Quyết định 50/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định 50/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước GSM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2003/QĐ-BCCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  b é   u  c h Ý n h, vi Ô n  th«ng  è  50/2003/Q§­B B C V T  n g µ y 20  ë b S th¸ng 03 n¨ m  2003  a n  h µ n h   íc d Þ c h  v ô   B c ®i Ö n   tho¹i  di ® é n g  tr¶ tr c G S M í B é  tr ng b é  b u ch Ý nh, vi Ô n th«ng ë ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/2002/N§­   µy  CP ng 11/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h v c c tæ  b m¸y   cña  é  u  Ýnh,ViÔn  B B ch   th«ng; ­ C¨n      cø Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng    Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh,viÔn  l     c   ch   th«ng; ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 03/1999/TT­TCB§  µy  ng 11/5/1999 cña    Tæng  ôc  ­ cB u  iÖn  íng dÉn  ùc hiÖn  ® h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 109/1997/N§­   µy  CP ng 12/11/1997  cña  Ýnh  ñ  Ò   u  Ýnh  µ  Ôn  Ch ph v B ch v Vi th«ng  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 99/1998/Q§­ TTg  µy  ng 26/5/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò     Th t   ph v qu¶n  ýgi¸vµ  ícbu  Ýnh, l     c   ch   viÔn th«ng; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K ho      Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Nay ban  µnh  íc dÞch  ô  iÖn  ¹i   ng    íc GSM   h c  v® tho   ®é di tr¶tr   nh  sau: 1.1.C ícgäi®i  õthuªbao    ng    íc:       t    di®é tr¶tr +  íccuéc  äinéivïng:3.300  ng/phót C  g      ®å +  íccuéc  äili   ïng:4.200  ng/phót. C  g   ªnv   ®å 1.2.§¬n  Þ  Ýnh  íclµphót,phÇn  Î ña  ótcuèicïng cña  éc  äi® îc   vt c      l  c ph       cu g     lµm    µ01  ót.Cuéc  äicha  n   phót® îcthu cíc01  ót. trßnl   ph   g  ®Õ 01          ph 1.3.C íc ®iÖn  ¹iquèc  Õ  i  íidÞch  ô    ng    íc ® îc tÝnh     tho   t ®è v   v di ®é tr¶ tr     b»ng  ícth«ng      ng  éivïng céng  íi íc®iÖn  ¹i äi®i  èc  Õ  c  tindi®é n     v    c tho     qu t theo  g b¶ng  íc®iÖn  ¹i èc  Õ  Ön  µnh.C¸ch  Ýnh    c  tho  qu t hi h   t nh sau: C ícdi®éng    íc    tr¶tr   = C ícnéivïng      gäi®i  èc  Õ   qu t (3.300 ®ång/phót+  íc    C   IDD) 1.4.Kh«ng    íchoµ  ¹ng,cícthuªbao    thu c   m      th¸ng cña      thuªbao  iÖn  ¹i ® tho   di®éng    íc.   tr¶tr 1.5.Gi¶m  íc®èi víi   éc  äi®i  õthuªbao  iÖn  ¹i   ng    ­   c       cu g   t     c¸c ® tho   ®é tr¶tr di íc:
  2. 2 + Gi¶m  30%  cho    éc  äi trong níc tõ 23  ê ®ªm   c¸c cu g         gi   h«m   íc ®Õ n     tr   7 giê s¸ng    h«m  sau cho    µy  c¸cng trong tuÇn  õ thø    n   b¶y,vµ    t   hai®Õ thø    cho    c¸c cuéc  äitrong ngµy  Ô,ngµy  ñ  Ët. g    l  ch nh + C¸c  éc  äi quèc  Õ  îc gi¶m  íc nh  cu g   t®  c   quy  nh  ña  ®Þ c b¶ng  íc ®iÖn  c  tho¹i èc  Õ  Ön  µnh.  qu t hi h 1.6.C íc th«ng    õ c¸c thuª bao    ng       tint       di ®é tr¶sau GSM,  õ thuª bao  è  t    c ®Þnh,  õ c¸c thuª bao    ng  ¹ng  t      di ®é m Call   ing,Mobilenet,tõ thuª bao    ng       di ®é sö  ông  d c«ng  Ö   ngh CDMA,  õ thuªbao  tuyÕn  éithÞ  t    v«  n  m¸y  u   èilµ di ®Ç cu       ®éng  µo    v thuªbao  iÖn  ¹i   ng    íc¸p dông    ® tho   ®é tr¶tr     di nh quy  nh  ícth«ng  ®Þ c  tindi®éng       tr¶sau GSM   Ön  µnh. hi h 1.7.C íc th«ng    äi vµo  iÖn  ¹idi ®éng    íc GSM   ¹    iÓ m      ting   ® tho     tr¶tr   ti ® c¸c c«ng  éng  u  ôc,®¹ilý,®iÓ m   u  iÖn  V¨n      ¹m  iÖn  ¹i Î)   c (b c       B® –  ho¸ x∙,tr ® tho     th ¸p dông    íc th«ng    äi vµo  iÖn  ¹idi ®éng    nh c   ting   ® tho     tr¶sau GSM   ¹    iÓ m   ti ® c¸c c«ng  éng. c 1.8.C íccuéc  m   ¹i   ng    íctrong c¸c tr ng  îp quy  nh  ¹    ®µ tho   ®é di tr¶tr      ê h   ®Þ t i c¸c ®iÓ m               1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.7 nªu trªn,khisö  ông  îc lµm    d ®  trßn theo    nguyªn t¾c    sau: ­Ph Çn  Î ính¬n    l    l hoÆc   b»ng  ®ång  îclµm    µnh  50  ®  trßnth 100  ng. ®å ­Ph Çn  Î á  ¬n  ®ång  îclµm    èng  ®ång.   l  nh h 50  ®  trßnxu 0  1.9.C¸c  ïng cíc® îcquy  nh      v     ®Þ nh sau: ­Vïng      1:bao  å m     g c¸ctØnh  Òn  ¾ c  n   mi B ®Õ tØnh  Qu¶ng  ×nh. B ­ Vïng      3: bao  å m     g c¸c tØnh  µnh:Qu¶ng  Þ, Thõa  th   Tr   Thiªn –  Õ,  µ    Hu § N ½ ng, Qu¶ng  Nam,  Qu¶ng  Ng∙i,B×nh  Þnh, Phó     §   Yªn, Kh¸nh  µ,    Ho Gia    Lai, Kon  Tum   µ  ¾c  ¾c. v§ L ­Vïng      2:bao  å m     g c¸ctØnh,thµnh  è    ph cßn  ¹ngoµivïng 1  µ  ïng 3. l  i    v v   ­C ícnéivïng ® îctÝnh         cho    éc  äitrong néibé  çi vïng. c¸ccu g     m  ­C ícli   ïng ® îctÝnh      ªnv     cho    éc  äigi÷a c¸cvïng: c¸ccu g      +  õ  ïng 1  n   ïng 2,vïng 3  µ  îcl¹ . T v   ®Õ v       v ng   i +  õ  ïng 2  n   ïng 3  µ  îcl¹ . T v   ®Õ v   v ng   i 1.10.C ícth«ng      ng    íc® îcthu ë       tindi®é tr¶tr       thuªbao  ñ  äi. ch g §i Ò u    Öc    µnh    ¹i Ö nh     Î, êih¹n  ö  ông  ña  Î 2. Vi ph¸th c¸clo   m gi¸th     s d th c th  do  doanh  nghiÖp  cung  Êp  Þch  ô  Õt ®Þnh  µ  c¸o Bé. cd v quy   v b¸o    §i Ò u    møc  ícquy  nh  ¹i Õt  nh  µy  ∙  3. C¸c  c  ®Þ t Quy ®Þ n ® bao  å m   Õ  g thu gi¸ trÞ    gia  t¨ng.Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc tõ  µy    ®Þ n c hi l   ng 01/4/2003. C¸c      quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­ V¨n    tr V K ho        tr ëng    n  Þ  éc Bé  u  Ýnh,ViÔn  c¸c®¬ v thu   B ch   th«ng,c¸c doanh     nghiÖp cung  Êp  c dÞch  ô  Ôn  v vi th«ng  µ    n  Þ   ã  ªnquan  Þu  v c¸c ®¬ v c li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản