Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 490/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  490/Q§­T T g   T t p S n g µ y  22 th¸ng 5 n¨ m  2000 V Ò   ø c  l∙i Ê t  m  su ch o  vay t Ý n d ô n g   Ç u  t p h¸t  ® tri Ó n  T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    ®Ò nghÞ   ña  ü   ç  îph¸t tr Ón  ¹  c Qu h tr    i t iC«ng  v¨n  è  s 292/HTPT­ KHNV   µy  th¸ng3  ng 22    n¨m 2000,cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ¹ C«ng     Ng h Nh n     ti  v¨n sè    374/TT­NHNN1   µy  th¸ng5  ng 04    n¨m 2000, Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    dù    vèn  Ýn  ông  u    ña  µ   íc(kÓ  c¸cdù  1. C¸c  ¸n vay  t d ®Ç tc Nh n   c¶    ¸n cho    vay  ë  d dang) gi¶ing©n  Ó   õ ngµy  th¸ng 01     k t  01    n¨m  2000  îc¸p dông  ®    møc     Êt quy  nh  ¹  Òu  cña  l∙ su   i ®Þ ti§i 1  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 175/Q§­ TTg  µy    ng 02 th¸ng 3    n¨m  2000  ña  ñ íng  Ýnh  ñ. Sè     î ®Õ n   µy  th¸ng 12  c Th t Ch ph   d n   ng 31    n¨m 1999  Én  ÷nguyªn l∙suÊtcho  v gi     i   vay theo hîp ®ång  Ýn  ông  ∙  ý  Õt.    td ®kk §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản