Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT về việc quy định mức kinh phí mua sách lý luận, chính trị của hệ thống thư viện do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 22 tháng 8 năm 2003 QUY T NH C A B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN S 50/2003/Q -BVHTT NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C QUY NH M C KINH PHÍ MUA SÁCH LÝ LU N, CHÍNH TR C A H TH NG THƯ VI N B TRƯ NG B VĂN HÓA - THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 63/2003/N -CP ngày 16/6/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa- Thông tin; Căn c Ch th s 20-CT/TW ngày 27/1/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác xu t b n, phát hành sách lý lu n, chính tr trong tình hình m i; Theo ngh c a C c trư ng C c Xu t b n, V trư ng V Thư vi n và V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh m c kinh phí mua sách lý lu n, chính tr c a h th ng thư vi n". i u 2. Quy nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây c a B Văn hóa-Thông tin trái v i quy nh này u b bãi b . i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Xu t b n, V trư ng V Thư vi n, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Giám c các thư vi n và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Quang Ngh ( ã ký) QUY NH
  2. M C KINH PHÍ MUA SÁCH LÝ LU N, CHÍNH TR C A H TH NG THƯ VI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s :...................../2003/Q -BVHTT ngày......... tháng........ năm 2003 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin) i u 1: Văn b n này quy nh m c kinh phí t i thi u hàng năm mua sách lý lu n, chính tr c a h th ng thư vi n, trung tâm thông tin - thư vi n (sau ây g i chung là thư vi n) do Nhà nư c c p kinh phí ho t ng. i u 2: M c kinh phí quy nh mua sách lý lu n, chính tr i v i các h th ng thư vi n trong toàn qu c như sau: a) i v i h th ng thư vi n công c ng, thư vi n a ngành, thư vi n chuyên ngành ph i dành t i thi u 10% s kinh phí mua sách, báo hàng năm mua sách lý lu n, chính tr . b) i v i h th ng thư vi n chuyên ngành thu c các cơ quan, t ch c chính tr ph i dành t i thi u 70% s kinh phí mua sách, báo hàng năm mua sách lý lu n, chính tr . c) H th ng thư vi n thu c l c lư ng vũ trang căn c quy nh này th c hi n. N u xét th y c n ph i i u ch nh cho phù h p v i yêu c u th c t thì báo cáo, xin ý ki n ch o c a B Qu c phòng và B Công an. i u 3: i v i thư vi n công c ng, thư vi n a ngành, thư vi n chuyên ngành, ngoài vi c ph c v t t nhu c u c sách lý lu n, chính tr t i ch còn có trách nhi m luân chuy n lo i sách này xu ng thư vi n, phòng c cơ s . ng th i tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n r ng rãi dư i m i hình th c khai thác có hi u qu ngu n sách này. i u 4: Cùng v i kinh phí ư c quy nh t i văn b n này, các h th ng thư vi n trong toàn qu c c n phát huy kh năng ngu n t cân i c a ơn v và khai thác tri t các ngu n kinh phí khác h tr cho kinh phí mua sách lý lu n, chính tr ; b o m ph c v t t nhu c u c lo i sách này, tránh s d ng sai m c ích, gây th t thoát, kém hi u qu . i u 5: C c Xu t b n ph i h p v i lãnh o cơ quan ch qu n và các nhà xu t b n, cơ s phát hành sách lý lu n, chính tr , Phân vi n Báo chí tuyên truy n thu c H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh, i h c Văn hóa Hà N i và trư ng Cao ng Văn hóa thành ph H Chí Minh ánh giá s lư ng, ch t lư ng i ngũ cán b làm công tác xu t b n, phát hành sách lý lu n, chính tr hi n t i, có k ho ch ào t o l i, b i dư ng trình m i m t các cán b biên t p và phát hành có th áp ng yêu c u nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác xu t b n, phát hành sách lý lu n, chính tr trong tình hình m i. i u 6: V Thư vi n ch trì, ph i h p v i Thanh tra B Văn hóa - Thông tin và Thanh tra các S Văn hóa -Thông tin các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra th c hi n Quy nh này và nh kỳ hàng năm báo cáo k t qu v B Văn hóa - Thông tin B t ng h p trình Ban Bí thư Trung ương ng.
  3. i u 7: Các h th ng thư vi n tri n khai th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c báo cáo v V Thư vi n nghiên c u trình B Văn hóa - Thông tin xem xét, gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản