Quyết định 497/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 497/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 497/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 497/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  497 B X D/ G §   g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1996  ë n v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  l Ë p, th È m  ® Þ n h  v µ vi h x Ð t  u y Ö t thi Õt  Õ  c«n g  tr× nh x © y  d ù n g d k B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ Theo    Þ   ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng; tr   d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1.­  Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n b¶n  Quy  Õ   Ëp, ch l   thÈm   nh  µ  Ðt  Öt  ÕtkÕ   ®Þ v x duy thi   c«ng  ×nh x©y  ùng. B¶n  tr   d   Quy  Õ   µy  ch n thay thÕ    cho  Quy  Õ   Ëp,thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt thiÕtkÕ   ch l   ®Þ vx      c«ng  ×nh x©y  tr   dùng  ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 536/BXD­G§   µy  ng 14/12/1994  ña  c Bé  ©y  ùng. X d §i Ò u    2.­ Quy Õt  nh  µy  îcthùc hiÖn  èng  Êt trong c¶  ícvµ  ®Þ n ®    th nh     n  cã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. hi l     h k t  k §i Ò u    3.­ C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm       tæ chøc    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch l Ë p, th È m  ® Þ n h, x Ð t d u y Ö t thi Õt k Õ  c«n g  tr× nh  © y  d ù n g x (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 497 BXD/G§  µy  ng 18/9/1996 cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1.­Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  éidung,tr×nh tù c¸c bícthiÕtkÕ;  ®Þ n             tr¸chnhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ña  ñ  u  ,tæ    v quy h c ch ®Ç t  chøc   Ên  ©y  ùng, c¬  tv x d   quan  chuyªn  m«n,  ¬  c quan qu¶n  ýx©y  ùng  ña    é   µ    l  d c c¸c B v c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ trongc«ng    Ëp,thÈm  nh, xÐt duyÖt thiÕtkÕ     t¸cl   ®Þ        c«ng  tr×nh  ©y  ùng  éc  äi  ån  èn  x d thu m ngu v nh»m   ùc  Ön  th hi qu¶n  ý thèng  Êt l  nh   trong  níc.TÊt  c¸c  c¶    c¶  c«ng  ×nh  ©y  ùng  u   tr x d ®Ò ph¶i ® îc tæ      chøc  Ëp,l  thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt thiÕtkÕ   ®Þ vx      theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n Néi dung  Ëp,thÈm  nh  µ  Ðt duyÖt  ÕtkÕ       l  ®Þ vx  thi   c¸c c«ng  ×nh cã  èn  tr   v ®Ç u    ña  ícngoµit¹ ViÖtNam   ã  tc n     i   c quy  nh  ®Þ riªng. §i Ò u 2.­ ×nh  ù  ÕtkÕ:  ú   Tr t thi   Tu theo  Ýnh  Êt kü  Ët phøc  ¹p t ch   thu   t  cña c«ng  ×nh  µ   ùc  Ön  ÕtkÕ   ét  íc hoÆc     íc theo  tr m th hi thi   m b   hai b   v¨n    b¶n quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t §èivíic«ng  ×nh cã  cÇu  ü  Ëtcao,x©y  ùng    iÒu  Ön  a      tr   yªu  k thu     d ë® ki ®Þ chÊt c«ng  ×nh vµ    tr   m«i  êng  tr phøc  ¹p,® ßi  áiph¶ixö  ýn Òn  t  h    l  hoÆc   ã    c gi¶i ph¸p  ãng,  Õt  Êu  Þu  ùcchÝnh  m k c ch l   phøc  ¹pth×  t   ph¶ithiÕtkÕ     íc:thiÕt     haib     kÕ   ü  Ëtvµ  ÕtkÕ   k thu   thi   b¶n  Ïthiv   c«ng. §èivíi    c«ng  ×nh cã  ü  Ët®¬n  tr   k thu   gi¶n hoÆc   ∙  ã  ÕtkÕ   É u,  ö  ý   ® c thi   m x l  n Òn   ãng   m kh«ng phøc  ¹p th×  îc thiÕtkÕ   ét  íc:thiÕtkÕ   ü  Ët thi t  ®   m b    k thu     c«ng. §i Ò u    cø    ÕtkÕ   3.­C¨n  ®Ó thi   c«ng  ×nh: tr ­Dù     u    îcduyÖt;   ¸n ®Ç t®   ­ C¸c  µiliÖu kh¶o    ü  Ëtx©y  ùng,®iÒu    ¬    t    s¸tk thu   d   trac b¶n,®iÒu      trakinh  tÕ    éido  chøc  x∙h   tæ  chuyªn m«n  ã     c tc¸ch ph¸p nh©n  Ëp;     l ­ Quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng, c¸c ®Þnh    chu x d    k thu   d    møc   ®¬n    ÕtkÕ   É u   îcNhµ   ícban  µnh. gi¸,thi   m ®  n  h   Trêng  îp  dông  h ¸p  quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng  chu x d    k thu   d cña  ícngoµith× ph¶i® îcBé  ©y  ùng  Êp  Ën. n       X d ch thu
 3. 3 §i Ò u 4.­  C«ng    t¸ckh¶o    ©y  ùng: néi dung, khèi l ng  s¸tx d       î kh¶o    s¸t x©y  ùng  d ph¶i phï  îp  íiyªu  Çu  õng  íc thiÕt kÕ   µ  Æc   iÓ m     h v  c t b    v® ® c«ng  tr×nh.Tæ     chøc  ÕtkÕ   ã  thi   c tr¸chnhiÖ m     yªu  Çu    ®Ò ra  c kh¶o      s¸t.Tæ chøc  kh¶o    Þu  s¸tch tr¸chnhiÖ m   Ò       Ëy,chÊt l ng tµiliÖu kh¶o    ∙  µm  ­   v ®é tinc    î       s¸t® l tr ícchñ  u    µ    ®Ç tv ph¸p luËt.   §i Ò u    ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  µ  5.­Thi   k thu   thi   k thu     v tæng  dù to¸n kÌm    theo  ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  tr ph¶ido  chøc    Ên  ©y  ùng, cã     tæ  tv x d  t c¸ch ph¸p  ©n  µ  ã  nh v c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   Ëp.Tæ   thi   l   chøc    Ên  tv x©y  ùng  Ëp  ÕtkÕ   d l thi   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   µn  µn  Ò   Êt l ng tµiliÖu   ho to v ch  î       thiÕtkÕ     theo ph©n  Êp    c c«ng  ×nh do  × nh  Ëp tr cchñ  u    µ  tr   m l   í  ®Ç tv ph¸p luËt.   §i Ò u    ñ  ëng  ¬  6.­Th tr c quan  ã  Èm  Òn  duyÖt  ÕtkÕ     c th quy phª  thi   chØ phª  Öt  duy sau    ÕtkÕ   ∙  îcc¬  khithi   ® ®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ,    th ®Þ thi   c¬ quan  qu¶n  ýx©y  ùng  ùcthuéc thÈm  nh  l  d tr     ®Þ tæng  ù  d to¸n,vµ  Þu    ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña  × nh.  v quy ®Þ cm C¸c  ¬  c quan  chuyªn m«n,  ¬    c quan  qu¶n  ý l  thÈm   nh   Õt kÕ   µ  ®Þ thi   v tæng  ù   d to¸n ph¶i chÞu      tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt      v k qu¶ thÈm  nh  íccÊp    Öt thiÕtkÕ   Çn  Öc  ×nh  ùc hiÖn. ®Þ tr   phª duy     ph vi m th     §i Ò u    Bé  7.­C¸c  qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh    giao th«ng,thuû  î      li, hÇ m   á,  êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn  Õ, dÇu  Ý, bu  iÖn, n«ng  ©m   m® d t¶i® v tr bi th   kh   ®   l nghiÖp,c¨n  §iÒu  Ö    cø  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ    l  tv x d v c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  chÕ   µy    ã    n ®Ó c v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  Ò   éidông  Ëp thiÕtkÕ   h  c th v n   l    c«ng  ×nh tr   thuéc  chuyªn  µnh  ng cho  ï  îp  íitiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng  ph h v     k thu   d chuyªn  ngµnh.C¸c      v¨n b¶n  íng dÉn  µy  h  n ph¶i® îcsù  èng  Êt víi é  ©y  ùng  íc     th nh     X B d tr   khiban  µnh.   h C h ¬ n g  II L Ë p  thi Õt k Õ  c « n g  tr × nh x © y  d ù n g §i Ò u    éi dung  ÕtkÕ   ü  Ët. 8.­N   thi   k thu 1.Ph Çn    thuyÕtminh:   1.1.ThuyÕt    minh  tæng  qu¸t. ­C¨n  vµ  ¬  ë  Ëp thiÕtkÕ   ü  Ët;   cø  c s l     k thu ­ Néi    dung  ñ  Õu  ña  Õt  nh  u    ®èivíidù  sö  ông  èn  ch y c quy ®Þ ®Ç t (     ¸n  d v nhµ  íc)hoÆc   Êy phÐp  u    ®èivíi ù    n  gi   ®Ç t(     ¸n kh«ng  ö  ông  èn  µ  íc). d sd v nh n ­ Danh  ôc    m quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ü  Ët x©y  ùng, thiÕt chu x d    k thu   d     kÕ   É u   îcsö  ông; m ® d ­ Tã m   ¾t néidung  ÕtkÕ   îcchän  µ    ¬ng    ÕtkÕ   s¸nh    t    thi   ®   v c¸c ph ¸n thi   so  (quy ho¹ch,kiÕn  óc, Òn  ãng, kÕt  Êu... ;     tr  n m   c ) ­ C¸c    th«ng  è  µ  s v chØ    Çn  t® îccña  tiªuc ®¹     c«ng  ×nh theo  ¬ng    ­ tr   ph ¸n ® îcchän.  
 4. 4 1.2.Tµi liÖu,thuyÕt minh  Ò   iÒu  Ön  ù nhiªn vµ  ü  Ët chi phèi        v® ki t     k thu       thiÕtkÕ.   ­ §Þa  ×nh,®Þa  Êt c«ng  ×nh,®Þa  Êt thuû    û    Ý îng   h   ch   tr   ch   v¨n,thu v¨n,kh t   vµ  ng  t    ®é ®Ê ë khu  ùc  ©y  ùng; vxd ­T¸c ®éng  ña     c m«i  êng; tr ­ Kh¶o    ¸nh    Ön  ¹ng chÊt l ng    s¸t,® gi¸hi tr    î c«ng  ×nh  ®èivíic«ng  ×nh tr (    tr   cò  Çn  öa  ÷a,c¶it¹o); c s ch     ­C¸c  µiliÖu kh¸c.   t    1.3.Nh÷ng    chØ    tiªukinhtÕ   ü  Ët:   ­k thu ­ N¨ng  ùc,c«ng  Êt thiÕtkÕ   µ      l  su     v c¸c th«ng  è  ña  s c c«ng  ×nh;­ Ph¬ng  tr    ¸n,danh  ôc, chÊtl ng s¶n  È m,    ô s¶n  È m;   m    î   ph tiªuth   ph ­Nh÷ng    chØ    tiªukinhtÕ   ü  Ëtvµ  Öu    ­k thu   hi qu¶  u    ña  ¬ng  ®Ç tc ph ¸n. 1.4.C«ng  Ö,  ÕtbÞ:   ngh thi   ­D ©y    chuyÒn  c«ng  Ö   ngh s¶n  Êt,c«ng  xu   n¨ng  ö  ông; sd ­ TÝnh    to¸n vµ  ùa chän  ÕtbÞ   ñng  ¹     l  thi   (ch lo i nh∙n  Öu, ® Æc   Ýnh  ü  , hi   t k thuËt, ícvµ      n¨m  n s¶n  Êt.. ) xu .; ­ BiÖn    ph¸p an  µn    ng, an  µn    to lao®é   to s¶n  Êt,phßng  xu   næ,  èng  ch ch¸y,   chèng  c  ¹i, Ö   ®é h   sinhc«ng  v   nghiÖp,b¶o  Ö     v m«i  êng  tr sinhth¸i  . 1.5.Gi¶iph¸p kiÕn  óc, ©y  ùng:      tr   xd ­ Tæng  Æt     m b»ng,diÖn  Ých  Õm  t,diÖn  Ých  ©y  ùng  ña    t chi ®Ê   t xd c c«ng  tr×nh; ­Gi¶iph¸p vÒ   Õn  óc;      ki tr ­ Gi¶iph¸p  ü  Ëtx©y  ùng:kÕt  Êu  Þu  ùcchÝnh,n Òn,  ãng,  ã     k thu   d   c ch l     m c b¶n  Ýnh  Ìm  t k theo  râ ph¬ng  nªu    ph¸p vµ  Õt    k qu¶  Ýnh    ¬ ®å   Ýnh,diÔn  t to¸n(s   t   gi¶ix¸c ®Þnh    äng,kÕt     t¶itr   qu¶  éilùc,kÕt  n    qu¶  Ýnh    ÕtdiÖn,chuyÓn  t to¸nti     vÞ,biÕn  ¹ng  ña  Êu  Ön,®é   óndù    d c c ki   l   b¸o.. ) .; ­Trang  ÕtbÞ  éithÊt;   thi   n   ­ C¸c  Ö   èng    h th c«ng  ×nh kü  Ët:cÊp  iÖn, cÊp  Öt,cÊp  ¬i,cÊp  tr   thu   ®   nhi   h  dÇu, cÊp  íc,tho¸tníc,th«ng  ã,chiÕu    n     gi   s¸ng,© m     thanh,th«ng    Ýn  Öu,   tint hi   b¸o ch¸y vµ  ÷a    ch ch¸y,®iÒu  Ón  ù ®éng, cã    khi t     b¶n  Ýnh  Ìm  t k theo  nªu  â ph­ r  ¬ng ph¸p vµ  Õt    k qu¶  Ýnh  t to¸n; ­Tæ     chøc  giao th«ng  µ  ÕtbÞ  Ën  ;   v thi   v t¶i ­X ©y  ùng  ngoµi(trångc©y    d bªn      xanh,s©n, ® êng,vØa  Ì,chiÕu        h  s¸ng); ­ Tæng  îp khèil ng c¸c c«ng    ©y  ¾p  ñ  Õu, vËt tchÝnh  µ  Õt   h   î     t¸cx l ch y      v thi   bÞ  c«ng  Ö   ña  õng  ¹ng  ôc  ngh c t h m c«ng  ×nh vµ  ña  µn  é  tr   c to b c«ng  ×nh;so  tr   s¸nh c¸cchØ       tiªukinhtÕ  ü  Ëtcña    ¬ng    ÕtkÕ.   k thu   c¸cph ¸n thi   1.6.ThiÕtkÕ   chøc  ©y  ùng:     tæ  xd C¸c chØ  Én  Ýnh  Ò   Ön  d ch v bi ph¸p    thic«ng    ¶m   ®Ó ® b¶o      Çu  ü  c¸c yªu c k thuËt, ÕtkÕ   µ  toµn   thi   v an  trong qu¸ tr×nh x©y  ùng.      d 2.Ph Çn    b¶n  Ï: v
 5. 5 2.1.HiÖn  ¹ngcña  Æt     tr   m b»ng (tuyÕn) vµ  Þ  Ý trªnb¶n    ña    v tr     ®å c c«ng  tr×nh ® îcthiÕtkÕ;      2.2.Tæng  Æt     m b»ng  è  ÝchitiÕtc¸ch¹ng  ôc  b tr         m c«ng  ×nh; tr 2.3.ChuÈn  Þ   ü  Ët khu  t  ©y  ùng    b k thu   ®Ê x d (san  Òn,  n tho¸tníc m a)  µ     v c¸cc«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  µinhµ:® êng,cÊp  iÖn,cÊp  íc,th¶iníc,   tr   thu     ngo       ®   n    xö  ýnícth¶i  l    , b¶o  Ö   v m«i  êng; tr 2.4.D ©y    chuyÒn  c«ng  Ö; ngh 2.5.M Æt     b»ng  Õn  ócc¸c tÇng,c¸c m Æt   ¾t  ki tr        c ngang  µ  Æt   ¾t  äc  vm cd chÝnh,c¸cm Æt   øng  ña    ¹ng  ôc     ® c c¸ch m c«ng  ×nh; tr 2.6.Bè  ÝtrangthiÕtbÞ;   tr       2.7.Chi  Õtc¸c kÕt  Êu  Þu  ùc chÝnh  Òn, m ãng,  ©n, m¸i..   µ    ti     c ch l  (n   th   .v ) c¸cbé  Ën  ã  Êu  ¹ophøc  ¹p;   ph c c t   t 2.8.Trang  ÝnéithÊt;   tr     2.9.Phèic¶nh  µn  é      to b c«ng  ×nh; tr 2.10.C¸c  Ö   èng    h th c«ng  ×nh kü  Ëtbªn  tr   thu   trong nhµ:cÊp  iÖn,cÊp  ­     ®   n íc,th¶iníc,th«ng  ã,chiÕu      gi   s¸ng,© m     thanh,®iÒu  µ  Öt,th«ng        ho nhi   tin,b¸o ch¸yvµ  ÷a    ch ch¸ytøc thêi    ; 2.11.Lèitho¸t ¹n vµ           gi¶i n ph¸p chèng    ch¸ynæ     c«ng  ×nh; tr 2.12.X ©y  ùng  ngoµi(hµng  µo,c©y    d bªn    r  xanh,s©n, ® êng,chiÕu        s¸ng,   biÓn  b¸o); 2.13. Tæng   Æt     m b»ng  chøc  ©y  ùng  µ  Æt   tæ  x d vm b»ng    thic«ng    c¸c h¹ng  ôc  Æc   Öt; m ® bi 2.14.M«   ×nh  µn  é   h to b c«ng  ×nh hoÆc   õng  é  Ën  tr   t b ph c«ng  ×nh (theo tr     yªu cÇu    riªngcña  ñ  u  ).   ch ®Ç t 3.Ph Çn    tæng  ù  d to¸n: ­C¸c    vµ  ¬  ë    Ëp tæng  ù    c¨n cø  c s ®Ó l   d to¸n; ­TµiliÖu diÔn    µ       gi¶i tæng  îp khèil ng x©y  ¾p  v h   î   l c«ng  ×nh (t ªnîng); tr   i   l ­ Tæng   ù  d to¸n ® îc lËp     theo  èi l ng  ©y  ¾p  kh  î x l c«ng  ×nh  tr nªu    µ  trªnv theo    v¨n b¶n  íng dÉn  Ëp    µ  h  l gi¸v qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng  l    xd c«ng  ×nh thuéc tr     c¸cdù    u    Bé  ©y  ùng    ¸n ®Ç tdo  X d ban  µnh. h §i Ò u    éi dung  ÕtkÕ   vÏthic«ng: 9.­N   thi   b¶n      1.B¶n  Ïthi   v    c«ng: ­ Chi  Õtm Æt     ti   b»ng, m Æt   ¾t  ña    ¹ng  ôc    c c c¸c h m c«ng  ×nh,thÓ  Ön  tr   hi ®Çy    Þ  Ý vµ  Ých  íccña      ÕtkÕt  Êu, thiÕtbÞ   ®ñ v tr   k th   c¸c chiti   c    c«ng  Ö,  ã  ngh c biÓu  Ötkª khèil ng x©y  ¾p  µ  ÕtbÞ   ña  ¹ng  ôc  li      î   l v thi   c h m c«ng  ×nh ®ã,  Êt tr   ch   l ng  î quy  c¸ch  ña  õng  ¹  Ët liÖu,cÊu  Ön  iÓn  ×nh  îc gia c«ng  ½n, ct lo i   v   ki ® h ®   s   cã  thuyÕt minh  íng  Én  Ò   ×nh  ù thic«ng, c¸c yªu  Çu  Ò   ü  Ët an    h d v tr t       c v k thu   toµn    ng  lao®é trong thi    c«ng; ­ Chi tiÕtcho    é  Ën      c¸cb ph c«ng  ×nh thÓ  Ön  y    Þ  Ý,kÝch  ­ tr   hi ®Ç ®ñ v tr   th íc,quy    c¸ch vµ  è îng  õng  ¹  Ët liÖu,cÊu  Ön,cã    ó  Çn  Õtcho    sl t lo i   v   ki   ghich c thi   ngêithi    c«ng;
 6. 6 ­ Chi  ÕtvÒ   ¾p  Æt   ÕtbÞ     ti   l ® thi   c«ng  nghÖ  trong ®ã   ã  Ó  Ön  y     c th hi ®Ç ®ñ   Þ  Ý,kÝch  íc,quy  v tr   th   c¸ch vµ  è îng cña  õng  ¹ thiÕtbÞ, cÊu  Ön,linh   sl   t lo i      ki     kiÖn  µ  Ët liÖu,nh÷ng    ó  Çn  Õtcho  êithic«ng  µ  íng dÉn  ña  vv    ghich c thi   ng     vh   c nhµ m¸y  Õ   ¹othiÕtbÞ; ch t     ­VÞ   Ýl¾p  Æt  µ    Õtcña    Ö   èng  ü  Ëtvµ    tr   ® v chiti   c¸ch th k thu   c«ng  Ö; ngh ­Trang  ÝnéithÊtvµ  ¹ithÊtchitiÕt;   tr       ngo       ­ BiÓu    tæng  îp khèil ng x©y  ¾p,thiÕtbÞ, vËt liÖu cña  õng  ¹ng  ôc   h   î   l        t h m c«ng  ×nh  µ  µn  é  tr v to b c«ng  ×nh,thÓ  Ön  y     tr   hi ®Ç ®ñ quy  c¸ch,sè îng  ña   lc tõng lo¹ vËtliÖu,cÊu  Ön,thiÕtbÞ.     i   ki     2.Dù     ÕtkÕ     to¸nthi   b¶n  Ïthi v    c«ng: 2.1.C¸c    c¨n  vµ  ¬  ë    Ëp  ù  cø  c s ®Ó l d to¸n,cã  Ôn     îng,vµ      di gi¶itiªnl   c¸c phô  ôccÇn  Õt; l  thi 2.2.B¶n   îng ­ dù    ña  õng h¹ng  ôc    tiªnl     to¸nc t   m c«ng  ×nh vµ  tr   tæng  îp dù  h  to¸nthiÕtkÕ       b¶n  Ï thic«ng  ña  Êtc¶    ¹ng  ôc  v    c t   c¸c h m c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  tr   h m ôc  éc tæ  îp tõng ®ît. thu   h     §i Ò u 10.­Trêng  îp  ÕtkÕ   ét  íc:thiÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  éi   h thi   m b     k thu     n  dung bao  å m:  Çn  g ph thuyÕt minh  µ    v tæng  ù    d to¸ntheo    ôc  vµ  cña  c¸c m 1  3  §iÒu    Çn  8;ph b¶n  Ïtheo m ôc  cña  Òu  v    1  §i 9. §i Ò u 11.­ Hå   ¬  ÕtkÕ:  ×nh    s thi   h thøc  Ó  Ön  th hi thuyÕt minh, tû lÖ       b¶n  Ï,quy  v  c¸ch thÓ  Ön    Õttõng  ¹    hi chiti   lo ib¶n  Ï ph¶iphï hîp  íitiªuchuÈn  v      v    vÒ   quy  nh  Ëp hå  ¬  ®Þ l   s b¶n  ÏthiÕtkÕ. v    1.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtbao  å m:   s thi   k thu   g ­TËp    thuyÕtminh    (theo §iÒu    8); ­TËp    b¶n  Ï(theo §iÒu  v    8); ­TËp   îng ­tæng  ù      tiªnl    d to¸n(theo §iÒu    8); ­M«   ×nh    Çn  Õt)  h (khic thi . 2. Hå   ¬  ÕtkÕ     s thi   b¶n  Ï thic«ng  ña  õng  ¹ng  ôc  v    ct h m c«ng  ×nh    tr bao gå m: ­TËp    b¶n  Ï(theo §iÒu  v    9); ­TËp   îng ­dù      tiªnl    to¸n(theo §iÒu    9); 3.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtthi   s thi   k thu     c«ng  bao  å m: g ­TËp    b¶n  Ïcña  ÕtkÕ   v  thi   b¶n  Ïthi v    c«ng  (theo §iÒu    9); ­TËp   îng ­dù      tiªnl    to¸n(theo §iÒu    9); ­ TËp    thuyÕt minh  ÕtkÕ   ü  ËtkÌm    thi   k thu   theo tæng  ù    d to¸n (theo §iÒu    8). 4.Sè îng hå  ¬  ÕtkÕ   µ  ¬    l   s thi   v c quan  Ën,quy  nh    nh   ®Þ nh sau: 4.1.§èivíi ÕtkÕ   ü  Ët:tæ       thi   k thu   chøc  ÕtkÕ   thi   ph¶ilËp  µ    v giao cho  ñ    ch ®Ç u    bé  ã    éidung    t7  c ®ñ n   nh quy  nh  ¹ §iÒu  ®Ó   öi®Õ n: ®Þ t  i 8  g  
 7. 7 ­C¬     quan    Öt thiÕtkÕ; phª duy     ­Chñ  u      é);   ®Ç t(haib ­C¬     quan  Êp  Ðp  ©y  ùng; c ph x d ­Tæ     chøc  Ën  Çu  ©y  ¾p    é); nh th x l (haib ­C¬     quan u  ÷theo ph©n  Êp  ña  µ  íc. l tr     c c nh n 4.2.§èivíi ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng:tæ       thi   k thu       chøc  ÕtkÕ   thi   ph¶ilËp  µ    v giao   cho  ñ  u    bé  ã    éidung  ch ®Ç t7  c ®ñ n   quy  nh    Òu  ®Ó   öi®Õ n: ®Þ ë §i 10  g   ­C¬     quan  Öt thiÕtkÕ; duy     ­Chñ  u      é);   ®Ç t(haib ­C¬     quan  Êp  Ðp  ©y  ùng; c ph x d ­Tæ     chøc  Ën  Çu  ©y  ¾p    é); nh th x l (haib ­C¬     quan u  ÷theo ph©n  Êp  ña  µ  íc. l tr     c c nh n 4.3.§èi víithiÕtkÕ          b¶n  Ï thic«ng: tæ  v      chøc  ÕtkÕ   thi   ph¶ilËp  µ    v giao  cho  ñ  u    bé  ã    éidung  ch ®Ç t5  c ®ñ n   quy  nh    Òu  ®Ó   öi®Õ n: ®Þ ë §i 9  g   ­Chñ  u      é);   ®Ç t(haib ­Tæ     chøc  Ën  Çu  ©y  ¾p    é). nh th x l (ba b Sè îng hå  ¬  l   s nªu    µb ¾t  éc  µ  ∙  îctÝnh  trªnl   bu v ® ®   trong gi¸thiÕtkÕ.         Khi cÇn    è îng chñ  u    ã  Ó  îp ®ång  t¨ngs l   ®Ç tc th h   thªm  µigi¸thiÕtkÕ. ngo       §i Ò u 12.­ Tæ     chøc   Ên  ÕtkÕ   ã  tv thi   c tr¸chnhiÖ m:   1. Ký  Õt  îp  ng  Ën  Çu  ÕtkÕ   íichñ  u     µ    k h ®å nh th thi   v   ®Ç t v ph¶i cö  ñ    ch nhiÖ m       ÕtkÕ     Þu  ®å ¸n thi   ®Ó ch tr¸chnhiÖm   µn  é  Ò   ÕtkÕ     to b v thi   c«ng  ×nh. tr   Trêng  îp giao thÇu  ¹ phÇn  ÕtkÕ   h    l  i thi   chuyªn ngµnh    cho    chøc  c¸ctæ  kh¸cth×    tæ  chøc  ÕtkÕ   thi   chuyªn  µnh    ng ®ã ph¶i cã     t c¸ch ph¸p  ©n  µ  Þu  nh v ch tr¸ch   nhiÖ m   íc chñ  Ö m   ÕtkÕ   tr   nhi thi   c«ng  ×nh  µ  tr v ph¸p  ËtphÇn  ÕtkÕ   ña  lu   thi   c m × nh; 2.  Ò   yªu  Çu,  Óm     ¹  Õt  § ra  c ki tra l ik qu¶  µ  v nghiÖ m  thu  ÷ng  µiliÖu nh t    kh¶o        Çu  ÕtkÕ; s¸t®ñ yªu c thi   3. ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Êt l ng,néidung  µ  èil ng cña  µn  é  µi   v ch  î     v kh  î   to b t   liÖu thiÕtkÕ   Ó  viÖc  ö  ông    µiliÖu phôc  ô  ÕtkÕ   µ  ö  ông      (k c¶  sd c¸c t     v thi   v s d thiÕtkÕ   É u);  m 4. §¶m     b¶o  ùc hiÖn  Õn ®é   ÕtkÕ   th   ti   thi   theo  îp ®ång, cung  Êp    µi h    c c¸c t   liÖu thiÕtkÕ   ng  ¹n  µ  Þu      ®ó h v ch tr¸chnhiÖ m       bæ sung,söa  ÷a    ch hoÆc   Ëp  ¹ l l  i khithiÕtkÕ   a  îcphª duyÖt;     ch ®     5. Thùc  Ön  Õ     Óm     Êt l ng    hi ch ®é ki trach  î s¶n  È m   µ  ph v nghiÖ m   néi thu    bé    µiliÖu,sè  Öu trong qu¸ tr×nh thiÕtkÕ   µ  íc khigiao  ÕtkÕ     c¸c t     li          v tr     thi   cho chñ  u  ; ®Ç t 6. Tr×nh  µy  µ    b v b¶o  Ö   ÕtkÕ   v thi   trong qu¸ tr×nh thÈm  nh, xÐt duyÖt       ®Þ    vµ  µn  ho chØnh  ÕtkÕ   thi   theo yªu cÇu  ña  ¬     c c quan  Ðt duyÖt; x  7. Gi÷    b¶n  Òn      ña      ÕtkÕ   õthiÕtkÕ   É u   îcNhµ   quy t¸cgi¶ c ®å ¸n thi   (tr    m ®  nícban  µnh),l tr÷vµ    h  u    qu¶n  ýc¸ctµiliÖu gèc; l       
 8. 8 8. Thùc  Ön  Öc    hi vi gi¸m        s¸tt¸cgi¶trong qu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ¾p        x l c«ng  tr×nh; 9. Tham  gia  íichñ  u    nghiÖ m   v  ®Ç t thu c«ng  ×nh  tr theo quy  nh   ¹  ®Þ ti §iÒu  Ö  l qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng. l   î   tr   d §i Ò u 13.­Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m:   1. Ký  îp ®ång    h  giao  Çu  ÕtkÕ   íic¸c tæ  th thi   v     chøc    Ên  ©y  ùng  ã   tv x d ct c¸ch ph¸p  ©n  ÕtkÕ   ng  µnh  Ò     nh thi   ®ó ng ngh theo  chøng chØ  µnh  Ò   îc h ngh ®   cÊp, theo  âi ®«n   c  Öc  ùc  Ön  Õt kÕ   ng  d  ®è vi th hi thi   ®ó quy  nh   ña  îp ®Þ c h  ®ång; 2. Cung  Êp  µiliÖu,sè  Öu  µ      c t    li v c¸c v¨n  b¶n ph¸p  ý cÇn  Õtcho    l  thi   tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   µm    thiÕtkÕ   tv thi   l c¨n cø    c«ng  ×nh; tr 3.LËp  å  ¬    Çu  Èm  nh  µ  ×nh duyÖt thiÕtkÕ;   h s yªu c th ®Þ v tr       4. Yªu  Çu  chøc   Ên  ÕtkÕ     Õt  ÷ng  Ên        c tæ  t v thi   gi¶iquy nh v ®Ò ph¸tsinh  n Õu  ã  Ò   c v thay ® æi  ÕtkÕ     thi   trongqu¸ tr×nh thi       c«ng  ©y  ¾p; xl 5. Thanh    to¸n kinh phÝ   ÕtkÕ       thi   ph¶itrªnc¬  ë  îp  ng      s h ®å kinh tÕ  ÷a    gi chñ  u    íi chøc   Ên  ÕtkÕ   ®Ç tv   tæ  tv thi   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 14.­Gi¸ thiÕtkÕ        c«ng  ×nh  îc x¸c ®Þnh  tr ®   theo  Õt  k qu¶  u   ®Ê thÇu  Ón  än   Ên  ÕtkÕ,  ng  tuy ch tv thi   nh kh«ng  îccao  ¬n  ®  h møc    ÕtkÕ     gi¸thi   do Bé  ©y  ùng  X d ban  µnh. h C h ¬ n g  III T h È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ §i Ò u 15.­ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc¸c c«ng  ×nh thuéc  ù      ®Þ thi   k thu     tr   d ¸n ®Ç u    ã m   sö  ông  èn  µ  íc: tnh A  d v nh n 1. Thñ  ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸nsau    îcc¬    khi®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh  Ò   ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  é    th ®Þ v thi   k thu   B X ©y  ùng  Èm  nh  d th ®Þ tæng  ù  d to¸n; 2. Trêng  îp c«ng  ×nh cã  ü  Ëtphøc  ¹p,   chøc   Ên    h  tr   k thu   t   tæ  c¸c tv trong n­   íckh«ng      ®ñ kh¶ n¨ng  Èm    ÕtkÕ   ×  ñ  ëng  é   th trathi   th Th tr B qu¶n  ýngµnh    l  b¸o c¸o  ñ íng  Ýnh  ñ    îc phÐp  än  Çu   Ên  íc ngoµi thÈm     Th t Ch ph ®Ó ®   ch th t v n    tra thiÕtkÕ.    C¸c  chøc   Ên  ícngoµikhinhËn  Çu  Èm    ÕtkÕ   tæ  tv n      th th trathi   c«ng  tr×nh ph¶i ® îc Bé   ©y  ùng  Êp  Êy  Ðp  Çu    Ên  ©y  ùng    X d c gi ph th t v x d theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h §i Ò u 16. È m   nh   ÕtkÕ      Th ®Þ thi   c¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u     tr thu d ¸n  t nhã m   vµ    ö  ông  èn  µ  íc: B  C s d v nh n Ng êi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u   phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët   th quy quy ®Þ ®Ç t duy thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thic«ng  µ  thi   k thu     v tæng  ù  d to¸n sau    ∙  îc c¬    khi ® ®   quan  chuyªn m«n   Èm   nh  ÕtkÕ   µ  ¬  th ®Þ thi   v c quan qu¶n  ýx©y  ùng  Èm   nh   l  d th ®Þ ®¬n    ù  gi¸, to¸n, d   tæng  ù  d to¸n.
 9. 9 ViÖc  Èm  nh  ùc hiÖn  th ®Þ th   theo Th«ng     é   ©y  ùng    Õ   ¹ch tLiªnB X d ­ K ho   ®Ç u      µi chÝnh  è  t­ T   s 04/TTLB  µy  ng 10/9/1996  íng  Én    µnh  Òu  Ö  "H d thih §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ".   Ch ph §i Ò u 17.­ È m   nh  ÕtkÕ      Th ®Þ thi   c¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u     tr thu d ¸n  t kh«ng  ö  ông  èn  µ  íc: sd v nh n 1.Kh«ng  Èm  nh    th ®Þ tæng  ù  d to¸n; 2. Thñ  ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh duy thi   k thu   tr   thuéc  ã m     ã  ôc    nh Ac m tiªus¶n  Êt kinh doanh  éc  µnh  Bé   xu     thu ng do  qu¶n  ý l  sau    îcc¬  khi®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ;   th ®Þ thi   3. Gi¸m  c  ë     ®è S qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ña    ng c c¸c tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh thuéc nhã m   tr     ¬ phª duy     k thu   tr     B,    C sau    îcc¬  khi®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh  ÕtkÕ;   th ®Þ thi   4. Trêng  îp c«ng  ×nh phøc  ¹p,c¸c tæ    h  tr   t     chøc   Ên tv trong níckh«ng       ®ñ kh¶ n¨ng  Èm    ÕtkÕ   ×  ñ  ëng  é   th trathi   th Th tr B qu¶n  ýngµnh  c¸o Thñ íng l  b¸o    t  ChÝnh  ñ    îc phÐp  än   vÊn  íc ngoµi thÈm     ÕtkÕ.  ph ®Ó ®   ch t n    tra thi   C¸c    tæ chøc   Ên  ícngoµikhinhËn  Çu  Èm    ÕtkÕ   tv n      th th trathi   ph¶i® îcBé   ©y  ùng    X d cÊp  Êy phÐp  Çu   Ên  ©y  ùng  gi   th tv x d theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 5. Chñ   u    µ    ña  ©n  ©n  ã  Òu    ®Ç t nh ë c nh d c chi cao  õ 3  Çng  ë xuèng  t  t tr   (mét trÖt,2  Çu) vµ  ã  Ön  Ých  µn      l   c di t s kh«ng  qu¸ 200    m2 kh«ng  ph¶i thÈm     ®Þnh  ÕtkÕ   ng  thi   nh ph¶itù chÞu     tr¸chnhiÖm   Ò   toµn,b Òn  ÷ng  ña      v an    v c b¶n th©n c«ng  ×nh vµ    tr   c¸c c«ng  ×nh l©n  Ën  viÖc  ©y  ùng  µ  ña  ×nh   tr   c do  xd nh c m g©y nªn. §i Ò u 18.­Néi dung  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü     th ®Þ thi   k thu   thi   k thuËtthi    c«ng  µ  v tæng  ù    d to¸nquy  nh    ®Þ nh sau: 1.§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ö  ông  èn  µ  íc: c¸c tr     ¸n ®Ç ts d v nh n 1.1.TÝnh  îp lÖ  ña  å  ¬  ÕtkÕ:     h   c h s thi   tc¸ch ph¸p nh©n  ña  chøc  Õt     c tæ  thi   kÕ;  ù  ïhîp cña  ÕtkÕ   íi ù    u    îcduyÖt  s ph     thi   v   ¸n ®Ç t®   d trong quyÕt  nh  u     ®Þ ®Ç tvÒ     quy  ¹ch,kiÕn  ócc«ng  ×nh; ho   tr   tr 1.2. Sù   ©n  ñ    tu th c¸c    tiªu chuÈn  ©y  ùng, quy  Èn  ü  Ët x©y  x d   chu k thu   dùng, c¸c ®Þnh     møc,  n    µ    Ýnh  ®¬ gi¸v c¸c ch s¸ch hiÖn  µnh  ã  ªnquan  ña    h c li   c nhµ  íc; n 1.3.Sù   ï hîp  µ  ng  n   ña    thiÕtkÕ   íidù  ®Ç u     îc   ph   v ®ó ®¾ c ®å ¸n    v   ¸n  t®   duyÖt.C¸c  éidung  ñ  Õu  Çn    n  ch y c xem   Ðt gå m: x  ­  ù   ï hîp  ÷a  ©y  S ph   gi d chuyÒn  c«ng nghÖ  hoÆc  yªu  Çu  ö  ông  íi c sd v  tæng  Æt   m b»ng  µ  v kh«ng gian kiÕn  óc;   tr ­ §¸nh      gi¸møc       nh  µ  Òn  ÷ng  ña  ®é æn ®Þ vb v c c«ng  ×nh:n Òn,  ãng, tr   m   kÕt  Êu  Þu  ùcchÝnh; c ch l   ­ §¸nh      gi¸møc     toµn  ña  Ö   èng  ®é an  c h th c«ng  ×nh  ü  Ët h¹  Çng: tr k thu   t   cÊp  Öt,cÊp  ¬i,cÊp  Çu, cÊp  íc,tho¸t íc,th«ng  ã,th«ng    Ýn  Öu, nhi   h  d   n     n gi   tint hi   b¸o ch¸yvµ  ÷a      ch ch¸y,an  µn      to khich¸ynæ;   ­C¸c    chØ    tiªukinh tÕ  ü  Ëtso  íi ù    îcduyÖt.   k thu   v   ¸n ®   d
 10. 10 1.4.Sù  ïhîp cña    ph     tæng  ù    víi ÕtkÕ   ü  Ët® îcthÈm  nh   d to¸nso   thi   k thu     ®Þ vµ    nh  x¸c®Þ tæng møc    Ý  îp lýb¶o  ¶m   chiph h     ® kh«ng  îttæng  v  møc  u    ­ ®Ç t® îcghitrong quyÕt ®Þnh  u  ;        ®Ç t 1.5. C¸c  iÒu  Ön  µ      ® ki v gi¶iph¸p  ü  Ët ®¶m   k thu   b¶o    nh   i  íi æn ®Þ ®è v   c«ng  ×nh l©n  Ën,b¶o  Ö   tr   c   v m«i  êng  µ  tr v b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong khithi     c«ng. 2.§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    c¸c tr     ¸n ®Ç tkh«ng  ö  ông  èn  µ   íc: sd v Nh n 2.1.TÝnh  îp lÖ  ña  å  ¬  ÕtkÕ:     h   c h s thi   tc¸ch ph¸p nh©n  ña  chøc  Õt     c tæ  thi   kÕ;  ù  ïhîp cña  ÕtkÕ   íi ù    u    îcduyÖt  Ò   s ph     thi   v   ¸n ®Ç t®   d v quy  ¹ch,kiÕn  óc ho   tr   c«ng  ×nh;sù  ©n  ñ c¸ctiªuchuÈn  ü  Ëtx©y  ùng; tr   tu th       k thu   d 2.2.§¸nh      gi¸møc     toµn  Õt  Êu  ®é an  kc c«ng  ×nh,b¶o  Ö   tr   v m«i  êng, tr   phßng ch¸y­ næ       cho c«ng  ×nh trong thêikú  ©y  ùng  òng      ö  ông; tr     x d c nh khis d   ®¶m   b¶o    nh  i víi æn ®Þ ®è    c«ng  ×nh l©n  Ën; tr   c 3. §èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    ínnhã m   B  ã  Ó  chøc  Èm   c¸c tr     ¸n l   A,  c th tæ  th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ëttõng phÇn  ña  thi   k thu     c c«ng  ×nh thuéc dù    ïhîp víi õng  tr     ¸n ph       t gãi thÇu    hoÆc   õng  t x©y  ùng: kiÕn  óc,n Òn   ãng  Õt  Êu  Þu  ùc t ®î   d   tr   m kc ch l  chÝnh,h Ö   èng      th c¸cc«ng  ×nh kü  Ët; tr   thu 4. K Õt  óc viÖc  Èm   nh,  ¬    th   th ®Þ c quan  chuyªn m«n  qu¶n  ýx©y  ùng  l  d ph¶ilËp b¸o    Õt      c¸o k qu¶  Èm  nh  râ nh÷ng    ãtcña  ÕtkÕ   µ  Õt  th ®Þ nªu    sais   thi   v k luËn  Ò   Öc  ö  ông  ÕtkÕ,  ù  v vi s d thi   d th¶o    v¨n b¶n  öilªncÊp  ã  Èm  Òn   g   c th quy quyÕt  nh  u    ®Þ ®Ç t phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët thi duy thi   k thu   thi   k thu     c«ng  µ  v tæng  ù  d to¸n. §i Ò u 19.­Thêih¹n  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü      th ®Þ thi   k thu   thi   k thuËtthi    c«ng  µ  v tæng  ù  d to¸n: Tuú theo  quy    µ  Ýnh  Êt c«ng  ×nh,thêih¹n  Èm  nh  ÕtkÕ   m« v t ch   tr     th ®Þ thi   vµ  tæng  ù    d to¸nquy  nh    ®Þ nh sau: ­§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   kh«ng    ngµy; c¸c tr     ¸n ®Ç tnh A:  qu¸ 40  ­  èi víic¸c  §   c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u    nhã m   C:  tr thu d ¸n  t B,  kh«ng qu¸    30 ngµy; ­§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   kh«ng    ngµy; c¸c tr     ¸n ®Ç tnh C:  qu¸ 20    §i Ò u 20.­ Chi phÝ  Èm  nh  ÕtkÕ:    th ®Þ thi   Chi phÝ  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng    th ®Þ thi   k thu   thi   k thu     vµ tæng  ù    îc tÝnh  d to¸n®   trong tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh theo  tr   quy  nh  ña  ®Þ c Bé  ©y  ùng. X d §i Ò u 21.­ Tr¸chnhiÖm  ña  chøc  Èm  nh  ÕtkÕ:     c tæ  th ®Þ thi   C¬  quan chuyªn  m«n   Èm   nh  ÕtkÕ,  ¬  th ®Þ thi   c quan qu¶n  ýx©y  ùng  l  d thÈm  nh  n    ®Þ ®¬ gi¸, tæng  ù    µ  chøc   Ên  ©y  ùng  Èm    Õt d to¸nv tæ  tv x d th trathi   kÕ  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícchñ  u  ,ngêicã  Èm  Òn    tr   ®Ç t    th quy phª  Öt  µ  duy v tr cph¸p luËtvÒ   Õt  í      k qu¶  c«ng  Öc  m ×nh  ùc hiÖn. vi do  th  
 11. 11 C h ¬ n g  IV X Ð t d u y Ö t thi Õt k Õ §i Ò u 22.­ViÖc  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët   phª  thi   k thu   thi   k thu   thic«ng    ph¶idùa    ¬  ë  ù  ®Ç u     îc duyÖt  µ  Õt    trªnc s d ¸n  t®   v k qu¶  Èm   nh   th ®Þ thiÕtkÕ.   §i Ò u  23.­ å   ¬  ×nh  Öt  Õt kÕ   chñ  u    nép   H s tr duy thi   do  ®Ç t cho  ¬  c quan  Ðt duyÖt thiÕtkÕ   x      quy  nh    ®Þ nh sau: 1.Tê  ×nh phª duyÖt thiÕtkÕ;   tr         2.B¶n    sao    v¨n b¶n    Öt dù    u  ; phª duy   ¸n ®Ç t 3.Hå   ¬  ÕtkÕ   ña  ícthiÕtkÕ       s thi   c b     nh quy  nh  ¹ c¸c®iÒu      cña  ®Þ t    i 8,9,10  b¶n  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 24.­ ¬    C quan chøc n¨ng  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy phª  Öt  duy giao thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  µ    ®Þ thi   k thu   thi   k thu     v tæng  dù to¸n cã    tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën  å  ¬  ×nh  Öt,thùc hiÖn  Èm  nh     ti nh h s tr duy     th ®Þ thiÕt kÕ   µ    v tæng  ù  d to¸n,chuÈn  Þ     b v¨n  b¶n phª duyÖt    êi cã  Èm   ®Ó ng   th quyÒn  Õt ®Þnh  u      Öt. quy   ®Ç tphª duy §i Ò u 25.­ViÖc  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët   phª  thi   k thu   thi   k thu   thi  c«ng  µ  v tæng  ù    d to¸nquy  nh    ®Þ nh sau: 1.§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ö  ông  èn  µ  íc: c¸c tr     ¸n ®Ç ts d v nh n 1.1.Thñ  ëng  é     tr B qu¶n  ýphª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  l  duy thi   k thu   tæng  ù    d to¸n c«ng  ×nh dù    éc nhã m   tr   ¸n thu   A; 1.2.Thñ  ëng  ¬    tr c quan  ã  Èm   Òn  Õt  nh  u     c th quy quy ®Þ ®Ç t phª  Öt duy   thiÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ   ü  Ëtthic«ng  µ    k thu   thi   k thu     v tæng  ù      d to¸nc¸c c«ng  tr×nh thuéc dù    ã m   vµ      ¸n nh B  C; 1.3.Chñ   Þch    t UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ phª  Öt duy   thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ    k thu   tæng  ù      d to¸nc¸cc«ng  ×nh thuéc dù    ã m   vµ      tr     ¸n nh B  C do ®Þa  ¬ng  u  . ph ®Ç t Chñ  Þch  t UBND  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  Ó  û  Òn    ph tr     ¬ c th u quy cho Gi¸m  c  ë   ®è S qu¶n  ý x©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ng phª duyÖt  Õt kÕ   ü  thi   k thuËt vµ    tæng  ù  d to¸n c¸c c«ng  ×nh  ña  ù  thuéc  Èm      tr c d ¸n  th quyÒn quyÕt  ®Þnh  u    ña    ®Ç tc c¸ctØnh,thµnh  è.   ph 2.§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    c¸c tr     ¸n ®Ç tkh«ng  ö  ông  èn  µ  íc: sd v nh n 2.1.Thñ  ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët c¸c c«ng  duy thi   k thu     tr×nh thuéc dù    ã m       ¸n nh A. 2.2.Gi¸m  c  ë    ®è S qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh    Öt thiÕtkÕ   ü    phª duy    k thuËtc¸cc«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C.    tr     ¸n nh B, 
 12. 12 2.3.Chñ   Þch    t UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Ó  û  ¬ c th u quyÒn  cho  ñ   Þch  Ch t UBND   Ën,  qu huyÖn phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët c¸c duy thi   k thu     c«ng  ×nh  µ    tr nh ë riªng lÎthuéc  ë  ÷u   nh©n  µ     sh t v c¸c c«ng  ×nh  á  îc tr nh ®   quyÒn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, trõquy  nh  ¹  ôc    Òu  cña  c gi ph x d    ®Þ tim 5, §i 17  Quy   chÕ   µy. n §i Ò u 26.­Néi dung  Õt  nh  duyÖt  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc      quy ®Þ phª  thi   k thu   thiÕtkÕ   ü  Ëtthi   k thu     c«ng  µ  v tæng  ù    d to¸nbao  å m: g 1.C¨n  phª duyÖt:Quy Õt  nh    Öt dù    u    u  ,v¨n b¶n    cø      ®Þ phª duy   ¸n ®Ç t®Ç t    tr×nh  Öt, hå  ¬  ÕtkÕ,  Õt  duy   s thi   k qu¶  Èm   nh   ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   th ®Þ thi   k thu   thiÕtkÕ   ü  Ëtthi   k thu     c«ng,tæng  ù    d to¸n. . .; 2.Néi dung    Öt:    phª duy 2.1.Tªn    c«ng  ×nh; tr 2.2.V Þ   Ýx©y  ùng;   tr   d 2.3.C¸c    th«ng  è  ü  ËtchÝnh: cÊp  s k thu     c«ng  ×nh,bËc  Þu  öa,tæng  tr   ch l   diÖn  Ých  Õm   t, quy      ¹ng  ôc  t chi ®Ê   m« c¸c h m c«ng  ×nh  Ön  Ých  µn, sè  tr (di t s  tÇng,chiÒu    cao    Çng). . c¸ct .; 2.4.C¸c      gi¶iph¸p  Ýnh  Ò   Õn  óc,n Òn,  ãng,  Õt  Êu, h Ö   èng  ch v ki tr   m k c   th kü  Ët,c«ng  thu   nghÖ   µ  v trang  ÕtbÞ,  thi   b¶o  Ö   v m«i  êng, phßng  tr   ch¸y næ,    ®¶m  b¶o  toµn  ©y  ùng  µ  ö  ông  an  x d vsd b¶n  ©n  th c«ng  ×nh  µ    tr v c¸c c«ng  tr×nh l©n  Ën...  c ; 2.5.Tæng  ù    ®èivíi     d to¸n(     c«ng  ×nh thuéc dù    u    ö  ông  èn  c¸c tr     ¸n ®Ç ts d v nhµ  íc):thêi®iÓ m     nh    Þ tæng  ù  n   x¸c ®Þ gi¸tr   d to¸n,tæng  ù    d to¸n vµ  ¬  Êu    cc tæng  ù    îcduyÖt,sù  ïhîp víi d to¸n®     ph       tæng  møc  u      ®Ç tghitrong quyÕt  nh     ®Þ phª duyÖt ®Ç u  ;     t 2.6.Nh÷ng  Ên    Çn u      v ®Ò c l ý hoÆc   ån t¹ cÇn    t    i bæ sung  iÒu  ® chØnh; 2.7.C¸c  chøc  ªnquan  ã    tæ  li   c tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh.   thih quy   §i Ò u 27.­Thêih¹n    Öt  ÕtkÕ   õsau    Ën    å  ¬        phª duy thi   t   khinh ®ñ h s ghi t¹ §iÒu    i 23. ­ §èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    éc nhã m   vµ  kh«ng    c¸c tr     ¸n ®Ç tthu   A  B:  qu¸ 15  µy; ng ­§èivíi         c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   kh«ng    ngµy. c¸c tr     ¸n ®Ç tnh C:  qu¸ 10  Qu¸  êi h¹n    µ   th   trªn m c«ng  ×nh  tr kh«ng  îc phª  ®  duyÖt, c¬    quan  Ðt x  duyÖt ph¶itr¶lêicho  ñ  u    Ò   ýdo      ch ®Ç tv l   b»ng    v¨n b¶n  µ    êihå  ¬  Õt v tr¶l   s thi   kÕ. Trêng  îp  h ph¶isöa  ÷a, bæ     ch   sung hoÆc   Ëp  ¹ hå  ¬  ×nh  Öt  × l l i s tr   duy th   thêih¹n  Èm   nh,  Ðt    th ®Þ x duyÖt  îc tÝnh  õ    Ën  å   ¬  ∙  îc ®iÒu  ®  t khi nh hs®®  chØnh,bæ     sung. §i Ò u 28.­V¨n    b¶n phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ÕtkÕ   ü  Ët duy thi   k thu   thi   k thu   thic«ng  µ    v tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d ph¶igöicho    ¬     c¸c c quan    sau ®©y    ®Ó gi¸m    µ  s¸tv qu¶n  ý: l
 13. 13 1. §èi víic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u    ã m   kh«ng  ©n  Öt        tr thu d ¸n  t nh A,  ph bi   nguån  èn:V¨n  v  phßng  Ýnh  ñ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé   Ch ph   K ho   § t  qu¶n  ýngµnh, l    Bé   ©y  ùng, Bé   µi chÝnh, UBND   X d   T    tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ n¬ix©y  ùng    d c«ng  ×nh vµ  ¬  tr   c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng; c gi   xd 2. §èi víic¸c c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u     ã m     µ    ö  ông  èn         tr thu d ¸n  t nh Bv Cs d v nhµ  íc:c¬  n   quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  ,c¬  c th quy quy   ®Ç t  quan  Õ   ¹ch vµ  µi k ho   t   chÝnh  ïng  Êp, UBND   c c  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i x©y  ùng  ¬ n  d c«ng  ×nh,Së   ©y  ùng, Së   tr  x d   qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn  µnh  ®èivíic«ng  ng (    tr×nh chuyªn ngµnh)vµ  ¬        c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng; c gi   xd 3. §èivíic¸c c«ng  ×nh thuéc  ù  ®Ç u           tr   d ¸n  tkh«ng  ö  ông  èn  µ  íc: sd v nh n   Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ë   ©y  ùng  µ  ë    ph tr     ¬ Sx d vS qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh  ®èivíic«ng  ×nh x©y  ùng    (    tr   d chuyªn ngµnh)     vµ  ¬  c quan  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. c gi   xd §i Ò u 29.­Thêih¹n  ã  Öu  ùccña  ÕtkÕ   ü  ËthoÆc   ÕtkÕ       c hi l   thi   k thu   thi   kü  Ëtthic«ng  µ  thu     v tæng  ù      d to¸nc¸c c«ng  ×nh ® îc duyÖt  µ 2  tr     l   n¨m. Sau      2 n¨m  µ   m c«ng  ×nh  a  iÓn khaix©y  ùng  ×  tr ch tr     d th ph¶itiÕn  µnh    h xem   Ðt  µ  xv tr×nh duyÖt l¹ .    i §i Ò u  30.­ µi  Öu thiÕt kÕ  ® îc duyÖt   T li   ph¶i nép u  ÷ quèc      l tr   gia, ngµnh hay    l∙nhthæ (theo ph©n  Êp)  µ  öicho    ¬    c vg  c¸c c quan  ã  ªnquan    c li   nh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 11  Quy  Õ   µy. ch n C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  31.­ B¶n Quy   Õ   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ch n c hi l  t ng ban  µnh. h   Nh÷ng  quy  nh  ®Þ kh¸ctr¸víi    i Quy  Õ   µy  u     á. ch n ®Ò b∙i b §i Ò u 32.­ C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   chøc      tæ  thi hµnh  b¶n  Quy  Õ   µy. ch n
Đồng bộ tài khoản