Quyết định 5028/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định 5028/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 5028/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mương Hòa Bình, huyện Thanh Trì do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 5028/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 5028/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T K HO CH U TH U D ÁN: XÂY D NG TUY N Ư NG N I Ư NG 70 CH Y D C MƯƠNG HÒA BÌNH, HUY N THANH TRÌ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Các Ngh nh c a Chính ph s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 v qu n lý u tư xây d ng công trình; s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 và s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Quy t nh s 60/2009/Q -UBND ngày 09/4/2009 c a UBND thành ph Hà N i ban hành Quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c c a thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 51/Q -UBND ngày 16/12/2008 v vi c phân c p qu n lý nhà nư c m t s lĩnh v c KT-XH trên a bàn Thành ph giai o n 2009-2010; Căn c Quy t nh s 4193/Q -UBND ngày 18/8/2009 c a UBND thành ph Hà N i v vi c phê duy t d án u tư xây d ng tuy n ư ng n i ư ng 70 ch y d c mương Hòa Bình, huy n Thanh Trì; Xét ngh c a UBND huy n Thanh Trì t i T trình s 134/TTr-UBND ngày 03/9/2009 v vi c phê duy t k ho ch u th u d án: u tư xây d ng tuy n ư ng n i ư ng 70 ch y d c mương Hòa Bình, huy n Thanh Trì; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 1243/TTr-KH T ngày 18/9/2009, QUY T NNH i u 1. Phê duy t k ho ch u th u d án: u tư xây d ng tuy n ư ng n i ư ng 70 ch y d c mương Hòa Bình, huy n Thanh Trì v i n i dung sau: 1. Ph n công vi c ã t ch c th c hi n: Tư v n l p d án và các tư v n khác c a giai o n chuNn b u tư. Ch u tư ã l a ch n nhà th u và t ch u trách nhi m v vi c l a ch n ơn v th c hi n các gói th u tư v n có giá tr dư i 500 tri u ng theo quy nh hi n hành v u th u.
  2. 2. Ph n công vi c không u th u: Bao g m các chi phí: Chi phí ban QLDA, chi phí GPMB, chi phí khác và d phòng phí. Các tư v n khác còn l i và gói th u khác có giá tr gói th u không l n hơn 500 tri u ng, Ch u tư ch nh th u theo quy nh. 3. Ph n công vi c t ch c u th u phê duy t t i quy t nh này g m các gói th u sau: 1. Gói th u s 1: - N i dung gói th u: Tư v n kh o sát, l p Thi t k k thu t thi công - t ng d toán ph n ư ng giao thông; - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 1.660 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 1.494 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 166 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi; - Phương th c t ch c u th u: hai túi h sơ; - Hình th c h p ng: + Ph n kh o sát - H p ng tr n gói; + Ph n TKKT-TDT - H p ng theo t l %; - Th i gian l a ch n nhà th u: trong năm 2009; - Th i gian th c hi n h p ng: 45 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu. 2. Gói th u s 2: - N i dung gói th u: Toàn b ph n xây l p o n tuy n t Km0 (giáp ư ng 70, ư ng Phan Tr ng Tu ) n Km1 ( ư ng giao thông, thoát nư c, cây xanh, chi u sáng, t ch c giao thông); - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 20.000 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 18.000 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 2.000 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c; - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý II năm 2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 180 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu.
  3. 3. Gói th u s 4: - N i dung gói th u: Toàn b ph n xây l p o n tuy n t Km1 n Km2 ( ư ng giao thông, thoát nư c, cây xanh, chi u sáng, t ch c giao thông); - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 15.000 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 13.500 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 1.500 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c; - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý II/2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 180 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu. 4. Gói th u s 5: - N i dung gói th u: Toàn b ph n xây l p o n tuy n t Km2 n Km3 ( ư ng giao thông, thoát nư c, cây xanh, chi u sáng, t ch c giao thông); - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 14.000 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 12.600 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 1.400 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c; - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý II/2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 180 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu. 5. Gói th u s 6: - N i dung gói th u: Toàn b ph n xây l p o n tuy n t Km3 n Km4 ( ư ng giao thông, thoát nư c, cây xanh, chi u sáng, t ch c giao thông); - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 15.000 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 13.500 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 1.500 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c;
  4. - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý IV/2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 180 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu. 6. Gói th u s 7: - N i dung gói th u: Toàn b ph n xây l p o n tuy n t Km4 n h t chi u dài tuy n ư ng ( ư ng giao thông, thoát nư c, cây xanh, chi u sáng, t ch c giao thông); - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 15.000 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 13.500 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 1.500 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c; - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý IV/2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 180 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu. 7. Gói th u s 8: - N i dung gói th u: Xây l p và thi t b ph n hoàn tr mương th y l i n m trong ph m vi d án; - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 15.000 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 13.500 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 1.500 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c; - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý I/2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 180 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu (thu c ph n GPMB).
  5. 9. Gói th u s 9: - N i dung gói th u: Xây l p và thi t b ph n xây d ng ư ng ngang giao c t v i ư ng s t t i Km34+772,6. - Giá gói th u (bao g m c d phòng): 5.500 tri u ng, trong ó: Giá gói th u chưa k d phòng: 4.950 tri u ng, chi phí d phòng cho gói th u: 550 tri u ng; - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c; - Phương th c t ch c u th u: m t túi h sơ; - Hình th c h p ng: Theo ơn giá; - Th i gian l a ch n nhà th u: Quý III năm 2010; - Th i gian th c hi n h p ng: 120 ngày k t ngày ký k t h p ng; - Ngu n v n: Ngân sách Thành ph h tr có m c tiêu. i u 2. Trách nhi m c a ch u tư: 1. Tri n khai l a ch n nhà th u th c hi n các gói th u theo k ho ch u th u ư c duy t, tuân th úng các quy nh hi n hành v pháp lu t u th u và hư ng d n c a các B , Ngành liên quan; 2. Phê duy t d toán gói th u làm căn c xác nh chính xác giá gói th u trư c khi t ch c u th u theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tài chính; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì và th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - PCT Nguy n Văn Khôi; - PVP Ph m Chí Công; - GT, GTH i, TH; - Lưu: VT, KH& T. Nguy n Văn Khôi
Đồng bộ tài khoản