intTypePromotion=1

Quyết định 50/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
70
lượt xem
3
download

Quyết định 50/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 50/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 50/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 50/2005/Q§-TTG ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc thµnh lËp vµ ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng khu kinh tÕ Dung QuÊt, tØnh Qu¶ng Ng·i thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø kÕt luËn cña Bé ChÝnh trÞ t¹i Th«ng b¸o sè 155-TB/TW ngµy 09 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Thµnh lËp khu kinh tÕ Dung QuÊt trªn c¬ së khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt, tØnh Qu¶ng Ng·i. §iÒu 2. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ ho¹t ®éng cña khu kinh tÕ Dung QuÊt. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i vµ Tr- ëng Ban Qu¶n lý khu kinh tÕ Dung QuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Quy chÕ ho¹t ®éng cña Khu kinh tÕ Dung QuÊt (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 50/2005/Q§-TTg ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Quy chÕ nµy quy ®Þnh ho¹t ®éng, mét sè chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý nhµ níc ®èi víi Khu kinh tÕ Dung QuÊt (sau ®©y viÕt t¾t lµ KKT Dung QuÊt); quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô vµ c¸c doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng t¹i KKT Dung QuÊt. §iÒu 2. 1. KKT Dung QuÊt lµ khu vùc cã ranh giíi ®Þa lý x¸c ®Þnh thuéc l·nh thæ vµ chñ quyÒn cña quèc gia nhng cã kh«ng gian kinh tÕ riªng biÖt, víi m«i trêng ®Çu t vµ kinh doanh thuËn lîi vµ b×nh ®¼ng bao gåm: c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt - x· héi, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng víi c¸c chÝnh s¸ch u ®·i, khuyÕn khÝch, æn ®Þnh l©u dµi vµ c¬ chÕ qu¶n lý th«ng tho¸ng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi yªn t©m ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô trong khung ph¸p lý hiÖn hµnh vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. 2. KKT Dung QuÊt cã ph¹m vi diÖn tÝch kho¶ng 10.300 ha ®Êt thuéc tØnh Qu¶ng Ng·i bao gåm c¸c x· B×nh Ch¸nh, B×nh Th¹nh, B×nh §«ng, B×nh ThuËn, B×nh TrÞ, B×nh H¶i vµ mét phÇn diÖn tÝch ®Êt cña c¸c x· B×nh Ph- íc, B×nh Hoµ vµ B×nh Phó cña huyÖn B×nh S¬n; cã ranh giíi ®Þa lý ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) PhÝa §«ng gi¸p biÓn §«ng; b) PhÝa T©y gi¸p x· B×nh Nguyªn, huyÖn B×nh S¬n, tØnh Qu¶ng Ng·i; c) PhÝa B¾c gi¸p huyÖn Nói Thµnh, tØnh Qu¶ng Nam; d) PhÝa Nam gi¸p c¸c x·: B×nh Long, B×nh HiÖp, B×nh Phó, huyÖn B×nh S¬n, tØnh Qu¶ng Ng·i. §iÒu 3. Môc tiªu ph¸t triÓn chñ yÕu cña KKT Dung QuÊt: 1. X©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt ®Ó trë thµnh khu kinh tÕ tæng hîp, ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc víi träng t©m lµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp läc dÇu - ho¸ dÇu - ho¸ chÊt, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã quy m« lín bao gåm: c«ng nghiÖp c¬ khÝ, ®ãng vµ söa ch÷a tµu biÓn, luyÖn c¸n thÐp, s¶n xuÊt xi m¨ng, s¶n xuÊt container vµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu; g¾n víi viÖc ph¸t triÓn vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¶ng
 3. 3 biÓn níc s©u Dung QuÊt, s©n bay quèc tÕ Chu Lai vµ ®« thÞ c«ng nghiÖp - dÞch vô V¹n Têng, ®« thÞ Dèc Sái. 2. §Èy nhanh tèc ®é ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt cïng víi Khu kinh tÕ më Chu Lai ®Ó sau n¨m 2010, c¸c khu kinh tÕ nµy tõng bíc trë thµnh nh÷ng h¹t nh©n t¨ng trëng, trung t©m ®« thÞ - c«ng nghiÖp - dÞch vô cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm miÒn Trung vµ lµm ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ khu vùc miÒn Trung vµ c¶ níc; lµ mét ®Çu mèi giao lu quèc tÕ quan träng, gãp phÇn më réng thÞ trêng khu vùc miÒn Trung vµ T©y Nguyªn vµ trë thµnh cÇu nèi víi thÞ trêng Nam Lµo, §«ng B¾c Th¸i Lan. 3. T¹o viÖc lµm, thóc ®Èy ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc trong vïng; gãp phÇn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã th¬ng hiÖu, chÊt lîng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao. 4. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c lîi thÕ vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, vÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ vµ chÝnh trÞ trong giao th¬ng, dÞch vô quèc tÕ vµ trong níc ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ khu vùc; t¹o sù lan to¶ ra c¸c vïng xung quanh, tiÕn tíi thu hÑp kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ níc. §iÒu 4. ChÝnh phñ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi tham gia ®Çu t vµ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt trong c¸c lÜnh vùc: ®Çu t kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®« thÞ, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, kinh doanh th¬ng m¹i, tµi chÝnh, ng©n hµng, dÞch vô, du lÞch, vËn t¶i, b¶o hiÓm, vui ch¬i, gi¶i trÝ, gi¸o dôc - ®µo t¹o, y tÕ, nhµ ë, c¶ng biÓn, xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu 5. 1. QuyÒn cña tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô t¹i KKT Dung QuÊt gåm: a) §îc nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, thuª ®Êt, thuª l¹i ®Êt ®· x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt trong KKT Dung QuÊt cña doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng theo quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng nhµ xëng vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô; b) Thuª hoÆc mua nhµ xëng, kho b·i x©y s½n trong KKT Dung QuÊt ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô theo hîp ®ång ký kÕt víi doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng; c) Sö dông cã tr¶ tiÒn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt bao gåm: hÖ thèng ®êng giao th«ng, c¶ng biÓn, cÊp ®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc,
 4. 4 th«ng tin liªn l¹c, xö lý níc th¶i vµ chÊt th¶i... vµ c¸c dÞch vô chung kh¸c trong KKT Dung QuÊt theo hîp ®ång ký kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng; d) §îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy; ®) §îc hëng c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, ®Çu t níc ngoµi vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ theo quy ®Þnh cña c¸c ®iÒu - íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. 2. NghÜa vô cña tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô t¹i KKT Dung QuÊt gåm: a) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy, quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu chøc n¨ng ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ c¸c quy ®Þnh t¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ®Çu t, GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t hoÆc GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, §iÒu lÖ doanh nghiÖp; sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ®îc giao hoÆc ®îc thuª, ®îc thuª l¹i; b) T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng thùc hiÖn c«ng t¸c duy tu, b¶o dìng, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trªn diÖn tÝch ®Êt do tæ chøc vµ c¸ nh©n trong KKT Dung QuÊt sö dông; c) Tr¶ tiÒn thuª ®Êt, tiÒn thuª l¹i ®Êt, tiÒn thuª hoÆc mua nhµ xëng, kho b·i, tiÒn sö dông c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng theo hîp ®ång ký kÕt; d) Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong níc ®Çu t vµo s¶n xuÊt, kinh doanh trong KKT Dung QuÊt ®¨ng ký ho¹t ®éng víi Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt; ®) Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý vµ hµng n¨m cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt; e) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ, h¶i quan, b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 6. 1. C¸c tæ chøc kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt (gäi chung lµ doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng) cã c¸c quyÒn:
 5. 5 a) §îc Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt cho thuª ®Êt hoÆc giao l¹i ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, giao l¹i ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Ó ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt; b) §îc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt, cho thuª l¹i ®Êt ®· x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt trong KKT Dung QuÊt cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n- íc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Ó ®Çu t vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô trong KKT Dung QuÊt theo quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; c) Thu tiÒn sö dông c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt do doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng ®Çu t theo hîp ®ång ký kÕt víi bªn thuª; d) X©y dùng nhµ xëng, kho b·i trong KKT Dung QuÊt ®Ó b¸n hoÆc cho thuª; ®) §Þnh gi¸ cho thuª ®Êt, gi¸ cho thuª l¹i ®Êt ®· x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, tiÒn sö dông c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt theo tho¶ thuËn cña Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt; ®Þnh gi¸ cho thuª hoÆc b¸n nhµ xëng, kho b·i vµ tiÒn dÞch vô; e) §îc phÐp cho c¸c tæ chøc kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh vµ kinh nghiÖm gäi vèn ®Çu t thuª, thuª l¹i mét phÇn hoÆc toµn bé diÖn tÝch ®Êt cha cho thuª ®îc ®Ó cho thuª l¹i ®Êt, gäi vèn ®Çu t theo quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; g) §îc hëng c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Doanh nghiÖp ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng trong KKT Dung QuÊt cã nghÜa vô: a) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt theo ®óng quy ho¹ch chi tiÕt, thiÕt kÕ vµ tiÕn ®é ®· ®îc phª duyÖt; Trêng hîp ®Êt ®îc Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt giao l¹i cã thu tiÒn sö dông ®Êt, giao l¹i kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc cho thuª theo quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt mµ kh«ng ®îc sö dông trong thêi h¹n 12 th¸ng liªn tôc hoÆc tiÕn ®é sö dông ®Êt chËm h¬n 24 th¸ng so víi tiÕn ®é ghi trong dù ¸n ®Çu t, kÓ tõ khi nhËn bµn giao ®Êt trªn thùc ®Þa mµ kh«ng ®îc Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt cho phÐp gia h¹n th× Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt mµ kh«ng båi thêng vÒ ®Êt.
 6. 6 b) Duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh; c) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy, quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu chøc n¨ng ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt; sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ®îc giao hoÆc ®îc thuª; d) Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt; ®) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ, h¶i quan vµ c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 7. 7 Ch¬ng II Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Khu Kinh TÕ Dung QuÊt §iÒu 7. 1. KKT Dung QuÊt bao gåm khu b¶o thuÕ vµ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c nh c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c¶ng vµ dÞch vô hËu cÇn c¶ng, khu d©n c, khu ®« thÞ, khu du lÞch - dÞch vô vµ khu hµnh chÝnh (sau ®©y gäi chung lµ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c). Quy m«, vÞ trÝ cña tõng khu chøc n¨ng ®îc x¸c ®Þnh trong Quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng KKT Dung QuÊt do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 2. §Ó ®¶m b¶o chÊt lîng quy ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n phï hîp víi yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt ®îc phÐp thuª c«ng ty t vÊn níc ngoµi tham gia qu¸ tr×nh quy ho¹ch ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt vµ quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu chøc n¨ng nh: khu ®« thÞ, khu du lÞch - dÞch vô, khu b¶o thuÕ. §iÒu 8. 1. Khu b¶o thuÕ thuéc KKT Dung QuÊt lµ khu vùc ®îc x¸c ®Þnh trong Quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng KKT Dung QuÊt vµ Quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt. 2. Khu b¶o thuÕ ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam b»ng hÖ thèng têng rµo, cã cæng vµ cöa ra vµo, ®¶m b¶o sù kiÓm so¸t cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan. Trong khu b¶o thuÕ cã c¬ quan h¶i quan ®Ó gi¸m s¸t, kiÓm tra, lµm thñ tôc h¶i quan hµng ho¸ ra, vµo. Trong khu b¶o thuÕ kh«ng cã d©n c (kÓ c¶ ngêi níc ngoµi) c tró thêng xuyªn hoÆc t¹m tró. 3. Ho¹t ®éng cña khu b¶o thuÕ bao gåm c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt, kinh doanh chñ yÕu nh: a) S¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu vµ hµng phôc vô t¹i chç; b) Th¬ng m¹i hµng hãa (bao gåm c¶ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, chuyÓn khÈu, t¹m nhËp - t¸i xuÊt, ph©n phèi, cöa hµng vµ siªu thÞ b¸n lÎ, cöa hµng vµ siªu thÞ miÔn thuÕ); c) Th¬ng m¹i dÞch vô (ph©n lo¹i, ®ãng gãi, vËn chuyÓn giao nhËn hµng ho¸ qu¸ c¶nh, b¶o qu¶n, kho tµng, kho ngo¹i quan, bu chÝnh, viÔn th«ng, tµi chÝnh, ng©n hµng, vËn t¶i, b¶o hiÓm, vui ch¬i, gi¶i trÝ, nhµ hµng ¨n uèng); d) Xóc tiÕn th¬ng m¹i (héi chî triÓn l·m, c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, c¸c chi nh¸nh vµ v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c c«ng ty trong níc vµ níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh - ng©n hµng) vµ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i kh¸c. §iÒu 9. 1. ViÖc quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a khu b¶o thuÕ víi níc ngoµi vµ gi÷a c¸c tæ chøc kinh tÕ trong khu b¶o thuÕ víi nhau ®îc xem nh
 8. 8 viÖc quan hÖ trao ®æi gi÷a níc ngoµi víi níc ngoµi vµ kh«ng ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan. C¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng trong khu b¶o thuÕ ®îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ nhËp khÈu tõ níc ngoµi tÊt c¶ hµng ho¸, dÞch vô mµ ph¸p luËt ViÖt Nam kh«ng cÊm xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. 2. §èi víi khu c¶ng chuyªn dïng, c¶ng th¬ng m¹i vµ c¶ng tæng hîp Dung QuÊt, cho phÐp tµu níc ngoµi ®îc trùc tiÕp vµo c¶ng lÊy hµng, kh«ng ph¶i lµm thñ tôc xuÊt nhËp c¶nh ®èi víi ngêi, chØ lµm thñ tôc ®èi víi tµu t¹i phao sè 0. §iÒu 10. 1. Quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a khu b¶o thuÕ víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c (trõ khu chÕ xuÊt) trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam ®îc xem nh quan hÖ trao ®æi gi÷a níc ngoµi víi ViÖt Nam vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ h¶i quan vµ vÒ thuÕ xuÊt, nhËp khÈu. Quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a khu b¶o thuÕ víi khu chÕ xuÊt trong KKT Dung QuÊt ®îc xem nh quan hÖ trao ®æi gi÷a níc ngoµi víi níc ngoµi. 2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô t¹i c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam chØ ®îc nhËp tõ khu b¶o thuÕ hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm nhËp khÈu hoÆc h¹n chÕ nhËp khÈu vµ ®îc b¸n vµo khu b¶o thuÕ nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm xuÊt khÈu. §iÒu 11. 1. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau ®©y kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: a) Hµng ho¸ tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo khu b¶o thuÕ; b) Hµng ho¸ tõ khu b¶o thuÕ xuÊt khÈu ra níc ngoµi; c) Hµng ho¸ tõ khu b¶o thuÕ chuyÓn sang hoÆc b¸n cho khu chÕ xuÊt hoÆc doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong l·nh thæ ViÖt Nam; d) Hµng ho¸ kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu cã xuÊt xø tõ néi ®Þa ViÖt Nam ®a vµo khu b¶o thuÕ (trõ hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy). 2. Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu cã xuÊt xø tõ néi ®Þa ViÖt Nam ®a vµo khu b¶o thuÕ ®Ó xuÊt khÈu ra níc ngoµi mµ kh«ng qua s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm t¹i khu b¶o thuÕ ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, lµm thñ tôc xuÊt khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña h¶i quan. 3. Hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ níc ngoµi vµ kh«ng thuéc danh môc hµng ho¸ cÊm nhËp khÈu hoÆc h¹n chÕ nhËp khÈu tõ khu b¶o thuÕ nhËp vµo c¸c khu chøc n¨ng kh¸c (trõ khu chÕ xuÊt) trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, lµm thñ tôc nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña h¶i quan.
 9. 9 4. Hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i khu b¶o thuÕ cã sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi khi nhËp vµo c¸c khu chøc n¨ng kh¸c (trõ khu chÕ xuÊt) trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam chØ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong s¶n phÈm, hµng ho¸ ®ã vµ ph¶i lµm thñ tôc nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña h¶i quan. 5. Hµng ho¸, dÞch vô ®îc s¶n xuÊt, tiªu thô trong khu b¶o thuÕ vµ hµng ho¸, dÞch vô nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo khu b¶o thuÕ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Hµng hãa, dÞch vô tõ néi ®Þa ViÖt Nam vµ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong KKT Dung QuÊt ®a vµo khu b¶o thuÕ ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%. Hµng ho¸, dÞch vô tõ khu b¶o thuÕ ®a vµo néi ®Þa ViÖt Nam vµ c¸c khu chøc n¨ng kh¸c (trõ khu chÕ xuÊt) trong KKT Dung QuÊt ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi thuÕ suÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc s¶n xuÊt, tiªu thô trong khu b¶o thuÕ hoÆc ®îc nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo khu b¶o thuÕ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 7. Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ khu b¶o thuÕ ®a vµo c¸c khu chøc n¨ng kh¸c (trõ khu chÕ xuÊt) trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 8. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t hµng ho¸ do c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô trong khu b¶o thuÕ nhËp tõ níc ngoµi nhng kh«ng sö dông hÕt vµ c¸c thø phÈm cßn cã gi¸ trÞ th¬ng m¹i ®îc phÐp b¸n vµo c¸c khu chøc n¨ng kh¸c (trõ khu chÕ xuÊt) trong KKT Dung QuÊt vµ néi ®Þa ViÖt Nam sau khi hoµn tÊt thñ tôc h¶i quan vµ nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 9. C¸c dù ¸n ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ vËn chuyÓn hµng ho¸ qu¸ c¶nh thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh chung. Ch¬ng III ¦U §·I §ÇU T¦ §iÒu 12. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®îc quyÒn lùa chän thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t t¹i KKT Dung QuÊt (trõ nh÷ng dù ¸n thuéc danh môc lÜnh vùc cÊm ®Çu t, nh÷ng dù ¸n cã ¶nh hëng xÊu vÒ an ninh quèc gia, v¨n ho¸ x· héi, g©y « nhiÔm m«i trêng nghiªm träng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam). §iÒu 13. C¸c dù ¸n ®Çu t vµo KKT Dung QuÊt ®îc hëng c¸c u ®·i ¸p dông ®èi víi ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n vµ khu kinh tÕ theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c ph¸p luËt thuÕ kh¸c.
 10. 10 §iÒu 14. 1. TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi trong KKT Dung QuÊt ®îc hëng møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 10% ®îc ¸p dông trong 15 n¨m, kÓ tõ khi dù ¸n ®Çu t b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 04 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 09 n¨m tiÕp theo; ®- îc hëng c¸c u ®·i vÒ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c ¸p dông ®èi víi ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, c¸c ph¸p luËt thuÕ kh¸c vµ c¸c u ®·i kh¸c theo ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. 2. C¸c dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt trong KKT Dung QuÊt cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn vµ b¸n thµnh phÈm mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng trong 05 n¨m, kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. 3. Gi¶m 50% thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, kÓ c¶ ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i KKT Dung QuÊt. 4. Ngoµi nh÷ng u ®·i ®îc hëng theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, c¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi trong KKT Dung QuÊt thuéc c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ®¸p øng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 99/2003/N§-CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ khu c«ng nghÖ cao ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 10% trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. 5. Ngoµi nh÷ng u ®·i ®îc hëng theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, c¸c dù ¸n ®Çu t cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi trong KKT Dung QuÊt cã quy m« lín vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ph¸t triÓn ngµnh, lÜnh vùc hoÆc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 10% trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ chÊp thuËn. §iÒu 15. C¸c doanh nghiÖp trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt thuéc ®èi tîng ®îc h- ëng c¸c lo¹i h×nh tÝn dông u ®·i cña Nhµ níc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. §iÒu 16. C¸c tæ chøc kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi ®îc ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª; ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng ®Ó cho thuª, cho thuª l¹i hoÆc chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt ®· x©y dùng h¹ tÇng trong KKT Dung QuÊt theo quy ®Þnh t¬ng øng cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Ng- êi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®îc mua nhµ ë g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ë trong KKT Dung QuÊt. Ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam vµ c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc mua nhµ ë vµ ®îc thuª ®Êt ë trong KKT Dung QuÊt.
 11. 11 §iÒu 17. ¸p dông chÝnh s¸ch mét gi¸ ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô vµ tiÒn thuª ®Êt cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt. Ch¬ng IV sö dông ®Êt trong khu kinh tÕ dung quÊt §iÒu 18. 1. Toµn bé diÖn tÝch ®Êt, mÆt níc dµnh cho ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c¶ng vµ dÞch vô hËu cÇn c¶ng vµ khu b¶o thuÕ trong KKT Dung QuÊt ®· ®îc x¸c ®Þnh trong Quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng KKT Dung QuÊt do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt do ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i phª duyÖt ®îc ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i giao mét lÇn cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt ®Ó tæ chøc triÓn khai x©y dùng vµ ph¸t triÓn. ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc thu håi ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt ®îc quy ho¹ch ®Ó x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c¶ng vµ dÞch vô hËu cÇn c¶ng vµ khu b¶o thuÕ trong KKT Dung QuÊt. 2. ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc thu håi diÖn tÝch ®Êt, mÆt níc theo kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt ®· ®îc phª duyÖt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt, mÆt níc sö dông cho c¸c khu chøc n¨ng cßn l¹i vµ c¸c môc ®Ých kh¸c trong KKT Dung QuÊt ®Ó giao cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt theo kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt hµng n¨m vµ 05 n¨m cña KKT Dung QuÊt ®· ®îc phª duyÖt ®Ó tæ chøc triÓn khai x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt. 3. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i ®Ó thùc hiÖn viÖc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng ®èi víi diÖn tÝch ®Êt, mÆt níc ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn thu håi ®Ó giao cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt thùc hiÖn viÖc giao l¹i ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, giao l¹i ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt vµ cho thuª ®Êt cho ngêi cã nhu cÇu sö dông ®Êt vµ t¸i ®Þnh c cho c¸c hé gia ®×nh bÞ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt qu¶n lý quü ®Êt, mÆt níc ®· ®îc giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ quü ®Êt, mÆt níc vµ môc ®Ých sö dông ®Êt, b¶o ®¶m thùc hiÖn ®óng Quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng KKT Dung QuÊt ®· ®îc Thñ t- íng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ Quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt ®· ®îc ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i phª duyÖt. 4. §èi víi trêng hîp giao l¹i ®Êt vµ cho thuª ®Êt mµ kh«ng th«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt: trªn c¬ së gi¸ ®Êt vµ møc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt; møc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i quy ®Þnh vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vµ ®Çu t níc ngoµi, Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt quyÕt ®Þnh møc thu tiÒn sö dông ®Êt, mÆt níc, tiÒn thuª ®Êt, mÆt n- íc; møc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, mÆt níc; møc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc theo tõng dù ¸n ®Çu t nh»m b¶o ®¶m khuyÕn khÝch ®Çu t.
 12. 12 5. §èi víi trêng hîp giao l¹i ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt vµ cho thuª ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt: trªn c¬ së ph¬ng ¸n tµi chÝnh vµ gi¸ cã sù tháa thuËn cña ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i, Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt quyÕt ®Þnh giao l¹i vµ cho thuª ®Êt ®· ®îc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng cho ngêi cã nhu cÇu sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 6. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®îc giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt; c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n níc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c bªn tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc thuª ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t trong KKT Dung QuÊt vµ cã c¸c quyÒn, nghÜa vô t¬ng øng víi h×nh thøc ®- îc giao ®Êt, thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. §iÒu 19. Nhµ níc hç trî ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®Õn hµng rµo c¸c khu chøc n¨ng trong KKT Dung QuÊt, hç trî båi th- êng, gi¶i phãng mÆt b»ng trong c¸c khu chøc n¨ng vµ t¸i ®Þnh c cho c¸c hé gia ®×nh bÞ thu håi ®Êt, hç trî ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh xö lý níc th¶i vµ chÊt th¶i tËp trung cña c¸c khu chøc n¨ng theo c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu hç trî ®Çu t quèc gia. §iÒu 20. 1. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi tríc khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt ph¶i cã hå s¬ xin phÐp Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Thêi gian xem xÐt, quyÕt ®Þnh cña Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt trong 07 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. 2. ViÖc qu¶n lý x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu chøc n¨ng, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng trong KKT Dung QuÊt ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Ch¬ng V mét sè chÝnh s¸ch kh¸c §iÒu 21. 1. Nhµ níc dµnh vèn ®Çu t thÝch ®¸ng tõ ng©n s¸ch vµ tÝn dông u ®·i, hç trî cho ®Çu t vµ ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt - x· héi vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng quan träng, cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña KKT Dung QuÊt. 2. ViÖc chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt - x· héi vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy do Trung ¬ng qu¶n lý vµ c©n ®èi tõ nhiÖm vô chi ®Çu t
 13. 13 ph¸t triÓn cña ng©n s¸ch trung ¬ng theo c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 3. Cho phÐp ¸p dông c¸c ph¬ng thøc huy ®éng vèn sau ®©y ®Ó ®Çu t vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt: a) Trong thêi h¹n 15 n¨m ®Çu, kÓ tõ khi QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, ng©n s¸ch nhµ níc c©n ®èi hµng n¨m kh«ng thÊp h¬n toµn bé nguån thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn KKT Dung QuÊt cho yªu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt - x· héi vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô vµ tiÖn Ých c«ng céng quan träng, phôc vô chung cho KKT Dung QuÊt theo c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu; b) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng cã quy m« lín, cã vai trß then chèt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña KKT Dung QuÊt theo quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t; c) ¦u tiªn viÖc sö dông c¸c nguån vèn ODA vµ vèn tÝn dông u ®·i ®Çu t ®èi víi viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt - x· héi, c¸c c«ng tr×nh dÞch vô tiÖn Ých c«ng céng cÇn thiÕt cña KKT Dung QuÊt vµ c¸c trî gióp kü thuËt kh¸c; d) §îc phÐp thu hót vèn ®Çu t theo c¸c h×nh thøc BOT, BT, BTO vµ c¸c h×nh thøc kh¸c phï hîp víi qui ®Þnh hiÖn hµnh; ®) §îc phÐp huy ®éng vèn tõ quü ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt - x· héi phôc vô chung cho KKT Dung QuÊt. e) Huy ®éng vèn ®Çu t trùc tiÕp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc; vèn øng tríc cña c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu sö dông h¹ tÇng, vèn cña c¸c doanh nghiÖp cã chøc n¨ng x©y dùng vµ kinh doanh c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt. Më réng h×nh thøc tÝn dông ®ång tµi trî cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ huy ®éng mäi nguån vèn díi c¸c h×nh thøc kh¸c, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 22. Cho phÐp c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ níc, ng©n hµng th- ¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng liªn doanh víi níc ngoµi, ng©n hµng níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ®îc më chi nh¸nh trong KKT Dung QuÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tÝn dông b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trong KKT Dung QuÊt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §iÒu 23. 1. Ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi lµm viÖc, ho¹t ®éng ®Çu t kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt vµ c¸c thµnh viªn gia ®×nh hä ®îc cÊp thÞ thùc xuÊt nhËp c¶nh cã gi¸ trÞ nhiÒu lÇn cã thêi h¹n phï hîp víi thêi h¹n lµm viÖc, ho¹t ®éng ®Çu t vµ kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt vµ ®îc c tró, t¹m tró cã thêi h¹n trong KKT Dung QuÊt. Bé C«ng an híng dÉn c«ng an tØnh Qu¶ng Ng·i thùc hiÖn kho¶n nµy.
 14. 14 2. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt ®îc cÊp GiÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi lµm viÖc, ho¹t ®éng ®Çu t kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt thùc hiÖn kho¶n nµy. §iÒu 24. 1. ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i chñ tr×, phèi hîp víi Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c, ®Þnh canh vµ chÝnh s¸ch x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cña nh©n d©n vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t, lµm viÖc cho ngêi lao ®éng trong KKT Dung QuÊt nh: a) Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt chñ tr×, phèi hîp víi ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i quy ho¹ch vµ ®Çu t x©y dùng c¸c Khu d©n c t¸i ®Þnh c g¾n liÒn víi viÖc ®Çu t h¹ tÇng kü thuËt vµ x· héi thiÕt yÕu; b) ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i chÞu tr¸ch nhiÖm t¹o quü ®Êt míi vµ hç trî kü thuËt s¶n xuÊt ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c hé gia ®×nh t¸i ®Þnh c cã cuéc sèng ®îc c¶i thiÖn h¬n vµ æn ®Þnh l©u dµi víi sù phèi hîp cña Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt; c) ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn x©y dùng c¸c khu nhµ ë chung c cho chuyªn gia, c¸n bé, c«ng nh©n lao ®éng lµm viÖc, ®Çu t kinh doanh t¹i KKT Dung QuÊt thuª hoÆc mua víi sù phèi hîp cña Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt; d) ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn viÖc lµm, ¨n ë, sinh ho¹t, häc tËp, ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng vµ ngêi d©n trong KKT Dung QuÊt. 2. Nhµ níc hç trî xóc tiÕn ®Çu t vµo KKT Dung QuÊt vµ qu¶ng b¸ m«i tr- êng ®Çu t t¹i KKT Dung QuÊt cho c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng trong níc vµ níc ngoµi. 3. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã liªn quan thùc hiÖn c¶i c¸ch c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan tíi c¸c lÜnh vùc ®Çu t, ®Êt ®ai, x©y dùng, ®Êu thÇu, thuÕ, h¶i quan, qu¶n lý lao ®éng vµ doanh nghiÖp trong KKT Dung QuÊt. 4. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc nhËn thøc t tëng cho c¸n bé, nh©n d©n ®Þa ph- ¬ng vÒ KKT Dung QuÊt ®Ó tiÕp tôc ñng hé, tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt. §iÒu 25. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã c«ng vËn ®éng nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, vËn ®éng c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc vµo KKT Dung QuÊt ®îc thëng theo Quy chÕ do Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt ban hµnh víi ý kiÕn chÊp thuËn cña Bé Tµi chÝnh.
 15. 15 Ch¬ng VI Qu¶n lý nhµ níc ®èi víi Khu Kinh TÕ Dung QuÊt §iÒu 26. 1. Thñ tíng ChÝnh phñ tËp trung chØ ®¹o viÖc ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt vµ ban hµnh c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh»m ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt. 2. C¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Th¬ng m¹i, X©y dùng, Giao th«ng vËn t¶i, Tµi nguyªn vµ M«i trêng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña m×nh ban hµnh c¸c quy ®Þnh híng dÉn vÒ ho¹t ®éng cña c¸c khu chøc n¨ng trong KKT Dung QuÊt. 3. ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i vµ Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt x©y dùng vµ ban hµnh Quy chÕ phèi hîp chung vÒ c¸c vÊn ®Ò nh: qu¶n lý quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt, qu¶n lý ®Êt ®ai (tr×nh tù, thñ tôc giao ®Êt, båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng), t¸i ®Þnh c, t¸i ®Þnh canh, qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa vµ dÞch vô t¹i KKT Dung QuÊt. §iÒu 27. 1. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp trªn c¬ së c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Ban Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt vµ ®îc ®iÒu chØnh, bæ sung cho phï hîp víi m« h×nh qu¶n lý KKT Dung QuÊt. 2. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc trùc tiÕp vÒ ®Çu t x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt trùc thuéc Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó gióp Thñ tíng ChÝnh phñ chØ ®¹o thùc hiÖn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt theo Quy chÕ ho¹t ®éng, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt lµ mét ®Çu mèi kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch trùc thuéc Trung ¬ng (®¬n vÞ dù to¸n cÊp I), ®îc quyÕt ®Þnh thu chi ng©n s¸ch thuéc c¸c lÜnh vùc ®Çu t ph¸t triÓn, hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 4. Bé trëng Bé Néi vô tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp vµ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt. §iÒu 28. ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i cã tr¸ch nhiÖm: 1. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®èi víi KKT Dung QuÊt trªn ®Þa bµn l·nh thæ vµ cã tr¸ch nhiÖm tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý ®èi víi KKT Dung QuÊt th«ng qua viÖc chØ ®¹o c¸c Së, Ban, ngµnh cña tØnh
 16. 16 gi¶i quyÕt t¹i chç c¸c c«ng viÖc thuéc chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ñy ban nh©n d©n tØnh theo thÈm quyÒn. 2. Phèi hîp víi Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt lËp Quy ho¹ch tæng thÓ x©y dùng vµ ®Çu t ph¸t triÓn dµi h¹n KKT Dung QuÊt vµ lËp danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t dµi h¹n tr×nh c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. 3. Phª duyÖt quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt trong KKT Dung QuÊt; tiÕn hµnh thu håi ®Êt vµ giao ®Êt cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt ®Ó tæ chøc triÓn khai x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 18 cña Quy chÕ nµy; 4. Quy ®Þnh gi¸ ®Êt vµ møc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt; møc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt trong KKT Dung QuÊt ®èi víi trêng hîp giao l¹i ®Êt, cho thuª ®Êt mµ kh«ng th«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt vµ tháa thuËn ph¬ng ¸n tµi chÝnh vµ gi¸ ®èi víi trêng hîp ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt; 5. ChØ ®¹o vµ tæ chøc ®Ó c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña tØnh phèi hîp víi Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt thùc hiÖn viÖc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng; ph©n ®Þnh ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, x©y dùng ch¬ng tr×nh hµnh ®éng vµ ph©n c«ng c¸c bé phËn theo dâi, qu¶n lý ®Þa bµn trªn tõng lÜnh vùc ®èi víi KKT Dung QuÊt; 6. Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vµ khuyÕn khÝch cô thÓ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó thùc hiÖn viÖc u tiªn tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng t¹i chç; hç trî ®µo t¹o nghÒ ®èi víi lùc lîng lao ®éng ë ®Þa ph¬ng; t¹o ®iÒu kiÖn cho lùc lîng lao ®éng ë ®Þa ph¬ng cã thÓ vµo lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp trong KKT Dung QuÊt; khuyÕn khÝch vµ thu hót lao ®éng cã chuyªn m«n cao, tay nghÒ giái tõ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c vÒ lµm viÖc t¹i KKT Dung QuÊt; hç trî x©y dùng nhµ ë cho c«ng nh©n; hç trî x©y dùng c¸c khu t¸i ®Þnh c; hç trî xóc tiÕn ®Çu t - th¬ng m¹i; hç trî båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh ®Çu t vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt; 7. T¹o ®iÒu kiÖn cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy; phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan ®Ó tæ chøc qu¶n lý KKT Dung QuÊt ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng. §iÒu 29. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan gióp Thñ tíng ChÝnh phñ theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn KKT Dung QuÊt theo Quy chÕ ho¹t ®éng, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ kÞp thêi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh nh÷ng kiÕn nghÞ cña Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt. §iÒu 30. 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ ngµnh, lÜnh vùc vµ hµnh chÝnh l·nh thæ ®èi víi KKT Dung QuÊt; ñy quyÒn vµ híng dÉn cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng, quy ho¹ch, qu¶n lý tµi nguyªn vµ m«i trêng, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn
 17. 17 ®« thÞ, qu¶n lý ®Êt ®ai, lao ®éng, xuÊt nhËp khÈu vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo Quy chÕ nµy theo nguyªn t¾c "mét cöa, t¹i chç" nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi trong KKT Dung QuÊt vµ c¸c yªu cÇu ®Çu t ph¸t triÓn cña KKT Dung QuÊt. 2. §èi víi nh÷ng lÜnh vùc kh«ng ph©n cÊp, kh«ng ñy quyÒn cho Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé vµ ñy ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc ®èi víi KKT Dung QuÊt b»ng c¸ch tæ chøc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc n»m trong KKT Dung QuÊt vµ cã quy chÕ phèi hîp víi Ban Qu¶n lý KKT Dung QuÊt ®Ó thùc hiÖn thÈm quyÒn ®îc giao. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 31. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng, quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô trong KKT Dung QuÊt kh«ng quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy, ®îc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kho¶n t¬ng øng cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt Hîp t¸c x·, LuËt H¶i quan, LuËt §Êt ®ai, LuËt Th¬ng m¹i, c¸c ph¸p luËt thuÕ kh¸c vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan vµ §iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp. §iÒu 32. Nh÷ng u ®·i dµnh cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô t¹i KKT Dung QuÊt theo Quy chÕ nµy ®îc phÐp ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi ®· cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô trªn ®Þa bµn KKT Dung QuÊt tríc ngµy ban hµnh Quy chÕ nµy cho thêi gian u ®·i cßn l¹i kÓ tõ ngµy Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô t¹i KKT Dung QuÊt ®· hÕt thêi h¹n ®îc hëng u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, vÒ ®Çu t níc ngoµi vµ vÒ c¸c ph¸p luËt thuÕ kh«ng ®îc hëng c¸c u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2