intTypePromotion=1

Quyết định 4945/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
80
lượt xem
12
download

Quyết định 4945/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4945/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố danh sách bổ sung đợt 3 năm 2001 gồm 05 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4945/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  Y  t Õ    è  4945/2001/Q§­B Y T   B tr S n g µ y  23 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c c«n g  b è  d a n h   V s¸ch  b æ  s u n g   t 3 n¨ m  2001 g å m   ®î 05 d o a n h  n g hi Ö p  n íc n g o µ i  ¨n g  k ý  h o ¹t ®   ® é n g   Ò  thu è c v µ  n g u yªn li Ö u v lµ m  thu è c  ¹i Ö t N a m t  Vi B é  tr ng B é  Y  t Õ   ë ­C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v søc  Înh©n  ©n  µy  th¸ng7  kho   d ng 11    n¨m  1989; ­ C¨n  §iÒu  Ö  èc    cø  l thu phßng  Önh,  ÷a  Önh  b ch b ban  µnh  h theo NghÞ   ®Þnh  è  s 23/H§BT  µy  th¸ng 1  ng 24    n¨m 1991  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr (nay lµ    ChÝnh  ñ); ph ­ C¨n  Th«ng   è    cø  ts 17/2001/TT­BYT  µy  ng 01/8/2001  ña  é   tÕ  íng  c B Y  h dÉn doanh  nghiÖp  ícngoµi®¨ng  ý  ¹t®éng  Ò   èc vµ  n    k ho   v thu   nguyªn liÖu lµm      thuèc t¹ ViÖtNam;    i   ­ X Ðt      biªn b¶n  äp  éi  ng  Ðt  h H ®å x doanh nghiÖp kinh doanh  èc  ña    thu c Bé  tÕ; Y  ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c ¤ng  ôc  ëng  ôc  C tr C Qu¶n  ýdîcViÖtNam l      Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. C«ng  è  doanh  b 05  nghiÖp  íc ngoµi®¨ng  ý  ¹t®éng  Ò   n    k ho   v thuèc vµ    nguyªn liÖu lµm  èc t¹ ViÖtNam      thu     i   (danh  s¸ch kÌm    theo). §i Ò u  2. Doanh nghiÖp  íc ngoµi ®¨ng  ý  ¹t ®éng  Ò   èc  µ  n    k ho   v thu v nguyªn liÖu lµm  èc t¹ ViÖtNam   ã     thu    i   c tr¸chnhiÖ m    sau: 1.ChÊp  µnh    h nghiªm chØnh  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam,           c¸cquy ®Þnh qu¶n  ýnhµ  íccña  é  tÕ,Côc  l  n  B Y    Qu¶n  ýD îcViÖtNam. l      2.  Kh«ng  îc cung  Êp  µo  Öt  ®  c v Vi Nam   c¸c  èc  thu kh«ng  îc phÐp  u  ®  l hµnh  ¹ ViÖtNam,  èc gi¶,thuèc kh«ng  tchÊtl ng. t  i   thu       ®¹    î 3. Kh«ng  îc ph©n  èi thuèc  ùc tiÕp  ¹  Öt  ®  ph   tr   t iVi Nam   íibÊt  ú  ×nh  d  kh thøc nµo.   4. ChÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖm   ícc¬    tr   quan qu¶n  ýnhµ  ícvµ  êitiªu l  n   ng     dïng  Ò   Êt l ng  èc  ∙  v ch  î thu ® cung  Êp  µo  Öt Nam.  åi th ng  c v Vi   B   ê cho  êi tiªu ng     dïng  µ    i    Öt Nam   v c¸c ®è t¸cVi   trong    êng  îp  Öth¹ido  çicña  c¸c tr h thi     l   doanh  nghiÖp  cung  Êp  èc   ©y    c thu  g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   5. B¸o    µng    c¸o h n¨m  íiBé   tÕ  Öt Nam   ôc  v   Y  Vi   (C Qu¶n  ýD îcViÖt Nam)  l      vÒ   ¹t®éng  ho   bu«n    èc víi ÖtNam. b¸n thu     Vi   6. B¸o    íiBé   tÕ  Öt Nam   ôc    c¸o v   Y  Vi   (C Qu¶n  ýD îc ViÖt Nam)    ã  ù  l      khic s thay ® æi  µ  öic¸ctµiliÖu ph¸p lýcã  ªnquan    vg           li   trongc¸ctr ng  îp:    ê h
  2. 2 a) Thay  æi    ® Gi¸m  c, ngêichÞu  ®è     tr¸chnhiÖm   Ýnh  Ò   ¹t®éng  Ò     ch v ho   v thuèc vµ    nguyªn liÖu lµm  èc.    thu b) ChÊ m     ¹t®éng    døt ho   trong lÜnh  ùc    v bu«n    èc víi ÖtNam. b¸n thu     Vi   c)S¸tnhËp,chiat¸chdoanh          nghiÖp 7. Doanh    nghiÖp  ícngoµicã  n    tr¸chnhiÖ m   c¸o ®ét  Êt trong c¸c tr   b¸o    xu      ­ êng  îp: h a) Khic¸cc¬        quan chøc  n¨ng    Çu yªu c b) B¸o  víiBé   tÕ  ôc  c¸o    Y  (C Qu¶n  ýD îc ViÖt Nam)      Ön  èc l      khiph¸thi thu   do doanh  nghiÖp cung  Êp  µo  Öt Nam   c v Vi   kh«ng  t tiªuchuÈn  Êt l ng,vi ®¹     ch  î     ph¹m    c¸cquy  nh  ®Þ chuyªn m«n    kh¸c.   c) B¸o    íiBé   tÕ  ôc    c¸o v   Y  (C Qu¶n  ýD îcViÖt Nam)      Ön  ÷ng  l      khiph¸thi nh taibiÕn    nghiªm  äng do  ïng  èc cña  tr   d thu   doanh nghiÖp  ∙  ® cung  Êp  µo  Öt c v Vi   Nam.  B¸o    c¸o trungt©m    ADR   Ò   v ph¶n øng  ã  ¹icña  èc. c h  thu §i Ò u  3. Doanh nghiÖp  íc ngoµi ph¶i chÞu  n      tr¸ch nhiÖm   íc Ph¸p    tr   luËtViÖtNam   Ò   ÷ng  µnh      ¹m  ña  × nh      v nh h viviph c m trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng        t¹ ViÖtNam.   i   §i Ò u  4. GiÊy  Ðp  ã    Þ  Öu  ùc 02  ph c gi¸tr hi l   n¨m  Ó   õ  µy  k t ng quyÕt  ®Þnh  µy  ã  Öu  ùc. n c hi l §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    5. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k ban hµnh. §i Ò u 6. C¸c ¤ng, Bµ:    Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh    Thanh    ô   ëng  tra,V tr c¸c Vô   ã  ªnquan  éc  é     Õ, Côc  ëng  ôc    c li   thu B Y t   tr C Qu¶n  ý D îc ViÖt Nam,  l      Gi¸m  c  ë   tÕ    ®è S Y  c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è c¸c doanh  nghiÖp  ùc tiÕp  Êt  Ëp  Èu  èc, nguyªn  Öu  µm  èc  µ  tr   xu nh kh thu   li l thu v Gi¸m  c  ®è c«ng    íc ngoµi quy  nh  ¹  Òu  chÞu  ty n     ®Þ ti§i 1  tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
  3. 3 D a n h  s¸ch d o a n h  n g hi Ö p  n í c n g o µ i  Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 4945/2001/Q§­BYT  µy  th¸ng11   ng 23    n¨m 2001    1.BERLIN    CHE MIE  AG­  GER MANY §Þa  chØ:  GlienickerWeg     125  D­12489  Berlin §iÖn  ¹i49  6707  tho   30  : 3332 Fax:49  6707    30  2229 E­mail: 2.DOLPHIN    LABORATORIES  LIMITED   ­INDIA §Þa  chØ:  41/2B,SaratBose      Road, Calcutta700      020.India §iÖn  ¹i91  822  tho   22  : 1695; Fax  22  91  821  3602 E­mail:  dolphin@bom2.vsnl.net i .n 3.HOE     PHAR MACEUTICALS  SDN.BHD.   ­MALAYSIA §Þa  chØ:     Jalan13/2,46200  Lot19,      Petal   ingJaya,Selangor,Malaysia     §iÖn  ¹i  tho   603  : 79543886 Fax:      603          79543807 E­  mail:  hoe@hoepsb.com.my 4.MITSUI  CO.,LTD­JAPAN   &    §Þa  chØ: 2­     1,Ohtemachi1­ chome, Chiyoda­        Ku, Tokyo,Japan   §iÖn  ¹i  3285  tho  03  : 5525 Fax:      03          3285  7773 E­mail:        mitsui@hcm.vnn.vn   5.SUN     PHAR MACEUTICAL  INDUSTRIES  LTD.  INDIA §Þa  chØ:  Acme  Plaza,Andheri­ urlaRoad, Andheri(East)    K       , Mumbai 400    059,India   §iÖn  ¹i tho : 228230102 Fax: 228212010 E­mail:sunpharma@hcm.vnn.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2