intTypePromotion=1

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
1.134
lượt xem
246
download

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Sè 493/2005/Q§­NHNN  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   b a n   h µ n h   Q u y   ® Þ n h   v Ò   p h © n   l o ¹ i  n î ,   t r Ý c h   l Ë p   v µ   s ö   d ô n g   d ù   p h ß n g   ® Ó   x ö   l ý   r ñ i   r o   t Ý n   d ô n g  trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn dông ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997, LuËt söa  ®æi, bæ   sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam sè   10/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; ­  C¨n   cø  LuËt   C¸c  tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy12 th¸ng 12 n¨m 1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè  20/2004/QH11 ngµy   15 th¸ng 6 n¨m 2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   Quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt   Nam;  ­ Sau khi thèng  nhÊt víi Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh t¹i   C«ng v¨n sè  4280 TC/TCNH ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé   Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc   tÝn dông phi ng©n hµng, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy  ®Þnh   vÒ viÖc ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö   lý  rñi ro tÝn dông trong ho¹t  ®éng ng©n hµng cña tæ chøc  tÝn dông. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy  ®Þnh vÒ  viÖc ph©n  lo¹i tµi s¶n “Cã”, trÝch lËp vµ sö dông dù phßng ®Ó xö lý   rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn dông t¹i  c¸c v¨n b¶n díi ®©y hÕt hiÖu lùc thi hµnh: 1­ QuyÕt   ®Þnh sè  488/2000/Q§­NHNN5 ngµy  27 th¸ng  11  n¨m   2000   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ban   hµnh   Quy  ®Þnh vÒ viÖc ph©n lo¹i tµi s¶n “Cã”, trÝch lËp vµ sö dông  dù phßng ®Ó xö lý rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ   chøc tÝn dông.  2­   C«ng   v¨n   sè   354/CV­CNH   ngµy   10   th¸ng   7   n¨m   2002  cña Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc ph©n lo¹i vµ  trÝch lËp dù 
 2. 2 phßng   khi   chuyÓn   nî   qu¸   h¹n   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  688/2002/Q§­NHNN cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.  §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c Ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) tæ chøc tÝn dông  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Quy  ®Þ nh  V Ò   p h © n   l o ¹ i     n î ,   t r Ý c h   l Ë p   v µ   s ö   d ô n g   d ù   p h ß n g   ® Ó   x ö   l ý  rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hµng  cña tæ chøc tÝn dông (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 493/2005/Q§­NHNN ngµy  22/4/2005  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) Ch¬ng I  quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  1­ Tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam (sau  ®©y  gäi t¾t lµ tæ chøc tÝn dông), trõ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch X∙  héi, ph¶i  thùc  hiÖn viÖc ph©n  lo¹i  nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông trong ho¹t  ®éng  ng©n hµng theo Quy ®Þnh nµy. Trêng hîp chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  muèn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ sö dông dù  phßng   ®Ó   xö   lý   rñi   ro   tÝn   dông   theo   quy   ®Þnh   cña   ng©n  hµng níc ngoµi, chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi ph¶i tr×nh  Ng©n hµng Nhµ  níc chÝnh s¸ch trÝch lËp dù  phßng cña ng©n   hµng   níc   ngoµi   ®Ó   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh.   Chi   nh¸nh   ng©n  hµng níc ngoµi chØ  ®îc phÐp thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i nî,  trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông  theo quy  ®Þnh  cña  Héi  së  chÝnh  ng©n hµng níc ngoµi  sau  khi ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 2­ ViÖc trÝch lËp dù  phßng vµ  sö  dông dù  phßng gi¶m  gi¸ hµng tån kho, dù  phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n, quü  dù  phßng tµi chÝnh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông.
 3. 3 § i Ò u  2. Trong  Quy   ®Þnh  nµy, c¸c  tõ  ng÷   díi  ®©y  ®îc  hiÓu nh  sau: 1­“Rñi ro tÝn dông trong ho¹t  ®éng ng©n hµng cña tæ  chøc tÝn dông” (sau  ®©y gäi t¾t lµ  “rñi ro”) lµ  kh¶ n¨ng  x¶y ra tæn thÊt trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn  dông do kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng   thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh theo cam kÕt. 2­ “Dù  phßng rñi ro” lµ  kho¶n tiÒn  ®îc trÝch lËp  ®Ó  dù  phßng cho nh÷ng tæn thÊt cã  thÓ  x¶y ra do kh¸ch hµng  cña tæ chøc tÝn dông kh«ng  thùc hiÖn nghÜa  vô  theo  cam  kÕt. Dù  phßng rñi ro  ®îc tÝnh theo d nî  gèc vµ  h¹ch to¸n  vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng cña tæ chøc tÝn dông. Dù  phßng rñi  ro bao gåm: Dù phßng cô thÓ vµ Dù phßng chung. “Dù phßng cô thÓ” lµ kho¶n tiÒn ®îc trÝch lËp trªn c¬  së ph©n lo¹i cô thÓ c¸c kho¶n nî quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 hoÆc   §iÒu 7 Quy ®Þnh nµy ®Ó dù phßng cho nh÷ng tæn thÊt cã thÓ   x¶y ra.  “Dù   phßng   chung”   lµ   kho¶n   tiÒn   ®îc   trÝch   lËp   ®Ó   dù  phßng cho nh÷ng tæn thÊt cha x¸c ®Þnh ®îc trong qu¸ tr×nh  ph©n lo¹i nî  vµ  trÝch lËp dù  phßng cô  thÓ  vµ  trong c¸c  trêng hîp khã  kh¨n vÒ  tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông  khi chÊt lîng c¸c kho¶n nî suy gi¶m .  3­   “Sö   dông   dù   phßng”   lµ   viÖc   tæ   chøc   tÝn   dông   sö  dông dù phßng rñi ro ®Ó bï ®¾p tæn thÊt ®èi víi c¸c kho¶n   nî.  4­ “Nî” bao gåm: a) C¸c kho¶n cho vay, øng tríc, thÊu chi vµ  cho thuª  tµi chÝnh; b) C¸c kho¶n chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu  vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c;  c) C¸c kho¶n bao thanh to¸n; d) C¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c.  5­ “Nî  qu¸ h¹n” lµ  kho¶n nî  mµ  mét phÇn hoÆc toµn bé  nî gèc vµ/hoÆc l∙i ®∙ qu¸ h¹n. 6­ “Nî xÊu” (NPL) lµ c¸c kho¶n nî thuéc c¸c nhãm 3, 4  vµ  5 quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 hoÆc §iÒu 7 Quy  ®Þnh nµy. Tû  lÖ   nî  xÊu trªn tæng d nî  lµ  tû  lÖ   ®Ó   ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn  dông cña tæ chøc tÝn dông.  7­ “Nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî” lµ  kho¶n nî  mµ  tæ   chøc tÝn dông  chÊp  thuËn  ®iÒu  chØnh  kú  h¹n tr¶ nî  hoÆc  gia h¹n nî  cho kh¸ch hµng do tæ chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸  kh¸ch   hµng   suy   gi¶m   kh¶   n¨ng   tr¶   nî   gèc   hoÆc   l∙i   ®óng  thêi   h¹n   ghi   trong   hîp   ®ång   tÝn   dông   nhng   tæ   chøc   tÝn 
 4. 4 dông cã   ®ñ  c¬  së   ®Ó   ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng cã  kh¶ n¨ng tr¶  ®Çy ®ñ nî gèc vµ l∙i theo thêi h¹n tr¶ nî ®∙ c¬ cÊu l¹i.  8­ “Kh¸ch hµng” lµ  c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã  quan  hÖ tÝn dông víi tæ chøc tÝn dông.  §i Ò u  3. 1­  Ýt nhÊt  mçi  quý  mét  lÇn, trong  thêi  h¹n  15 ngµy  lµm viÖc  ®Çu tiªn cña th¸ng tiÕp theo, tæ chøc tÝn dông  thùc hiÖn ph©n lo¹i nî  gèc vµ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro  ®Õn   thêi   ®iÓm   cuèi   ngµy   lµm   viÖc   cuèi   cïng   cña   quý   (th¸ng) tríc.  Riªng ®èi víi quý IV, trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc   ®Çu tiªn cña th¸ng  12, tæ chøc  tÝn dông thùc hiÖn  viÖc  ph©n lo¹i nî  vµ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro  ®Õn thêi  ®iÓm  cuèi ngµy 30 th¸ng 11. 2­ §èi víi c¸c kho¶n nî  xÊu (NPL), tæ chøc tÝn dông  ph¶i thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i nî,  ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶  nî  cña kh¸ch hµng trªn c¬  së  hµng th¸ng  ®Ó  phôc vô  cho  c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng vµ rñi ro tÝn dông. 3­ §èi víi c¸c kho¶n cho vay b»ng nguån vèn tµi trî,  uû th¸c cña Bªn thø ba mµ Bªn thø ba cam kÕt chÞu toµn bé  tr¸ch nhiÖm xö  lý  rñi ro khi x¶y ra vµ  c¸c kho¶n cho vay   b»ng nguån vèn gãp ®ång tµi trî cña tæ chøc tÝn dông kh¸c  mµ  tæ chøc tÝn dông kh«ng chÞu bÊt cø rñi ro nµo th×  tæ  chøc tÝn dông kh«ng ph¶i trÝch lËp dù  phßng rñi ro nhng  ph¶i ph©n lo¹i nî  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 hoÆc §iÒu 7  Quy  ®Þnh nµy nh»m  ®¸nh gi¸  ®óng t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶  n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng phôc vô  cho c«ng t¸c qu¶n lý  rñi ro tÝn dông.   4­   §èi   víi   c¸c   kho¶n   b¶o   l∙nh,   cam   kÕt   cho   vay   vµ  chÊp nhËn thanh to¸n, tæ chøc tÝn dông ph¶i ph©n lo¹i vµo   nhãm 1 quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 hoÆc §iÒu 7 Quy  ®Þnh nµy  ®Ó  qu¶n lý, gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thùc hiÖn   nghÜa vô cña kh¸ch hµng vµ trÝch lËp dù phßng chung. Ch¬ng II  quy ®Þnh cô thÓ Môc 1. Ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù phßng cô thÓ
 5. 5 § i Ò u  4.   1­ Trong thêi gian tèi  ®a ba (03) n¨m kÓ  tõ  ngµy Quy  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc, tæ chøc tÝn dông ph¶i x©y dùng HÖ  thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé   ®Ó  hç  trî  cho viÖc ph©n  lo¹i nî, qu¶n lý  chÊt lîng tÝn dông phï  hîp víi ph¹m vi  ho¹t   ®éng,   t×nh   h×nh   thùc   tÕ   cña   tæ   chøc   tÝn   dông.   HÖ  thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé tèi thiÓu ph¶i bao gåm:  ­ C¸c c¬  së  ph¸p lý  liªn quan  ®Õn thµnh lËp vµ  ngµnh  nghÒ kinh doanh cña kh¸ch hµng; ­ C¸c  chØ tiªu  kinh  tÕ  tæng  hîp liªn  quan   ®Õn t×nh  h×nh kinh doanh, tµi chÝnh, tµi s¶n, kh¶ n¨ng thùc hiÖn  nghÜa vô theo cam kÕt; ­ Uy tÝn  ®èi víi tæ chøc tÝn dông  ®∙ giao dÞch tríc  ®©y; ­ C¸c tiªu chÝ   ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng chi tiÕt, cô  thÓ,  cã   hÖ   thèng   (®¸nh   gi¸   yÕu   tè   ngµnh   nghÒ   vµ   ®Þa   ph¬ng)  trªn c¬ së ®ã xÕp h¹ng cô thÓ ®èi víi kh¸ch hµng. 2­  Quy  ®Þnh  t¹i kho¶n  1 §iÒu  nµy  kh«ng  b¾t buéc  ¸p  dông  ®èi víi tæ chøc tÝn dông lµ  ng©n hµng th¬ng m¹i cæ  phÇn n«ng th«n vµ quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së. §i Ò u  5. Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn ph©n lo¹i nî  vµ  trÝch lËp  dù  phßng cô  thÓ  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 hoÆc §iÒu 7 Quy   ®Þnh nµy. §i Ò u  6. 1­ Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn ph©n lo¹i nî nh sau: a. Nhãm 1 (Nî ®ñ tiªu chuÈn) bao gåm:  ­ C¸c kho¶n nî trong h¹n mµ tæ chøc tÝn dông ®¸nh gi¸  lµ  cã   ®ñ  kh¶ n¨ng thu håi  ®Çy  ®ñ  c¶ gèc vµ  l∙i  ®óng thêi   h¹n; ­ C¸c kho¶n nî kh¸c ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 1 theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu nµy.  b. Nhãm 2 (Nî cÇn chó ý) bao gåm:  ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n díi 90 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n  theo thêi h¹n nî ®∙ c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî kh¸c ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 2 theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 3 vµ Kho¶n 4 §iÒu nµy. c) Nhãm 3 (Nî díi tiªu chuÈn) bao gåm: 
 6. 6 ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 90 ®Õn 180 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî c¬ cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî qu¸ h¹n d íi  90 ngµy theo thêi h¹n ®∙ c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî kh¸c ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 3 theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 3 vµ Kho¶n 4 §iÒu nµy. d) Nhãm 4 (Nî nghi ngê) bao gåm:  ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ 181 ®Õn 360 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  qu¸ h¹n tõ   90 ngµy ®Õn 180 ngµy theo thêi h¹n ®∙ c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî kh¸c ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 4 theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 3 vµ Kho¶n 4 §iÒu nµy. ®) Nhãm 5 (Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn) bao gåm: ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy;  ­ C¸c kho¶n nî khoanh chê ChÝnh phñ xö lý. ­ C¸c kho¶n nî   ®∙ c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  qu¸ h¹n   trªn 180 ngµy theo thêi h¹n ®∙ ®îc c¬ cÊu l¹i; ­ C¸c kho¶n nî kh¸c ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm 5 theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 3 vµ Kho¶n 4 §iÒu nµy. 2­ Trêng hîp kh¸ch hµng tr¶ ®Çy ®ñ nî gèc vµ l∙i theo  kú  h¹n  ®∙  ®îc c¬  cÊu l¹i tèi thiÓu trong vßng mét (01)  n¨m  ®èi víi c¸c kho¶n nî  trung vµ  dµi h¹n, ba (03) th¸ng  ®èi   víi   c¸c   kho¶n   nî   ng¾n   h¹n   vµ   ®îc   tæ   chøc   tÝn   dông  ®¸nh   gi¸   lµ   cã   kh¶   n¨ng   tr¶   ®Çy   ®ñ   nî  gèc  vµ   l∙i   ®óng  thêi   h¹n   theo   thêi   h¹n   ®∙   ®îc   c¬   cÊu   l¹i,   tæ   chøc   tÝn  dông cã thÓ ph©n lo¹i l¹i kho¶n nî ®ã vµo nhãm 1. 3­   Trêng   hîp   mét   kh¸ch   hµng   cã   nhiÒu   h¬n   mét   (01)  kho¶n nî  víi tæ chøc tÝn dông mµ  cã  bÊt kú  kho¶n nî  bÞ  chuyÓn sang nhãm nî  rñi ro cao h¬n th×  tæ chøc tÝn dông  b¾t buéc ph¶i  ph©n  lo¹i c¸c kho¶n  nî  cßn l¹i cña kh¸ch  hµng  ®ã  vµo c¸c nhãm nî  rñi ro cao h¬n t¬ng øng víi møc  ®é rñi ro.   4­ Trêng hîp c¸c kho¶n nî  (kÓ  c¶ c¸c kho¶n nî  trong  h¹n vµ  c¸c kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  trong h¹n   theo thêi h¹n nî ®∙ c¬ cÊu l¹i) mµ tæ chøc tÝn dông cã ®ñ  c¬  së   ®Ó   ®¸nh gi¸ lµ  kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña kh¸ch hµng bÞ  suy gi¶m th× tæ chøc tÝn dông chñ ®éng tù quyÕt ®Þnh ph©n  lo¹i c¸c kho¶n nî   ®ã  vµo c¸c nhãm nî  rñi ro cao h¬n t ¬ng  øng víi møc ®é rñi ro.  5­ Tû  lÖ  trÝch lËp dù  phßng cô  thÓ   ®èi víi c¸c nhãm  nî quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy nh sau: a) Nhãm 1: 0% b) Nhãm 2: 5%
 7. 7 c) Nhãm 3: 20% d) Nhãm 4: 50% ®)   Nhãm   5:   100%.   Riªng   ®èi   víi   c¸c   kho¶n   nî   khoanh  chê   ChÝnh   phñ   xö   lý   th×   ®îc   trÝch   lËp   dù   phßng   cô   thÓ  theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  7. Tæ   chøc   tÝn   dông   cã   ®ñ   kh¶   n¨ng   vµ   ®iÒu   kiÖn   thùc  hiÖn ph©n lo¹i nî  theo ph¬ng ph¸p  ®Þnh tÝnh th×  x©y dùng  chÝnh s¸ch ph©n lo¹i nî  vµ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro nh  sau: 1­ C¨n cø trªn HÖ  thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé, tæ  chøc tÝn dông tr×nh Ng©n hµng Nhµ níc chÝnh s¸ch dù phßng  rñi   ro   vµ   chØ   ®îc   thùc   hiÖn   sau   khi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 2­   §iÒu   kiÖn   ®Ó   Ng©n   hµng   Nhµ   n íc   chÊp   thuËn   chÝnh  s¸ch dù phßng rñi ro: a)   HÖ   thèng   xÕp   h¹ng   tÝn   dông   ®∙   ®îc   ¸p   dông   thö  nghiÖm tèi thiÓu mét (01) n¨m; b)  KÕt qu¶  xÕp h¹ng  tÝn dông   ®îc Héi  ®ång qu¶n  trÞ  phª duyÖt; c) HÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé phï hîp víi ho¹t  ®éng   kinh  doanh,   ®èi   tîng   kh¸ch  hµng,   tÝnh   chÊt  rñi  ro  cña kho¶n nî cña tæ chøc tÝn dông; d) ChÝnh s¸ch qu¶n lý  rñi ro tÝn dông, m« h×nh gi¸m  s¸t rñi ro tÝn dông, ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh vµ   ®o lêng rñi  ro tÝn dông cã  hiÖu qu¶, trong  ®ã  bao gåm c¸ch thøc  ®¸nh  gi¸ vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, hîp ®ång tÝn dông,  c¸c tµi s¶n b¶o  ®¶m, kh¶ n¨ng thu håi nî  vµ  qu¶n lý  nî  cña tæ chøc tÝn dông; ®) Ph©n  ®Þnh râ  rµng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña Héi   ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc trong viÖc phª duyÖt, thùc  hiÖn vµ  kiÓm tra thùc hiÖn HÖ  thèng xÕp h¹ng tÝn dông vµ  chÝnh s¸ch dù  phßng cña tæ chøc tÝn dông vµ  tÝnh  ®éc lËp  cña c¸c bé phËn qu¶n lý rñi ro;  e) HÖ  thèng th«ng tin cã  hiÖu qu¶  ®Ó   ®a ra c¸c quyÕt  ®Þnh,  ®iÒu hµnh vµ  qu¶n lý   ®èi víi ho¹t  ®éng kinh doanh  cña tæ chøc tÝn dông vµ  thÝch hîp víi HÖ  thèng xÕp h¹ng  tÝn dông vµ ph©n lo¹i nî. 3­ Hå  s¬  cña tæ chøc tÝn dông  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  C¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng)  chÊp thuËn chÝnh s¸ch dù phßng rñi ro gåm: 
 8. 8 a)   V¨n   b¶n   cña   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ®Ò   nghÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn chÝnh s¸ch dù  phßng rñi ro,   trong  ®ã  ph¶i gi¶i tr×nh  ®îc HÖ  thèng xÕp h¹ng tÝn dông  vµ  chÝnh s¸ch dù  phßng cña tæ chøc tÝn dông  ®¸p øng  ®ñ  c¸c ®iÒu kiÖn ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c Kho¶n 2 §iÒu nµy. b) B¶n sao HÖ thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé vµ chÝnh  s¸ch dù phßng rñi ro vµ c¸c dù th¶o v¨n b¶n h íng dÉn thùc  hiÖn   ph©n   lo¹i   nî   vµ   trÝch   lËp   dù   phßng   rñi   ro   cña   tæ  chøc tÝn dông. 4­ Trong thêi gian ba m¬i (30) ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu nµy, Ng©n hµng  Nhµ  níc cã  v¨n b¶n chÊp thuËn chÝnh s¸ch dù  phßng rñi ro  cña   tæ   chøc   tÝn   dông.  Trêng   hîp   kh«ng  chÊp   thuËn,  Ng©n  hµng Nhµ  níc cã  v¨n b¶n yªu cÇu tæ chøc tÝn dông chØnh  söa theo quy ®Þnh.  5­  Hµng n¨m,  tæ chøc  tÝn  dông ph¶i   ®¸nh  gi¸ l¹i  HÖ  thèng xÕp h¹ng tÝn dông néi bé vµ chÝnh s¸ch dù phßng rñi  ro cho phï  hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ  vµ  c¸c quy  ®Þnh cña   ph¸p luËt. ViÖc thay  ®æi,  ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch dù  phßng  rñi ro cña tæ chøc tÝn dông ph¶i  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. 6­ Tæ chøc tÝn dông cã chÝnh s¸ch dù phßng rñi ro ®îc  Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1, §iÒu  nµy thùc hiÖn ph©n lo¹i nî  vµ  trÝch lËp dù  phßng cô  thÓ  nh  sau: 6.1­ Ph©n lo¹i nî : a) Nhãm 1(Nî ®ñ tiªu chuÈn) bao gåm: C¸c kho¶n nî ® îc  tæ chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®Çy  ®ñ  c¶ nî gèc vµ l∙i ®óng h¹n. b) Nhãm 2 (Nî cÇn chó ý) bao gåm: C¸c kho¶n nî ® îc tæ  chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®Çy  ®ñ  c¶  nî  gèc vµ  l∙i nhng cã  dÊu hiÖu kh¸ch hµng suy gi¶m kh¶  n¨ng tr¶ nî.  c) Nhãm 3 (Nî  díi tiªu chuÈn) bao gåm: C¸c kho¶n nî  ®îc tæ chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu  håi nî  gèc vµ  l∙i khi  ®Õn h¹n. C¸c kho¶n nî  nµy  ®îc tæ  chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  cã  kh¶ n¨ng tæn thÊt mét phÇn  nî gèc vµ l∙i. d) Nhãm 4 (Nî  nghi ngê) bao gåm: C¸c kho¶n nî   ®îc tæ  chøc tÝn dông ®¸nh gi¸ lµ kh¶ n¨ng tæn thÊt cao. ®) Nhãm 5 (Nî cã kh¶ n¨ng mÊt vèn) bao gåm: C¸c kho¶n  nî   ®îc tæ chøc tÝn dông  ®¸nh gi¸ lµ  kh«ng cßn kh¶ n¨ng  thu håi, mÊt vèn.  6.2­ Tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ ®èi víi c¸c nhãm  nî quy ®Þnh t¹i Kho¶n 6.1 §iÒu nµy nh sau: 
 9. 9 a) Nhãm 1: 0% b) Nhãm 2: 5% c) Nhãm 3: 20% d) Nhãm 4: 50% ®) Nhãm 5: 100% §i Ò u  8. 1­ Sè  tiÒn dù  phßng cô  thÓ  ph¶i trÝch  ®îc tÝnh theo  c«ng thøc sau: R = max {0, (A ­ C)} x r Trong ®ã: R: sè tiÒn dù phßng cô thÓ ph¶i trÝch A: gi¸ trÞ cña kho¶n nî  C: gi¸ trÞ cña tµi s¶n b¶o ®¶m  r: tû lÖ trÝch lËp dù phßng cô thÓ  2­ Gi¸ trÞ  cña tµi s¶n b¶o  ®¶m (C)  ®îc x¸c  ®Þnh trªn  c¬ së tÝch sè gi÷a tû lÖ ¸p dông ®îc quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3  §iÒu nµy víi: ­ Gi¸ trÞ thÞ trêng cña vµng; ­   MÖnh   gi¸   cña   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   tÝn   phiÕu   Kho  b¹c, vµ c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ cña c¸c tæ chøc tÝn dông; ­ Gi¸ trÞ  thÞ  trêng cña chøng kho¸n cña doanh nghiÖp  vµ cña tæ chøc tÝn dông kh¸c; ­ Gi¸ trÞ  cña tµi s¶n b¶o  ®¶m lµ   ®éng s¶n, bÊt  ®éng  s¶n   vµ   c¸c   tµi   s¶n   b¶o   ®¶m   kh¸c   ghi   trªn   hîp   ®ång   b¶o  ®¶m, hîp ®ång cho thuª tµi chÝnh.  3­ Tû  lÖ  tèi  ®a ¸p dông  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  cña tµi   s¶n b¶o ®¶m quy ®Þnh nh sau:
 10. 10 Lo¹i tµi s¶n b¶o ®¶m Tû lÖ tèi ®a  (%) Sè  d  trªn tµi kho¶n tiÒn göi, sæ tiÕt kiÖm  b»ng §ång ViÖt Nam t¹i tæ chøc tÝn dông 100% TÝn   phiÕu   kho   b¹c,   vµng,   sè   d  trªn   tµi  kho¶n tiÒn göi, sæ tiÕt kiÖm b»ng ngo¹i tÖ  95% t¹i tæ chøc tÝn dông Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ:  ­ Cã thêi h¹n cßn l¹i tõ 1 n¨m trë xuèng 95%  ­ Cã thêi h¹n cßn l¹i tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m 85%  ­ Cã thêi h¹n cßn l¹i trªn 5 n¨m 80% Th¬ng phiÕu, giÊy tê  cã  gi¸ cña tæ chøc tÝn  75% dông kh¸c  Chøng kho¸n cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c  70% Chøng kho¸n cña doanh nghiÖp 65% BÊt  ®éng s¶n (gåm: nhµ   ë  cña d©n c  cã  giÊy  tê   hîp   ph¸p  vµ/hoÆc   bÊt   ®éng   s¶n   g¾n  liÒn   50% víi quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p)  C¸c lo¹i tµi s¶n b¶o ®¶m kh¸c  30% 4­ §èi víi c¸c kho¶n cho thuª tµi chÝnh, tµi s¶n cho  thuª ®îc tÝnh lµ tµi s¶n b¶o ®¶m. Môc 2. Dù phßng chung §i Ò u  9. 1­ Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn trÝch lËp vµ duy tr× dù  phßng chung b»ng 0,75 % tæng gi¸ trÞ  cña c¸c kho¶n nî  tõ  nhãm   1   ®Õn   nhãm   4  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   6  hoÆc   §iÒu   7  Quy  ®Þnh nµy. 2­ Trong thêi h¹n tèi  ®a n¨m (05) n¨m kÓ  tõ  ngµy Quy  ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, tæ chøc tÝn dông ph¶i thùc  hiÖn trÝch  lËp  ®ñ  sè  tiÒn  dù  phßng  chung theo  quy   ®Þnh  t¹i Kho¶n 1, §iÒu nµy.  Môc 3. Sö dông dù phßng  §i Ò u  10. Tæ chøc tÝn dông sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn   dông ®èi víi c¸c kho¶n nî trong c¸c trêng hîp sau ®©y:
 11. 11 1­ Kh¸ch hµng lµ  tæ chøc, doanh nghiÖp bÞ  gi¶i thÓ,   ph¸ s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c¸ nh©n bÞ chÕt hoÆc  mÊt tÝch. 2­ C¸c kho¶n nî  thuéc nhãm 5  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6  vµ   §iÒu   7   Quy   ®Þnh   nµy.   Riªng   c¸c   kho¶n   nî   khoanh   chê  ChÝnh phñ  xö  lý, tæ chøc tÝn dông  ®îc sö  dông dù  phßng  (nÕu cã) ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông. §i Ò u  11. 1­ Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn viÖc sö  dông dù  phßng  ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông mét quý mét lÇn. ViÖc sö dông dù  phßng ®Ó xö lý rñi ro theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: a) Sö  dông dù  phßng cô  thÓ  quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu  8 Quy  ®Þnh nµy  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông  ®èi víi kho¶n nî   ®ã. b) Ph¸t m¹i tµi s¶n b¶o  ®¶m  ®Ó  thu håi nî: Tæ chøc  tÝn dông ph¶i khÈn tr¬ng tiÕn hµnh viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n   b¶o  ®¶m theo tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng vµ  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt ®Ó thu håi nî.  c) Trêng hîp ph¸t m¹i tµi s¶n kh«ng ®ñ bï ®¾p cho rñi  ro tÝn dông cña kho¶n nî  th×   ®îc sö  dông dù  phßng chung  ®Ó xö lý ®ñ. 2­ ViÖc tæ chøc tÝn dông sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông kh«ng ph¶i lµ  xo¸ nî  cho kh¸ch hµng. Tæ  chøc   tÝn   dông   vµ   c¸   nh©n   cã   liªn   quan   kh«ng   ®îc   phÐp  th«ng b¸o díi mäi h×nh thøc cho kh¸ch hµng biÕt vÒ  viÖc  xö lý rñi ro tÝn dông. 3­ Sau khi  ®∙ sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn  dông, tæ chøc tÝn dông ph¶i chuyÓn c¸c kho¶n nî ®∙ ®îc xö  lý   rñi   ro   tÝn   dông   tõ   h¹ch   to¸n   néi   b¶ng   ra   h¹ch   to¸n  ngo¹i b¶ng  ®Ó  tiÕp tôc theo dâi vµ  cã  c¸c biÖn ph¸p  ®Ó  thu håi nî triÖt ®Ó.  4­ Sau n¨m (05) n¨m kÓ tõ ngµy sö dông dù phßng ®Ó xö   lý  rñi ro tÝn dông, tæ chøc tÝn dông  ®îc xuÊt to¸n c¸c  kho¶n nî   ®∙  ®îc xö  lý  rñi ro tÝn dông ra khái ngo¹i b¶ng   ®èi víi c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 10 Quy  ®Þnh nµy. Riªng  ®èi víi c¸c ng©n hµng th ¬ng m¹i Nhµ  níc,  viÖc xuÊt to¸n chØ  ®îc phÐp thùc hiÖn sau khi  ®îc Bé  Tµi  chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn.  §i Ò u  12.   1­Trêng hîp sè  tiÒn dù  phßng kh«ng  ®ñ   ®Ó  xö  lý  toµn  bé  rñi ro tÝn dông cña c¸c kho¶n nî  ph¶i xö  lý, tæ chøc 
 12. 12 tÝn dông h¹ch to¸n trùc tiÕp phÇn chªnh lÖch thiÕu cña sè   tiÒn dù phßng vµo chi phÝ ho¹t ®éng.  2­  Trêng  hîp sè   tiÒn dù   phßng  ®∙ trÝch  cßn l¹i  lín  h¬n sè  tiÒn dù  phßng ph¶i  trÝch,  tæ chøc tÝn dông  ph¶i  hoµn   nhËp   phÇn   chªnh   lÖch   thõa   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  13.   1­ Tæ chøc tÝn dông ph¶i thµnh lËp Héi ®ång xö lý rñi  ro   do   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   lµm   Chñ   tÞch   vµ   c¸c   thµnh viªn gåm Trëng ban kiÓm so¸t, phô  tr¸ch bé  phËn kÕ   to¸n, phô tr¸ch bé phËn tÝn dông, qu¶n lý tÝn dông vµ c¸c  thµnh viªn kh¸c do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. 2­   §èi   víi   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   kh«ng   cã   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  vµ  Ban kiÓm so¸t, Héi  ®ång xö  lý  rñi ro bao gåm   Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) lµm Chñ  tÞch vµ  c¸c thµnh viªn  kh¸c do Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) quyÕt ®Þnh.   §i Ò u  14. NhiÖm vô cña Héi ®ång xö lý rñi ro: 1­ Xem xÐt viÖc ph©n lo¹i nî, trÝch lËp dù  phßng rñi  ro tÝn dông cña quý hiÖn hµnh do Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)  thùc hiÖn. 2­ Xem xÐt b¸o c¸o t×nh h×nh theo dâi, sao kª vµ thùc  hiÖn thu håi nî   ®èi víi c¸c kho¶n nî   ®∙  ®îc xö  lý  rñi ro  tÝn dông. 3­ QuyÕt nghÞ viÖc xö lý rñi ro tÝn dông cña quý hiÖn  hµnh vµ  ph¬ng ¸n thu håi nî  trong quý  (th¸ng) tiÕp theo  ®èi víi c¸c kho¶n nî   ®∙  ®îc xö  lý  rñi ro tÝn dông, trong   ®ã  ph¶i x¸c  ®Þnh râ  thêi gian vµ  nh÷ng biÖn ph¸p  ®Ó  thu  håi nî. §i Ò u  15.   Hå s¬ ®Ó lµm c¨n cø  cho viÖc xö lý rñi ro tÝn dông: 1­ Hå  s¬  vÒ  cho vay vµ  thu nî; hå  s¬  vÒ  chiÕt khÊu,   t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c; hå  s¬  vÒ   b¶o   l∙nh,   cam   kÕt   cho   vay;   hå   s¬   vÒ   cho   thuª   tµi   chÝnh; hå  s¬  vÒ  tµi s¶n b¶o  ®¶m vµ  c¸c giÊy tê  kh¸c cã  liªn quan. 2­  §èi víi nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu  11 Quy ®Þnh nµy, ngoµi hå s¬ nªu t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy cßn   ph¶i cã:
 13. 13 a) §èi víi kh¸ch hµng lµ tæ chøc, doanh nghiÖp: ­ B¶n sao QuyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n cña toµ ¸n hoÆc  quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   cña   c¬   quan   Nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ­ B¶n  sao b¸o  c¸o thi  hµnh  quyÕt  ®Þnh tuyªn  bè   ph¸  s¶n vµ b¸o c¸o kÕt thóc viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh tuyªn bè  ph¸   s¶n   cña   Phßng   thi   hµnh   ¸n,   v¨n   b¶n   gi¶i   quyÕt   c¸c  kho¶n nî cña tæ chøc, doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ.  b) §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n: ­ B¶n sao giÊy chøng tö, giÊy x¸c nhËn mÊt tÝch do c¬  quan cã thÈm quyÒn cÊp. §i Ò u  16. Mäi kho¶n tiÒn thu håi  ®îc tõ  c¸c kho¶n nî   ®∙  ®îc xö  lý  rñi ro tÝn dông b»ng dù  phßng rñi ro h¹ch to¸n theo  quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   tæ  chøc tÝn dông. Môc 4. H¹ch to¸n, b¸o c¸o   §i Ò u  17. 1­  Dù  phßng  chung  vµ  dù  phßng  cô   thÓ   ®îc  h¹ch to¸n  vµo chi phÝ ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông.  2­  Dù  phßng  chung  vµ  dù  phßng  cô   thÓ   ®îc  h¹ch to¸n  vµo tµi kho¶n  “Dù  phßng  rñi ro”. Tæ chøc tÝn dông  thùc  hiÖn h¹ch to¸n viÖc trÝch lËp, sö  dông dù  phßng, sè  tiÒn  thu håi  ®îc sau khi  ®∙ sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro  tÝn dông theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  18. 1­ Tæ chøc tÝn dông ph¶i b¸o c¸o viÖc ph©n lo¹i nî,  trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông  theo quy  ®Þnh vÒ  ChÕ   ®é  b¸o c¸o thèng kª ¸p dông  ®èi víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vµ   c¸c   tæ   chøc   tÝn  dông do Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh. 2­  Tríc  ngµy 15  th¸ng  thø hai  cña mçi  quý, tæ  chøc  tÝn dông ph¶i b¸o c¸o viÖc ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông cho Bé  Tµi chÝnh  vµ  Côc thuÕ  tØnh, thµnh phè  n¬i tæ chøc tÝn dông  ®Æt trô  së chÝnh nh sau:   a)  Tæ chøc  tÝn dông  ph©n  lo¹i nî   theo quy   ®Þnh  t¹i  §iÒu 6 Quy  ®Þnh nµy lËp b¸o c¸o ph©n lo¹i nî, trÝch lËp 
 14. 14 vµ  sö  dông dù  phßng theo c¸c mÉu biÓu sè  1A vµ  1B (®Ýnh  kÌm). b)  Tæ chøc  tÝn dông  ph©n  lo¹i nî   theo quy   ®Þnh  t¹i  §iÒu 7 Quy  ®Þnh nµy lËp b¸o c¸o ph©n lo¹i nî, trÝch lËp  vµ  sö  dông dù  phßng theo c¸c mÉu biÓu sè  2A vµ  2B (®Ýnh  kÌm). Môc 5. Tæ chøc thùc hiÖn  §i Ò u  19. 1­   C¸c   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn,   c«ng   ty   tµi  chÝnh, c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, quü tÝn dông nh©n d©n,   ng©n hµng liªn doanh, ng©n hµng 100% vèn níc ngoµi, chi  nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi (trõ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­ íc ngoµi  ®∙  ®îc phÐp thùc hiÖn theo Kho¶n 1 §iÒu 1 Quy  ®Þnh nµy) thùc hiÖn viÖc trÝch lËp dù  phßng cô  thÓ  vµ  dù  phßng chung theo Quy ®Þnh nµy.  2­ C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh  trÝch lËp dù  phßng cô  thÓ  vµ  kh¶ n¨ng trÝch lËp dù  phßng  chung b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  Bé  Tµi chÝnh xem xÐt  quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së  tõng trêng hîp cô  thÓ  nhng tèi  ®a  kh«ng qu¸ n¨m (05) n¨m, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc  ph¶i trÝch lËp ®Çy ®ñ dù phßng theo Quy ®Þnh nµy.   Môc 6. KiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  20. 1­ Ng©n hµng Nhµ níc (Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc) cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh kiÓm tra viÖc thùc  hiÖn ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng rñi ro  tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn dông. 2­ Trêng hîp tæ chøc tÝn dông vi ph¹m Quy  ®Þnh nµy,  tuú theo tÝnh chÊt vµ hµnh vi vi ph¹m, sÏ bÞ xö lý nh sau  :  ­ Xö ph¹t hµnh chÝnh. ­ T¨ng tû  lÖ  trÝch lËp dù  phßng t¬ng øng víi møc  ®é  rñi ro cña c¸c kho¶n nî. ­ H¹n chÕ  tÝn dông, h¹n chÕ  më  réng m¹ng líi vµ  néi  dung ho¹t ®éng. ­ §×nh chØ ho¹t ®éng ®èi víi trêng hîp vi ph¹m nghiªm  träng. 
 15. 15 Ch¬ng III ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  21. ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   vµ   thay   thÕ   Quy   ®Þnh   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh sau khi thèng nhÊt  víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
 16. 16 MÉu biÓu sè 1A céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam tæ chøc tÝn dông §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc b¸o c¸o Ph©n lo¹i nî, trÝch lËp dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông  trong ho¹t ®éng ng©n hµng Quý... n¨m 200...... §¬n   vÞ   tÝnh:   TriÖu  ®ång ChØ tiªu Gi¸ trÞ  Sè tiÒn  cña c¸c  trÝch lËp  kho¶n nî dù phßng 1. Dù phßng chung: 2. Dù phßng cô thÓ: Nhãm 1 gåm:  ­ C¸c kho¶n nî  trong h¹n  ®îc tæ chøc  tÝn   dông   ®¸nh   gi¸   lµ   cã   ®ñ   kh¶   n¨ng  thu   håi   ®Çy   ®ñ   c¶   gèc   vµ   l∙i   ®óng  thêi h¹n; ­ C¸c kho¶n b¶o l∙nh, cam kÕt cho vay   vµ  chÊp nhËn thanh to¸n theo quy  ®Þnh  t¹i Kho¶n 4 §iÒu 3 Quy ®Þnh nµy; ­ C¸c kho¶n nî   ®∙ ®îc c¬  cÊu l¹i thêi  h¹n   tr¶   nî   ®îc   ph©n   lo¹i   vµo   nhãm   1  theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 6 Quy   ®Þnh nµy.  Nhãm 2 gåm:  ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n díi 90 ngµy; ­   C¸c   kho¶n   nî   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n  tr¶ nî  trong h¹n theo thêi h¹n nî   ®∙  ®îc c¬  cÊu l¹i ph©n lo¹i nî  vµo nhãm   2;  ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  2   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy; ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  2   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy. Nhãm 3 gåm: ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n tõ  90 ®Õn 180   ngµy; ­   C¸c   kho¶n   nî   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n 
 17. 17 tr¶ nî qu¸ h¹n díi 90 ngµy;  ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  3   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy; ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  3   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy. Nhãm 4 gåm: ­ C¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n tõ  181 ®Õn 360  ngµy; ­   C¸c   kho¶n   nî   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n  tr¶ nî qu¸ h¹n tõ  90 ®Õn 180 ngµy;  ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  4   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy; ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  4   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy. Nhãm 5 gåm:   ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy;  ­   C¸c   kho¶n   nî   khoanh   chê   ChÝnh   phñ  xö lý; ­   C¸c   kho¶n   nî   c¬   cÊu   l¹i   thêi   h¹n  tr¶ nî qu¸ h¹n trªn 180 ngµy; ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  5   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   3   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy; ­ C¸c kho¶n nî   ®îc ph©n lo¹i vµo nhãm  5   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   4   §iÒu   6  Quy ®Þnh nµy. ......, ngµy.....  th¸ng...... n¨m 200..... Ngêi lËp b¸o  Ngêi kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)  c¸o TCTD (ghi râ hä tªn) (ghi râ hä  (ghi râ hä tªn) tªn)                                                      
 18. 18
 19. 19 MÉu biÓu sè 1B céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam tæ chøc tÝn dông §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc b¸o c¸o Sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng  ng©n hµng Quý....... n¨m 200......                       §¬n   vÞ   tÝnh: TriÖu ®ång ChØ tiªu Sè tiÒn I. Tæng sè tiÒn dù phßng ®∙ trÝch lËp:     II. Sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro tÝn dông  trong quý: 1­ Kh¸ch hµng lµ  tæ chøc, doanh nghiÖp bÞ  gi¶i  thÓ,   ph¸   s¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt,   c¸  nh©n bÞ chÕt, mÊt tÝch. 2­ C¸c kho¶n nî thuéc nhãm 5:  ­ C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy;  ­ C¸c kho¶n nî khoanh chê ChÝnh phñ xö lý; ­ C¸c kho¶n nî  c¬  cÊu l¹i thêi h¹n tr¶ nî  qu¸   h¹n trªn 180 ngµy; ­   C¸c   kho¶n   nî   ®îc   ph©n   lo¹i   vµo   nhãm   5   theo  quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3 §iÒu 6 Quy ®Þnh nµy; ­   C¸c   kho¶n   nî   ®îc   ph©n   lo¹i   vµo   nhãm   5   theo  quy ®Þnh t¹i Kho¶n 4 §iÒu 6 Quy ®Þnh nµy. III. Sè  tiÒn dù phßng cßn l¹i sau khi xö lý rñi  ro tÝn dông: IV. Sè  tiÒn thu håi  ®îc cña c¸c kho¶n nî   ®∙ xö  lý rñi ro tÝn dông trong quý: V. Tæng sè  tiÒn  ®∙ xö  lý  rñi ro tÝn dông nhng  cha thu håi  ®îc  ®Õn thêi  ®iÓm b¸o c¸o (sè  luü  kÕ): ......, ngµy.....  th¸ng...... n¨m 200..... Ngêi lËp b¸o  Ngêi kiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) 
 20. 20 c¸o TCTD (ghi râ hä  (ghi râ hä tªn) (ghi râ hä tªn) tªn)            
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản