intTypePromotion=1

Quyết định 499/2000/QĐ-NHNN5 của ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
99
lượt xem
2
download

Quyết định 499/2000/QĐ-NHNN5 của ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 499/2000/QĐ-NHNN5 của ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 499/2000/QĐ-NHNN5 của ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  499/2000/Q§/N H N N 5   g µ y  05  n th¸ng  12 n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t  b s s è  ® i Ò u  c ñ a Q u y  ch Õ   æ  ch øc  th ù c hi Ö n  ki Ó m   t to¸n ® é c  l Ë p ® è i víi  c¸c  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   a n  h µ n h  kÌ m   b theo  Q u y Õ t ® Þ n h  s è  322/1999/Q§­N H N N 5  n g µ y   14 th¸ng 9 n¨ m   1999  c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc  ® n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc    ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícsè  cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997  µ  Ët C¸c    v Lu   Tæ chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12   ng 12    n¨m  1997;    ­ C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  th¸ng 3  cø  ®Þ s 15­ ng 2    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ®Þ nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é,  l  n  B c¬  quan  ngang  é; B  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 91/1999/N§­   µy  CP ng 4/9/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   chøc  ¹t®éng  ña  tæ  ho   c Thanh    ©n  µng; traNg h ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 30/2000/N§­   µy  CP ng 11/8/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc    á  ét  è  Êy  Ðp  µ  v vi b∙ib m s Gi ph v chuyÓn  ét  è  Êy  Ðp  µnh  m s Gi ph th ®iÒu  Ön  ki kinh doanh;   ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  ® Þ nh   §i Ò u 1.   öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  µ  ô  ôc ®Ýnh  Ìm  ña  m s® v ph l   kc Quy  Õ   chøc  ùc hiÖn  Óm    c  Ëp ®èi víi     ch tæ  th   ki to¸n®é l       Tæ chøc  Ýn  ông  c¸c td ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 322/1999/Q§­ NHNN5   µy  th¸ng    ng 14  9 n¨m  1999  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  c Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.Huû  á    b Kho¶n  §iÒu  1  6. 2.Huû  á  Ó m   Kho¶n  §iÒu    b §i c  1  8. 3.§iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      d  1  8    ® nh sau:    "    d. Danh s¸ch  Ó m   Ki to¸n viªn tham     gia  Óm   ki to¸n (ghirâ  ä           h tªn)do Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è Tæ chøc  Óm     ki to¸n hoÆc   êi ® îc Tæng   ng     Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) uû  Òn    Ën    Ó m       ®è   quy x¸cnh c¸cKi to¸nviªntrong danh    s¸ch cã      ®ñ ®iÒu  Ön  ki tham    Óm       gia ki to¸n Tæ chøc  Ýn  ông  µ  ý    ng  Êu  td v k tªn,®ã d theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy". ®Þ t i 6  ch n 4.Kho¶n  §iÒu    îcsöa  æi      1  9 ®   ® nh sau:   " 1. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è       Ng h Nh n     ph xem   Ðt  vµ  Êp  x   ch thuËn cho    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,c¸c KiÓ m      to¸n viªn ® îc thùc  Ön  Óm         hi ki to¸n c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ôsë  Ýnh    a   µn    td cæ ph c tr   ch trªn®Þ b . Sau    ý  khik
  2. 2 c«ng  v¨n  Êp  Ën  ch thu cho    Tæ chøc  Óm   ki to¸n ® îc kiÓm      to¸n Tæ     chøc  Ýn  t dông, chË m   Êt sau  ngµy  µm  Öc      nh   5  l vi Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ph ph¶i göi 01      b¶n    ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   µng  lªn Ng h Nh n   tra Ng h Nhµ   íc)®Ó     n   b¸o c¸o". 5.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  9    ® nh sau:   " 2.Thanh    ©n  µng  µ   ícxem   Ðt chÊp  Ën     traNg h Nh n   x  thu hay  kh«ng  Êp  ch thuËn  cho    Tæ chøc  Óm   ki to¸n,c¸c KiÓ m      to¸n viªn ® îc thùc  Ön  Óm         hi ki to¸n ®èi  íiTæ   v  chøc  Ýn  ông  µ   íc,Tæ   td Nh n   chøc  Ýn  ông  ícngoµivµ  ü   Ýn  td n    Qu t dông  ©n  ©n  Nh d Trung  ng". ¬   6.Kho¶n  §iÒu    îcsöa  æi      3  10 ®   ® nh sau:   "    3. C«ng v¨n  Êp  Ën  ch thu cho   Tæ chøc  Óm   ki to¸n ® îc kiÓm      to¸n Tæ     chøc  Ýn  ông  ña  ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n   µng  µ   íc)  µ  td c Ng h Nh n   traNg h Nh n   v c¸c Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ® îc lËp  èng  Êt  Ng h Nh n     th nh theo  É u   nh  Ìm  m ®Ý k (Phô  ôc1  µ  l   v 2)". 7.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  14    ® nh sau:   "    1. C¸c    Tæ chøc  Óm   ki to¸n cã    nhu  Çu  ùc  Ön  Óm   c th hi ki to¸n c¸c Tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶igöi v¨n      b¶n    Þ   n   ©n   µng  µ   íc (Thanh  ®Ò ngh ®Õ Ng h Nh n   tra Ng ©n   µng  µ   íc)tr c ngµy  th¸ng 6  µng    h Nh n   í   30   h n¨m    ®Ó xem   Ðt,chÊp  x  thuËn  cho  ùc  Ön  Óm   th hi ki to¸n Tæ     chøc  Ýn  ông.   td   V¨n b¶n    Þ   Çn  ®Ò ngh c tr×nh  Çy  â  ×nh  ×nh  chøc, ho¹t®éng  µ  b rt h tæ      v kinh nghiÖm   Óm     ki to¸n cña    ®¬n  Þ, c¸c v¨n b¶n  Çn  Õtkh¸c nh»m   v     c thi     chøng  minh  µ  v cam   Õt  ùc hiÖn  k th   ®óng  quy  nh   ¹  Òu  Quy  Õ   µy; vµ  öi kÌm  å  ¬  ®Þ t i§i 5  ch n   g   h s ph¸p  ý cña    l  tæ chøc  Óm   ki to¸n,danh    s¸ch KiÓ m           Èn    to¸nviªn®ñ tiªuchu tham    Óm     gia ki to¸n theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  Õu  µ ®¨ng  ý  å  ¬  Çn  u). Tõ  ®Þ ti§i 6  ch n (n l   k h s l ®Ç   lÇn  haitrë®i,tæ  thø        chøc  Óm    ki to¸nchØ  Çn  ¨ng  ý  Ò   ÷ng  c® k v nh thay ® æi      so víihå  ¬  ∙  ¨ng  ý  Çn  íc ®ã     ©n   µng  µ   íc (Thanh    ©n     s®® k l tr   ®Ó Ng h Nh n   tra Ng hµng  µ   íc)th«ng    Nh n   b¸o cho      c¸cTæ chøc  Ýn  ông".  td   8. M É u     C«ng    Êp  Ën  v¨n ch thu cho    Tæ chøc  Óm    îckiÓm      ki to¸n®   to¸nTæ chøc  Ýn  ông  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   µ  ña    td c Ng h Nh n     v c chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh  µnh  è) göitæ  Nh n   (th ph     chøc  Ýn  ông  îcthay thÕ  td ®    b»ng  ô  Ph lôc1  µ  ô  ôc2  Ìm    v Ph l   k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n   §i Ò u    Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  êil¨m  µy  Ó   õ ngµy  2.   ®Þ n c hi l   m   ng k t   ký. §i Ò u   Ch¸nh    3.   v¨n phßng,Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc,Vô  traNg h Nh n   tr ng  ô  ë V C¸c  ©n  µng  µ    Ng h v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng,Thñ  ëng    td phing h   tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång    ph tr     ¬  t v c¸c th viªnH   Qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td cã tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy.  ®Þ n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2