Quyết định 4907/QĐ-BCT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
7
download

Quyết định 4907/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4907/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành quy chế quản lý trang thông tin điện tử trên internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4907/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ S : 4907/Q -BCT Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TRANG THÔNG TIN I N T TRÊN INTERNET C A CÁC ƠN VN TR C THU C B CÔNG THƯƠNG B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Ngh nh s 64/2007/N -CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Ngh nh s 97/2008/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet; Theo ngh c a C c trư ng C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý Trang thông tin i n t trên Internet c a các ơn v tr c thu c B Công thương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B Thông tin và Truy n thông; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu: VT, TM T. Bùi Xuân Khu QUY CH
  2. QU N LÝ TRANG THÔNG TIN I N T TRÊN INTERNET C A CÁC ƠN VN TR C THU C B CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4907/Q -BCT ngày 05 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Công Thương) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý Trang thông tin i n t trên Internet (sau ây g i t t là Website) c a các ơn v tr c thu c B Công thương. 2. Quy ch này s d ng i v i các ơn v tr c thu c B theo Ngh nh 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương và các ơn v trong danh sách t i Ph l c 1. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Trang thông tin i n t là trang thông tin ho c t p h p trang thông tin ph c v cho vi c cung c p và trao i thông tin trên môi trư ng Internet. 2. ơn v ch qu n Website là ơn v ư c nêu trong i u 1 c a Quy ch này có trang thông tin i n t trên Internet. 3. eMOIT là Trang thông tin n i b ngành công thương có a ch là http://home.moit.gov.vn. Chương 2. THI T L P VÀ CUNG C P THÔNG TIN i u 3. Các Website c n xin gi y phép c a B Thông tin và Truy n thông Các Website là báo i n t ho c trang thông tin i n t t ng h p ph i xin phép B Thông tin và Truy n thông. i u 4. H sơ và th t c xin gi y phép H sơ và th t c xin gi y phép thi t l p Website là báo i n t ho c trang thông tin i n t t ng h p ph i tuân th các quy nh c a Ngh nh 97/2008/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet và các văn b n pháp lu t liên quan. i u 5. Các Website có tên mi n gov.vn
  3. 1. Các ơn v có nhu c u thi t l p các Website sau c n có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a Lãnh o B : a) Website v i tên mi n gov.vn; b) Website v i tên mi n c p 4 tendonvi.moit.gov.vn. 2. Máy ch c a các Website có tên mi n gov.vn ph i ư c t t i Vi t Nam. i u 6. Nguyên t c cung c p thông tin trên Website 1. Thông tin cung c p trên Website ph i: a) Trung th c, chính xác, khách quan, k p th i, ph c v công tác chuyên môn c a ơn v ch qu n Website và ch c năng qu n lý nhà nư c c a B Công thương; b) Phù h p v i tôn ch , m c ích c a Website; tuân th các quy nh c a Lu t Báo chí, Lu t Xu t b n, Pháp l nh b o v bí m t Nhà nư c, Lu t Công ngh thông tin, Lu t Giao d ch i n t , quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu , qu n lý thông tin trên Internet và các quy nh pháp lu t liên quan; c) B o m úng ch trương, ư ng l i và quan i m c a ng và Chính ph , ch trương và ch o c a Lãnh o B Công thương trong lĩnh v c công nghi p và thương m i. 2. Vi c biên t p, c p nh t thông tin lên Website ư c th c hi n theo: a) Các quy nh trong Ngh nh 97/2008/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet, Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 c a B Thông tin và Truy n thông và các văn b n pháp lu t liên quan; b) Các quy nh c a B Công thương v vi c cung c p thông tin lên Website. Chương 3. TRÁCH NHI M C A T CH C VÀ CÁ NHÂN i u 7. Các ơn v ch qu n Website 1. Th trư ng ơn v ch qu n Website ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Lãnh o B v m i ho t ng c a Website. 2. B trí m t Lãnh o ơn v ph trách tr c ti p và ít nh t m t cán b um iv n hành, duy trì ho t ng c a Website. 3. Thành l p Ban biên t p và xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban biên t p Website. 4. ơn v ch qu n Website ph i m b o các yêu c u sau:
  4. a) Máy ch v n hành Website ph i có k t n i Internet liên t c và n nh; b) Tuân th các tiêu chuNn k thu t liên quan t i vi c thi t l p trang tin i n t trên m ng Internet theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Trách nhi m thông báo c a ơn v ch qu n Website 1. Trong vòng 15 ngày k t khi có Quy t nh thành l p Ban biên t p và Quy t nh ban hành Quy ch ho t ng c a Ban biên t p Website, ơn v thông báo cho C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin và Văn phòng B các thông tin sau: a) Tên và a ch Website; b) B n sao gi y phép thi t l p Website (n u có); c) Quy t nh thành l p và Quy ch ho t ng c a Ban biên t p Website; d) án ho t ng c a Website. 2. Trư c ngày 25 c a tháng cu i cùng m i quý, các ơn v g i báo cáo tình hình ho t ng Website cho B trư ng, Lãnh o B ph trách công tác báo chí, Lãnh o B ph trách công ngh thông tin, Văn phòng B và C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin theo m u t i Ph l c 2. i u 9. Trách nhi m c a C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin 1. Ch u trách nhi m xây d ng chuyên trang “Qu n lý Website” trên eMOIT các ơn v s d ng và c p nh t thông tin báo cáo. 2. nh kỳ hàng quý ho c t xu t ti n hành rà soát các v n k thu t c a Website, rà soát v n i dung i v i các Website chuyên ngành v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c công nghi p và thương m i, l p báo cáo rà soát trình Lãnh o B và ăng t i trên chuyên trang “Qu n lý Website”. 3. Có trách nhi m tư v n, h tr các ơn v v k thu t và công ngh xây d ng và qu n lý Website; tư v n h tr v n i dung i v i các Website chuyên ngành v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c công nghi p và thương m i. 4. xu t các hình th c, bi n pháp nh m: a) Hư ng d n áp d ng các tiêu chuNn ng d ng công ngh thông tin trong vi c thi t l p và duy trì Website; b) Trao i và h c t p kinh nghi m gi a các ơn v ch qu n nâng cao ch t lư ng n i dung, hình th c cho Website. i u 10. Trách nhi m c a Văn phòng B
  5. 1. nh kỳ hàng quý ho c t xu t ti n hành rà soát n i dung c a các báo i n t và trang thông tin i n t t ng h p, l p báo cáo rà soát trình Lãnh o B và ăng t i trên chuyên trang “Qu n lý Website”. 2. Ch u trách nhi m qu n lý công tác báo chí trong lĩnh v c công nghi p và thương m i; theo dõi, hư ng d n ki m tra các ơn v có Website là báo i n t ho c trang thông tin i n t t ng h p th c hi n Quy ch này và nh kỳ t ng h p báo cáo Lãnh oB . 3. nh kỳ hàng quý t ch c cu c h p v i các Trư ng ban Ban biên t p do Lãnh o B ch trì. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 11. Khen thư ng, x lý vi ph m 1. Các t ch c và cá nhân th c hi n t t Quy ch này s ư c xem xét khen thư ng hàng năm theo quy nh. 2. Các t ch c và cá nhân vi ph m Quy ch này s b x lý theo quy nh c a B Công thương và pháp lu t hi n hành. i u 12. T ch c th c hi n 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c B căn c vào Quy ch này, phân công nhi m v c th trong ơn v và t ch c th c hi n m b o ho t ng c a Website theo quy nh. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c khó khăn, vư ng m c c n ph n nh k p th i v C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin và Văn phòng B t ng h p báo cáo B trư ng B Công thương s a i, b sung cho phù h p. 2. C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin ch trì, ph i h p v i Văn phòng B hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này, hàng năm t ng k t báo cáo Lãnh o B ./. PH L C 1 DANH SÁCH CÁC ƠN VN THU C I TƯ NG ÁP D NG C A QUY CH Quy ch này áp d ng i v i các ơn v tr c thu c B theo Ngh nh 189/2007/N - CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương và các ơn v sau: STT Tên ơn v 1 Vi n Nghiên c u Cơ khí
  6. 2 Vi n Khoa h c và Công ngh M - Luy n kim 3 Vi n Nghiên c u i n t , Tin h c, T ng hóa 4 Vi n Công nghi p Th c phN m 5 Vi n Nghiên c u D u và Cây có d u 6 Vi n Nghiên c u Sành s - Th y tinh công nghi p 7 Trung tâm Thông tin Công nghi p và Thương m i 8 Trung tâm Y t - Môi trư ng lao ng công nghi p 9 Báo i ngo i PH L C 2 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày tháng năm 200… BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG CÁC WEBSITE Kính g i: - Lãnh o B ; - C c Thương m i i n t và Công ngh thông tin; - Văn phòng B . I. Thông tin chung: Tên ơn v : ........................................................................................................................... a ch : ................................................................................................................................ i n tho i: ............................................................................................................................ Email: .................................................................................................................................. II. N i dung: 1. Tình hình chung: S lư ng tin bài STT Tên Website a ch truy c p X p h ng Alexa ã c p nh t
  7. 1 … 2. Nh ng thay i ch y u v n i dung và công ngh . 3. Nh ng thay i v Ban biên t p và nhân s : 4. Nh ng thay i khác: III. xu t, ki n ngh …….., ngày tháng năm 200…. Th trư ng ơn v
Đồng bộ tài khoản