ) nhng kh«ng vît qu¸ 5% chi phÝ x©y dùng m« h×nh. 5. Chi phÝ qu¶n lý vµ chi kh¸c: ®èi ví i c«ng t¸c thÝ nghiÖm, phÇn chi phÝ qu¶n lý vµ chi kh¸c ® tÝnh theo îc ®Þnh møc quy ®Þnh ®èi ví i ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ tr iÓn khai (b»ng 15% chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ thiÕt kÕ). 6. Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr íc tÝnh theo quy ®Þnh h iÖn hµnh cña nhµ níc. 7. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo møc thuÕ suÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. II. Híng dÉn tÝnh gi¸ dù to¸n cho c«ng t¸c x©y dùng  vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thuû lùc c«ng tr×nh 1. Gi¸ dù to¸n cho c«ng t¸c x©y dùng vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thuû lùc c«ng tr×nh tr íc thuÕ: GTN = GTT x (1+TTK) x (1+TQL) x (1+TTN) (1) Trong ®ã: * GTN: Lµ gi¸ dù to¸n x©y dùng vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thuû lùc c«ng tr×nh tr íc thuÕ. * GTT: Bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp GTT = (CMH + CTN + CTD - CTH) + CT§ (2) * CMH: Lµ chi phÝ x©y dùng m« h×nh m« pháng m b»ng Æt ®Þa h×nh, c¸c h¹ng môc phô tr î vµ chi phÝ x©y dông m« h×nh m« pháng c«ng tr×nh x©y dùng. CMH ® tÝnh nh sau: îc CMH=C1+ C 2 (3) Trong ®ã: * C1: Lµ chi phÝ x©y dùng m« h×nh m« pháng m b»ng Æt ®Þa h×nh, c¸c h¹ng môc phô tr î , . . . (TÝnh theo §Þnh møc dù to¸n quy ®Þnh ¸p dông hiÖn hµnh vµ theo quy ®Þnh t¹ i môc I .2.1)
 19. 19 * C2: Lµ chi phÝ gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh m« pháng c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c c«ng cô, dông cô phôc vô ®o ®¹c thÝ nghiÖm. C2 = C2- 1 + C2-2 (4) * C2-1: Lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt l iÖu cÇn thiÕt ®Ó gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh c«ng tr×nh x©y dùng vµ m« h×nh m c¾t (nÕu cã) vµ c¸c c«ng cô dông cô phôc vô ®o Æt ®¹c thÝ nghiÖm. * C2-2: Lµ toµn bé chi phÝ nh©n c«ng phôc vô cho c«ng t ¸c gia c«ng chÕ t¹o m« h×nh. Chi phÝ nµy ® tÝnh theo îc hÖ sè tû lÖ so ví i chi phÝ nguyªn vËt l iÖu chÕ t¹o m« h×nh (TÝnh theo b¶ng A1) * CTN: Lµ tæng chi phÝ cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm m« h×nh CTN = CTN-1 + CTN-2 (5) * CTN-1: Lµ tæng chi phÝ cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm trùc t iÕp trªn m« h×nh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c néi dung thÝ nghiÖm theo ®Òc¬ng ®· duyÖt. * CTN-2: Lµ chi phÝ viÕt tæng kÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, nªu nhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ, hoµn thiÖn toµn bé hå s¬ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm giao nép (tÝnh theo quy ®Þnh t¹ i môc I .3.2) . * CTD: Lµ chi phÝ th¸o dì, dän dÑp m« h×nh sau khi thÝ nghiÖm xong. Chi phÝ nµy bao gåm viÖc ph¸ dì, th¸o dì c¸c kÕt cÊu kiÕn tróc b»ng thñ c«ng, tËn dông vËt l iÖu sö dông l¹ i , ph©n lo¹ i xÕp ®èng vËt l iÖu, phÕ th¶i ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m v i 30m. NÕu cù ly vËn chuyÓn l ín h¬n 30m sÏ c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó tÝnh to¸n thªm phÇn chi phÝ vËn chuyÓn. * CTH: Lµ chi phÝ nguyªn vËt l iÖu thu håi tÝnh b»ng 20% gi¸ trÞ ban ®Çu cña c¸c lo¹ i vËt l iÖu, kÕt cÊu cã thÓ thu håi ® (Gåm: kÝnh h÷u c¬ cã kÝch th íc trong kÕt îc cÊu m« h×nh ≥ 0,5mx0,5m, phÇn c¸t ® p nÒn, b¶ng ®o ¸p ¾ b»ng thÐp, cöa cuèi, c¸c kÕt cÊu ®óc s½n,…), nhng kh«ng vît qu¸ 5% chi phÝ x©y dùng m« h×nh. * CT§: Lµ chi phÝ ®i thùc ®Þa nghiªn cøu ®Þa h×nh phôc vô cho c«ng t¸c thiÕt kÕ m« h×nh, ® tÝnh theo chÕ îc ®é hiÖn hµnh cña nhµ níc. * TTK: Lµ chi phÝ nghiªn cøu tµi l iÖu, lËp ®Ò c¬ng dù to¸n, thiÕt kÕ m« h×nh vµ bè trÝ m b»ng khu thÝ nghiÖm Æt ( theo quy ®Þnh t¹ i môc I .1) . * TQL: Lµ chi phÝ qu¶n lý vµ chi kh¸c (TÝnh theo quy ®Þnh ë môc I - 5)
 20. 20 * TTN: Lµ thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr íc b»ng 5,5% (Theo quy ®Þnh môc I .6) . 2- Gi¸ dù to¸n x©y dùng thÝ nghiÖm m« h×nh thñy lùc c«ng tr×nh sau thuÕ: G = GTN + GTNT%= GTN + VAT (6) * G: Lµ gi¸ dù to¸n x©y dùng vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thñy lùc c«ng tr×nh sau thuÕ (§· tÝnh VAT) * T: Lµ møc thuÕ suÊt gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh ®èi ví i tõng ®èi t îng chÞu thuÕ (TÝnh b»ng tû lÖ %). * VAT : Lµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. Ghi chó: - Trong gi¸ thµnh x©y dùng vµ thÝ nghiÖm m« h×nh thñy lùc c«ng tr×nh cha tÝnh chi phÝ thuª m b»ng x©y Æt dùng m« h×nh. Tr êng hîp ® biÖt ph¶i thuª m b»ng x©y Æc Æt dùng m« h×nh vµ ®· ® cÊp cã thÈm quyÒn ®ång ý th× chi îc phÝ nµy tÝnh vµo ®u«i dù to¸n. - Tr êng hîp ph¶i më réng m« h×nh thÝ nghiÖm so ví i thiÕt kÕ ban ®Çu (do yªu cÇu kü thuËt cña thÝ nghiÖm ®Ó cã ® chÕ ®é thuû lùc chuÈn,. . .®· ® cÊp cã thÈm quyÒn îc îc ®ång ý) th× chi phÝ x©y dùng phÇn m« h×nh bæ sung ® îc tÝnh vµo chi phÝ x©y dùng m« h×nh. - Tr êng hîp thÝ nghiÖm ngoµi trêi , cÇn thiÕt cã phÇn bao, che phôc vô cho c«ng t¸c thÝ nghiÖm ®· ® cÊp cã îc thÈm quyÒn chÊp nhËn, th× chi phÝ x©y dùng nµy ® tÝnh îc vµo phÇn x©y dùng m« h×nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản