intTypePromotion=1

Quyết định 50/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 50/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2002/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  c«n g  n g hi Ö p   è  50/2002/Q§­B C N   B tr s n g µ y  25 th¸ng 11 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   v v Ò  q u ¶ n  lý ® Ç u  t x © y  d ù n g  c¸c d ù   ® i Ö n  ® é c   Ë p ¸n  l B é   ë ng B é   « ng  nghi Ö p tr C C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 74/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖ m  vô, quyÒn  h¹n vµ  tæ  chøc bé  m¸y Bé  C«ng   nghiÖp; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999 ban   hµnh Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   iÞnh  è  ® s 12/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng 5  05    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 62/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 15    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo  îp  ng  ©y  ùng    H ®å X d ­ Kinh doanh  ­ ChuyÓn  giao (BOT); Hîp  ng  ©y   ùng  ChuyÓn     ®å X d ­  giao  Kinh  ­  doanh  (BTO)  µ  îp  ng  ©y  ùng  Chuy Ón   v H ®å X d ­  giao (BT) ¸p  ông   d cho  u    níc ®Ç t   ngoµi t¹  Öt    iVi Nam;  NghÞ   nh   è  ®Þ s 02/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 27  01  1999  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è   ®Þ s 62/1998/N§­   µy  th¸ng8  CP ng 15    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 77/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng6  c Ch ph ng 18    n¨m 1997  ban  µnh  h Quy  Õ   u    ©y  ùng  ch ®Ç tx d theo  ×nh  h thøc X ©y  ùng      d ­ Kinh  doanh    ­ ChuyÓn giao (BOT)    trong níc;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 45/2001/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 02    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ¹t®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  iÖn; ph v ho   ® l  sd ® § Ó     êng  t¨ngc c«ng    t¸cqu¶n  ýnhµ  íc®èi víi   ù    iÖn  c  Ëp; l  n       d ¸n ® c¸c ®é l Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V K ho   § tv V tr V Ph¸p  chÕ. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  ®Ç u    ©y  ùng    ù    iÖn  c  Ëp. tx d c¸cd ¸n ® ®é l §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch    ph tr     ¬  t Héi ®ång    qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖt Nam,  ñ  ­ ty§i l     Th tr ëng    ¬  c¸c c quan, ®¬n  Þ  µ      ©n  ã  ªnquan  Þu    v v c¸c c¸ nh c li   ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  ® Þ n h v Ò  q u ¶ n  l ý ® Ç u  t x © y  d ù n g  c¸c d ù  ¸n ® i Ö n  ® é c  l Ë p (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 50/2002/Q§­BCN   ngµy  th¸ng11  25    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  c B tr B C«ng  nghiÖp) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1. Dù     iÖn  c  Ëp lµdù    µ   ñ  u    µtæ    ¸n ® ®é l     ¸n m Ch ®Ç tl   chøc,c¸nh©n    trong  níc vµ  µi níc ®Ç u    ©y  ùng  ån  iÖn, l i®iÖn  ©n  èi ®Ó     ngo     tx d ngu ®  í  ph ph   khai  th¸cvµ  ®iÖn    b¸n  cho  Tæng  c«ng    Ön  ùcViÖt Nam   ty§i l     hoÆc     c¸c kh¸ch hµng    kh¸c. 2. Dù   ®iÖn  c  Ëp  îc ®Ç u      ¸n  ®é l ®   t th«ng qua    ×nh  c¸c h thøc  ©y  ùng    X d ­ Kinh doanh  ChuyÓn   ­  giao (BOT), X ©y   ùng  Chuy Ón     d ­  giao  Kinh  ­  doanh  (BTO), X ©y   ùng  Chuy Ón     d ­  giao (BT); X ©y   ùng  Së   ÷u  Kinh    d ­  h ­  doanh  (BOO) hoÆc     ×nh  c¸ch thøc kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   3. C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  i víi       iÖn  c  Ëp  Nh n   th quy ®è     d ¸n ® c¸c ®é l trong  Quy  nh  µy  îchiÓu    ®Þ n ®  nh sau: a) Thñ íng ChÝnh  ñ  i víi ù    éc nhã m   theo  Òu  Ö    t  ph ®è     ¸n thu   d A  §i l Qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng; tv x d b)  é   B C«ng nghiÖp  i  íic¸c dù  nhã m     ®è v     ¸n  B hoÆc   ã m     nh A theo  û  u quyÒn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph c) Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   ®© gäichung  µtØnh)®èi víi ù    ã m     l        ¸n nh d C. §i Ò u 2. 1. Quy  nh  µy  dông  i  íitæ    ®Þ n ¸p  ®è v   chøc, c¸ nh©n     trong vµ  µi níc   ngo     ®Ç u    ©y  ùng  ù    iÖn  c  Ëp. tx d d ¸n ® ®é l 2. Dù   do    ¸n  Tæng   c«ng    Ön  ùc ViÖt Nam   µ chñ  u     ty §i l     l  ®Ç t (kh«ng  ªn li   doanh)kh«ng  éc ®èi t ng ®iÒu    thu    î   chØnh  ña  c Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. 1. C¨n  vµo  Õn îc ph¸ttr Ón kinh  Õ    éi,ChiÕn îc ph¸ttr Ón   cø  Chi l   i   t x∙ h   l   i  ngµnh  iÖn  ÖtNam;  ® Vi   Quy  ¹ch ph¸ttr Ón®iÖn  ùcQuèc    µ  ho     i   l  giav Quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón®iÖn  ùctØnh  õng  êikú,Bé   i   l  t th     C«ng  nghiÖp  c«ng  è  b danh  ôc    m c¸c dù  ®iÖn  ã m   vµ  ã m   Uû   ¸n  nh A  nh B,  ban  ©n  ©n  nh d tØnh c«ng  è  b danh  ôc   m c¸cdù    iÖn  ã m         äi®Ç u      ¸n ® nh C ®Ó kªu g   ttheo h×nh  ùc dù    iÖn  c  Ëp.   th   ¸n ® ®é l 2. Chñ   u    dù  ®iÖn  c  Ëp    ®Ç t ¸n  ®é l sau    ∙  µn  µnh  ñ  ôc quy  khi ® ho th th t   ®Þnh  ¹ c¸c®iÒu      cña  t    i 4,5,6  Quy  nh  µy  µ  îcC¬   ®Þ n v ®   quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn cho  Ðp  íi® îctiÕn hµnh  ph m       c«ng    Èn  Þ  u  . t¸cchu b ®Ç t
  3. 3 C h ¬ n g  II §¨ng k ý  tha m  gia ® Ç u  t d ù  ¸n §i Ò u 4. 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ¨ng  ý     ® k tham    u    ù  ®iÖn  c  Ëp  gia ®Ç t d ¸n  ®é l ph¶i  tr×nh C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  å  ¬  ¨ng  ý  nh n   th quy h s ® k tham    u    ù  gia®Ç td ¸n. 2.Néi dung  å  ¬  ×nh gå m     µi Öu sau:    h s tr   c¸ct     li a) C«ng      Þ  ña  ñ  u  ;   v¨n ®Ò ngh c Ch ®Ç t b) Th«ng    ¬  tinc b¶n  Ò   ñ   u  :C¸c  µiliÖu vÒ    v Ch ®Ç t  t    tc¸ch ph¸p  ý,®¨ng    l  ký kinh doanh, s¬    chøc  é    ®å tæ  b m¸y, nh©n  ù  ñ  èt,vÒ     s ch ch   n¨ng  ùc kinh l    nghiÖ m   ùc hiÖn  ù    th   d ¸n,n¨ng  ùc tµichÝnh, kü  Ët,trong ®ã   Çn  khai l     thu    c kª    danh s¸ch    ù  ®∙  ùc hiÖn  c¸c d ¸n  th   (bao  å m     ù  c«ng  g c¸c d ¸n  nghiÖp  µ  ù    v d ¸n ®iÖn) trong  vßng  n¨m n¨m  Çn  Êt  µ  g nh v b¸o  c¸o quyÕt to¸n/k Óm  i to¸n cña    doanh nghiÖp  trongvßng  n¨m  Çn  Êt.   ba  g nh c) C¸c    th«ng    ¬  é  Ò   ù    ¨ng  ý:§Þa  iÓ m   ©y  ùng; m ôc    tins b v d ¸n ® k  ® xd   tiªu dù      ¸n;c¸c th«ng  è  Ýnh  Ò   s ch v quy  m«, c«ng  Êt,vèn  u  ,thêi®iÓ m   Ën  su   ®Ç t    v hµnh,kh¸ch hµng    ô ®iÖn; c¸c néidung  ªnquan  n       tiªuth       li   ®Õ quy  ¹ch ngµnh  ho   vµ  a  ¬ng. ®Þ ph d) Nguån  èn  ù  Õn    v d ki huy  ng    ùc hiÖn  ù  ®é ®Ó th   d ¸n. c) TiÕn    ù  Õn  ùc hiÖn  ù    ¬ng    ®é d ki th   d ¸n,ph thøc tæ    chøc  qu¶n  ý®Ç u  , l  t  vËn  µnh,kinh doanh  µ  h     v chuyÓn giao dù    Õu  ã).   ¸n (n c 3. Trong  êih¹n  m ¬i ngµy  i  íic¸c dù  nhã m   hai m ¬i ngµy    th   ba    ®è v     ¸n  A,      ®èi víic¸c dù    ã m   vµ  êingµy  i víidù    ã m     Ó   õ ngµy  Ën        ¸n nh B  m   ®è     ¸n nh C k t  nh ® îc hå  ¬  îp  Ö, Bé     s h l   C«ng  nghiÖp  hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ï tr¶lêi s      b»ng    v¨n b¶n  Ò   å  ¬  ×nh ®¨ng  ý. v h s tr   k C h ¬ n g  III L ù a  c h ä n  c h ñ  ® Ç u  t §i Ò u 5. 1. § Ó   ¶m    ® b¶o  Ýnh  Öu  t hi qu¶  µ  Òn  ÷ng  ña  ù    Öc  ùa chän  vb v c d ¸n,vi l   Chñ   u    ùc hiÖn    ù  ®iÖn  c  Ëp  îc tiÕn  µnh  ®Ç t th   c¸c d ¸n  ®é l ®   h th«ng qua  u   ®Ç thÇu. 2. Trªn c¬  ë      s danh  ôc  m kªu  äi®Ç u      ù  ®iÖn  c  Ëp  µ  ¨ng  g  t c¸c d ¸n  ®é l v ® ký tham    u    ña    chøc,c¸ nh©n  gia ®Ç tc c¸c tæ     trong vµ  µiníc,C¬     ngo     quan  µ  nh níccã  Èm  Òn  chøc  u   Çu    ùa chän  µ  u      th quy tæ  ®Ê th ®Ó l   nh ®Ç t ph¸ttr Ón dù   i   ¸n vµ  Õt ®Þnh  ×nh    quy   h thøc ®Ç u    ù    td ¸n. 3. §èivíi   êng  îp ® Æc   Ötnh  ù    ã        tr c¸c h  bi   d ¸n c quy    á  µ  m« nh v trung b×nh;     dù  víim ôc    ¸n    tiªucung  Êp  iÖn  c® cho  ïng  ©u, vïng    ïng  Æc   Öt khã  v s   xa, v ® bi   kh¨n;dù      ¸n chØ  ã  ét  µ  u    ¨ng  ý  c m nh ®Ç t® k tham    gia hoÆc   ã  ýdo  Æc   Öt c l  ® bi   kh¸c,Bé     C«ng  nghiÖp xem   Ðt  Öc  x vi chØ   nh   ñ  u    dù  nhã m     ®Þ ch ®Ç t ¸n  B hoÆc   Õn  Þ   ñ íng  Ýnh  ñ  ki ngh Th t Ch ph chØ   nh  ñ  u     ù  nhã m     ®Þ ch ®Ç t d ¸n  A; Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  chØ  nh  ñ  u    ù    ã m   ®Þ ch ®Ç td ¸n nh C.
  4. 4 §i Ò u 6. 1.Trêng  îp tæ    h   chøc  u  Çu    ùachän  µ  u  : ®Ê th ®Ó l   nh ®Ç t a) Bé    C«ng  nghiÖp  c«ng  è  å   ¬  êi  Çu  µ  chøc  u  Çu  ù    b H s m th v tæ  ®Ê th d ¸n nhã m   vµ  ã m   A  nh B; b)  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh c«ng  è  å   ¬  êi  Çu  µ  chøc  u   b H s m th v tæ  ®Ê thÇu  ù    ã m   d ¸n nh C. 2. Tr×nh  ù vµ  ñ  ôc ®Êu   Çu, chän  Çu  ùc  Ön    t   th t   th   th th hi theo  Quy  Õ   ch ®Êu  Çu  th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng9  CP ng 01    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v c¸c  v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët kh¸c  ã  ªn lu   c li   quan. C h ¬ n g  IV C h u È n  b Þ  d ù  ¸n §i Ò u 7. 1. Sau    ñ   u    îc C¬     khi Ch ®Ç t ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ùa chän, nh n   th quy l    quyÕt  nh   ¬ng  ®Þ ph thøc  u    vµ  ®Ç t cho  Ðp  Èn  Þ   u   , Chñ   u     ph chu b ®Ç t   ®Ç t tr ÓnkhaichuÈn  Þ  u    µ  Ëp hå  ¬  ù  i    b ®Ç tv l   s d ¸n. 2. Néi    dung  ña  å  ¬  ù  thùc  Ön  c h s d ¸n  hi theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d C h ¬ n g  V P hª d u y Ö t d ù  ¸n §i Ò u 8. 1. Quy   m«,  ©n   ¹  ù   (theo  ã m   ph lo id ¸n  nh A/B/C)  µ  Èm   v th quyÒn     phª duyÖt    ù  ®iÖn  c  Ëp  ùc hiÖn  c¸c d ¸n  ®é l th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08 th¸ng 7    n¨m  1999  (NghÞ  nh  ®Þ 52/CP)  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­  CP ngµy  th¸ng 5  05    n¨m  2000  (NghÞ   nh   ®Þ 12/CP)  ña  Ýnh  ñ; Quy  Õ   c Ch ph   ch ®Ç u    theo  îp  ng  ©y   ùng  Kinh  t H ®å X d ­  doanh  ChuyÓn   ­  giao (BOT); Hîp    ®ång  ©y  ùng    X d ­ Chuy Ón giao ­ Kinh     doanh (BTO)  µ  îp  ng  ©y  ùng    v H ®å X d ­ ChuyÓn  giao (BT) ¸p  ông   d cho  u     íc ngoµi t¹  Öt Nam   ®Ç t n    i Vi   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 62/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 15    n¨m 1998  ña  Ýnh  c Ch phñ  (NghÞ  nh  ®Þ 62/CP)  µ  v Quy  Õ   u    ©y  ùng  ch ®Ç t x d theo  ×nh  h thøc  ©y   X dùng    ­ Kinh  doanh    ­ ChuyÓn  giao  (BOT)  trong níc ban  µnh  Ìm     h k theo  NghÞ   ®Þnh   è  s 77/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 18  6  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (NghÞ   nh   ®Þ 77/CP). 2.Quy Õt  nh  u     ®Þ ®Ç t a)  È m   Th quyÒn phª duyÖt  ù    d ¸n: Theo c¸c quy  nh   Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng: l  tx d
  5. 5 ­  ñ   u   tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u    c¸c dù    Ch ®Ç t Th tr Ch ph quy ®Þ ®Ç t   ¸n thuéc nhã m     A. ­§èivíi   ù    éc nhã m   Chñ  u    ×nh Bé        d ¸n thu   c¸c B,  ®Ç ttr   C«ng  nghiÖp  å  ¬  hs theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 7  Quy  nh   µy    é   ®Þ n ®Ó B C«ng  nghiÖp quyÕt  ®Þnh   u    ®èi  íic¸c  ù   ® îc ®Ç u    theo  ®Ç t v  d ¸n    t quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ 62/CP  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 77/CP hoÆc   ã    Õn  c ý ki tho¶  Ën    Êp  ã  Èm   thu ®Ó c c th quyÒn  phª  Öt  i  íic¸c dù  kh¸c ® îc ®Ç u    duy ®è v     ¸n     t theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  52/CP  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 12/CP. Trong  êih¹n  m ¬ingµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Bé   th   ba    k t  nh ®ñ h s h     C«ng  nghiÖp    êi tr¶l  b»ng    v¨n b¶n  Ò   å  ¬  ù  v h s d ¸n. ­ C¸c  ù  thuéc  ã m     Uû     d ¸n  nh C do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh hoÆc   éi ®ång   H  qu¶n  Þc¸cTæng  tr     c«ng    µ  ícphª  Öt.N Õ u   ù    tynh n   duy   d ¸n kh«ng  ã  c trong quy    ho¹ch ph¸ttr Ón ®iÖn  ùc tØnh  ∙  îc phª  Öt   i   l  ®®  duy ph¶icã  ù    s tho¶  Ën  ña  thu c Bé C«ng  nghiÖp. Trong  êih¹n  êil¨m  µy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Bé  th   m   ng k t   nh ®ñ h s h     C«ng   nghiÖp  ã    Õn  c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò     Þ  ña  ñ  u  . v ®Ò ngh c ch ®Ç t b) ThÈ m   Òn    Öt ThiÕtkÕ   ü  Ët,   quy phª duy     k thu   Tæng  ù  d to¸n. ­ Chñ   u    ×nh Bé     ®Ç ttr   C«ng  nghiÖp  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,Tæng   duy Thi   k thu   dù      ù    éc nhã m   to¸nc¸cd ¸n thu   A. ­ §èivíic¸c dù    éc nhã m   Chñ   u    ×nh Bé           ¸n thu   B,  ®Ç ttr   C«ng  nghiÖp    phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët,Tæng   ù      ù  ® îc ®Ç u    Thi   k thu   d to¸n c¸c d ¸n    t theo quy  nh   ®Þ cña NghÞ   nh  ®Þ 62/CP  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 77/CP hoÆc   ã    Õn  c ý ki tho¶ thuËn  i   ®è   víi   ù      d ¸n kh¸c. c¸c Trong  êih¹n  èn  ¬i l¨m  µy  i  íidù  nhã m   vµ  m ¬i ngµy  th   b m   ng ®è v   ¸n  A  ba    ®èi víi ù    ã m   kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ,Bé       ¸n nh d B  t   nh ®   s h     C«ng  nghiÖp    tæ chøc phª  Öt  duy hoÆc   ã    Õn  c ý ki tho¶  Ën  Ò   Õt kÕ   ü  Ët,Tæng  ù  thu v Thi   k thu   d to¸ndù    ¸n. ­ C¸c  ù  thuéc  ã m     Uû     d ¸n  nh C do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  hoÆc   éi ®ång   H  qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  íc phª  Öt    ¬  ë  ty nh n   duy trªnc s tho¶  Ën  ña  é  thu c B C«ng  nghiÖp  Ò     v gi¶iph¸p  ü  Ët chÝnh, tiªuchuÈn  dông, ®Þnh  k thu      ¸p    møc   chuyªn ngµnh.   Bé  C«ng nghiÖp    êib»ng  b¶n  tr¶l   v¨n  cho  ñ   u    Ch ®Ç t trong thêih¹n       hai m ¬ingµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ.   k t  nh ®ñ h s h   C h ¬ n g  V T h ù c  hi Ö n  d ù  ¸n §i Ò u 9. 1. Sau    ù  ® îc duyÖt,Chñ   u   göi m ét  é  å  ¬  ù  hoµn    khi d ¸n      ®Ç t   b h s d ¸n  chØnh  Ò   é   v B C«ng  nghiÖp    ®Ó theo  âi.Trªn c¬  ë  å  ¬  ù  ®∙  îc phª d    s h s d ¸n  ®     duyÖt,Chñ   u    iÓn khaithic«ng  ©y  ùng,nghiÖ m     µ  a  ù    µo    ®Ç ttr      xd   thu v ® d ¸n v vËn  µnh  h theo quy  nh.   ®Þ
  6. 6 2. Trong    qu¸  ×nh  iÓn khai,Chñ   u     Çn  ã  Ön  tr tr     ®Ç t c c bi ph¸p  Ých  îp th h  ®Ó   ¶m   ® b¶o  Õn    ù  nh  ∙  ti ®é d ¸n  ® tho¶  Ën,chÞu  thu   tr¸chnhiÖ m   Ò   toµn    v an  c«ng  ×nh vµ  chøc    tr   tæ  thic«ng  ¶m   ® b¶o  Êtl ng dù  ch  î   ¸n. 3.Hµng  ý,Chñ  u      qu   ®Ç tph¶ith ng    ê xuyªn cã  c¸o göiC¬     b¸o      quan  µ  ­ nh n íccã  Èm  Òn  Ò   ×nh  ×nh  iÓnkhaidù    th quy v t h tr     ¸n. §i Ò u 10. 1. Sau  ét    m n¨m  i  íic¸c dù  nhã m   B   µ  ®è v     ¸n  A,  v s¸u  th¸ng ®èi  íidù      v   ¸n nhã m     Ó   õ khi dù  ® îc phÐp  Èn  Þ   u  , n Õu  ñ   u    C k t     ¸n    chu b ®Ç t  Ch ®Ç t kh«ng  hoµn  µnh  th B¸o  c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶  , thi B¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    µ   thim kh«ng  îc tho¶  Ën,C¬   ®  thu   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  Ï ra  b¶n  Ê m   nh n   th quy s   v¨n  ch døt dù        äiChñ  u      ¸n ®Ó kªu g   ®Ç tkh¸ctr Ónkhaidù   i     ¸n. 2. Sau  ét    m n¨m  Ó   õ khiThiÕt kÕ   ü  Ëtdù  ® îc phª  Öt,n Õu   k t      k thu   ¸n    duy   chñ  u    ®Ç t kh«ng  iÓn khaithic«ng  µ   tr      m kh«ng  îc tho¶  Ën  ña  ¬  ®  thu c c quan  cã  Èm   Òn,  é   th quy B C«ng nghiÖp  ã  Ó  v¨n  c th ra  b¶n  Ê m   ch døt  ù  hoÆc   d ¸n  kiÕn  Þ   ñ íng  Ýnh  ñ  v¨n  ngh Th t Ch ph ra  b¶n  Ê m     ù  ®Ó   ch døt d ¸n  kªu  äi Chñ   g  ®Ç u    tkh¸ctr Ónkhaidù   i     ¸n. 3. Tríc khi® a  ù  vµo  ¹t®éng, Chñ   u    ¨ng  ý  Êp  Ðp  ¹t       d ¸n  ho     ®Ç t ® k c ph ho   ®éng  iÖn  ùc theo  ® l  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 45/2001/N§­   µy    CP ng 02 th¸ng8    n¨m  2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t®éng  iÖn  ùcvµ  ö  ông  iÖn  µ  c Ch ph v ho   ® l  sd ® v v¨n b¶n  íng dÉn  ña  é    h  c B C«ng  nghiÖp. §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm  ña  é    c B C«ng nghiÖp  µ  û   v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh: 1.Theo  âit×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ña  ñ  u  .   d  h th   d ¸n c Ch ®Ç t 2. Xem   Ðt,gi¶iquyÕt    x   theo  Èm  Òn    Õn  Þ  ña  ñ   u    th quy c¸c ki ngh c Ch ®Ç t vÒ   ÷ng  Ên    ªnquan  n   ùc hiÖn  ù  nh v ®Ò li   ®Õ th   d ¸n. 3.KiÓ m       tra,thanh    tratheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p lu©t.   C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 12. 1.Quy  nh  µy  îc¸p dông  èng  Êt trong toµn  èc.   ®Þ n ®    th nh     qu 2. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,  ñ   u      qu¸ tr       cv   Ch ®Ç tb¸o    Ò   c¸o v Bé  C«ng  nghiÖp    ®Ó nghiªncøu      bæ sung,söa  æi.   ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2