Quyết định 50/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:44

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 50/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. QUYÕT §ÞNH  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   5 0 / 2 0 0 5 / Q § ­ B T C   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   0 7   n ¨ m  2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   ® Þ n h   q u y   t r × n h   t h ù c   h i Ö n   t h Ý  ®iÓm  thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö  ®èi víi hµng hãa  xuÊt khÈu, nhËp khÈu Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt H¶i quan sè 29/2001­QH10 ®îc Quèc héi  níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø   9 th«ng qua ngµy 29/06/2001; ­ C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt   H¶i quan n¨m 2005; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   1/07/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   149/2005/Q§­TTg   ngµy   20/06/2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn thÝ  ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. QUYÕT §ÞNH §iÒu  1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy: ­ Quy ®Þnh quy tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i  quan ®iÖn tö ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu;  ­ C¸c mÉu §¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö  (ký hiÖu HQ/2005­§K§T), GiÊy c«ng nhËn tham gia thñ tôc  h¶i quan ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005­CN§T), Tê khai h¶i quan  ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005­TK§T), Phô lôc tê khai h¶i quan  ®iÖn tö (ký hiÖu HQ/2005­PLTK§T), DÊu nghiÖp vô h¶i quan,  PhiÕu   ghi   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   chøng   tõ   giÊy   (ký   hiÖu  HQ/2005­PKG) vµ PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra hµng ho¸ (ký  hiÖu HQ/2005­PKH).
 2. §iÒu   2.   Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch  nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn quy ®Þnh nµy; x©y dùng tr×nh Bé  trëng Bé Tµi chÝnh phª duyÖt m« h×nh vµ c¬ cÊu tæ chøc,  bé m¸y Chi côc H¶i quan ®iÖn tö, ®µo t¹o c«ng chøc h¶i  quan vµ doanh  nghiÖp;  Chñ  tr×  phèi  hîp víi c¸c c¬ quan  h÷u quan trong vµ ngoµi ngµnh; X©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ  thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö; §Ò xuÊt lùa chän tæ  chøc tham gia thùc hiÖn thÝ ®iÓm dÞch vô truyÒn nhËn d÷  liÖu h¶i quan ®iÖn tö ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn thñ tôc h¶i  quan ®iÖn tö. §iÒu   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu   4.   Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, Thñ tr­ ëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 2
 3. QUY §ÞNH  Quy tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö  ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2005/Q§­BTC ngµy 19  th¸ng 07 n¨m 2005  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. QUY §ÞNH CHUNG 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông a) §èi tîng ¸p dông: C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh  phÇn kinh tÕ tù nguyÖn ®¨ng ký vµ ®îc C¬ quan H¶i quan  chÊp nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö. b) Ph¹m vi ¸p dông: Quy tr×nh thñ tôc h¶i quan ®iÖn  tö t¹i Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu theo hîp ®ång lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Côc H¶i  quan thµnh phè H¶i Phßng, Côc H¶i quan thµnh phè Hå ChÝ  Minh   vµ   c¸c   Côc   H¶i   quan   TØnh,   Thµnh   phè   kh¸c   khi   ®îc  phÐp thùc hiÖn thÝ ®iÓm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö do Bé  trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh. 2. Thñ tôc ®¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö a)   Doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký   tham   gia   thñ   tôc  h¶i quan ®iÖn tö theo mÉu ®¨ng ký HQ/2005­§K§T ( Phô lôc  1) ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy vµ nép b¶n ®¨ng ký  cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö n¬i ®¨ng ký tham gia thñ tôc  h¶i quan ®iÖn tö (MÉu nµy cã thÓ lÊy, in ra t¹i ®Þa chØ  trang   web   http://www.customs.gov.vn  cña   Tæng   côc   H¶i  quan); b) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö trong thêi h¹n chËm nhÊt  3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc b¶n ®¨ng ký, kiÓm tra  c¸c tiªu chÝ trªn b¶n ®¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan  ®iÖn   tö   cña   doanh   nghiÖp   nÕu   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   th×  tr×nh   Côc   trëng   phª   duyÖt,   cÊp   tµi   kho¶n   truy   nhËp   vµ  GiÊy c«ng nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö HQ/2005­ CN§T (Phô lôc 2), nÕu kh«ng phï hîp th× th«ng b¸o tõ chèi  cã nªu râ lý do. II. THñ TôC H¶I QUAN §IÖN Tö 1. Khai h¶i quan ®iÖn tö vµ kiÓm tra, tiÕp nhËn, ph©n  luång hå s¬ h¶i quan 3
 4. 1.1. Khai h¶i quan ®iÖn tö Khi khai h¶i quan ®iÖn tö, doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c  c«ng viÖc sau: a) T¹o th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö trªn m¸y tÝnh  theo ®óng c¸c tiªu chÝ vµ khu«n d¹ng chuÈn theo híng dÉn  cña Tæng côc H¶i quan vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh  x¸c cña th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö. b)  Göi c¸c  th«ng  tin khai  h¶i quan  ®iÖn  tö ®Õn  Chi  côc H¶i quan ®iÖn tö n¬i ®¨ng ký tham gia; c) NhËn vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc theo Th«ng b¸o h­ íng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö, cô thÓ:  ­ Söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung th«ng tin khai ®iÖn  tö theo yªu cÇu cña c¬ quan H¶i quan; ­ In tê khai (02 b¶n) dùa trªn th«ng tin khai ®iÖn tö  ®∙ ®îc c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn, ký, ®ãng dÊu vµo tê  khai HQ/2005­TK§T (Phô lôc 3), phô lôc tê khai HQ/2005­ PLTK§T (Phô lôc 4) nÕu hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã  tõ 4 mÆt hµng trë lªn (sau ®©y gäi lµ tê khai in);  ­ §èi víi hµng hãa ®îc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö chÊp  nhËn th«ng  tin khai h¶i quan ®iÖn  tö vµ th«ng  quan  th×  doanh nghiÖp mang tê khai in ®Õn bé phËn gi¸m s¸t cña Chi  côc   H¶i   quan   cöa   khÈu   n¬i   cã   hµng   hãa   xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu  (sau ®©y gäi t¾t lµ Chi côc H¶i quan cöa khÈu) ®Ó  th«ng quan hµng hãa; ­ §èi víi hµng hãa Chi côc H¶i quan ®iÖn tö yªu cÇu  ph¶i xuÊt tr×nh, nép chøng tõ  giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan  tríc khi th«ng quan th× doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê  khai in cïng c¸c chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan theo  yªu cÇu; ­ §èi víi hµng hãa Chi côc H¶i quan ®iÖn tö yªu cÇu  ph¶i   xuÊt   tr×nh   chøng   tõ   giÊy   thuéc   hå   s¬   h¶i   quan   vµ  kiÓm   tra   thùc   tÕ   hµng   hãa   th×   doanh   nghiÖp   nép,   xuÊt  tr×nh tê khai in cïng c¸c chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i  quan cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö vµ xuÊt tr×nh hµng hãa  cho Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®Ó kiÓm tra theo yªu cÇu; d) Riªng ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc  danh môc cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu hoÆc thuéc danh môc  xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   cã   ®iÒu   kiÖn  hoÆc   ph¶i   gi¸m   ®Þnh,  ph©n tÝch ph©n lo¹i th× doanh nghiÖp nép hoÆc xuÊt tr×nh  c¸c lo¹i giÊy  phÐp  hoÆc v¨n b¶n cho phÐp,  GiÊy  ®¨ng ký  kiÓm tra chÊt lîng hµng hãa hoÆc Th«ng b¸o miÔn kiÓm tra,  GiÊy ®¨ng ký kiÓm dÞch do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn  cÊp, kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, ph©n tÝch ph©n lo¹i vµ/hoÆc phiÕu  theo   dâi   trõ   lïi   (nÕu   cã)   theo   quy   ®Þnh   (sau   ®©y   gäi  chung lµ v¨n b¶n cho phÐp). 4
 5. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc lµm thñ tôc h¶i  quan   ®iÖn   tö,   khuyÕn   khÝch   doanh   nghiÖp   nép   hoÆc   xuÊt  tr×nh tríc c¸c v¨n b¶n trªn cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö. 1.2.   Thêi  ®iÓm   kiÓm   tra   th«ng   tin   khai   vµ   thêi   h¹n  khai h¶i quan ®iÖn tö a) Thêi ®iÓm kiÓm tra th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö ­ Th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö ®îc kiÓm tra, chÊp  nhËn ®¨ng ký trong giê hµnh chÝnh tõ 8h00 ®Õn 12h00 vµ tõ  13h00 ®Õn 17h00 (trõ ngµy nghØ vµ ngµy lÔ). ­ Trong trêng hîp ngoµi giê hµnh chÝnh, Chi côc trëng  Chi côc H¶i quan ®iÖn  tö quyÕt  ®Þnh cho phÐp kiÓm  tra,  chÊp nhËn  th«ng  tin khai h¶i quan  ®iÖn tö theo ®¨ng  ký  cña doanh nghiÖp. b) Thêi h¹n khai ®iÖn tö ­ Hµng hãa nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn tríc ngµy hµng hãa  ®Õn cöa khÈu hoÆc trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy hµng  hãa ®Õn cöa khÈu; Th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö cã gi¸  trÞ lµm thñ tôc h¶i quan trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan  ®iÖn tö. ­ Hµng  hãa  xuÊt khÈu  ®îc thùc  hiÖn  chËm nhÊt  lµ 08  giê tríc khi ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh; th«ng tin khai  h¶i quan ®iÖn tö cã gi¸ trÞ lµm thñ tôc h¶i quan trong  thêi h¹n 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn  th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö. 1.3. KiÓm tra, ®¨ng ký, ph©n lo¹i hå s¬ h¶i quan ®iÖn  tö a) Khi nhËn  ®îc th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö cña  doanh nghiÖp, trªn c¬ së ph©n tÝch th«ng tin vµ c¸c tiªu  chÝ kiÓm tra theo  quy  ®Þnh,  c¬ quan H¶i quan thùc  hiÖn  viÖc kiÓm tra vµ chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn  tö hoÆc th«ng b¸o tõ chèi chÊp nhËn cã nªu râ lý do th«ng  qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö.  b) Trêng hîp chÊp nhËn th«ng tin khai ®iÖn tö th× cÊp  sè tê khai h¶i quan ®iÖn tö vµ ph©n luång theo mét trong  c¸c h×nh thøc sau: ­ ChÊp nhËn th«ng quan trªn c¬ së th«ng tin khai h¶i  quan ®iÖn tö (Luång Xanh); ­ KiÓm  tra  chøng  tõ giÊy  thuéc  hå s¬ h¶i  quan tríc  khi th«ng quan hµng hãa (Luång Vµng); ­ KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan vµ kiÓm  tra thùc tÕ hµng hãa tríc khi th«ng quan hµng hãa (Luång   §á). 5
 6. c) Göi Th«ng b¸o híng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn  tö cho doanh nghiÖp. 1.4. Nguyªn t¾c ph©n luång a) ChÊp nhËn th«ng quan trªn c¬ së th«ng tin khai h¶i  quan ®iÖn tö (Luång Xanh) ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a1)  §èi víi  hµng  xuÊt khÈu  nÕu  cã ®ñ mét  trong  c¸c  ®iÒu kiÖn sau: ­ Hµng xuÊt khÈu (trõ hµng xuÊt khÈu tõ nguyªn liÖu  nhËp khÈu); ­ Hµng hãa xuÊt khÈu cã ®iÒu kiÖn nhng ®∙ nép v¨n b¶n  cho phÐp cho c¬ quan H¶i quan quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1  phÇn II. a2) Hµng hãa cña c¸c doanh nghiÖp cã qu¸ tr×nh chÊp  hµnh tèt ph¸p luËt h¶i quan nÕu cã ®ñ 2 ®iÒu kiÖn sau: ­ Hµng hãa kh«ng thuéc danh môc quy ®Þnh t¹i  ®iÓm d  môc   1.1   phÇn   II;   hµng   hãa   thuéc   danh   môc   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm d môc 1.1 phÇn II nhng ®∙ nép, xuÊt tr×nh v¨n b¶n  cho phÐp cho c¬ quan H¶i quan quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1  phÇn II;  ­ Hµng hãa thuéc diÖn kh«ng ph¶i nép thuÕ ngay. a3) Hµng hãa thuéc c¸c trêng hîp ®Æc biÖt kh¸c do Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng  ChÝnh phñ; b) KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan tríc  khi   th«ng  quan   hµng   hãa   (Luång   Vµng)   ®èi   víi   c¸c   trêng  hîp sau: ­ Hµng hãa thuéc danh môc quy ®Þnh t¹i ®iÓm d môc 1.1  phÇn   II   nhng   cha   nép   v¨n   b¶n   cho   phÐp   cho   c¬   quan   H¶i  quan; ­ Hµng hãa thuéc diÖn ph¶i nép thuÕ ngay; ­   Hµng   hãa   thuéc   diÖn   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   môc   1.4  phÇn II nhng ph¸t hiÖn cã nghi vÊn vÒ hå s¬ h¶i quan. c)   KiÓm   tra   chøng   tõ   giÊy   thuéc   hå   s¬   h¶i   quan   vµ  kiÓm tra thùc  tÕ hµng  hãa  tríc khi th«ng  quan hµng hãa  (Luång §á) ®èi víi c¸c trêng hîp sau: ­ Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu cña chñ hµng ®∙ nhiÒu  lÇn vi ph¹m ph¸p luËt vÒ h¶i quan;  ­ Hµng  hãa  kh«ng  thuéc  diÖn quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm  a, b  môc 1.4 phÇn II, c¨n cø vµo kÕt qu¶ thu thËp, ph©n tÝch  th«ng tin qu¶n lý rñi ro tõ c¬ së d÷ liÖu, tõ trinh s¸t  h¶i quan, tõ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ H¶i quan c¸c n­ íc mµ x¸c ®Þnh cã kh¶ n¨ng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ h¶i quan  ph¶i kiÓm tra thùc tÕ; 6
 7. d) Hµng hãa thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b môc 1.4  phÇn II nhng ph¸t hiÖn cã dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  h¶i quan th× Chi côc trëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö ra  quyÕt ®Þnh chuyÓn luång thÝch hîp. e) Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan quyÕt ®Þnh tiªu  chÝ ph©n luång cÊp toµn Ngµnh, Côc trëng Côc H¶i quan n¬i  cã   Chi   côc   H¶i   quan   ®iÖn   tö   quyÕt   ®Þnh   tiªu   chÝ   ph©n  luång trªn ®Þa bµn qu¶n lý cña ®¬n vÞ. 1.5. TiÕp nhËn hoÆc bæ sung v¨n b¶n cho phÐp vµ cÊp  PhiÕu theo dâi trõ lïi a) C«ng chøc h¶i quan ®îc giao nhiÖm vô tiÕp nhËn bæ  sung v¨n b¶n cho phÐp cña doanh nghiÖp nép thùc hiÖn c¸c  c«ng viÖc sau: ­ NhËn, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña v¨n b¶n cho phÐp; ­   NhËp   néi   dung   ghi   trong   v¨n   b¶n   cho   phÐp   vµo   hÖ  thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö; ­ Lu gi÷ v¨n b¶n cho phÐp. b) Khi doanh nghiÖp cã ®¬n ®Ò nghÞ sao trÝch néi dung  GiÊy phÐp ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan  kh¸c, c«ng chøc h¶i quan thùc hiÖn: ­ KiÓm  tra,  ®èi chiÕu  d÷  liÖu vÒ  lîng hµng  ®∙ thùc  xuÊt, thùc nhËp víi   ®¬n ®Ò nghÞ cña doanh nghiÖp. Thùc  hiÖn trõ lïi, x¸c nhËn lîng hµng cßn l¹i trªn PhiÕu theo  dâi trõ lïi ®èi víi GiÊy phÐp ®ã. ­   In,   chuyÓn   §éi   trëng   §éi   th«ng   quan   ký,   ®ãng   dÊu  nghiÖp   vô   ”Chi   côc   H¶i   quan   ®iÖn   tö”   (Phô   lôc   5)   trªn  PhiÕu theo dâi trõ lïi GiÊy phÐp vµ tr¶ l¹i doanh nghiÖp. 2. Th«ng quan hµng ho¸ 2.1. Trêng hîp chÊp nhËn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn  tö vµ th«ng quan (Luång Xanh) a) Doanh nghiÖp mang tê khai in (02 b¶n) ®Õn bé phËn  gi¸m s¸t cña Chi côc H¶i quan cöa khÈu ®Ó th«ng quan hµng  hãa. b)   Bé   phËn   gi¸m   s¸t   cña   Chi   côc   H¶i   quan   cöa   khÈu  thùc hiÖn:  ­ TiÕp nhËn tê khai in do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh; ­ KiÓm  tra  tiªu chÝ  ®∙ ®îc th«ng  quan  cña hµng  hãa  trªn hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö; ­ §èi chiÕu tê khai in do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh víi  th«ng tin khai ®iÖn tö trªn hÖ thèng; ­ X¸c  nhËn  ®∙ th«ng  quan  ®iÖn tö  ®èi víi  hµng nhËp  khÈu;  hoÆc  x¸c nhËn ®∙ th«ng quan  ®iÖn  tö vµ thùc  xuÊt  7
 8. (®èi víi hµng  xuÊt  khÈu) trªn  tê khai  in;  ký,  ®ãng  dÊu  nghiÖp vô ”§∙ th«ng quan ®iÖn tö” (theo mÉu dÊu kÌm Phô  lôc 5) vµo « 32 cña tê khai in, giao cho ngêi khai h¶i  quan 01 b¶n, chuyÓn 01 b¶n cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö  lu);   Tê   khai   in   ®∙   ®îc   c¬   quan   h¶i   quan   ký,   ®ãng   dÊu  nghiÖp vô ”§∙ th«ng quan ®iÖn tö” cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh  tê khai th«ng thêng;  ­ CËp nhËt kÕt qu¶ ®∙ x¸c nhËn vµo hÖ thèng xö lý d÷  liÖu h¶i quan ®iÖn tö; ­ Huû viÖc x¸c nhËn thùc xuÊt trªn hÖ thèng xö lý d÷  liÖu h¶i quan ®iÖn tö ®èi víi hµng hãa ®∙ ®îc x¸c nhËn  thùc xuÊt nhng kh«ng xuÊt khÈu. 2.2. Trêng hîp kiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i  quan (Luång Vµng) a) Doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê khai in (02 b¶n)  cïng chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho Chi côc H¶i  quan ®iÖn tö theo yªu cÇu. b)   C«ng   chøc   H¶i   quan   kiÓm   tra   c¸c   chøng   tõ   giÊy  thuéc hå s¬ h¶i quan do doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tuú  theo   tõng  trêng  hîp  vÒ   chÝnh   s¸ch   mÆt   hµng,  chÝnh   s¸ch  thuÕ, trÞ gi¸ h¶i quan, m∙ sè hµng hãa, xuÊt xø hµng hãa;  Trêng hîp qua kiÓm tra hå s¬ ph¶i tÝnh l¹i thuÕ th× kiÓm  tra viÖc tÝnh thuÕ c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn  hµnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép; nhËp kÕt qu¶ kiÓm tra  vµo hÖ thèng; in PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra chøng tõ giÊy  HQ/2005­PKG   (02   b¶n)   (Phô   lôc   6),   cïng   ®¹i   diÖn   doanh  nghiÖp ký x¸c nhËn vµ chuyÓn tr¶ cho doanh nghiÖp 1 b¶n,  lu 1 b¶n cïng víi chøng tõ giÊy ®∙ ®îc kiÓm tra t¹i Chi  côc H¶i quan ®iÖn tö: ­ X¸c nhËn th«ng quan trªn hÖ thèng nÕu c¸c chøng tõ  nép, xuÊt tr×nh hîp lÖ vµ phï hîp víi th«ng tin khai h¶i  quan ®iÖn tö.  ­ Yªu  cÇu kiÓm  tra  thùc tÕ  hµng hãa  tríc  khi th«ng  quan nÕu cã nghi vÊn. ­ Trêng hîp ph¸t hiÖn cã vi ph¹m ph¸p luËt h¶i quan  th× xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; c) Trêng hîp hµng hãa ®îc th«ng quan ngay th× §éi tr­ ëng §éi th«ng quan Chi côc H¶i quan ®iÖn tö phª duyÖt kÕt  qu¶ kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh th«ng quan trªn hÖ thèng. ViÖc  th«ng quan hµng hãa thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc 2.1  phÇn II. d) Trêng hîp hµng hãa ph¶i kiÓm tra thùc tÕ th× Chi  côc trëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh viÖc kiÓm  tra thùc tÕ hµng hãa tríc khi th«ng quan. ViÖc kiÓm tra  8
 9. thùc tÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, d, e, f,  g, h  môc 2.3 phÇn II. e) Trêng hîp hµng hãa ph¶i ph©n tÝch, ph©n lo¹i, trng  cÇu gi¸m ®Þnh th× yªu cÇu Chi côc H¶i quan cöa khÈu lÊy  mÉu   ®i   gi¸m   ®Þnh.   ViÖc   lÊy   mÉu,   lu   mÉu   gi¸m   ®Þnh   thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh.   Ngay   sau   khi   cã   kÕt   qu¶  gi¸m ®Þnh, ph©n tÝch, ph©n lo¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu  göi   cho   Chi   côc   H¶i   quan   ®iÖn   tö   ®Ó   hoµn   tÊt   thñ   tôc.  ViÖc th«ng quan hµng hãa ®èi víi trêng hîp nµy nh sau: ­ Trêng hîp hµng hãa ph¶i ph©n tÝch, ph©n lo¹i, trng  cÇu gi¸m ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hµng hãa cã thuéc diÖn ®îc phÐp  xuÊt khÈu, nhËp khÈu, sau khi ®∙ lÊy mÉu theo quy ®Þnh,  Chi côc trëng Chi côc H¶i quan cöa khÈu quyÕt ®Þnh viÖc  cho phÐp chñ hµng ®îc ®a hµng vÒ b¶o qu¶n nÕu hµng hãa  ®¸p øng ®îc yªu cÇu gi¸m s¸t cña H¶i quan. Hµng hãa chØ  ®îc th«ng quan khi cã kÕt qu¶ ph©n tÝch, ph©n lo¹i, gi¸m  ®Þnh. ­ Trêng hîp hµng hãa ph¶i ph©n tÝch, ph©n lo¹i, gi¸m  ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép sau khi ®∙ lÊy mÉu theo  quy ®Þnh th× Chi côc trëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt  ®Þnh viÖc th«ng quan mµ kh«ng ph¶i chê kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh. f) Trêng hîp hµng hãa ph¶i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ h¶i quan  th×   Chi   côc   trëng   Chi   côc   H¶i   quan   ®iÖn   tö   quyÕt   ®Þnh  viÖc th«ng quan hµng hãa, ®ång thêi chuyÓn chøng tõ giÊy  thuéc hå s¬ h¶i quan cho bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan  thuéc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö. g) Hµng hãa ph¶i kiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬  h¶i quan tríc khi th«ng quan thiÕu mét sè chøng tõ (Hãa  ®¬n th¬ng m¹i, b¶n kª chi tiÕt hµng hãa, giÊy chøng nhËn  xuÊt xø hµng hãa) nhng ®îc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö ®ång  ý cho nép chËm cã thêi h¹n th× ®îc chÊp nhËn th«ng quan. h) Hµng hãa cha nép, nép cha ®ñ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép  trong thêi h¹n quy ®Þnh mµ ®îc tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ  chøc kh¸c ®îc phÐp thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng ng©n hµng  b¶o l∙nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép th× ®îc chÊp nhËn th«ng  quan. 2.3. Trêng hîp kiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i  quan vµ kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa (Luång §á) a) Doanh nghiÖp nép, xuÊt tr×nh tê khai in (02 b¶n)  cïng chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan cho Chi côc H¶i  quan ®iÖn tö theo yªu cÇu. b)  C«ng chøc  H¶i  quan t¹i  Chi côc  H¶i quan  ®iÖn  tö  kiÓm tra c¸c chøng tõ do doanh nghiÖp xuÊt tr×nh theo yªu  cÇu vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng, chÝnh s¸ch thuÕ, trÞ gi¸ h¶i  quan, m∙ sè hµng hãa, xuÊt xø hµng hãa; nhËp kÕt qu¶ kiÓm  tra vµo hÖ thèng; in PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra chøng tõ  9
 10. giÊy (02 b¶n) vµ cïng ®¹i diÖn doanh nghiÖp ký x¸c nhËn;  giao tê khai in cïng chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan  cho doanh  nghiÖp  ®Ó mang ®Õn Chi côc H¶i quan  cöa  khÈu  thùc hiÖn viÖc kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa. c) Doanh nghiÖp xuÊt tr×nh hµng hãa cho Chi côc H¶i  quan cöa khÈu ®Ó kiÓm tra thùc tÕ. d) C«ng chøc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu  tiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa theo yªu cÇu vÒ h×nh  thøc, møc ®é kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa do Chi côc trëng  Chi côc H¶i quan ®iÖn tö quyÕt ®Þnh trªn hÖ thèng; viÖc  kiÓm   tra   thùc   tÕ   cã   thÓ   sö   dông   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   kü  thuËt,   c¸c   biÖn   ph¸p   nghiÖp   vô   kh¸c;   nhËp  kÕt  qu¶  kiÓm  tra vµo hÖ thèng;  in PhiÕu ghi kÕt qu¶ kiÓm tra hµng hãa  (02 b¶n) HQ/2005­PKH (Phô lôc 7) vµ cïng ®¹i diÖn doanh  nghiÖp ký x¸c nhËn. e) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö kiÓm tra viÖc tÝnh thuÕ  ®èi víi nh÷ng hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã thuÕ qua  kiÓm tra thùc tÕ hµng ho¸ ph¶i tÝnh l¹i thuÕ. ViÖc tÝnh  thuÕ ®îc thùc hiÖn trªn hÖ thèng c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh  ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép. f) §éi trëng §éi th«ng quan Chi côc H¶i quan ®iÖn tö  phª duyÖt kÕt qu¶ kiÓm tra vµ quyÕt ®Þnh th«ng quan trªn  hÖ thèng. g) Chi côc H¶i quan cöa khÈu lu chøng tõ giÊy thuéc  hå s¬ h¶i quan vµ chuyÓn cho Chi côc H¶i quan ®iÖn tö,  giao tê khai in (02 b¶n) cho doanh nghiÖp. h)   Trêng   hîp   hµng   hãa   ®îc   th«ng   quan   th×   thùc   hiÖn  tiÕp c«ng viÖc theo quy ®Þnh t¹i môc 2.1 phÇn II. Trêng  hîp   ph¸t   hiÖn   cã   vi   ph¹m   ph¸p   luËt   h¶i   quan   th×   xö   lý  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2.4. Thu nép thuÕ vµ lÖ phÝ h¶i quan a) Doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ  vµ lÖ phÝ h¶i quan theo th«ng b¸o cña Chi côc H¶i quan  ®iÖn   tö   th«ng   qua   hÖ   thèng   xö   lý   d÷   liÖu   ®iÖn   tö   h¶i  quan, cô thÓ: ­   §èi   víi   hµng   hãa   ph¶i   nép   thuÕ   ngay,   sau   khi   c¬  quan H¶i quan chÊp nhËn th«ng tin khai ®iÖn tö vµ cÊp sè  tê khai h¶i quan ®iÖn tö doanh nghiÖp nép thuÕ theo Th«ng  b¸o híng dÉn lµm thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö vµ xuÊt tr×nh  chøng tõ nép thuÕ hoÆc b¶o l∙nh cña tæ chøc tÝn dông hoÆc  tæ   chøc   kh¸c   ®îc   phÐp   thùc   hiÖn   mét   sè   ho¹t   ®éng   ng©n  hµng b¶o l∙nh vÒ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép cho Chi côc H¶i  quan ®iÖn tö tríc khi th«ng quan; 10
 11. ­ §èi víi hµng hãa ®îc ©n h¹n thuÕ th× doanh nghiÖp  ph¶i nép thuÕ theo   Th«ng b¸o híng dÉn lµm thñ tôc h¶i  quan ®iÖn tö trong thêi gian ©n h¹n theo luËt ®Þnh; ­   ViÖc   nép   lÖ   phÝ   h¶i   quan   cña   c¸c   l«   hµng   ®∙   ®îc  th«ng   quan   th¸ng   tríc   ®îc   thùc   hiÖn   tõ   ngµy   1   ®Õn   10  th¸ng sau t¹i Chi côc H¶i quan ®iÖn tö. b) C«ng chøc h¶i quan thuéc Chi côc H¶i quan ®iÖn tö  thùc hiÖn: ­   Thu,   theo   dâi   nép   thuÕ,   nî   thuÕ   vµ   kÕ   to¸n   thuÕ  theo quy ®Þnh. ­ TÝnh, thu lÖ phÝ h¶i quan hµng th¸ng theo quy ®Þnh. 2.5. Hç trî doanh nghiÖp vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i a) Doanh nghiÖp tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö ®îc  ®µo   t¹o,   cung   cÊp   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ®Þnh   vÒ   thñ   tôc   h¶i  quan ®iÖn tö; ®îc ®Ò nghÞ c¬ quan h¶i quan gi¶i ®¸p c¸c  víng  m¾c  liªn  quan ®Õn qu¸ tr×nh  thùc  hiÖn thñ tôc h¶i  quan ®iÖn tö. b) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn,  cung   cÊp   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ®Þnh,   gi¶i   ®¸p   víng   m¾c   cña  doanh nghiÖp vÒ thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö. Trêng hîp víng  m¾c vît qu¸ thÈm quyÒn ph¶i b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi  lªn c¬ quan H¶i quan cÊp trªn. c) Mäi th¾c m¾c, khiÕu n¹i hoÆc tranh chÊp ®îc gi¶i  quyÕt dùa trªn th«ng tin khai h¶i quan ®iÖn tö lu t¹i hÖ  thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö. 2.6. Xö lý vi ph¹m a) Chi côc trëng Chi côc H¶i quan ®iÖn tö thùc hiÖn  xö lý vi ph¹m theo thÈm quyÒn do ph¸p luËt quy ®Þnh. Sau  khi xö lý th× nhËp kÕt qu¶ xö lý vµo hÖ thèng. b)  §èi víi  hµng ho¸  ph¶i  kiÓm tra  thùc  tÕ, Chi  côc  H¶i quan cöa khÈu n¬i tiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa  nÕu ph¸t hiÖn vi ph¹m th× xö lý. Sau khi xö lý th× nhËp  kÕt qu¶ xö lý vµo hÖ thèng. 3. KiÓm tra sau th«ng quan 3.1. Nguyªn t¾c a)   KiÓm   tra   sau   th«ng   quan   lµ   mét   kh©u   trong   quy  tr×nh   nghiÖp   vô   h¶i   quan   nh»m   thÈm  ®Þnh   viÖc   tu©n   thñ  ph¸p luËt h¶i quan cña ngêi khai h¶i quan. b)  TÊt c¶ th«ng  tin  khai  h¶i quan  ®iÖn  tö, tê khai  in, c¸c chøng tõ thuéc hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng tõ  kÕ to¸n vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa  xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®∙ ®îc th«ng quan ®iÖn tö, ®Òu thuéc  11
 12. ®èi tîng kiÓm tra sau th«ng quan kÓ c¶ hµng hãa nÕu trong  trêng hîp cÇn thiÕt vµ cßn ®iÒu kiÖn.  c) Chi côc H¶i quan ®iÖn tö thùc hiÖn viÖc kiÓm tra  sau th«ng quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®îc  th«ng quan t¹i ®¬n vÞ m×nh trªn c¬ së ph©n tÝch, xö lý  th«ng tin, tõ c¬ së d÷ liÖu, chøng tõ giÊy thuéc hå s¬  h¶i quan vµ th«ng tin cña c¸c bé phËn nghiÖp vô kh¸c, cña  c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ H¶i quan c¸c níc. d)   Doanh   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   nép,   xuÊt   tr×nh   c¸c  chøng tõ thuéc hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n  vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa xuÊt khÈu,  nhËp khÈu ®∙ ®îc th«ng quan ®iÖn tö, kÓ c¶ hµng hãa nÕu  trong  trêng hîp cÇn thiÕt  vµ cßn ®iÒu  kiÖn  cho Chi côc  H¶i quan ®iÖn tö khi cã yªu cÇu. 3.2. C¸c c«ng viÖc kiÓm tra sau th«ng quan cña Chi côc  H¶i quan ®iÖn tö a) TiÕp nhËn vµ lu tr÷ c¸c tê khai in, chøng tõ giÊy  thuéc hå s¬ h¶i quan (®èi víi c¸c hµng hãa ph¶i kiÓm tra  thùc tÕ) ®∙ th«ng quan ®iÖn tö tõ c¸c Chi côc H¶i quan  cöa khÈu chuyÓn vÒ theo ®Þnh kú hµng th¸ng. b) Thu thËp th«ng tin trªn c¬ së: ­ KiÓm tra th«ng tin khai ®iÖn tö ®èi víi hµng hãa ®­ îc th«ng quan; ­ KiÓm tra chøng tõ giÊy thuéc hå s¬ h¶i quan ®∙ tiÕp  nhËn vµ lu gi÷; ­ C¬ së d÷ liÖu h¶i quan; ­ Th«ng tin tõ c¸c bé phËn nghiÖp vô kh¸c; ­ Th«ng tin tõ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n vµ tõ h¶i  quan c¸c níc. c) Trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm tra, nÕu cã dÊu hiÖu vi  ph¹m vÒ chÝnh s¸ch mÆt hµng, chÝnh s¸ch thuÕ, trÞ gi¸ h¶i  quan, m∙ sè hµng hãa, xuÊt xø hµng hãa th× yªu cÇu doanh  nghiÖp   mang   chøng   tõ   giÊy   thuéc   hå   s¬   h¶i   quan   vµ   c¸c  chøng  tõ kh¸c  liªn  quan ®Õn hµng hãa ®Ó thùc hiÖn  viÖc  kiÓm   tra   theo   quy   ®Þnh;   NhËp   kÕt   qu¶   kiÓm   tra   vµo   hÖ  thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö. Trong thêi h¹n quy  ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu söa ®æi, bæ  sung   nÕu   doanh   nghiÖp  tù   kh¾c  phôc   nh÷ng   sai   sãt,  nhÇm  lÉn trong viÖc khai h¶i quan ®iÖn tö, tÝnh thuÕ, nép thuÕ  th×   c¬   quan   H¶i   quan   kh«ng   ra   quyÕt   ®Þnh   kiÓm   tra   sau  th«ng quan. d)   Ph©n   lo¹i,   ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   th«ng   tin   ®Ó   x¸c  ®Þnh   ®èi   tîng,   møc   ®é   kiÓm   tra   sau   th«ng   quan;   lËp   kÕ  ho¹ch kiÓm tra sau th«ng quan; b¸o c¸o Côc trëng Côc H¶i  12
 13. quan TØnh, Thµnh phè phª duyÖt vµ ra quyÕt ®Þnh kiÓm tra  sau th«ng quan. e)   TiÕn   hµnh   c¸c   bíc   kiÓm   tra   sau   th«ng   quan   t¹i  doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ nhËp kÕt qu¶  kiÓm tra sau th«ng quan vµo hÖ thèng. 4. Qu¶n lý rñi ro Bé phËn qu¶n lý rñi ro t¹i Chi côc H¶i quan  ®iÖn tö  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: a) Tæ chøc thu thËp th«ng tin, tµi liÖu tõ c¬ së d÷  liÖu,   chøng   tõ   giÊy   thuéc   hå   s¬   h¶i   quan,   tõ   bé   phËn  th«ng quan, kiÓm tra sau th«ng quan, trinh s¸t h¶i quan,  tõ   th«ng   tin   cña   c¸c   c¬   quan,   tæ   chøc,   c¸   nh©n   vµ   H¶i  quan c¸c níc. b) Ph©n lo¹i, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ xö lý th«ng tin  kÞp   thêi   ®Ó   x¸c   ®Þnh   kh¶   n¨ng   rñi   ro   phôc   vô   cho   viÖc  th«ng   quan   hµng   hãa,   kiÓm   tra   sau   th«ng   quan   vµ   chèng  bu«n lËu trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña m×nh. c)   LËp hå s¬ qu¶n lý doanh nghiÖp theo møc ®é tu©n  thñ ph¸p luËt H¶i quan; d)   NhËp   kÕt   qu¶   vµo   hÖ   thèng   ®Ó   phôc   vô   c«ng   t¸c  nghiÖp vô h¶i quan. e) §Ò xuÊt tiªu chÝ ph©n luång vµ tiªu chÝ kiÓm tra  sau th«ng quan tr×nh L∙nh ®¹o Chi côc H¶i quan ®iÖn tö. 13
 14. PHô LôC 1 MÉu §¨ng ký tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö Ký hiÖu: HQ/2005­§K§T 14
 15. CéNG HOµ X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc §¡NG Ký THAM GIA THñ TôC H¶I QUAN §IÖN Tö PHÇN I. TH¤NG TIN CHUNG DOANH NGHIÖP ­ M∙ sè XNK:  Tªn Doanh nghiÖp: ..................................................... ......................................................... ........... §Þa chØ: ..................................................... ......................................................... ........... §iÖn tho¹i: Fax: E­mail: ..................................................... ......................................................... ........... PHÇN II. LÜNH VùC HO¹T §éNG          XuÊt khÈu/NhËp khÈu       VËn t¶i tµu biÓn      §¹i lý hµng  h¶i   h   §¹i lý lµm thñ tôc H¶i quan    Giao nhËn             LÜnh vùc kh¸c (chi tiÕt): ..................................... .............................................. Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh: ..................................................... ......................................................... .......... PHÇN III. NG¦êI Ký TR£N CHøNG Tõ KHAI H¶I QUAN Ngêi ký trªn chøng tõ khai h¶i quan:   Sè CMND/ hé chiÕu:  Ngµy cÊp:  N¬i cÊp: Chøc vô:      Ch÷ ký: ..................................................... ......................................................... ........ 15
 16. §Þa chØ liªn hÖ: ..................................................... ......................................................... ....... §iÖn tho¹i: ..................................................... ......................................................... ....... §iÖn tho¹i: Fax: E­mail: ..................................................... ......................................................... ....... Ngêi ®îc ñy quyÒn thø nhÊt: Sè CMND/hé chiÕu:  Ngµy cÊp:    N¬i cÊp:     Chøc vô:  Ch÷ ký: ..................................................... ......................................................... ..... §Þa chØ liªn hÖ: ..................................................... ......................................................... ..... §iÖn tho¹i: Fax: E­mail: ..................................................... ......................................................... ..... Ngêi ®îc ñy quyÒn thø hai: Sè CMND/ hé chiÕu:  Ngµy cÊp:  N¬i cÊp:     Chøc vô: Ch÷ ký: §Þa chØ liªn hÖ: §iÖn tho¹i: Fax: E­mail: PHÇN IV C¸C §IÒU KHO¶N,   §IÒU KIÖN KHI THAM GIA THñ TôC H¶I  QUAN §IÖN Tö §iÒu  1.  Thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö 1.   Thñ   tôc   h¶i   quan   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   ph¬ng   tiÖn  ®iÖn tö th«ng qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu ®iÖn tö cña c¬  quan H¶i quan; 16
 17. 2.   Hå   s¬   h¶i   quan   ®iÖn   tö   b¶o   ®¶m   sù   toµn   vÑn,   cã  khu«n d¹ng chuÈn vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh hå s¬ h¶i quan  giÊy; 3. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ngêi khai h¶i quan  ®îc   tù   kª   khai,   tù   tÝnh,   tù   nép   thuÕ   vµ   c¸c   kho¶n   thu  kh¸c. LÖ phÝ h¶i quan ®îc thu, nép ®Þnh kú hµng th¸ng.  4. C¬ quan h¶i quan thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan trªn  c¬   së   hå   s¬   h¶i   quan   ®iÖn   tö   do   doanh   nghiÖp   göi   tíi;  quyÕt   ®Þnh   th«ng   quan   dùa   trªn   hå   s¬   ®iÖn   tö   do   doanh  nghiÖp khai; quyÕt ®Þnh viÖc kiÓm tra h¶i quan dùa trªn  kÕt qu¶ ph©n tÝch th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu cña h¶i quan  vµ c¸c nguån th«ng tin kh¸c. §iÒu   2.   Tr¸ch nhiÖm cña ngêi tham gia thñ tôc h¶i  quan ®iÖn tö 1. Khai vµ thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö th«ng  qua hÖ thèng xö lý d÷ liÖu ®iÖn tö h¶i quan cña c¬ quan  H¶i quan. 2. Tù khai, tù tÝnh vµ tù nép thuÕ theo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ h¶i quan. 3. Nép lÖ phÝ h¶i quan hµng th¸ng. 4. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sù chÝnh x¸c vµ  trung thùc cña néi dung ®∙ khai vµ c¸c chøng tõ ®∙ nép,  xuÊt   tr×nh   cho   c¬   quan   H¶i   quan,   sù   thèng   nhÊt   vÒ   néi  dung gi÷a hå s¬ h¶i quan giÊy vµ hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö. 5. Lu gi÷ hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n  vµ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®Õn hµng hãa xuÊt khÈu,  nhËp khÈu ®∙ ®îc th«ng quan trong thêi h¹n 5 n¨m, kÓ tõ  ngµy ®¨ng ký tê khai h¶i quan; xuÊt tr×nh hå s¬, cung cÊp  th«ng tin, chøng tõ cã liªn quan khi c¬ quan H¶i quan yªu  cÇu (kÓ c¶ d¹ng giÊy vµ d¹ng ®iÖn tö). 6. Khi ®îc c¬ quan h¶i quan cÊp tµi kho¶n truy nhËp  ®Ó thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö doanh nghiÖp chÞu  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi kho¶n truy nhËp, kh«ng ®îc tiÕt  lé hoÆc ®Ó lé tµi kho¶n cña m×nh. 7.   Ngêi   tham   gia   thñ   tôc   h¶i   quan   ®iÖn   tö   cam   kÕt  kh«ng sö dông tµi kho¶n truy nhËp cña m×nh ®Ó thùc hiÖn  c¸c c«ng viÖc kh¸c ngoµi viÖc thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö. §iÒu  3.  Thay thÕ vµ thu håi tµi kho¶n truy nhËp 1.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thay   ®æi,   cÊp   l¹i   hoÆc   chÊm  døt sö dông tµi kho¶n  truy  nhËp, ngêi tham  gia  thñ  tôc  17
 18. h¶i   quan   ®iÖn   tö   ph¶i   cã   tr¸ch   nhiÖm   th«ng   b¸o   cho   c¬  quan H¶i quan b»ng v¨n b¶n.  2. Khi cã b»ng chøng vÒ viÖc doanh nghiÖp vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh cña c¬ quan H¶i quan, C¬ quan H¶i quan cã thÓ  chÊm døt viÖc sö dông vµ thu håi tµi kho¶n truy nhËp mµ  kh«ng cÇn ph¶i th«ng b¸o tríc. §iÒu  4.  Thu vµ nép lÖ phÝ h¶i quan 1. Hµng th¸ng c¬ quan H¶i quan sÏ th«ng b¸o sè lÖ phÝ  lµm thñ tôc h¶i quan ph¶i nép cho ngêi tham gia thñ tôc  h¶i quan ®iÖn tö.  2. Khi nhËn ®îc th«ng b¸o nép lÖ phÝ lµm thñ tôc h¶i  quan,   ngêi   tham   gia   thñ   tôc   h¶i   quan   ®iÖn   tö   cã   tr¸ch  nhiÖm nép ®ñ sè lÖ phÝ theo ®óng h¹n ghi trong th«ng b¸o. §iÒu   5.   Quy   ®Þnh   vÒ   LuËt   ®iÒu   chØnh   gi¶i   quyÕt  tranh chÊp 1. Mäi th¾c m¾c, khiÕu n¹i hoÆc tranh chÊp ®îc gi¶i  quyÕt dùa trªn hå s¬ h¶i quan ®iÖn tö lu t¹i hÖ thèng xö  lý d÷ liÖu h¶i quan ®iÖn tö cña c¬ quan H¶i quan. 2. Trêng hîp cã tranh chÊp gi÷a ngêi tham gia thñ tôc  h¶i quan ®iÖn tö vµ c¬ quan H¶i quan, ngêi tham gia thñ  tôc h¶i quan ®iÖn  tö tríc tiªn t¹m thêi chÊp  nhËn  h×nh  thøc   xö   lý   do   c¬   quan   H¶i   quan   ®a   ra,   sau   ®ã   sÏ   gi¶i  quyÕt theo LuËt ph¸p ViÖt Nam. §iÒu  6.  C¸c quy ®Þnh kh¸c 1. C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c yªu  cÇu, khiÕu n¹i, th¾c m¾c liªn quan ®Õn thñ tôc h¶i quan  ®iÖn tö cña ngêi tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö.  2. C¬ quan H¶i quan kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm víi ngêi  tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö vÒ nh÷ng thiÖt h¹i hay  mÊt m¸t do nh÷ng nguyªn nh©n: trôc trÆc, háng hãc trang  thiÕy bÞ m¸y mãc thuéc hÖ thèng xö lý d÷ liÖu h¶i quan  ®iÖn   tö   cña   c¬   quan   H¶i   quan   do   thiªn   tai,   sù   cè   viÔn  th«ng, sù gi¶ m¹o d÷ liÖu ®iÖn tö hay bÊt kú nguyªn nh©n  nµo kh¸c ngoµi sù kiÓm so¸t cña c¬ quan H¶i quan. PHÇN V ­ CAM KÕT NhËn thøc r»ng viÖc tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö  lµ hoµn toµn tù nguyÖn, trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh  18
 19. cña LuËt H¶i quan vµ Ph¸p luËt cña Níc Céng hoµ X∙ héi  Chñ nghÜa ViÖt Nam, chóng t«i xin x¸c nhËn: ­ §∙ ®äc, hiÓu râ, ®ång ý vµ cam kÕt thùc hiÖn c¸c  ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn nªu ë phÇn IV. ­ C¸c th«ng tin khai trªn ®¬n ®¨ng ký nµy lµ ®óng sù  thËt   vµ   hoµn   toµn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   nh÷ng   th«ng   tin  nµy. §¹i diÖn Doanh nghiÖp: Tªn:  Ch÷ ký vµ ngµy ®¨ng ký: Sè CMND:  Chøc vô:  Con dÊu cña Doanh nghiÖp: 19
 20. PHô LôC 2 GiÊy c«ng nhËn tham gia thñ tôc h¶i quan ®iÖn tö Ký hiÖu: HQ/2005­CN§T 20
Đồng bộ tài khoản