Quyết định 50/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 50/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 50/2002/qđ-bcn', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 50/2002/Q -BCN NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN I N CL P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh i nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 52/1999/N -CP; Căn c Ngh nh s 62/1998/N -CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch u tư theo H p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT); H p ng Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO) và H p ng Xây d ng - Chuy n giao (BT) áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh nh s 02/1999/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 1999 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 62/1998/N -CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 77/CP c a Chính ph ngày 18 tháng 6 năm 1997 ban hành Quy ch u tư xây d ng theo hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT) trong nư c; Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i các d án i n c l p; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư và V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý u tư xây d ng các d án i n c l p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hoàng Trung H i
  2. ( ã ký) QUY NNH V QU N LÝ U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN I N CL P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 50/2002/Q -BCN ngày 25 tháng 11 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. D án i n c l p là d án mà Ch u tư là t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c u tư xây d ng ngu n i n, lư i i n phân ph i khai thác và bán i n cho T ng công ty i n l c Vi t Nam ho c các khách hàng khác. 2. D án i n c l p ư c u tư thông qua các hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT), Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO), Xây d ng - Chuy n giao (BT); Xây d ng - S h u - Kinh doanh (BOO) ho c các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i các dư án i n c l p trong Quy nh này ư c hi u như sau: a) Th tư ng Chính ph i v i d án thu c nhóm A theo i u l Qu n lý u tư và xây d ng; b) B Công nghi p i v i các d án nhóm B ho c nhóm A theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . c) U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) i v i d án nhóm C. i u 2. 1. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư xây d ng d án i n c l p. 2. D án do T ng công ty i n l c Vi t Nam là ch u tư (không liên doanh) không thu c i tư ng i u ch nh c a Quy nh này. i u 3. 1. Căn c vào Chi n lư c phát tri n kinh t xã h i, Chi n lư c phát tri n ngành i n Vi t Nam; Quy ho ch phát tri n i n l c Qu c gia và Quy ho ch phát tri n i n l c
  3. t nh t ng th i kỳ, B Công nghi p công b danh m c các d án i n nhóm A và nhóm B, U ban nhân dân t nh công b danh m c các d án i n nhóm C kêu g i u tư theo hình th c d án i n c l p. 2. Ch u tư d án i n c l p sau khi ã hoàn thành th t c quy nh t i các i u 4, 5, 6 c a Quy nh này và ư c Cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép m i ư c ti n hành công tác chuNn b u tư. Chương 2: ĂNG KÝ THAM GIA U TƯ D ÁN i u 4. 1. T ch c, cá nhân ăng ký tham gia u tư d án i n c l p ph i trình Cơ quan nhà nư c có thNm quy n h sơ ăng ký tham gia u tư d án. 2. N i dung h sơ trình g m các tài li u sau: a) Công văn ngh c a Ch u tư; b) Thông tin cơ b n v Ch u tư: Các tài li u v tư cách pháp lý, ăng ký kinh doanh, sơ t ch c b máy, nhân s ch ch t, v năng l c kinh nghi m th c hi n d án, năng l c tài chính, k thu t, trong ó c n kê khai danh sách các d án ã th c hi n (bao g m các d án công nghi p và d án i n) trong vòng năm năm g n nh t và báo cáo quy t toán/ki m toán c a doanh nghi p trong vòng ba năm g n nh t. c) Các thông tin sơ b v d án ăng ký: a i m xây d ng; m c tiêu d án; các thông s chính v quy mô, công su t, v n u tư, th i i m v n hành, khách hàng tiêu th i n; các n i dung liên quan n quy ho ch ngành và a phương. d) Ngu n v n d ki n huy ng th c hi n d án. c) Ti n d ki n th c hi n d án, phương th c t ch c qu n lý u tư, v n hành, kinh doanh và chuy n giao d án (n u có). 3. Trong th i h n ba mươi ngày i v i các d án nhóm A, hai mươi ngày i v i các d án nhóm B và mư i ngày i v i d án nhóm C k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Công nghi p ho c U ban nhân dân t nh s tr l i b ng văn b n v h sơ trình ăng ký. Chương 3: L A CH N CH U TƯ i u 5. 1. m b o tính hi u qu và b n v ng c a d án, vi c l a ch n Ch u tư th c hi n các d án i n c l p ư c ti n hành thông qua u th u.
  4. 2. Trên cơ s danh m c kêu g i u tư các d án i n c l p và ăng ký tham gia u tư c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c, Cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ch c u th u l a ch n nhà u tư phát tri n d án và quy t nh hình th c u tư d án. 3. i v i các trư ng h p c bi t như d án có quy mô nh và trung bình; d án v i m c tiêu cung c p i n cho vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn; d án ch có m t nhà u tư ăng ký tham gia ho c có lý do c bi t khác, B Công nghi p xem xét vi c ch nh ch u tư d án nhóm B ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph ch nh ch u tư d án nhóm A; U ban nhân dân t nh ch nh ch u tư d án nhóm C. i u 6. 1. Trư ng h p t ch c u th u l a ch n nhà u tư: a) B Công nghi p công b H sơ m i th u và t ch c u th u d án nhóm A và nhóm B; b) U ban nhân dân t nh công b H sơ m i th u và t ch c u th u d án nhóm C. 2. Trình t và th t c u th u, ch n th u th c hi n theo Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Chương 4: CHU N BN D ÁN i u 7. 1. Sau khi Ch u tư ư c Cơ quan nhà nư c có thNm quy n l a ch n, quy t nh phương th c u tư và cho phép chuNn b u tư, Ch u tư tri n khai chuNn b u tư và l p h sơ d án. 2. N i dung c a h sơ d án th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. Chương 5: PHÊ DUY T D ÁN i u 8. 1. Quy mô, phân lo i d án (theo nhóm A/B/C) và thNm quy n phê duy t các d án i n c l p th c hi n theo quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 (Ngh nh 52/CP) và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 (Ngh nh 12/CP) c a Chính ph ; Quy ch u tư theo H p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT); H p ng Xây d ng - Chuy n giao - Kinh doanh (BTO) và H p ng Xây
  5. d ng - Chuy n giao (BT) áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ban hành kèm theo Ngh nh s 62/1998/N -CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph (Ngh nh 62/CP) và Quy ch u tư xây d ng theo hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (BOT) trong nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP ngày 18 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph (Ngh nh 77/CP). 2. Quy t nh u tư a) ThNm quy n phê duy t d án: Theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng: - Ch u tư trình Th trư ng Chính ph quy t nh u tư các d án thu c nhóm A. - i v i các d án thu c nhóm B, Ch u tư trình B Công nghi p h sơ theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này B Công nghi p quy t nh u tư i v i các d án ư c u tư theo quy nh c a Ngh nh 62/CP và Ngh nh 77/CP ho c có ý ki n tho thu n c p có thNm quy n phê duy t i v i các d án khác ư c u tư theo quy nh c a Ngh nh 52/CP và Ngh nh 12/CP. Trong th i h n ba mươi ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p tr l i b ng văn b n v h sơ d án. - Các d án thu c nhóm C do U ban nhân dân t nh ho c H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c phê duy t. N u d án không có trong quy ho ch phát tri n i n l c t nh ã ư c phê duy t ph i có s tho thu n c a B Công nghi p. Trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày nh n h sơ h p l , B Công nghi p có ý ki n b ng văn b n v ngh c a ch u tư. b) ThNm quy n phê duy t Thi t k k thu t, T ng d toán. - Ch u tư trình B Công nghi p phê duy t Thi t k k thu t, T ng d toán các d án thu c nhóm A. - i v i các d án thu c nhóm B, Ch u tư trình B Công nghi p phê duy t Thi t k k thu t, T ng d toán các d án ư c u tư theo quy nh c a Ngh nh 62/CP và Ngh nh 77/CP ho c có ý ki n tho thu n i v i các d án khác. Trong th i h n b n mươi lăm ngày i v i d án nhóm A và ba mươi ngày i v i d án nhóm B k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Công nghi p t ch c phê duy t ho c có ý ki n tho thu n v Thi t k k thu t, T ng d toán d án. - Các d án thu c nhóm C do U ban nhân dân t nh ho c H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c phê duy t trên cơ s tho thu n c a B Công nghi p v gi i pháp k thu t chính, tiêu chuNn áp d ng, nh m c chuyên ngành. B Công nghi p tr l i b ng văn b n cho Ch u tư trong th i h n hai mươi ngày k t ngày nh n h sơ h p l . Chương 6:
  6. TH C HI N D ÁN i u 9. 1. Sau khi d án ư c duy t, Ch u tư g i m t b h sơ d án hoàn ch nh v B Công nghi p theo dõi. Trên cơ s h sơ d án ã ư c phê duy t, Ch u tư tri n khai thi công xây d ng, nghi m thu và ưa d án vào v n hành theo quy nh. 2. Trong quá trình tri n khai, Ch u tư c n có bi n pháp thích h p m b o ti n d án như ã tho thu n, ch u trách nhi m v an toàn công trình và t ch c thi công m b o ch t lư ng d án. 3. Hàng quý, Ch u tư ph i thư ng xuyên có báo cáo g i Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v tình hình tri n khai d án. i u 10. 1. Sau m t năm i v i các d án nhóm A, B và sáu tháng i v i d án nhóm C k t khi d án ư c phép chuNn b u tư, n u Ch u tư không hoàn thành Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo nghiên c u kh thi mà không ư c tho thu n, Cơ quan nhà nư c có thNm quy n s ra văn b n ch m d t d án kêu g i Ch u tư khác tri n khai d án. 2. Sau m t năm k t khi Thi t k k thu t d án ư c phê duy t, n u ch u tư không tri n khai thi công mà không ư c tho thu n c a cơ quan có thNm quy n, B Công nghi p có th ra văn b n ch m d t d án ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph ra văn b n ch m d t d án kêu g i Ch u tư khác tri n khai d án. 3. Trư c khi ưa d án vào ho t ng, Ch u tư ăng ký c p phép ho t ng i n l c theo quy nh t i Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n và văn b n hư ng d n c a B Công nghi p. i u 11. Trách nhi m c a B Công nghi p và U ban nhân dân t nh: 1. Theo dõi tình hình th c hi n d án c a Ch u tư. 2. Xem xét, gi i quy t theo thNm quy n các ki n ngh c a Ch u tư v nh ng v n liên quan n th c hi n d án. 3. Ki m tra, thanh tra theo quy nh c a pháp luât. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 12.
  7. 1. Quy nh này ư c áp d ng th ng nh t trong toàn qu c. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Ch u tư báo cáo v B Công nghi p nghiên c u b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản