Quyết định 500/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định 500/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 500/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 500/BXD-CSXD của Bộ Xây dựng

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  500/BX D­C S X D ë n g µ y 18  th¸ng 9 n¨ m  1996 v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h Q u y  ch Õ   ¨n g  k ý  v µ  c Ê p   h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò   © y  d ù n g ® c x B é   ë ng B é   © y  d ù ng tr X ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy   ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng.   v v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch x©y  ùng.   d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n  Quy  Õ   ¨ng  ý  ch ® k vµ  Êp  c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d thay thÕ    cho b¶n Quy  Õ   ch §¨ng  ý  k hµnh nghÒ   ©y  ùng  ∙  îc ban  µnh  x d ®®  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 22/BXD­QLXD   ngµy 26/01/1993 cña  é  ©y  ùng.   BX d §i Ò u    Õt  nh  µy  îcthùc hiÖn  èng  Êt  2.­Quy ®Þ n ®     th nh trong c¶  ícvµ    n  cã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. hi l     h k t  k §i Ò u    3.­C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm       tæ chøc    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2  B é  X © y  d ù ng                   C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n gh Ü a  Vi Ö t N a m                                  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc                                   l    do   ph Q uy   Õ ch ® ¨n g  k ý  v µ  c Ê p  c h ø n g  ch Ø   µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 500/BXD­CSXD   µy  th¸ng9  ng 18    n¨m   1996 cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.­ 1. ViÖc  ¨ng  ý  µ  Êp    ® kvc chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  µ ®Ó   ùc x d l  th   hiÖn c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   n¨ng  ùc hµnh  Ò   ©y  ùng  ña      l  ngh x d c c¸c tæ chøc kinhtÕ  µph¸p nh©n  ÖtNam   ¹t®éng    l    Vi   ho   kinhdoanh  Ò   ©y  ùng    vx d (sau  ®©y   äi chung  µ doanh  g  l  nghiÖp  ©y  ùng)  x d nh»m   ¶m   ® b¶o  Êt l ng  ch  î c«ng  tr×nh x©y  ùng  µ  ¹nh    d vc tranh lµnh m¹nh,c«ng        b»ng  trong lÜnh  ùc  ©y  ùng    vxd theo ph¸p luËt.     2. N¨ng  ùc hµnh  Ò   ©y  ùng  ña    l  ngh x d c doanh nghiÖp  îc x¸c ®Þnh    ®   trªn c¬  ë  ¨ng  ý  ña    s® k c c¸cdoanh  nghiÖp  Ò: v ­Tr×nh    ü  Ëtvµ    ®é k thu   kinh nghiÖ m    qu¶n  ýcña    é; l  c¸n b ­Kinh    nghiÖm    thic«ng  ©y  ¾p  ña  x l c doanh  nghiÖp  ©y  ùng; xd ­Kh¶    n¨ng  µichÝnh; t  ­ThiÕtbÞ  µ      v c«ng  Ö   ∙  îc®Ç u  ; ngh ® ®   t ­Lùc îng c«ng  ©n  ü  Ëtx©y  ùng;   l  nh k thu   d 3.Tuú  éc vµo    thu   n¨ng  ùcm µ   l   doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ¨ng  ý,c¬  xd ® k   quan  cã  Èm   th quyÒn  Êp  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d cho doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n 4. Chøng    chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  c¬  x d do  quan  ã  Èm   Òn  Êp  c th quy c cho doanh  nghiÖp  ©y  ùng  ã    Þ    µnh  x d c gi¸ tr thih trong  níc    c¶  ®Ó doanh  nghiÖp  ù  Çu;ký  Õt  îp ®ång  d th   k h   giao nhËn  Çu  ©y  ùng    th x d c«ng  ×nh. tr Chñ   u    ®Ç tph¶iyªu  Çu    c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  Êt tr×nh chøng  xd xu     chØ   hµnh nghÒ   ©y  ùng    u   Çu, ®ång  êiyªu  Çu  khaibæ   x d khi®Ê th   th   c kª    sung  µ  v kiÓm    tran¨ng  ùcthùc tÕ  ña  l    c doanh nghiÖp  ©y  ùng  xd b¶o  ¶m     cÇu   ® c¸c yªu  ®∙  îc®Ò     ®   ra tronghå  ¬  êi  Çu    s m th theo Quy  Õ   Êu  Çu  ña  µ   íc.   ch § th c Nh n 5. Ho¹tdéng      kinh doanh  µ  Þch  ô  ©y  ùng  ña    vd vx d c ph¸p  ©n  ícngoµi nh n    t¹ ViÖtNam   ã    i   c quy  nh  ®Þ riªng.
 3. 3 §i Ò u  2.­ ¹t ®éng  ©y  ùng   Ho   x d quy  nh   ®Þ trong Quy  Õ   µy    ch n bao gå m   µn  é    to b c¸cc«ng  Öc  ña    ×nh x©y  ùng    vi c qu¸ tr   d c¸cc«ng  ×nh tõc«ng    tr     t¸c san  p   Æt   ®¾ m b»ngg; x©y  ùng  Òn,  ãng,  Õt  Êu  Çn  Ç m,  Õt  Êu    d n m k c ph ng kc phÇn  næi,c¸c c«ng  Öc  µn  Ön,l¾p  Æt  ¬  iÖn, thiÕtbÞ      vi ho thi   ® c®     c«ng  ×nh tr   vµ c«ng  Ö,  ngh trangtrÝnéingo¹ithÊtvµ          c¶nh  quan c«ng  ×nh. tr §i Ò u 3.­ N¨ng  ùc cña    l  doanh nghiÖp  ©y  ùng  îc x¸c nhËn  x d ®   trong  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  Ò     h ngh x d v c¸ckh¶  n¨ng  sau  y: ®© 1. Thùc  Ön      hi c¸cc«ng  Öc  ©y  ¾p  vi x l (theo danh  ôc    ¹ Phô  ôcsè      m ghit i   l  1 cña  Quy  Õ   µy). ch n Doanh  nghiÖp  ã  u    ÕtbÞ   c ®Ç t thi   c«ng  nghÖ,  ã  c c«ng  ©n  µ  bé  nh v c¸n  kü  ËtthÝch  îp víi thu   h   c«ng  Öc  ©y  ¾p  µo  × ® îcx¸cnhËn  vi x l n th       n¨ng  ùchµnh  l  nghÒ   ©y  ¾p  x l c«ng  Öc  ;  µ  îcnhËn  Çu  èil ng tõng  ¹  vi ®ã v ®   th kh  î   lo ic«ng  Öc  vi theo n¨ng  ùc ®∙  îc x¸c nhËn  íigi¸trÞ thùc  Ön  l  ®     v      hi trong  ét  m n¨m  kh«ng  ín l  h¬n  lÇn  èn  Òu  Ö  îp ph¸p  20  v §i l h   trong n¨m    ña    ®ã c doanh  nghiÖp hoÆc   èn  v kinh doanh  éc së  ÷u  ña    thu   h c doanh  nghiÖp  µ  íc® îcc¬  nh n     quan  µichÝnh  ã  t  c thÈm  Òn    Ën. quy x¸cnh 2. Thùc  Ön  ©y  ¾p    hi x l c«ng  ×nh bao  å m:  ©y  ùng  íi,m ë   éng,c¶i tr   g xd m  r    t¹o n©ng  Êp, söa  ÷a    ¹ng  ôc     c  ch c¸c h m c«ng  ×nh  µ  tr v c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d thuéc c¸c dù    u    îcph©n  ã m       ¸n ®Ç t®   nh theo quy  nh  ¹ Phô  ôccña  Òu  Ö  ®Þ ti  l  §i l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ    Õttheo Phô  ôcsè  cña    Ch ph (chiti     l   6  Quy  Õ   µy). ch n 3.§èivíi      doanh nghiÖp  ©y  ùng  ¹ng  vµ  xd h 1  Tæng  c«ng    ©y  ùng  îc tyx d ®  thµnh  Ëp  l theo  NghÞ   nh  ®Þ 90/TTg  µ  v 91/TTg  µy  ng 07/3/1994,cã  chøc      tæ  t vÊn  ©y  ùng    xd ®ñ n¨ng  ùc® îcnhËn  l    tæng  Çu  ©y  ùng  th x d c«ng  ×nh (tõkh¶o  tr     s¸tthiÕtkÕ,      qu¶n  ývµ  ©y  ¾p  l   x l c«ng  ×nh). tr §i Ò u  4.­ Doanh  nghiÖp  ©y  ùng    Ën  Çu  ©y  ùng  x d khi nh th x d ph¶i   chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   Êt l ng c«ng  ×nh,thùc hiÖn  Õ       v ch  î   tr     ch ®é b¶o  µnh  h c«ng  tr×nh theo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h C h ¬ n g  II §¨ng k ý  n¨ng l ù c h µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g §i Ò u  5.­ Doanh nghiÖp  ©y  ùng  éc  äi  µnh  Çn  x d thu m th ph kinh  Õ  t ®Ò u  ph¶i ®¨ng  ý    îc cÊp    k ®Ó ®   chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d hoÆc     xin giah¹n,®iÒu     chØnh  éidung  n  chøng chØ  ¹ c¸cc¬  t     quan  ã  Èm  Òn  i c th quy theo  quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t i ch n §i Ò u    éi dung  ¨ng  ý: 6.­N   ® k 1. Tr×nh    ña  êi qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh    ®é c ng   l  ® h doanh nghiÖp  ©y  ùng: x d   Ng êi®¹idiÖn     ph¸p  ©n  ña  nh c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶icã  ×nh ®é   Õn    tr   ki
 4. 4 thøc  Ò   v qu¶n  ýkinh tÕ  l    hoÆc   ü  Ëtx©y  ùng  µ    µnh  ü  Ëtkh¸c k thu   d v c¸c ng k thu     li   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   tr     c«ng  Ö   ©y  ¾p  îc®µo  ¹ot¹ c¸ctr ng  ihäc. ngh x l ®   t       ê ®¹   i 2.  è  îng,tr×nh    µ  Sl  ®é v kinh nghiÖ m   ña    c c¸c c¸n  é  ü  Ët,c¸n  é  b k thu   b qu¶n  ýchñ  èt® îctuyÓn  ông  µih¹n cña  l  ch     d d    doanh  nghiÖp. 3. Kinh    nghiÖm   µm  Çu  Ýnh  ©y  ùng  ña  l th ch x d c doanh nghiÖp trong    5 n¨m  Çn  Êt. g nh 4. Vèn  Òu  Ö  îp ph¸p  ña    §i l h   c doanh nghiÖp  hoÆc   èn  v kinh doanh  éc    thu së  ÷u  ña  h c doanh  nghiÖp  µ  íc® îcc¬  nh n     quan  µichÝnh  ã  Èm  Òn    t  c th quy x¸c nhËn  µ  Ìm  v k theo b¶n  ©n  i kÕ     ña    c ®è   to¸nc doanh  nghiÖp. 5.Danh  ôc  è îng vµ  Æc   Ýnh  ña      m sl   ® t c c¸ctrang bÞ  ü  Ëtchñ  Õu  ­   k thu   y ® îc®Ç u    ïhîp víi µnh  Ò   ©y  ùng  µ     tph       ng ngh x d m doanh  nghiÖp  ¨ng  ý. ® k 6.  è  îng  îlµnh  S l th   nghÒ   îc tuyÓn  ông  µi h¹n  îc ph©n   ¹  ®  d d  ®  lo itheo  ngµnh  Ò   µ  ×nh ®é. ngh v tr   §i Ò u 7.­ å   ¬  ¨ng  ý    Êp   H s ® k xin c chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d gå m   ã: c 1.§¬n  ¨ng  ý    Êp    ® k xinc chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d (theo m É u   t¹    1  i Phô  ôcsè  cña  l   2  Quy  Õ   µy). ch n 2. Quy Õt  nh    ®Þ hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  Gi ph th l doanh  nghiÖp  c¬  do  quan  cã  Èm  Òn  Êp, §iÒu  Ö  th quy c  l doanh  nghiÖp,GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh   doanh  ña  c doanh  nghiÖp,b¶n  ãm  ¾tqu¸ tr×nh ph¸ttr Óndoanh    t t       i   nghiÖp.§èi    víic¸c doanh     nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh  Òu  µnh    nhi ng nghÒ  (kinh doanh    tæng  îp)trong ®ã   ã  h    c kinh doanh  ©y  ùng    xd ph¶icã  n  Þ  ùcthuéc  ¹ch    ®¬ v tr   h to¸nnéibé      chuyªn hµnh  Ò   ©y  ùng  µ  ã    iÒu  Ön  Ò     ngh x d v c ®ñ ® ki v n¨ng  ùc t l  ­ ¬ng  ¬ng  íi ¹ng  ña  ® v  h c doanh  nghiÖp chuyªn x©y  ùng.   d 3. C¸c    b¶n  khain¨ng  ùc cña  kª    l  doanh nghiÖp  ©y  ùng  ¨ng  ý  x d ® k theo  néidung    quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  ô  ôcsè  cña  ®Þ t  i 6  Ph l   3  Quy  Õ   µy. ch n 4.Quy Õt  nh  Õp  ¹ng    ®Þ x h hoÆc   ¹m  Õp  ¹ng  tx h doanh  nghiÖp  ña  Êp  ã  ccc thÈm  Òn. quy §i Ò u    å   ¬  iÒu  8.­H s ® chØnh  hoÆc     ¹n. giah 1.§¬n    iÒu    xin® chØnh  hoÆc     ¹n (theo m É u   Phô  ôcsè  cña  gia h     2  l   2  Quy   chÕ   µy). n 2.Bæ     sung      c¸cv¨n b¶n ph¸p lývµ        c¸cb¶n    kª khainh÷ng    thay ® æi  Ò       v tæ chøc,vèn  µ    v n¨ng  ùcso  íi Çn  ¨ng  ý  íc(theo Phô  ôcsè  cña  l   v  l® k tr     l   3  Quy  Õ   ch nµy). 3. M ét    th¸ng tr c khi chøng    í    chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  Õt  ¹n,doanh  x d hh  nghiÖp  ph¶inép  å  ¬      ¹n.   h s xingiah C h ¬ n g  III C Ê p  c h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g
 5. 5 §i Ò u    È m   Òn  Ðt vµ  Êp  9.­Th quy x   c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d 1. Bé   ©y  ùng  Ðt  Êp   X d xc chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  i  íic¸c x d ®è v     doanh  nghiÖp  sau: a) C¸c doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t®éng  Ò   ©y  ùng  nh n     vx d (bao  å m   g Tæng   c«ng    ©y  ùng,C«ng    tyx d   tyhoÆc   Ý   X nghiÖp  ©y  ùng,vµ    xd   c¸c Tæng  c«ng    ty vµ C«ng    ã  ¹t®éng  ©y  ùng) ® îcthµnh  Ëp  tyc ho   xd    l theo  Quy Õt  nh  ña  ñ  ®Þ c Th t ng ChÝnh  ñ,c¸cBé, c¬  í  ph       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ. thu   ph b) C¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  µnh  Ëp  xd th l theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ Lu   tn      i ViÖtNam.   c) C¸c doanh nghiÖp  µ  íc ho¹t ®éng  Ò   ©y  ùng  îc thµnh  Ëp nh n     vx d ®  l  theo Quy Õt  nh  ña  û   ®Þ c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  ∙  îcxÕp  ¹ng  ®®   h doanh nghiÖp  ¹ng  h 1. d) C¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  éc    µnh  Çn  xd thu c¸c th ph kinh tÕ    kh¸c ® îc    Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh    Ën ¬ng  ¬ng  íidoanh  x¸c nh t ® v  nghiÖp  µ  íc h¹ng  nh n   1. 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  v th ph tr     ¬ (sau  y   ®© gäi chung  µ Uû     l   ban  ©n  ©n  nh d tØnh) xÐt  Êp    c chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  x dùng cho    c¸cdoanh nghiÖp  µiquy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  Òu  µy  µ  ngo   ®Þ t  i 1  §i n v theo  híng  Én  ña  é   ©y  ùng  d c BX d hoÆc   ã  Ó  û  Òn  c th u quy cho Gi¸m  c  ë   ©y   ®è S X dùng  ùc hiÖn  Ðt cÊp  th   x  chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d §i Ò u 10.­Tæ     chøc  Ðt cÊp  x  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d 1. Thñ  ëng  ¬    tr c quan  ã  Èm  Òn  îcquy  nh  ¹  Òu  cña  c th quy ®  ®Þ ti §i 9  Quy  chÕ   µy  Ðt  µ  Êp  n x vc chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d theo  éi dung    n  quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy. Trêng  îp  Êy  Çn  Õtth×  Êy ý  Õn  ña    ¬  ch n   h th c thi   l   ki c c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  ªnquan  ïng  Êp    ¸nh    ng  l  n   li   c c ®Ó ® gi¸®ó n¨ng  ùc cña  l  doanh  nghiÖp  íckhicÊp  tr     chøng chØ. 2. Thêigian xÐt cÊp         chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  µ20  µy  Ó   õ h ngh x d l   ng k t   khinhËn    å  ¬  ¨ng  ý  îp lÖ    ®ñ h s ® k h   theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 11.­ 1.Chøng    chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  c¸ccÊp  ã  Èm  Òn  Êp    h ngh x d do    c th quy c cho c¸c doanh    nghiÖp  îclËp  ®   theo  É u   ¹  ô  ôcsè  cña  m tiPh l   4  Quy  Õ   µy  µ  ã  ch n v c hiÖu  ùcthi µnh  l   h trongc¶  íc.  n 2.Thêih¹n  ña      c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  îccÊp: h ngh x d ®  ­ Cã     Þ 5    gi¸tr   n¨m  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ∙  ¹t®éng  ® ho   kinh doanh  ©y  x dùng  õ2  t   n¨m  ëlªn. tr   ­ Cã     Þ 2    gi¸tr   n¨m  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  íi b ¾t  u   m  ®Ç kinh doanh  ©y  x dùng  íi n¨m. d  2 
 6. 6 §i Ò u  12.­  Khi  ¨ng  ý    îc cÊp  ® k ®Ó ®   chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  x dùng,doanh    nghiÖp  ©y  ùng  ép  xd n kho¶n  Ö  Ý  l ph theo  quy  nh  ña  é   µi ®Þ c BT  chÝnh  ¹ c¬  t   quan  ¨ng  ý. i ® k C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý, Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  ki §i Ò u 13 1. Bé   ©y  ùng  èng  Êt   X d th nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   Öc  Êp  l  n   vi c chøng chØ   hµnh  Ò   ©y  ùng  ngh x d trong c¶  íc.  n Khi cÊp    chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d cho doanh  nghiÖp  ©y  ùng, xd   Bé   ©y  ùng  X d sao Chøng chØ  ∙  Êp  öití Bé   ® c g     hoÆc   ¬  i c quan ngang  é, c¬  B  quan  éc  Ýnh  ñ, tæ  thu Ch ph   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héithuéc  ch tr         Trung  ng  ¬ qu¶n  ý l  doanh  nghiÖp  µ  û   v U ban  ©n   ©n   nh d tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ng  ô së  ®ã tr   chÝnh. Hµng n¨m, Bé   ©y  ùng   X d tæng  îp t×nh  ×nh  ¨ng  ý  µ  ¸nh    h  h ® kv® gi¸n¨ng  lùcchung      c¸cdoanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd trongc¶  íc®Ó       Ýnh  ñ.   n   b¸o c¸o Ch ph 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh (hoÆc  ë   ©y  ùng  îcuû  Òn)  SX d ®   quy qu¶n  ý l  viÖc  Êp  c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  ¹  a   ¬ng  h ngh x d ti ®Þ ph theo  Èm  Òn  th quy quy  nh  ¹  iÓ m   cña  Òu  cña  ®Þ ti® 2  §i 9  Quy  Õ   µy, vµ  ch n   gi¸m    ¹t®éng   s¸tho   hµnh  Ò   ©y  ùng  ña    ngh x d c c¸c doanh  nghiÖp  kh¸c cã  ôsë  Æt   ¹  a   ­   tr   ® ti ®Þ ph ¬ng hoÆc   Ën  Çu  ©y  ùng  nh th x d c«ng  ×nh t¹ ®Þa  ¬ng  Ó  nhµ  Çu  ­ tr     i ph (k c¶  th n íc ngoµi ®∙  îc Bé   ©y  ùng  Êp  Êy  Ðp  Çu  ©y  ùng     ®  X d c gi ph th x d c«ng  ×nh  ¹ tr ti   ®Þa  ¬ng). ph Khi cÊp    chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d cho  doanh  nghiÖp  theo  Èm   th quyÒn,  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh (hoÆc   ë   ©y   ùng  îc uû   SX d ®   quyÒn)    sao Chøng chØ  ∙  Êp  öití Bé   ©y  ùng,vµ  ® c g    X i d   th«ng  cho  ë   µi chÝnh  a   b¸o  ST  ®Þ ph¬ng  µ  ë  v S C«ng  ®Þa  ¬ng    èihîp qu¶n  ý). an  ph ®Ó ph     l Hµng  n¨m, Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh (hoÆc  ë   ©y  ùng  îcuû  Òn)  SX d ®   quy tæng  îp  ×nh  ×nh  ¨ng  ý  µ  ¸nh    ht h ® kv® gi¸n¨ng  ùc hµnh  Ò   ©y  ùng  ña  l  ngh x d c c¸c doanh    nghiÖp  m ×nh   Êp  do  c chøng chØ,  öi b¸o  g  c¸o  Ò   é   ©y   ùng  vBX d (theom É u   ¹ Phô  ôcsè  cña    t  i l   5  Quy  Õ   µy). ch n §i Ò u 14.­  Doanh nghiÖp    îc cÊp  khi ®   chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  x dùng  ã  c tr¸chnhiÖ m:   1.  Doanh nghiÖp  ©y  ùng  îc Bé   ©y   ùng  Êp  x d ®  X d c chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng    ¹t®éng    a   ¬ng  x d khi ho   ë ®Þ ph ph¶i tr×nh    b¸o chøng chØ   îc ®  cÊp  íi ë  ©y  ùng  a  ¬ng  ¬i®ãng  ôsë  µ  ë  ©y  ùng  a  ¬ng  v  X S d ®Þ ph n  tr   v S X d ®Þ ph n¬icã    c«ng  ×nh nhËn  Çu. tr   th 2. Khi kÕt  óc n¨m  µichÝnh, vµo  ý    µng     th   t    qu I h n¨m, doanh  nghiÖp  öi g  b¸o c¸o  ×nh  ×nh  t h c¸c c«ng  ×nh  Ën  Çu  tr nh th trong  n¨m  cho  ¬  c quan  Êp  c chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  Óu  è  cña  ô  ôcsè  h ngh x d (Bi s 4  Ph l   3). 3. Khi doanh     nghiÖp  ã  ù  c s thay ® æi  Ò   ©n  ù  ñ  ètlµngêiqu¶n    v nh s ch ch       lý®iÒu  µnh    h doanh  nghiÖp,ngêi®¹idiÖn       ph¸p nh©n  ña    c doanh nghiÖp,ng­   êichÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   ü  Ët, Õ     ëng,hoÆc   öa  æi      v k thu   to¸ntr k   s® bæ sung  Òu  §i
 7. 7 lÖ c«ng    µ  ty v c¸c thay  æi  ín kh¸c  ã  ® l  c ¶nh  ëng  n   h ®Õ ph¸p  ©n   nh doanh  nghiÖp  ×  th doanh  nghiÖp ph¶i th«ng    b¸o b»ng v¨n b¶n cho  ¬  c quan  Êp  c chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d §i Ò u 15.­KiÓ m       tra,thanh  tra. 1.C¸c  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  ã  h ngh x d c tr¸ch nhiÖ m     theo  âi,kiÓm     d  tra,thanh    ¹t®éng  ña    tra ho   c c¸c doanh nghiÖp  x©y  ùng  d theo chøng    chØ  îccÊp. ®  2. C¸c  ¬    c quan qu¶n  ýnhµ  íc ë  l  n   Trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph theo chøc  n¨ng  èihîp  íiBé   ©y  ùng, Së   ©y  ùng    Óm     µ  ph   v   X d  X d ®Ó ki trav thanh    ¹t traho   ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd theo chøng    chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  îc h ngh x d ®  cÊp. 3. ViÖc  Óm      ki tra,thanh    nh  ú  tra®Þ k hay  t  Êt ®Ò u   ®é xu   ph¶ib¸o  íc®Ó     tr   kh«ng  ©y  g ¶nh  ëng  n   ¹t ®éng  h ®Õ ho   kinh doanh  ×nh  êng  ña  b th c doanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd §i Ò u 16.­Xö  ýviph¹m.   l    1. C¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng    ¹m  x d vi ph Quy  Õ   µy  : tù  öa  éi ch n nh   s n   dung  chøng chØ,  ¹t®éng  µinéidung  ho   ngo     chøng  chØ, cho thuªm în chøng     chØ   µnh  Ò   ©y  ùng  îc cÊp... ×  ú  h ngh x d ®   th tu theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc       ®é sai ph¹m  µ   Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  m b x ph     h ch theo ph¸p  Ët vÒ   ö  ¹t hµnh  lu   x ph   chÝnh. 2. N Õ u       c¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  x d kh«ng  ùc hiÖn  th   b¸o  ®Þnh  ú  c¸o  k hµng n¨m  theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 14, hoÆc  b¸o c¸o kh«ng trung  ùc  × th th   kh«ng  îcxÐt ®iÒu  ®   chØnh hoÆc     ¹n  giah chøng chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d 3.Khixem  Ðt c¸cviph¹m     x      trong hµnh  Ò   ©y  ùng,c¬    ngh x d   quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp  c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d ph¶i phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  chøc  n¨ng  ã  ªnquan  µ  Ýnh  Òn  a  ¬ng    Êp    ö  ý. c li   v ch quy ®Þ ph c¸cc ®Ó x l C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 17 1.B¶n    Quy  Õ   µy  ch n thay thÕ    cho b¶n Quy  Õ   ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ch ® kh ngh x dùng ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 22/BXD­QLXD   µy  ng 26/01/1993  cña  é  ©y  ùng  µ  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ý. BX d v c hi l     h k t  k 2. C¸c    doanh  nghiÖp  ∙  îc c¬  ® ®   quan  ã  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  c th quy c Gi ph hµnh  Ò   ©y  ùng  ngh x d theo Quy  Õ   ¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng  ch ® kh ngh x d ban  µnh  h kÌm  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 22/BXD­QLXD   µy  ng 26/01/1993  ña  é   ©y  ùng  c BX d ® îctiÕp tôcsö  ông  Êy  Ðp    n   µy      d Gi ph ®ã ®Õ ng 31/3/1997 ®Ó   ¹t®éng    ho   trong  ph¹m    níc.§ång  êitrong thêih¹n  vic¶    th      nªu      trªnc¸c doanh nghiÖp  µy  n ph¶i   tiÕn hµnh  ¨ng  ý  ¹ ®Ó   îccÊp    ® k l  i ®  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d theo Quy  chÕ   µy. n
 8. 8 §i Ò u 18.­C¸c  é, c¬    B   quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,Uû   thu   ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     chØ   o    ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  ©y  ùng  éc  Òn  x d thu quy qu¶n  ý thùc  Ön  Öc  l  hi vi ®¨ng  ý    îc cÊp  k ®Ó ®   chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng  x d theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n
 9. 9 P h ô   ôc  è  l s1 C¸c c«n g  vi Ö c x © y  l ¾ p  ® îc x¸c n h Ë n  trong c h ø n g  ch Ø  h µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p 1. C«ng  Öc  o  p:  ¹o  Ðt vµ  åi®¾ p   Æt     vi ®µ ®¾ n v   b   m b»ng;®µo  p   Òn;    ®¾ n ®µo  p   ®¾ c«ng  ×nh (kªnh­ ¬ng,®ª,®Ëp,  å  tr   m    h chøa  íc,® êng  t­ ¸,.. ) . n  ®Ê ® . .. 2. C«ng  Öc    vi thic«ng    ¹  ãng   c¸c lo im c«ng  ×nh:Cäc  Én,  äc  tr   d c khoan  nhåi;  baret;êng  Þu  ùctrong n Òn  t..  t ch l     ®Ê . 3. C«ng  Öc      vi thic«ng b»ng  ¬ng  ph ph¸p khoan­   × n     næ m ®Ó khai th¸c,     ph¸ ®ì  µ  ¹oh×nh    v t  c«ng  ×nh. tr 4. C«ng  Öc  ©y  ¾p  Õt  Êu  vi x lkc c«ng  ×nh:x©y  ¹ch  ®¸, bª  tr   g ­    t«ng­   bª t«ng cètthÐp;kÕt  Êu       c kim  ¹   Õt  Êu    lo ik c phikim  ¹   t«ng Asphan,.. ; lo ibª  ;   . 5. C«ng  Öc  µn  Ön  ©y  ùng: tr¸   p, l¸   ¬n­   µ  µm  Ò   Æt     vi ho thi x d   tè   ts v«iv l b m , ; (d¸n giÊy,tr¶ith¶m, èp­        d¸n  Ët thÓ);l¾p  öa, t ng  Ýnh, trang bÞ   Ö   v    c  ê k     v sinh;   chèng  Êm... th . 6. C«ng  Öc  ¾p  Æt   Õt bÞ   vi l ® thi   c«ng  ×nh, l¾p  Æt   Õt bÞ   tr   ® thi   c«ng  nghÖ;    gia c«ng  µ  ¾p  Æt   Õt  Êu­ ô  Ön      Èn  éc    ¹  vl ® k c ph ki phi tiªuchu thu c¸c lo i c«ng  ×nh;l¾p  Æt   ÕtbÞ   ¬  iÖn  tr   ® thi   c ® c«ng  ×nh;h Ö   èng  êng  ©y  µ  tr   th ® d v tr¹m  Õn  Õ  iÖn; h Ö   èng  ÕtbÞ   bi th ®   th thi   th«ng    Ö   èng  ÕtbÞ   µ  êng  tin; th h thi   v ® èng truyÒn  Én  Ý  µ  Êtláng;h Ö   èng  ÕtbÞ  éc d©y  d kh v ch     th thi   thu   chuyÒn c«ng  nghÖ   ña    µnh  c c¸cng c«ng  nghiÖp. 7. C«ng  Öc    vi trang trÝ néi­ ngo¹ithÊtvµ  ¹okiÕn  ócc¶nh             t  tr   quan c«ng  tr×nh. 8.C¸c    c«ng  Öc  ©y  ¾p  vi x l kh¸c.
 10. 10 P h ô   ôc  è  l s2 M É u  1 (M É u  ® ¬ n   ¨n g  k ý  xin  Ê p  c h ø n g  ch Ø  h µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g) ® c C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ..   µy.. th¸ng..n¨m... . .ng ,   .   . .   § ¬ n  ® ¨n g  k ý  xin c Ê p  c h ø n g  ch Ø   µ n h  n g h Ò  x © y  d ù n g h K Ý nh   öi:Bé   ©y  ùng  Æc   û   g X d ho U ban  © n   © n   nh d tØnh... . . (hoÆc   ë  ©y  ùng  SX d tØnh  îcuû  ®   quy Ò n) ­T«i(hä tªn): . ..............tuæi.. . .     . .............. . . . ..   Ngh Ò   nghiÖp:. . ...................... . . ....................  . Chøc  ô:. . ........................ v . . ....................... ®¹idiÖn    cho  doanh  nghiÖp    Êp  xinc chøng  chØ  µnh  Ìx©y  ùng h ngh   d ­Tªn    doanh  nghiÖp: §Þa  chØ:  è.. . ......® êng  : . .......  s . . .....  . . (x∙) . ......... . Qu Ën  (huyÖn):. . .....  . . .....TØnh  µnh phè):. . ..... . . (th   . . ...  . Sè  µi t  kho¶n:. . .....  ©n  µng:. . .......  . . .....Ng . . h . . ........ . §iÖn  ¹i . .......  tho : . .......FAX:.. . ........... . . . . .........  . Quy Õt  nh  ®Þ (hoÆc  Êy  Ðp  µnh  Ëp)sè..   µy..   ña..  Gi ph th l  .ng . .c . . ­Néi dung  ¨ng  ý     ® k n¨ng  ùchµnh  Ò   ©y  ùng:. . . .... l  ngh x d . . ... . +  Ën  Çu    Nh th c¸cc«ng  Öc  ©y  ùng  å m:.. . ........ vi x d g . . ........ +  Ën  Çu  ©y  ùng    Nh th x d c¸cc«ng  ×nh gå m:.. . ........ tr   . . ....... ­  èn  Òu  Ö  ña  V §i l c doanh  nghiÖp  hoÆc   èn  v kinh  doanh  éc  ë  ÷u  thu s h cña doanh nghiÖp  µ   íc® îcx¸c nhËn  Nh n       trong.. .  ã b¶n  . .(c   . sao  Ìm  k theo  n   ®¬ nµy). Tæng  è:. . ......................... s . . .......................  . Trong  :  Vèn  è  nh:.. . ...............  ®ã +  c ®Þ . . ................ .  +  èn u  ng:.. . ................   V l ®é . . ..............  . ­Thêigian ®¨ng  ý  ¾t  u   õngµy.. .th¸ng..        k b ®Ç t   . . .n¨m  . . . .. . . .. . .. êih¹n.. . .....  . ..     th . . .....n¨m. . .
 11. 11 Khi ® îc cÊp     chøng chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng, t«ixin cam   oan  ¹t x d     ® ho   ®éng  trong ph¹m      vichøng chØ  îccÊp, thùc hiÖn  y    Õ   é  îp ®ång  ®      ®Ç ®ñ ch d h   kinh tÕ,kÕ       to¸n­ µichÝnh, c¸c quy  nh  Ò   t     ®Þ v qu¶n  ýx©y  ùng  µ  Þu  l  d v ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Êtl ng x©y  ùng  v ch  î   d c«ng  ×nh. tr (Ngêi®¹idiÖn     doanh  nghiÖp       ý    µ  ng  Êu)     k tªnv ®ã d Ph ô   ôc  è  l s2 M É u  s è  2 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph § ¬ n  xin ® ¨n g   ý  ® i Ò u  c h Ø n h  ch ø n g  c h Ø k h µ n h   g h Ò  x © y  d ù n g n K Ý nh   öi:Bé   ©y  ùng  Æc   û   g X d ho U ban  © n   © n   nh d tØnh... . . .. (hoÆc   ë  ©y  ùng  SX d tØnh  îcuû  ®   quy Ò n) ­T«i(hä tªn): . ..........      . ...........tuæi.. . ..... .. . . ...  . Ngh Ò   nghiÖp:. . ...................... . . ....................  . Chøc  ô:. . ..........®¹idiÖn  v . . .........   . . cho  doanh  nghiÖp Xin ®¨ng  ý  iÒu    k® chØnh  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d ­Tªn    doanh  nghiÖp:. . .................  . . .................. . §Þa  chØ:  è.. . .......  êng  : . .....  s . . .......® .. (x∙) . ....... . Qu Ën  (huyÖn):. . .......TØnh  µnh phè):. . ... . . ......  .. (th   . . .  . Sè  µi t  kho¶n:. . .......Ng ©n  µng:.. . ...... . . ......  .. h . . ....  . §iÖn  ¹i . .........FAX:.. . ......... tho : . ........  .. . . .......  . Quy Õt  nh  ®Þ (hoÆc  Êy  Ðp)    Gi ph bæ sung  è.. .  µy..   ña.. s . .ng. .c .   ­Néi dung  ¨ng  ý  iÒu     ® k® chØnh  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng: h ngh x d   +  Ën  Çu    Nh th c¸cc«ng  Öc  ©y  ùng  å m:.. . ........ vi x d g . . .......   Nh Ën  Çu  ©y  ùng    +  th x d c¸cc«ng  ×nh gå m:.. . ....... tr   . . ....... ­  èn  Òu  Ö  ña  V §i l c doanh  nghiÖp hoÆc   èn  v kinh  doanh  éc  ë  ÷u  thu s h cña doanh nghiÖp  µ   íc® îcx¸cnhËn  Nh n       trong.. . . ã b¶n  . ..    (c sao  Ìm  k theo  n   ®¬ nµy). Tæng  è:. . ......................... s . . .......................  . Trong  :  Vèn  è  nh:.. . ...............  ®ã +  c ®Þ . . ................ .
 12. 12  +  èn u  ng:.. . ................   V l ®é . . ............... ­Thêigian xin®iÒu         chØnh  ¨ng  ý  õngµy..   ® k t  .th¸ng..n¨m... .   . Khi® îc®iÒu     chØnh  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng,t«ixincam   oan  h ngh x d     ® ho¹t®éng    trong ph¹m      vichøng chØ  îc®iÒu  ®  chØnh, thùc hiÖn  y    Õ       ®Ç ®ñ ch ®é   îp ®ång  h  kinh tÕ,kÕ       to¸n­ µichÝnh, c¸c quy  nh  Ò   t     ®Þ v qu¶n  ýx©y  ùng  l  d vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖm  Ò   Êtl ng x©y  ùng    v ch  î   d c«ng  ×nh. tr (Ngêi®¹idiÖn     doanh  nghiÖp     ký    µ  ng  Êu)      tªnv ®ã d  
 13. 13 P h ô   ôc  è  l s3 M É u  bi Ó u  1 C¸c  Ó u  k hai  bi n¨ng l ù c C¸n  é  b chuyªn  m«n   µ  ü  Ët cña  v k thu   doanh  nghiÖp... . . . .. TT C¸n  é  b chuyªn m«n     Sè  Theo  © m   th niªn Ghi  vµ  ≥  n¨m ≥  n¨m ≥  n¨m KT  theo nghÒ   l ng î chó 5  10  15  1 2 3 4 5 6 7 I §¹i äc  vµ  trªn ®¹i  h   häc: ­KSXD   ­KSTL   II Trung  Êp: c  (Ch÷  ý  µ  Êu  ña  kvd c doanh nghiÖp  vµ cña  ¬  c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh l    ®Þa  ¬ng  ph hoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ý l cÊp    ña  trªnc doanh  nghiÖp) M É u  bi Ó u  2 C«ng  © n   ü  Ët cña  nh k thu   doanh  nghiÖp... . ... . . ... TT C«ng  ©n  nh theo nghÒ   Sè îng l B Ëc  BËc  B Ëc  BËc  4/7 5/7 6/7 7/7 1 2 3 4 5 6 7   ÷  ý  µ  Êu  ña  (Ch k v d c doanh nghiÖp  vµ cña  ¬  c quan  qu¶n  ýchuyªn ngµnh l    ®Þa  ¬ng  ph hoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ý l
 14. 14 cÊp    ña  trªnc doanh  nghiÖp) Ph ô   ôc  è  l s3 M É u  bi Ó u  3 ThiÕt bÞ   ña    c doanh nghiÖp... . ...... . . ...... TT Lo¹im¸y  N ícs¶n  Sè ­     l C«ng  Êt su   Gi¸trÞ    Ghi chó    thi  c«ng  xuÊt îng hoÆc   è  Öu s li   cßn  ¹ (Møc      li ®é cßn vµ    m∙ ® Æc   ng  ü  tr k dïng ® îc)   hiÖu thuËt 1 2 3 4 5 6 7
 15. 15 (Ch÷  ý  µ  Êu  ña  kvd c doanh nghiÖp  vµ cña c¬  quan qu¶n lý èn vµ  tµi  v   s¶n) Ph ô   ôc  è  l s3 M É u  bi Ó u  4 T × n h  h × n h  th ù c hi Ö n  x © y   ù n g  c¸c c«n g  tr× nh d trong 5 n¨ m  g Ç n   h Ê t v µ   æ n g    tr Þ x © y  l ¾ p  h µ n g  n¨ m n t gi¸ TT Tªn  §Æc   §Æc   C Êp   Khèil ­ Gi¸trÞthùc      TiÕn  ®é Ghi   c«ng  ®iÓ m   ®iÓ c«ng  îng x©y  hiÖn    trong  chó  tr×nh   nhËn  m   tr×nh l¾p  ñ  n¨m ch (ChÊt   vµ  thÇu  c«ng  yÕu   l ng î  ®Þa   (chÝnh tr×nh  thùc  CT     khi ®iÓ /phô) (kiÕn  hiÖn bµn  m tróc,  giao kÕt  Tæng cÊu) gi¸trÞhîp Khëi       Hoµn  ®ång c«ng thµnh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N¨m .. . .. 1. 2. 3. Tæng   sè: N¨m .. . .. 1. 2. 3. Tæng   sè: . . Ghi chó:   BiÓu  µy  îcdïng trong haitr ng  îp sau: n ®       ê h     (Ch÷   ký  vµ  Êu d 1.Lµ m   µiliÖu cho  å  ¬,giah¹n    t    h s     hoÆc   ¨ng  ® cña  doanh  nghiÖp) ký  ¹ . li
 16. 16 2.Doanh    nghiÖp  ïng biÓu  µy        Õt  d  n ®Ó b¸o c¸o k qu¶  ¹t®éng  ©y  ùng  ho   xd n¨m  öivÒ   ¬  g   c quan cÊp  chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d cho  × nh. m 3.Khèil ng x©y  ¾p    ¹ cétsè  theo    î   l ghit     6  i lo¹ viÖc    i quy  nh  ¹ Phô  ôcsè  ®Þ t  i l   1. 4.Cét  è  ghitheo ph©n  è:Gi¸trÞthùc   s 7      s      hiÖn  trong n¨m/Tæng    Þhîp ®ång   gi¸tr     Ph ô   ôc  è  l s3 M É u  bi Ó u  5 B ¶ n  k hai L ý  l Þ ch n g h Ò  n g hi Ö p (Cña    µnh      o  Ýnh  ña  c¸cth viªnl∙nh®¹ ch c doanh nghiÖp  å m: g Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,Gi¸m  c, Phã  tr   ®è   gi¸m  c  ü  Ët, ®è k thu K Õ     ëng,c¸cchñ  Ö m  to¸ntr    nhi c«ng  ×nh vµ tr   c¸n bé  ü  Ët­chuyªn m«n  ñ  èt)   k thu      ch ch ­ Hä       tªn: Quèc  Þch: t ­Ngµy    sinh: ­§∙tètnghiÖp:        (cã v¨n b»ng sao kÌm  theo) ­ Cã       v¨n b»ng  µ  v chøng  chØ  Ò   ngh nghiÖp  kh¸c:   (cã b¶n    sao    v¨n b»ng   ­chøng  chØ  Ìm  k theo) ­§Þa    chØ  Ön  ¹ : hi t i ­§∙cã      kinhnghiÖm    c«ng      t¸cnh sau: Thêigian   danh  µ  ¬ic«ng  C«ng  Öc  ¶m   vi ® tr¸cht¹   i Tõ: Chøc  vn  c«ng  ×nh cô  Ó  µ  tr   th v t¸c § Õn: kÕt qu¶n  t® îc ®¹  
 17. 17 X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  . ..  Ngµy...   th¸ng..  n¨m  199 (N¬i®∙    c«ng    t¸choÆc   a  ¬ng) ®Þ ph     Ng êikhaiký         tªn   Ph ô   ôc  è  l s4 M É u  1 B é  X © y  d ù ng                        C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m Sè  /BXD­CSXD    §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   l    do   ph      µ   éi, µy.. th¸ng..n¨m..  H n   ng   .   . C h ø n g  c h Ø  h µ n h   g h Ò  x © y  d ù n g n ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  3­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ quyÒn  ¹n vµ  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é. B ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  µy  3­ ng 4­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc  n¨ng  Ö m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng. nhi v v c c tæ  c BX d ­ C¨n  §iÒu  Ö    cø  l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 42/CP  µy  7­ ng 16­ 1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­ C¨n  Quy  Õ   ¨ng  ý  µ  Êp    cø  ch ® k v c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng    h ngh x d ban hµnh  theo Quy Õt  nh  è.. . /BXD­   ®Þ s .. CSXD   µy.. cña  é  ëng  é  ©y  ùng. ng   . B tr BX d Nay  Êp  c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d cho: ­Tªn    doanh  nghiÖp:. . .......trùcthuéc:. . ...... . . ......    .. . . ....  . ­Lo¹ih×nh     doanh  nghiÖp:. . .................  . . .................. . ­§îcthµnh  Ëp theo Quy Õt  nh/GiÊy phÐp  è..  µy..    l    ®Þ   s. ng   . cña.. . . . §Þa  chØ:  è.. . .........  êng  . . ......  s . . .........® .. (x∙) . ........ . Qu Ën  (huyÖn):. . .........TØnh  µnh phè).. . .... . . ........  .. (th   . . ..  . §iÖn  ¹i . ...........FAX:.. . .......... tho : . ..........  .. . . ........  . Tµikho¶n.. . ..........  ©n  µng... . .......   . . ..........Ng . . h . . .....  . ­§¹idiÖn     ph¸p nh©n    doanh  nghiÖp:. . .............. . . ............. ­Doanh    nghiÖp  ã  c n¨ng  ùchµnh  Ò   ©y  ùng    l  ngh x d nh sau: +  ùc  Ön    Th hi c¸cc«ng  Öc  ©y  ùng  å m: vi x d g +  ùc  Ön  ©y  ùng    Th hi x d c¸cc«ng  ×nh gå m: tr      êih¹n cã    Þ: ­Th     gi¸tr
 18. 18 § Õn  µy.. . ..  ng . . ..th¸ng.. . ....n¨m... . ........ . . . . ...  .. . . ........ Bé  ëng  é  ©y  ùng tr BX d     Ph ô   ôc  è  l s4 M É u  2   B N D  tØnh.....                     C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m   U    (Së  ©y  ùng     X d             éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc         § l    do   ph   îcuû  Òn) ®   quy   Sè:.. .                                 . . .. µy.      . .                               .. . .. ng .th¸ng..n¨m.. /   .   .  C h ø n g  c h Ø  h µ n h  n g h Ò   © y  d ù n g   x ­ C¨n  vµo  Ët Tæ     cø  Lu   chøc  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û   H  nh d v U ban  ©n  ©n   nh d ® îcQuèc  éith«ng    h  qua  µy  6­ ng 21­ 1994. ­C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   Ö m  ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång  ©n  ©n     cø  l v nhi v v quy h c H   nh d c¸ccÊp  îcQuèc  éith«ng    ®  h  qua  µy  6­ ng 25­ 1996. (­C¨n  Quy Õt  nh... . ....ngµy.. . ..cña  û     cø  ®Þ . . ...  .. . . .  . . U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng  Ö m  ô  µ  ¬  Êu  chøc  ña  ë  ©y  ùng). nhi v v c c tæ  c SX d ­ C¨n  Quy  Õ   ¨ng  ý  µ  Êp    cø  ch ® k v c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng    h ngh x d han hµnh theo Quy Õt  nh   è.. . . BXD­ ®Þ s . ./ CSXD   µy.. .  ña  é   ëng  é   ©y   ng . .c B tr . BX dùng. Nay  Êp  c chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  h ngh x d cho: ­Tªn    doanh  nghiÖp:. . .......trùcthuéc:. . .....  . . ......    .. . . ....  .. ­Lo¹ih×nh     doanh  nghiÖp:. . .................  . . .................  . . ­§îcthµnh  Ëp theo Quy Õt  nh/GiÊy phÐp  è..  µy..    l    ®Þ   s. ng   . cña.. .  . . §Þa  chØ:  è.. . .........  êng  . . ......  s . . .........® .. (x∙) . .......  . . Qu Ën  (huyÖn):. . .........TØnh  µnh phè).. . ...  . . ........  .. (th   . . ..  .. §iÖn  ¹i . ...........FAX:.. . .........  tho : . ..........  .. . . ........  .. Tµikho¶n.. . ..........  ©n  µng... . ......    . . ..........Ng . . h . . .....  .. ­§¹idiÖn     ph¸p nh©n    doanh  nghiÖp:. . .............  . . ............  .. ­Doanh    nghiÖp  ã  c n¨ng  ùchµnh  Ò   ©y  ùng    l  ngh x d nh sau:     +  ùc  Ön    Th hi c¸cc«ng  Öc  ©y  ùng  å m:  vi x d g   +  ùc  Ön  ©y  ùng    Th hi x d c¸cc«ng  ×nh gå m:   tr      ­Thêih¹n  ã    Þ:      c gi¸tr  
 19. 19 § Õn  µy.. . ..  ng . . ..th¸ng.. . ....n¨m... . .......  . . . . ...  .. . . ........ . Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh..  . (hoÆc  Gi¸m  c  ë  ©y   ®è S X dùng.. . . .. ® îcuû  Òn)   quy Ph ô   ôc  è  l s5   Bi Ó u   th«ng b¸o  æ n g   î p v Ò  t × nh h × n h  c Ê p  ch ø n g   h Ø  h µ n h  n g h Ò   t h c x © y  d ù n g  ë  c¸c c Ê p  v µ  t æ n g  h î p theo d âi t × nh  × n h   µ n h  n g h Ò  c ñ a  h h d o a n h  n g hi Ö p  (th¸ng h o Æ c  n¨ m...) Sè  Néi  Tªn  chøng  Vèn  iÒu  Ö  ® l hoÆc   èn  V Lùc îngchñ  l  S¶n îngchÝnh/ l  dung  T DN     & chØ   kinhdoanh  éc së  ÷u    thu   h yÕu ThiÕtbÞ  ñ    ch n¨m chøng  T ®Þa   cÊp  Nhµ  íc n yÕu chØ   chØ vµ  è  s hµnh  hiÖu  ®¨ng  Tæng   Cè   Lu  Lo¹i Sè ­ l Lo¹i Sè ­ l Ngh Ò Gi¸trÞ   nghÒ   ký sè ®Þnh ®éng îng îng XD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KSXD ¤      t«t¶i XD   .. .T . d©n  KTS.. dông  ¤    t« XDCN   ben  . .. SXVL   T kinh  doanh  ñi kh¸c C¹p San Trén  bª  t«ng Thî  nÒ     bª t«ng  hµn  l¾p  m¸y  ®iÖn       ÷  ü  µ  Êu  ña  ¬      (Ch k v d c c quan  Ëp  Óu  l bi b¸o) Ghi chó:BiÓu  µy  îcdïng tronghai  êng  îp sau:     n ®       tr h  1. Dïng  µm    l th«ng b¸o  ×nh  ×nh    t h c¸c doanh nghiÖp  íi ® îc cÊp  m    chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng  µng  h ngh x d h th¸ng (chØ        ghic¸c chøng chØ  íicÊp  m  trong  th¸ng) 2. Dïng  µm    l th«ng b¸o  nh  ú  µng  ®Þ kh n¨m  ×nh  ×nh  µnh  t h h nghÒ   ©y  x dùng  ña  Êtc¶    n  Þ  ∙  îccÊp  c t   c¸c®¬ v ® ®   chøng  chØ  µnh  Ò   ©y  ùng. h ngh x d
 20. 20 P h ô   ôc  è:  ls6 L o ¹i c«n g  tr× nh  h © n  theo n h ã m  d ù   ® Ç u  t q u y  ® Þ n h  t¹i Ò u  l Ö  p ¸n   §i q u ¶ n  lý ® Ç u    v µ  x © y  d ù n g  b a n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ   Þ n h  s è  42/C P  t ® n g µ y  16/7/1996  ñ a C h Ý n h  p h ñ c (§Ó  doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µm    ®¨ng  ý  ùc hiÖn  xd l c¨n cø  k th   theo n¨ng  ùccña  l  doanh  nghiÖp) Ph ô   ô c   è : 6 l s  L o ¹ i  « n g   r ×n h   h © n   h e o   h ã m   ù   n   Ç u   ­   u y   Þn h   ¹ i  c t p t n d¸® tq ® t § k Ì m   h e o   g h Þ  Þn h   è   C P   g µ y   t N ® s 42/ n 16/ ( Ó  § doanh  Öp  ©y  ùng µm   cø  ¨n nghi x d l c¨n  ® n¨ng ùc  ña  l c doanh  Önghi H¹ng   oanh  ghi p d n Ö Ph © n   ¹ ic« n g   × lo   tr hoÆc C«ng rnh  t× c«ng  Öp  nghi nÆng,n¨ng   C«ng rnh hñy îi  ¬  ë  ü  t× t l ,c s k t ­ t ng,c«ng  Öp  Ñ,b­ u  Ý l îng,dÇu  Ýhãa  Êt    kh ­ ch ,c¶ng  Ón, bi Ç  nghi nh   ch t­ ¬ n g   ­ ¬ n g ® s n    èc é © bay,qu l th«ng  µ  ao h«ng  v gi t kh¸ () I (I I) V èn  u ­   ù  V èn  u ­   ù  ®Ç t d ¸n G i tÞx©y ¾p ¸ r  l ®Ç t d ¸n G i tÞx ¸ r  ­TCT   N hµ  ­ íc  µ n v ­D oanh  Öp   nghi >  t   ng 400 û ®å >  t   ng 200 û ®å >  t   ng 200 û ®å >  t 100 û h¹ng  1 ­D oanh  Öp   nghi 100­ t   ng 400 û ®å ≤  t   ng 200 û ®å 60­ t   ng 200 û ®å ≤  t 100 û h¹ng  2 ­D oanh  Öp   nghi 30­   t   ng ≤ 100 û ®å ≤  t   ng 50 û ®å 20­   t   ng ≤ 60 û ®å ≤  t   30 û h¹ng  3 ­D oanh  Öp   nghi
Đồng bộ tài khoản