intTypePromotion=1

Quyết định 49/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
7
download

Quyết định 49/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 49/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 49/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc                  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa viÖt  nam              ViÖt nam   §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  Sè : 49/2007/Q§­NHNN Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc söa ®æi §iÓm 3 Phô lôc sè 3 Quy ®Þnh vÒ hÖ  thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n qua  Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 02/2006/Q§­NHNN ngµy 18/01/2006  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc                C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  n¨m   1997   vµ   LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña  LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 2003;                              C¨n cø LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông n¨m  1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt  c¸c Tæ chøc tÝn dông n¨m 2004;                 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§­CP ngµy  19/5/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô,  quyÒn   h¹n   vµ   c¬   cÊu   tæ   chøc   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam;           Theo ®Ò nghÞ cña Trëng Ban Thanh to¸n, QuyÕt ®Þnh:                §iÒu 1. Söa ®æi §iÓm 3 Phô lôc sè 3 Quy  ®Þnh   vÒ  hÖ   thèng   m∙  ng©n   hµng  dïng   trong   giao   dÞch  thanh  to¸n   qua   Ng©n  hµng   Nhµ   níc   ban  hµnh   kÌm  theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   02/2006/Q§­NHNN   ngµy   18/01/2006   cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 
  2. 3. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn: Tªn Ng©n hµng Lo¹i  Ký  NH hiÖu Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn §¹i ¸ 3 38           §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh  kÓ tõ ngµy 24/01/2008.                    §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Trëng Ban Thanh  to¸n, Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng;  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)  tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.     kt.Thèng ®èc    phã thèng ®èc N¬i nhËn:  §∙ ký : Phïng Kh¾c KÕ ­ Nh ®iÒu 3 (®Ó thùc hiÖn); ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN(®Ó b/c); ­ VP ChÝnh phñ (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra); ­ Lu VP, BTT, PC.  2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2